Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Releu numeric DV971 cu 9MIRS si 2MICS


Anunt de participare (utilitati) numarul 146661/19.09.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA S.A.
Adresa postala: Bd. Ion Mihalachenr. 41-43, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011172, Romania, Punct(e) de contact: EDM, Tel. +40 372115082, In atentia: Cosmin Dragomir, Email: [email protected], Fax: +40 372871911, Adresa internet (URL): www.enel.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Agent economic cu activitate relevanta
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Releu numeric DV971 cu 9MIRS si 2MICS
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Depozit Nord-Est Logistic Parc, Sos. de Centura, Nr. 220, Pantelimon, Jud Ilfov
Codul NUTS: RO322 - Ilfov
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 24 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 232, 879.5 si 465, 759RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Se estimeaza ca se vor incheia doua contracte subsecvente, primul contract subsecvent se va emite concomitent cu semnarea acordului cadru, valoarea estimata a acestui contract subsecvent fiind de 232.879, 50 lei fara TVA (15 buc.).Aceasta valoare este maxima. Al doilea contract subsecvent va fi emis in trim.III 2015 si va avea o valoare de maxim 232.879, 50 lei fara TVA (max. 15 buc).
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia de relee numerice conform specificatiei tehnice, echipate cu 9 module MIRS si 2 module MICS.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
31221000-1 - Relee electrice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Acord cadru: Relee numerice: cantitate min=15buc, cantitate max=30buc.
Cantitatile care ar putea face obiectul celui mai mare contract subsecvent sunt: minim= 1buc, maxim=5buc.
Valoarea estimata fara TVA: intre 232, 879.5 si 465, 759RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
7000lei/3500 lei ptr.IMM; Valab: 90 zile si se va raporta la termenul limita de primire a of; Cursul de ref considerat pentru echivalenta gar de part depusa in alta moneda, va fi cel publicat de BNR in data publicarii anunt de part.Mod const: a)prin instrument de gar emis in conditiile legii de o societate bancara/societate de asigurari. Execut acestui instrument se va face: ?conditionat, respectiv dupa constatarea culpei persoanei garantate, in cf cu contr. garantat; sau ?neconditionat, la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate;b) prin virament, (O.P.confirmat de banca)in contul EDM: pentru RON-RO33CITI0000000760023019 sau pentru euro-RO11CITI0000000760023027, conturi deschise la CITIBANK EUROPE plc. DUBLIN SUC. ROMANIA;cod SWIFT: CITIROBU.Gar de part este irevocabila.Se va prezenta si decl.pe proprie raspundere privind incadrarea in cat IMM (daca este cazul), in original.In cazul unei contestatii, in situatia respingerii contestatiei de catre CNSC ca nefondata sau in cazul in care contestatorul renunta la contestatie, in masura in care renuntarea la contest nu este ca urmare a adoptarii de catre Aut Contr a masurilor de remediere necesare, Aut Contr va retine contestatorului din garantia de participare, in conformitate cu OUG 34/2006 (actualizata la zi) art. 278^1 alin. 1 lit. b). Garantia de participare va avea ca termen de valab 90 zile de la data limita de primire a ofertelor si va fi prezentata si in original la sediul autoritatii contractante de catre toti operatorii economici. Neprezentarea gara de part conduce la respingerea of, cf HG 925/2006, art. 33, alin.(3), lit.b). 1.Cuantum: 10% (5% pentru IMM) din valoarea contractului subsecvent fara T.V.A.;2.Valabilitate: cel putin egala cu durata de valabilitate a contractului subsecvent;3.Mod de constituire: a) Instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara/soc.de asigurari, conf.HGR 925/2006 art.86 alin. (2)?(4); b) Scrisoare de garantie bancara de buna executie (la solicitarea ofertantului) care va constitui anexa la contractul subsecvent;4.Restituirea de buna executie se face cf. HGR 925/2006 art.92 alin.(1). Se vor avea in vedere si prevederile HG nr.1045/2011.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Acord de asociere (daca este cazul), Formular F21- Declaratie privind neincadrarea in sit.prev.la art.180 din OUG 34/2006, Formular F2.1- Declaratie privind neincadrarea in sit.prev.la art.181 din OUG 34/2006, Formular F2.2- Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69-1 (evitarea conflictului de interese) din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, Formular F2.3. Ofertantul/Ofertantul asociat/Subcontractantul/tertul sustinator care are
drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv ori care se afla in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art.
69 lit. a) din OUG34/2006 cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante este exclus din procedura de atribuire.
Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de
atribuire sunt: Director Achizitii ? Trofin Cosmin;Presedinte comisie evaluare - Stefan Ciprian;Responsabil procedura - Cosmin Dragomir;Membru comisie evaluare - Grigoruta Camelia;
- Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, conform Ordinului presedintelui ANRMAP nr. 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta, Formular F2.4, - Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale -original/copie legalizata /copie lizibila certificata ?conform cu originalul?. (formulare tip eliberate de autoritatile competente din tara in care ofertantul este rezident).Certificatele trebuie sa prezinte faptul ca ofertantul/candidatul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele/candidaturile.Data la care expira termenul de achitare a datoriilor este data de 25 a fiecarei luni, conform prevederilor Legii
nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.Se vor completa esalonarile sau compensarile, aprobate de catre organele competente in domeniu, si dovada incadrarii in termen, in cazul existentei unor datorii.- Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii(daca este cazul), Formular F2.5. 1)Document edificator din care sa rezulte obiectul de activitate al ofertantului. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din Certificatul Constatator. Ofertantul isi va asuma raspunderea cu privire la faptul ca informatiile cuprinse in acest document sa fie valabile/reale la data limita de depunere a ofertelor.- Persoane juridice romane Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului - in original/copie legalizata /copie lizibila certificata ?conform cu originalul?.-Persoane juridice straine Documente care dovedesc o forma de inregistrare ca persoana juridica, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul este stabilit in original/copie legalizata/ copie lizibila certificata ?conform cu originalul?. Ofertantul clasat pe primul loc, va trebui sa prezinte, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, pentru conformitate, documentul, in original/copie legalizata numai in situatia in care a prezentat acest document in copie "conform cu originalul".2) In conformitate cu art. 46 alin.(2) din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, operatorul economic are obligatia de a transmite o lista cuprinzand intreprinderile afiliate, in masura in care acestea exista.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale in care se precizeaza cifra de afaceri.
- se va specifica media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani
(2010, 2011, 2012).
Cerinta minima: se solicita dovada unei medii a cifrei de afaceri globale pe
ultimii 3 ani cel putin egala cu 465.759, 00 lei fara TVA (232.879, 50 lei fara
TVA - pentru IMM-uri).Ofertantii care vor transmite dovada mediei cifrei de afaceri in alta moneda vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de catre BNR (pentru moneda respective) pentru fiecare an.
Documente de confirmare:
- Bilanturile contabile pentru anii 2010, 2011 si 2012. Se prezinta copiile
respectivelor documente.-Operatorii economici pot prezenta si alte documente in masura in care
acestea reflecta o imagine fidela a situatiei economice si financiare si, din
motive justificate corespunzator, nu pot prezenta bilanturile contabile (conf.
art.185 alin.2 din OUG 34/2006).
Modalitatea de indeplinire
Prezentarea Formularului F3;Documentele de confirmare se depun in copie, conforme cu
originalul
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, (perioada
raportata la data limita de depunere a ofertelor) din care sa rezulte ca a
furnizat produse similare prin cel putin 1 contract max. 3 contracte a
carui/caror valoare valoare cumulata a fost de min. 232.879, 50 lei fara TVA
(val.estimata a celui mare contract subsecvent) insotita de
certificate/documente emise sau contrasemnate de catre o autoritatea sau
client beneficiar. Se solicita prezentarea de certificate/documente emise de
catre beneficiari din care sa reiasa furnizarea de produse cf. art. 188 alin.
(1)lit.a) din OUG34/2006.Conversia valorilor se va face la cursul mediu anual (al monezii alese pentru raportare ) comunicat de BNR.
Modalitatea de indeplinire
Prezentarea Formularului F5;Documente/certificate emise sau contrasemnate de catre beneficiari.
Informatii privind asociatii (daca este cazul). Criteriile de calificare referitoare
la situatia personala a ofertantului, la capacitatea de exercitare a activitatii
profesionale (inreg.), la standardele de asigurare a calitatii trebuie
prezentate de fiecare asociat in parte pentru partea din contract pe care o
va realiza cf Art 6 si Anexa 2 din Ordinul Presedintelui ANRMAP nr.
509/2011. Situatia economico-financiara si capacitatea tehnica si/sau
profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor
membrilor asociati. In cazul in care o asociere de operatori economici este
declarata castigatoare, relatia contractuala si facturile se va face in
conformitate cu modul in care vor declara asociatii in Acordul de asociere
prezentat la data depunerii ofertelor. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza
capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata, de
catre o alta pers., atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care
beneficiaza, prin prezentarea unui angajemnt ferm al pers. resp, prin care confirma ca va pune la dispozitia ofert. a
resurselor tehnice si profesionale invocate.Pers. care asigura sustinerea
financiara nu trebuie sa se afle in sit. Prevazuta la art.180 si art.181 lit a), c1)
si d)
Modalitatea de indeplinire
Prezentarea Formularului F21 si a propriului dosar de calificare
de catre asociat. In Formularul F21 se va specifica liderul
asociatiei.
Inf priv tertul sust, daca este cazul. Tertul sust va prez un angaj ferm
prin care confirma ca va pune la dispoz ofert.res
financ invocate, in cazul in care ofert isi demonstr sit ec si financ invocand
sustinerea acordata.Tertul sust va prez un angaj ferm prin care confirma faptul ca va pune la dispoz ofertantului resurselor
tehnice si profes invocate, in cazul in care ofertantul isi demonstreaza capac
tehnica si profes invocand sustinerea acordata.Tertul sust va prez
completat: -Formularul F2.1. prin care va declara pe propria rasp ca nu se
incadreaza in sit prevaz la art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006.Tertul sust va
prez completat -Formularul F2.2. prin care va declara pe propria rasp ca nu
se incadr in sit prev la art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006.Tertul sust va prez
completat -Formularul F2.3. prin care va declara pe propria rasp ca nu se
incadr in situatiile prevazute la art. 69 ind 1 din O.U.G. nr. 34/2006.
Modalitatea de indeplinire
Angajament ferm. Formular F2.1. Formular F2.2. Formular F2.3.
Informatii privind asigurarea calitatii in conformitate cu standardele
europene relevante -ISO 9001:2008 sau echivalent, pentru furnizarea de
produse similare celor ofertate.
Modalitatea de indeplinire
Certificate emise de organisme independente prin care se atesta
respectarea standardelor de calitate, conform ISO 9001:2008
sau certificate echivalente emise de organisme stabilite in alte
state ale Uniunii Europene; orice alte probe sau dovezi in
masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea
unui nivel corespunzator al calitatii, caz in care se va prezenta si
raportul de audit emis de un organism de certificare.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
C2013/06577
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 26.09.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
04.10.2013 11:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 04.10.2013 12:00
Locul: Sediul Enel Distributie Muntenia - Bucuresti, Bd. Ion Mihalache nr. 41-43, Sector 1 - Corp A, Parter
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Directorii societatilor participante sau imputernicitii legali ai acestora.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Daca in urma depunerii ofertelor, pe primul loc se afla doi sau mai multi ofertanti cu aceeasi valoare a propunerii financiare, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor respectivi o noua oferta financiara in plic inchis. In acest caz contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua oferta financiara are pretul cel mai scazut.Operatorul economic a carui oferta financiara prezinta pretul cel mai scazut, va transmite in termen de 2 (doua) zile lucratoare, urmatoarele formulare: F9 si F11, completate cu noile valori.Formularele se vor transmite la sediul Autoritatii Contractante, in original, semnate si stampilate de catre reprezentantul legal al ofertantului.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA, Serviciul Juridic si Afaceri Corporatiste
Adresa postala: Str. Buzesti nr. 62-64, sector 1, et. 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011017, Romania, Tel. +40 0212065045, Fax: +40 0372871911
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
18.09.2013 13:35
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer