Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reparare, intretinere si asigurare cu piese de schimb pentru echipamentele de tehnica de calcul din dotarea ANIF-RA


Anunt de participare numarul 121570/21.05.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ADMINISTRATIANATIONALAAIMBUNATATIRILORFUNCIARERA
Adresa postala:  Soseaua Oltenitei 35-37, Sector 4, Bucuresti, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  041293, Romania, Punct(e) de contact:  Eremia Dan Stefan, Tel. 021-3322816, Email:  [email protected], [email protected], Fax:  021-3322183, Adresa internet (URL):  http: //www.anif.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Administratie Nationala
Activitate (activitati)
Altele: Activitati conexe agriculturii. Arhitectura peisagistica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Reparare, intretinere si asigurare cu piese de schimb pentru echipamentele de tehnica de calcul din dotarea ANIF-RA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: ANIF-RA: Centrala, Sucursale Teritoriale si Unitati de Administrare
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 48 luni
Valoarea estimata fara TVA: 1, 900, 000RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: anual
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie de servicii de reparare, intretinere si asigurare de piese de schimb pentru echipamente de tehnica de calcul din dotarea ANIF-RA (centrala, sucursale teritoriale si unitatile de administrare)
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50300000-8 - Servicii de reparare si de intretinere si servicii conexe pentru computere personale, pentru echipament de birotica, pentru echipament de telecomunicatii si pentru echipament audiovizual (Rev.2)
30200000-1-Echipament si accesorii pentru computer (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform caietului de sarcini din documentatia de atribuire
Valoarea estimata fara TVA: 1, 900, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantie de participare - 9900 RON Garantie de buna executie - 10% din valoarea fiecarui contract subsecvent fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de stat si venituri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Situatia personala a candidatului / ofertantului1.1 Declaratie privind eligibilitatea ? Formular 12 A1.2 Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. nr. 34 / 2006 ? Formular 12 B1.3 Certificate de atestare fiscala ANAF pentru persoanele juridice privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat valabil la data deschiderii ofertelor.Nota: Societatile care au inlesniri la plata (reesalonari), vor prezenta reesalonarea si Ordinele de plata lunare (cu borderou) cu care s-au facut platile scadente pana la data de 28.02.2011.1.4 Certificat fiscal privind plata impozitelor si taxelor locale valabil la data deschiderii ofertelor.2. Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare)Persoane juridice/fizice romane: 2.1 Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Camera de Comert si Industrie Nationala sau Teritoriala2.2 Certificatul de inregistrare (inmatriculare) emis de Oficiul Registrului ComertuluiPersoane juridice/fizice straine: - Documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional;
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
3.1 Fisa de informatii generale - Formular 213.2 Bilantul contabil la 31.12.2010, vizat de organele competente in domeniu si balanta de verificare la 31.04.2011.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cifra medie anuala de afaceri pe ultimii 3 ani: minim 980.000 lei, respectiv echivalentul in euro, Echivalarea in euro pentru fiecare an in parte se face la cursul mediu anual al BNR din anul respectiv. (Curs mediu BNR pentru anul 2008:1 euro=3, 6827 lei; pentru anul 2009:1euro=4, 2373lei; pentrul anul 2010:1 euro = 4, 2099 lei)
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
4.1. Informatii privind capacitatea tehnica4.1.1 Declaratie privind calitatea de participant la procedura ? Formular 12 C4.1.2 Declaratie privind lista principalelor prestari de servicii in ultimii 3 ani ? Formular 124.1.3. Fisa / fise de informatii privind experienta similara - Formular 22Orice fisa referitoare la un contract incheiat cu un beneficiar / client trebuie sa fie insotita de copia contractului si a actelor aditionale respective si de recomandarea din partea beneficiarului / clientului respectiv.
4.1.5. Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere ? Formular 12 I.4.1.6. Documente emise de organisme acreditate, care confirma certificarea sistemului calitatii (ISO 9001) sau echivalent si documente emise de organisme acreditate care confirma certificarea sistemului de management al securitatii informatice (ISO 27001) sau echivalent.4.2. Informatii privind subcontractantii4.2.1 Declaratie privind partile din contract care sunt indeplinite de subcontractant si specializarea acestora ? Formular 12G.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Prestarea in ultimii 3 ani a cel putin 1 contract si a cel mult 4 contracte a caror valoare cumulata sa fie minim 490.000 lei (fara TVA), respectiv 119.268 euro pentru 1 euro= 4, 1084 lei, la data de 11.04.2011 (curs BNR), realizate prin prestarea unor servicii similare de natura celor licitate.Recomandari din partea altor beneficiari. Se va prezenta cel putin o recomandare pentru 1 serviciu similar - Formular 24.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
65%
Descriere: Componenta financiara
2.
Timpul de raspuns (in ore) de la semnalalrea defectiunilor
12%
Descriere:
3.
Timpul (in ore) de rezolvare a defectiunilor
15%
Descriere:
4.
Transportul la si de la prestator al echipamentelor
8%
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 01.07.2011 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
04.07.2011 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 04.07.2011 11:00
Locul: sediul ANIF RA - Sos. Oltenitei nr. 35-37, Sector 4 Bucuresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Administrator sau imputernicit din partea ofertantului
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Cofinantare
VI.3) Alte informatii
In conformitate cu articolul 40 alin. 1 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare: "Autoritatea contractanta are obligatia de a asigura obtinerea documentatiei de atribuire de catre orice operator economic prin asigurarea accesului direct, nerestrictionat si deplin, prin mijloace electronice, la continutul documentatiei de atribuire"
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos nr.6, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  --, Romania, Tel. 0213104641, Email:  [email protected], Fax:  0213014642
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bucuresti
Adresa postala:  Splaiul Independentei nr. 5, sector 4, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  --, Romania, Tel. 0213191674, Fax:  021 3191674
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic al ANIF RA
Adresa postala:  Sos. Oltenitei nr. 45-37, Sector 4, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  041293, Romania, Tel. 0213323055, Fax:  0213322183
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
16.05.2011 08:45
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer