Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Renovare Hotel din incinta Bailor Cojocna


Anunt de participare numarul 121425/19.05.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA MARGAU (PRIMARIA COMUNEI MARGAU)
Adresa postala:  Sat Margau, nr. 204, judetul Cluj, Localitatea:  Margau, Cod postal:  407380, Romania, Punct(e) de contact:  MIRCEA SORIN SUCIU, Tel. 0264276191, Email:  [email protected], Fax:  0264276191, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Altele: servicii publice generale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Contract de servicii de promovare pentru proiectul ?DESCOPERA MARGAU: APA, PAMANT SI FOC?, cod SMIS: 17753, finantat in cadrul Contractului de Finantare prin Programul Operational Regional 2007-2013 Axa Prioritara 5- Dezvoltarea durabila si promovarea turismului Domeniul Major de interventie 5.3. Promovarea potetialului turistic si crearea infrastructurii necesare, in scopul cresterii atractivitatii Romaniei ca destinatie turistica.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
13 - Servicii de publicitate
Locul principal de prestare: Comuna Margau, Judetul Cluj
Codul NUTS: RO113 - Cluj
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 14 luni
Valoarea estimata fara TVA: 800, 168.58RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Valoarea estimata a contractelor subsecvente: contr.1:452.126, 58 lei; contr 2:237.282, 00 lei; contr.3 :110.760, 00 lei
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Unitatea administrativ-teritoriala Margau intentioneaza sa incheie un acord- cadru de prestari servicii cu o firma specializata, pentru derularea unor activitati de promovare in cadrul proiectului ? DESCOPERA MARGAU: APA, PAMANT SI FOC?, COD SMIS 17753, finantat in cadrul Programului Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 5 - Dezvoltarea durabila si promovarea turismului, Domeniul major de interventie 5.3 - Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii necesare, in scopul cresterii atractivitatii Romaniei ca destinatie turistica, Operatiunea - Dezvoltarea si consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovarii produselor specifice si a activitatii de marketing specifice, respectiv: Realizare de :
? Elaborare logo/identitate vizuala a produslului turistic
? portal turistic
? banner online
? film documentar turistic ? durata 25 min
? 5 clipuri TV de promovare turistica ? 3 min fiecare
? spot TV ? durata 30 secunde
? spot radio
? 20 panouri de informare turistica
? 20 indicatoare turistice
? campanie online
? campanie outdoor panotaj
? campanie outdoor video in aerogari
? campanie TV nationala
? campanie radio nationala
? campanie in presa scrisa cu anunturi de presa si articole de promovare turistica
? 5.000 buc. CD/DVD-uri cu filmele turistice produse
? 4.000 buc. Brosuri tip ghid de buzunar
? 8.000 buc. Brosuri generale
? 10.000 buc flyere
? 6.000 buc pliante
? 2.000 seturi foi volante
? 4.000 buc. Mape
? 5.000 buc. Carti postale
? 500 buc invitatii
? 500 buc. Postere
? 4.000 buc harti
? 1000 buc produsul promotional ?Manusa si soseta de Margau?
? 1.000 fotografii
? proiectare, realizare si montare stand la targul de turism
? organizare evenimente: festivalul ?Masurisul Oilor? si conferinta de presa
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79341000-6 - Servicii de publicitate (Rev.2)
22462000-6-Materiale publicitare (Rev.2)
79953000-9-Servicii de organizare de festivaluri (Rev.2)
92111200-4-Productie de filme si de casete video publicitare, de propaganda si de informare (Rev.2)
92111210-7-Productie de filme publicitare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Servicii de realizare de material de promovare pentru proiectul ?DESCOPERA MARGAU: APA, PAMANT SI FOC? care va consta in:
? Documentare in vederea elaborarii materialelor de promovare
? Elaborarea materialelor de promovare
? Realizarea de campanii media
? Organizarea de evenimente
Valoarea estimata fara TVA: 800, 168.58RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
14 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare 10.000 lei.Garantia buna executie 5% din valoare estimata a contractului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri structurale UE, Bugetul de Stat, Bugetul Local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind calitatea de participant la procedura - Formularul FM12 original
Declaratie de eligibilitate - Formularul FM3 original
Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 si art. 181 din Ordonanata
de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 ? Formularul FM2 original.
Certificat fiscal privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor
catre bugetul general consolidat, in original, in copie legalizata sau in copie conform cu originalul, valabil la data deschiderii ofertelor.
Certificat fiscal privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor
catre bugetul local, original, in copie legalizata sau in copie conform cu originalul, valabil la data deschiderii ofertelor.Persoane juridice/fizice romane:
Certificat unic de inregistrare copie
Certificatul constatator de la Oficiul Registrului Comertului original, copie legalizata sau in copie conform cu originalul.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Fisa de informatii generale - Formularul FM6 original
-Raportarea contabila pe anii 2007, 2008, 2009 cu viza DGFP copie
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
-Pentru calificare, cifra de afaceri medie anuala pe anii 2007, 2008, 2009 trebuie sa fie de minim 452.126.58 lei
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Experienta similaraPentru calificare se cere finalizarea in ultimii 3 ani, incepand din anul 2008 si pana la data sedintei de deschidere a ofertelor din cadrul prezentei proceduri, a urmatoarelor tipuri de contracte: - realizarea a cel putin 10 productii finite video din urmatoarele genuri artistice: clip TV, film documentar, reclame video;
- realizarea a 10 productii materiale tiparite de genul: brosuri, pliante, flyere, cataloage, postere, mape de prezentare;
- realizarea a minim unui contract complex de productie de reclama si campanie media cu valoare cel putin 30.000 euro;
- minim 1 maxim 3 recomandari din partea beneficiarilor in original sau in copie conform cu originalul.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 01.07.2011 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
04.07.2011 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 04.07.2011 12:00
Locul: sediul Autoritatii Contractante, Sat Margau, nr.204, Comuna Margau, Judetul Cluj
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii legali sau imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): POR 2007-2013, AXA 5, DMI 5.3, Operatiunea Dezvoltarea si consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovarii produselor specifice si a activitatilor de marketing specifice.
Tip de finantare: Cofinantare
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala:  STR. STAVROPOLEOS nr. 6, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 0213104641, Email:  [email protected], Fax:  0213104642, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala:  STR. STAVROPOLEOS nr. 6, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 0213104641, Email:  [email protected], Fax:  0213104642, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In termen de 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta a actului ce se doreste a fi contestat.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Unitatea administrativ-teritoriala Margau
Adresa postala:  Sat Margau nr. 204, Comuna Margau, Judetul Cluj, ,Localitatea:  Margau, Cod postal:  407380, Romania, Tel. 0264 276 191, Email:  [email protected], Fax:  0264 276 191
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
12.05.2011 14:13
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer