Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reparare intrerupatori cu SF6 (hexaflorura de sulf), 6 kv


Anunt de participare (utilitati) numarul 143732/20.05.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: TUDOR VLADIMIRESCU, NR.1-15, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Punct(e) de contact: Directia Achizitii, Biroul Proceduri de Achizitii Servicii si Lucrari, ,Tel. +40 253335045, In atentia: ec. Venus Cocosila, Email: [email protected], Fax: +40 253335068, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Reparare intrerupatori cu SF6 (hexaflorura de sulf), 6 kv
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. - Sucursala Electrocentrale Turceni, loc. Turceni, jud. Gorj
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Pentru asigurarea de intrerupatori ce echipeaza statiile de 6 kv
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50532000-3 - Servicii de reparare si de intretinere a masinilor si aparatelor electrice si a echipamentului conex (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
conform caietului de sarcini nr. 9306/01.04.2013
Valoarea estimata fara TVA: 60, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
30 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este de: 900 lei.GP este este irevocabila . Ptr.GP constituita in euro, se va face echivalenta leu/euro la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor, cu 5 zile. Perioada de valabilitate a GP, care va fi cel putin egala cu perioada minima de valabilitate a ofertei, este de 90 de zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Forma de constituire a GP care va fi acceptata este conform prevederilorart.86 din H.G. nr.925/2006: - prin virament bancar in contul autoritatii contractante (Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. - Sucursala Electrocentrale Turceni, inregistrata la ORC, sub numarul J18/338/2012, cont virament RO 86 RZBR0000060014677273, deschis la Raiffeisen Bank ? Sucursala Tg ? Jiu), cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta pana la deschiderea ofertelor ; - printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, conform formular nr.13;ord. de plata sau fila CEC cu cond. conf. de banca pina la data desc. ofertelor;in numerar la casieria sucursalei.Nota: Pentru ofertantii I.M.M ? uri, garantia de participare va fi insotita de declaratie ca firma este inscrisa in categoria I.M.M, in conf. cu conditiile art. 3 din Legea 346/2004. In acest caz, ofertantii beneficiaza de reducerea cu 50% a garantiei de participare.Ofertantul pierde garantia de participare daca: a)isi retrage oferta in perioada de valabilitate a ofertei; b) oferta sa fiind stabilita cistigatoare, nu constituie GBE in perioada de valabilitate a ofertei si oricum, nu mai tirziu de 15 zile de la semnarea contractului;c)oferta sa fiind castigatoare, refuza sa semneze contractul in perioada de valabilitate a ofertei. Cuantum GBE este 5 % din val.contract, fara T.V.A.Modul de constit. a GBE este: - printr-un instrument de garant.emis in cond. legii de o soc.bancara sau de o soc.de asig, care devine anexa la contract;
- prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturile partiale.Deoarece Societatea CEO S.A.- Suc. Electrocentrale Turceni este soc.cu capital maj.de stat, contract. are oblig.desch. unui cont la dispoz. AC, la unit. Trez.Statului din cadrul org. fiscal competent in administ. acestuia un cont de dispon. distinct la dispoz. AC. Suma initiala care se depune de catre contr.in contul de disponibil astfel deschis, nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5% din pretul contr.Ofert. va opta pentru una dintre cele doua modalitati de const.a GBE, din modelul de contr., parte a doc. de atrib.Lipsa vreunei optiuni atrage, implicit, alegerea acesteia de catre AC.Nota: IMM const. GBE in procent de 50% din cuantum GBE.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Sursa de finantare: surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Declaratie privind eligibilitatea conform art 180 din OUG nr.34/2006(cu modificarile ?i completarile ulterioare), inclusiv de tertul sustinator, daca este cazul.
Cerinta nr. 2
Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006, inclusiv de tertul sustinator, daca este cazul.
NOTA 1: La procedura de atribuire nu sunt acceptati operatorii economici care si-au indeplinit in mod necorespunzator obligatiile in alte contracte, derulate cu AC si au primit certificate constatatoare din care sa reiese acest lucru.
NOTA 2: In cazul in care in tara de origine in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
Cerinta nr. 3
Documente constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul de stat si a celor locale.
Prezentarea certificatelor de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat catre bugetul general si cel local, (formulare tip eliberate de autoritatile competente), care sa prezinte situatia obligatiilor scadente la plata in luna anterioara celei in care se depun ofertele, in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Cerinta nr. 4
Declaratie privind calitatea de participant la procedura de achizitie
Cerinta nr. 5
Certificat de participare la procedura de achizitie cu oferta independenta- conf.Ord. ANRMAP nr. 314/12.10.2010Cerinta nr. 6
Declaratie pe propria raspundere privind incadrarea in prevederile art. 691 (evitarea conflictului de interese) din OUG 34/2006, care se va prezentaatat de catre subcontractant cat si de catre tertul sustinator, conform Ordin ANRMAP nr.170/2012.
Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante , in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de achizitie, sunt: Director? Corneliu DITESCU; Director Operare Mentenata - Octavian BARBANTA; Director Financiar si Patrimoniu - Adriana Luminita POPESCU; Director Conceptie Tehnica si Tehnologie ? Catalin Liviu STANCULESCU;Director Achizitii ? ing. Mihail Cristian HUREZEANU; Sef Bir. Proceduri de Achizitii Servicii si Lucrari - Gheorghe GHEORGHE; Comp. Juridic - Daniela ONEA.
Nota:
-Daca se uzeaza de drepturile prevazute de art. 11 (4) din HGR 925/2006, prin prezentarea doar a unei declaratii pe propria raspundere privind indeplinirea criteriilor de calificare, ofertantul va prezenta/completa certificate/documente care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, la solicitarea autoritattii contractante, in termen de 3 zile lucratoare.-Daca sunt incertitudini/neclaritati privind documentele, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite detalii/precizari/confirmari suplim.ofertantului/candidatului sau autoritatii competente.
-In cazul in care in tara de origine in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens. Cerinta nr. 1
Persoane fizice/juridice romane
Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului/autorizatie de functionare/ alte documente echivalente, valabil la data limita depunerii ofertelor, din care sa reiese ca are in domeniul de activitate, prestarea de servicii, din categoria celor ce fac obiectul procedurii de achizitie (cod CAEN). Certificatul constatatorse va prezenta, in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Atentie: La solicitarea autoritatii contractante, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, ofertantul clasat pe primul loc care a prezentat copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, va prezenta certificatul constatator emis de ONRC, in original sau copie legalizata. Prezentarea certificatului constatatorCerinta nr. 2
Persoane fizice/juridice straine.
Pentru persoane juridice straine pentru a-si demonstra capacitatea de exercitare a activitatii profesionale operatorul economic va prezenta documente edificatoare (certificate, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana fizica sau juridica.
Documentele vor fi prezentate in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, la care se va alatura traducerea autorizata a acestora in limba romana si legalizata. Se vorprezenta documenteleedificatoare
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Informatii privind situatia economico-financiara
Prezentarea bilantului contabil la data de 30.06.2012, vizat de organele competente.
Modalitatea de indeplinire
Prezentarea bilantului contabil.
Cerinta nr. 2
Informatii generale, inclusiv cifra medie de afaceri.
Prezentarea informatiilor generale privind operatorul economic, potrivit formularului.
Prezentarea cifrei de afaceri globala pe ultimii 3 (trei) ani, respectiv media cifrei de afaceri globala.
Modalitatea de indeplinire
Completarea formularului tip anexat.
Conversia leu-valuta se face prin raportare la cursul mediu BNR aferent fiecarui an in parte.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Informatii privind experienta similara.
Prezentarea listei principalelor prestari de servicii similare din ultimii 3 ani, cuprinzand valori, perioade de prestare, locul de prestare, beneficiari, etc. Prestarile de servicii se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate , ori de catre clientul privat beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si din motive obiective operatorul economic nu are posibilitate obtinerii unor certificate confirmari din partea acestuia demonstrarea prestarilor de servicii, se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic, conform art.188, alin. 2 din OUG 34/2006.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa formularul 12 D
Cerinta nr. 2
Prezentarea declaratiei pe propria raspundere privind dotarile tehnice cu utilaje, echipamente, instalatii si mijloace de transport de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa formularul 12 H
Cerinta nr. 3
Informatii privind personalul.
Prezentarea declaratiei pe propria raspundere privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere ale operatorului economic, in ultimii 3 ani.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa formularul 12 I
Cerinta nr. 1
Standarde de asigurare a calitatii: certificat SR EN ISO 9001/2008, acordat de catre un organism de certificare acreditatapentru certificare sistemului de asigurare a calitatii, pentru servicii similare celui ofertat, alte documente echivalente.
Modalitatea de indeplinire
Prezentarea in copie a certificatului
Cerinta nr. 2
Standarde protectie a mediului: certificat SR EN ISO 14001/2005, acordat de catre un organism de certificare acreditata , pentru servicii similare celui ofertat, alte documente echivalente.
Modalitatea de indeplinire
Prezentarea in copie a certificatului
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 03.06.2013 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
12.06.2013 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
Pana la: 12.09.2013
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 12.06.2013 10:00
Locul: Sucursala Electrocentrale Turceni, Directia Achizitii, Biroul Proceduri de Achizitii si Lucrari
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
persoane imputernicite
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 0213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 0218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Compartimentul Juridic al Societatii Complexul Energetic Oltenia - Sucursala Electrocentrale Turceni.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 0213104661, Email: [email protected], Fax: +40 0213104642
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
17.05.2013 09:47
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer