Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reparare echipamente LDE


Anunt de participare (utilitati) numarul 137977/03.08.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: BARIERA VALCII, NR.195, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200716, Romania, Punct(e) de contact: Marius Popescu, Tel. +40 372511505, Email: [email protected], Fax: +40 251599495, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
societate comerciala
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Reparare echipamente LDE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: La sediul prestatorului.
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii: Reparare echipamente LDE, doua loturi conform caiet de sarcini.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50220000-3 - Servicii de reparare si de intretinere si servicii conexe pentru transportul feroviar si pentru alte echipamente (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Servicii: Reparare echipamente LDE, doua loturi, cantitati conform caiet de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: 87, 357.6RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare: 376.75 lei pentru LOT 1; 496.84 lei pentru LOT 2.Perioada de valabilitate a garantiei de participare: 90 de zile de la de la data limita de depunere a ofertelor.Forma de constituire a garantiei de participare care va fi acceptata: a) prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari(formular 10), care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire.Nota: Garantia trebuie sa fie irevocabila. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa: - conditionat, respectiv dupa constatarea culpei persoanei garantate, in conformitate cu contractul garantat; sau- neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.b) Ordin de plata confirmat de catre banca emitenta pana la data deschiderii ofertelor.Cont RO04RNCB0134041638011024, BCR Sucursala Patria Craiova. Garantia de buna executie este de 5% din valoarea contractului fara TVA. Pentru modul de constituire a se vedea sectiunea VI.3) Alte informatii.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri proprii ale S.C. Complexul Energetic Oltenia S.A.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1)Declaratie privind eligibilitatea - Cerinta obligatorie: Formularul 12A;
2)Declaratie privind neincadrarea inprevederile art. 181 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare - Cerinta obligatorie: Formularul 12B;
3)Certificat de participare cu oferta independenta - Cerinta obligatorie: Formularul 1;
4)Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 691 dinOrdonan?a de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare - Cerinta obligatorie: Formularul 2;
Nota:
Persoane cu functii de decizie, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii in cadrul Sucursalei Electrocentrale Craiova ? Uzina Craiova: Viorel TUDOR ? Director; Mariana IORDAN ? Director Economic; Vergil SOARE ? Director Comercial; Constantin HOANCA ? Director Uzina; Mihai BOBOS - Director Adjunct Exploatare; Constantin BUDOACE - Contabil Sef Uzina; Sef Serviciu Juridic ? Daniela PATRU. Persoane juridice/fizice romane: Cerinta obligatorie: Prezentare certificat constatator, eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului, in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul, din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic.
Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul
CAEN din certificatul constatator.
PENTRU OFERTANTUL CLASAT PE PRIMUL LOC in urma stabilirii clasamentului final: inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, se va solicita prezentarea, pentru conformitate, a documentului in original/copie legalizata, DACA IN CADRUL OFERTEI ACESTA A FOST PREZENTAT IN COPIE CONFORM CU ORIGINALUL.
Persoane juridice/fizice straine : Cerinta obligatorie: prezentare documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional;Documentele vor fi traduse in limba romana de traducatori autorizati si legalizate.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind situatia economico-financiara. Se va prezenta formularul "Informatii generale".
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor servicii similare prestate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari. Se va prezenta cel putin un document/contract/ proces verbal de receptie care sa confirme prestarea de servicii similare in valoare de cel putin 18500.00 lei pentru LOT 1.
Lista principalelor servicii similare prestate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari. Se va prezenta cel putin un document/contract/ proces verbal de receptie care sa confirme prestarea de servicii similare in valoare decel putin 24500.00 lei pentru LOT 2.
Se va prezenta Autorizatie de furnizor feroviar(eliberata de AFER).
Se va rezenta Omologare tehnica feroviara sau dupa caz detinerea unui agrement tehnic feroviar pentru fiecare produs furnizat si/sau serviciu prestat(conform Ordin 290/13.04.2000 al Ministerului Transporturilor).
Ofertantul va prezenta documentele prin care va dovedi ca are implementat un sistem de management al calitatii certificat, in conformitate cu standardul de calitate SR EN ISO 9001:2008 sau orice alte documente echivalente cu o astfel de certificare.Se va prezenta copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul? dupa certificate emise de organisme independente care atesta respectarea standardelor de asigurare a calitatii, respectiv SR EN ISO 9001:2008 sau echivalente. Note: -in cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre operatorii economici; - documentele solicitate trebuie sa fie valabile la data deschiderii ofertelor.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
- etapa finala prin licitatie electronica cu 1 runda de participare;
- elementul care face obiectul procesului repetitiv de ofertare este pretul/valoare noua;
- nu se utilizeaza pasul de licitare;
- ofertantii pot vedea cea mai buna oferta de pret;
- ofertantii pot vedea numarul de participanti inscrisi la licitatie;
- pentru a participa la faza finala de licitatie electronica , ofertantii trebuie obligatoriu sa fie inregistrati in SEAP.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 24.08.2012 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
27.08.2012 14:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 27.08.2012 14:30
Locul: Uzina Craiova, Craiova str. Bariera Valcii nr. 195, cod 200716, jud Dolj, etaj 2, sala de Sedinte
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti imputerniciti ai operatorilor economici care au depus oferte.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In cazul in care in urma stabilirii clasamentului final, comisia de evaluare constata ca sunt doua sau mai multe oferte cu acelasi pret(totodata si cel mai scazut pret), autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, ofertantilor in cauza, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui propunere financiara are pretul cel mai scazut.Modul de constituire a garantiei de buna executie : a) printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari(formular 11), care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada convenita a contractului.Nota: Garantia trebuie sa fie irevocabila. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa: - conditionat, respectiv dupa constatarea culpei persoanei garantate, in conformitate cu contractul garantat; sau- neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.b) prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest caz contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5% din pretul contractului. Pe parcursul indeplinirii contractului, autoritatea contractanta urmeaza sa alimenteze acest cont de disponibil prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite contractantului pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie in documentatia de atribuire. Autoritatea contractanta va instiinta contractantul despre varsamantul efectuat, precum si despre destinatia lui. Contul astfel deschis este purtator de dobanda in favoarea contractantului.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 2562 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC Comlexul Energetic Oltenia SA ? Sucursala Electrocentrale Craiova - Serviciul Juridic
Adresa postala: str Unirii nr.147, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200330, Romania, Tel. +40 351403300
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
03.08.2012 08:51
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer