Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ,,Reparare preincalzitoare de aer regenerative ? cazan 510t/h ?Uzina Isalnita?


Anunt de participare (utilitati) numarul 141557/22.01.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: strada UZINEI nr. 1, Localitatea: Turceni, Cod postal: 217520, Romania, Punct(e) de contact: TRAIAN LUBA, Tel. +40 253335045, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 253335068, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
, ,Reparare preincalzitoare de aer regenerative ? cazan 510t/h ?Uzina Isalnita?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Sucursala Electrocentrale Craiova - Uzina Isalnita
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrarea va consta in: - documentatii de reparare;
- procurare, fabricare, uzinare, livrare furnitura;
- lucrari de constructii-montaj;
- asistenta tehnica.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
42511100-2 - Schimbatoare de caldura (Rev.2)
45351000-2-Lucrari de instalare de inginerie mecanica (Rev.2)
71300000-1-Servicii de inginerie (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Se vor repara cele 4 preincalzitoare de aer aferente celor doua cazane de abur de 510 t/h, ce intra in componenta blocului energetic nr. 7 - SE Craiova - Uzina Isalnita.
Valoarea estimata fara TVA: 13, 947, 073.94RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
75 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantum GP: 270.000, 00 leiValabilitate GP: minimum 90 zile de la data limita primire oferteForma constituire GP: a) instrument garantare emis de societate bancara/asigurari, in original (Formular 3). Original instrument garantare participare procedura depus la sediu achizitor, cladire Directia Achizitii, et.1, pana cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelordin AP;Nota: Garantia trebuie sa fie irevocabila. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa: a)Conditionat, respectiv dupa constatarea culpei persoanei garantate, in conformitate cu contractul garantat, sau b)Neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantateb) ordin plata confirmat banca, cont RO59RZBR0000060014652248 ? Raiffeisen Bank Tg Jiu, originalla sediu achizitor, pana cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelordin AP;IMM constituie GP cuantum 50% valoare, adica 135.000, 00 lei.Daca CNSC respinge contestatie ofertant ca nefondata, autoritate contractanta retine din GP suma calculata cf. art. 278¹ din OUG34/2006.Echivalenta leu/valuta se va face cu 5 zile ininte de data limita de depunere a ofertelor, la cursul comunicat de BNR. Cuantum GBEx: 10% val. contract, fara TVA.Constituire GBEx: a) Instrument garantare emis societate bancara/asigurari (Formular 4), b) Retineri succesive sume datorate din facturi partiale. Executantul este obligat sa deschida la Trezorerie, un cont disponibil distinct la dispozitia achizitorului. Suma depusa sa fie mai mare de 0, 5% valoare contract. Achizitorul alimenteaza cont din retineri succesive pana la valoarea GBEx. Achizitorul instiinteaza executant varsaminte. Din cont pot fi dispuse plati atat de executant, cu aviz scris achizitor, cat si de Trezorerie la solicitare scrisa achizitor, conf. art. 90 (3) HG 925/2006.Caz IMM, GBEx: 5% pret contract.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
alte surse
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind: eligibilitate, neincadrare in situatii art. 180/181/69¹ din OUG 34/2006;calitate participant procedura; participare cu oferta independenta; incadrare IMM. Completare formulare 14, 13, 6, 15, 9.
1)daca uzeaza drept prevazut art. 11 (4) HGR 925/2006, prezentare declaratie proprie raspundere privind indeplinire criterii calificare si anexa mentionare succint mod concret de indeplinire a cerintelor minime, ofertantul va prezenta/completa certificate/documente care probeaza/confirma indeplinire cerinte calificare, la solicitare autoritate contractanta, in termen mai mare 3 zile lucratoare. Completare formular 5 si anexe.
2)daca sunt incertitudini/neclaritati documente, autoritate contractanta are drept sa solicite detalii/ precizari/confirmari suplim. ofertantului. Se completeaza formularul 5 si anexa 1 la acesta.3)Autoritatea contractanta are drept/obligatie descalifica operatori economici aflati in situatii art. 181/69¹, 180 din OUG 34/2006. Prezentare Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului din judetul sau din municipiul Bucuresti, unde isi au sediul - Document emis de Oficiul Registrului Comertului din judetul sau din municipiul Bucuresti unde isi au sediul astfel incat la data limita de depunere a ofertelor, informatiile cuprinse in acest document sa fie reale/actuale.
Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. (Prezentare document in original sau copie lizibila certificata conform cu originalul)Obs. In cazul in care certificatul a fost prezentat in copie conform cu originalul, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, ofertantului clasat pe primul loc i se va solicita prezentarea pentru conformitate a documentului in original/copie legalizata.
Conditii impuse pentru ofertanti:
a) Documente care sa ateste ca ofertantul este persoana juridica autorizata de ISCIR, conform prevederilor prescriptiei tehnice ISCIR "PT CR 9-2010 Persoanele juridice autorizate de autoritatile competente din statele membre trebuie sa fie inregistrate in Registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizateb) Documente care sa ateste ca ofertantul este persoana juridica autorizata de ISCIR, conform prevederilor prescriptiei tehnice ISCIR "PT C 10-2010-Conducte de abur si conducte de apa fierbinte sub presiune, sau de autoritatile competente din statele membre pentru repararea/montarea de conducte cu parametrii cel putin egali cu cei ai conductelor ce fac obiectul caietului de sarcini. Persoanele juridice autorizate de autoritatile competente din statele membre trebuie sa fie inregistrate in Registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind situatia economico-financiara;Fisa informatii generale.Prezentarea cifrei medii de afaceri globala in ultimii 3 ani sa fie de cel putin 27.400.000, 00 lei.
Pentru conversia leu ? euro se va folosi un curs mediu BNR pentru ultimii 3 ani,
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani si a serviciilor prestate in ultimii 3 ani continand valori, perioade de executie/prestare, locul executiei/prestarii, beneficiari, insotita de certificari de buna executie/documente.Conditie minima a)Lista va cuprinde un contract sau maxim 3 contracte care sa confirme executarea lucrarilor in valoarede 13.947.000, 00 lei (Din care sa rezulte ca ofertantul a mai efectuat in ultimii 5 ani lucrari similare ce fac obiectul caietului de sarcini) Se vor prezenta certificari de buna executie din care sa reiese ca lucrarile au fost executate in conf. cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit.b)Lista va cuprinde minim un contract din care sa rezulte ca ofertantul a mai efectuat in ultimii 3 ani, servicii de inginerie similare ce fac obiectul caietului de sarcini. Se va prezenta certific/doc. din care sa reiasa prest. serviciului.
Informatii privind dotarea tehnica cu utilaje, instalatii, echipamente tehniceCerinta minima: prezentarea declaratiei pe propria raspundere privind dotarile cu utilaje, instalatii, echipamente tehnice, etc., de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului.
Din aceasta lista va trebui sa rezulte ca ofertantul dispune in conditiile precizate anterior si se va face dovada detinerii in proprietate, inchiriere sau angajare din partea altui operator economic a urmatoarelor: -Instalatii de tratament termic a sudurilor,
- Instalatii de control nedistructiv prin gamagrafiere.
Informatii privind personalul de specialitate de care dispune ofertantul sau al carui angajament de participare a fost obtinut, pentru executia lucrarii.Prezentarea declaratiei pe propria raspundere privind personalul tehnic responsabil cu executia lucrarii si personalul de executie de care dispune ofertantul; pentru personalul tehnic responsabil cu executia se vor prezenta CV-uri.
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca, pentru prestarea serviciului dispune minim deurmatorul personal tehnic de specialitate:
-un coordonator al lucrarii executate (sef punct de lucru) ? cu studii superioare tehnice.
-un responsabil tehnic cu supravegherea lucrarii ? cu studii superioare tehnice.
-un responsabil cu asigurarea calitatii? cu studii superioare /medii tehnice (se va prezenta ordinul de numire).
Informatii privind subcontractantii
Prezentare documente care sa ateste ca sistemul de management al calitatii ofertantului este certificat de catre un organism de certificare acreditat in tara sau in strainatate, standardul de calitate aplicabil fiind SR EN ISO 9001:2008 (sau echivalent).
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 06.02.2013 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
15.02.2013 09:30
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 15.02.2013 10:00
Locul: Str. Uzinei, nr. 1, Turceni, jud. Gorj - Directia Achizitii.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Imputerniciti ai operatorilor economici
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In cazul in care doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc contin preturi egale, atunci in vederea atribuirii contractului de achizitie publica se va solicita respectivilor ofertanti, pentru departajare, o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art.256^2 alin 1) litera b) din OUG nr. 34/2006 cu toate modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Departamentul Juridic - SC CEO SA
Adresa postala: str. Tudor Vladimirescu nr.1-15, localitatea Tg-Jiu, Localitatea: Tg-Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Tel. +40 374171128, Fax: +40 253212776, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
21.01.2013 10:39
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer