Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Repararea defectiunilor accidentale la transformatoarele tip TTU


Anunt de participare (utilitati) numarul 101521/04.06.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.
Adresa postala:  SISGN Str. Ghe. Gr. Cantacuzino Nr.184, Localitatea:  Ploieasti, Cod postal:  100942, Romania, Punct(e) de contact:  Gheorghe Ileana, Tel. 0244503071, Email:  [email protected], Fax:  0244545230, Adresa internet (URL):  www.romgaz.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Prospectare ?i extragere a gazului ?i petrolului
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Repararea defectiunilor accidentale la transformatoarele tip TTU
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: Butimanu- jud Ilfov;Urziceni- jud. Ialomita; Balaceana ? jud Ilfov ;Bilciuresti ? jud. Dambovita; Ghercesti ? jud. Dolj;Sarmasel ? jud Mures; Cetatea De Balta ? Jud. Alba.
Codul NUTS: RO316 - Prahova
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Repararea defectiunilor accidentale la transformatoarele tip TTU
40KVA , 63 KVA, 100 KVA, 160 KVA, 250 KVA, 400KVA, 630KVA- 20/0, 4kV si 4000 KVA , 6300 KVA- 20/6 kV
COD CPV 50532200-5?
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50532200-5 - Servicii de reparare si de intretinere a transformatoarelor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Comform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimata fara TVA: 35, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
GARANTIE DE BUNA EXECUTIE :5% DIN VALOAREA CONTRACTULUI FARA TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii , plata facturilor se va face la 30 zile de la primirea acestora de catre achizitor
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere in conformitate cu art.44 din O.U.G. 34/2006
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Certificate constatatoare (in original) privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata la data deCertificat constatator emis de oficiul registrului comertului de pe langa Camera de Comert si Industrie Nationala sau Teritoriala;Certificatul de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului; sauAutorizatie de functionare, precum si orice alt document edificator considerat necesar pentru dovedirea apartenentei la categoria profesionala impusa de indeplinirea contractului;Persoane juridice /fizice straine: Documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul va prezenta ca cerinta minima, privind experienta similara, incheierea si indeplinirea in ultimii 3 ani (2007; 2008; 2009) a cel putin uncontract pentru servicii similare celor care fac obiectul prezentei licitatii deRepararea defectiunilor accidentale la transformatoarele tip TTU in valoarede minim: 17500 lei,
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
80%
Descriere: Componenta financiara
2.
Termen de interventie de la data anuntarii avariei
10%
Descriere:
3.
Termen de garantie
10%
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 21.06.2010 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
23.06.2010 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 23.06.2010 10:00
Locul: SISGN PLOIESTI , STR.GHE.GR. CANTACUZINO, NR.184 .
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti ofertantilor .
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  STR STAVROPOLEUS nr.6, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021/3104641, Email:  [email protected], Fax:  021/3104641
Organism competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APEL PLOIESTI
Adresa postala:  STR.EMIL ZOLA NR.4, Localitatea:  Ploiesti, Cod postal:  100043, Romania, Tel. 0244/522445
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SNGN ROMGAZ SA MEDIAS-SISGN PLOIESTI -SERVICIUL CONTRACTE
Adresa postala:  STR.GHE.GR. CANTACUZINO NR. 184, Localitatea:  PLOIESTI, Cod postal:  100942, Romania, Tel. 0244503071, Fax:  0244545230
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
04.06.2010 10:12
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer