Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Repararea si reconditionarea pieselor de schimb,ansamblelor de intretinere a compresoare


Anunt de participare (utilitati) numarul 137920/02.08.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.
Adresa postala: SISGN STR. GHE.GR. CANTACUZINO NR.184, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100492, Romania, Punct(e) de contact: Madalina Moise, Tel. +40 244503071, Email: [email protected], Fax: +40 244545230, Adresa internet (URL): www.romgaz.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate Nationala
Activitate (activitati)
- Prospectare ?i extragere a gazului ?i petrolului
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Repararea si reconditionarea pieselor de schimb, ansamblelor de intretinere a compresoare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: La BUTIMANU, SARMASEL, URZICENI, SI BALACEANCA
Codul NUTS: RO316 - Prahova
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Prestare servicii de : Repararea si reconditionarea pieselor de schimb, ansamblelor de intretinere a compresoare
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50531300-9 - Servicii de reparare si de intretinere a compresoarelor (Rev.2)
50531200-8-Servicii de intretinere a aparatelor cu gaz (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform caietului de sarcini atasat in SEAP
Valoarea estimata fara TVA: 920, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este: lot 1 =3000 lei, lot 2= 1000 lei, lot 3 = 610 lei, lot 4 = 400 lei, lot 5 = 2680 lei, lot 6 =600 lei, lot 7 = 400 lei si lot 8 = 510 leiPerioada de valabilitate a garantiei de participare va fi 60 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor. Forma de constituire a garantiei de participare: virament bancar in contul RO 74RNCB0205044860130001deschis la BCR PLOIESTI , Beneficiar: SISGN PLOIESTI;
- se prezinta O.P. confirmat debanca emitenta - copia documentului, sau - instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care se prezintain original, in cuantumul si pentru perioada de valabilitate prevazuta mai sus. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa conditionat sau neconditionat conform prevederilor art.86 aliniat (3) din HG 925/2006 cu toate modificarile si completarile ulterioare.Se va completa Formularul 15.? Garantia trebuie sa fie irevocabila. Nota: Garantia de participare se va returna de catre autoritatea contractanta conform cu prevederile art. 88 din HG 925/2006, corelat cu art. 2781 alin. (2) din OUG 34/2006 cu toate modificarile si completarile ulterioare.In masura in care Consiliul respinge o contestatie, autoritatea contractanta va retine contestatorului garantia de participare, conform art.278¹ din O.U.G.34/2006;Nota: Documentele emise in alta limba, trebuie sa fie insotite de traducerea autorizatain limba romana. Cuantum: 5% din val ctr., fara T.V.A.Mod de constit: 1.instr de gar emis in cond legii de o soc banc/soc asig, care devine anexa la ctr. Instr de gar tb sa prev dc plata gar se va exec conf. art. 90 al 1, din HG 925/2006 2. ret succesive din sum dat pentru fact part.Contr are oblig de a deschide la Trez Statului un cont de disp distinct la disp autorit cont. Suma init care se depune nu tb sa fie mai mica de 0, 5% din pretul ctr. Pe parc indepl ctr, autorit cont urmeaza sa alim acest cont de disp prin ret succesive din sumele dat si cuvenite contr pana la concurenta sumei stab drept gar buna exec. Din contul de disp deschis la Trez Statului pe numele contr pot fi dispuse plati , conf. Art 90 din HG925/2006 cu mod. si coplet ult Contul astfel deschis este purtator de dob in fav contr.Autorit cont are dreptul de a emite pret asupra gar buna exec, cof. Art 91 din HG925/2006 cu mod. si coplet ult.Autorit cont are oblig de a restit gar buna exec conf art. 92 al (2)din HG.925/2006
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
SURSE PROPRII
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1) Declaratie pe propria raspundere, in temeiul art.180 din OUG 34/2006 Se va completa Formularul 1.
Incadrarea intr-una din situatiile prevazute la art. 180 din OUG 34/2006, duce la excluderea ofertantului din prezentaprocedura.
2) Declaratie pe proprie raspundere, in temeiul art.181 din OUG 34/2006 Se va completa Formularul 2.;
Incadrarea intr-una din situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006, duce la excluderea ofertantului din prezentaprocedura.
3) Declaratie pe proprie raspundere, in temeiul art.69^1(evitarea conflictului de interese) din OUG 34/2006 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Persoane cu functie de decizie din cadrul institutiei implicati in procedura de achizitie: dl. Vasile Carstea - director SNGN Romgaz SA SI.S.G.N. Ploiesti, dna Stanciu Elena ? director economoc, dl Zamfirecu Marin ? director tehnic, dl. Scarlatescu Virgil - presedinte comisie evaluare dna. Moise Madalina ? Sef serviciu Contracte ? membru; dl. Soptea Nicolae? Sef serviciu mecanic ? membru Se va completa Formularul 3 ;
Incadrarea intr-una din situatiile prevazute la art. 69^1din OUG 34/2006, duce la excluderea ofertantului din prezentaprocedura. Se va prezenta atat de catre subcontractant cat si de tertul sustinator.4) Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor exigibile la plata catre bugetele componente ale bugetului general consolidat al statului (copie lizibila certificata ?conform cu originalul?, semnata si stampilata ) Din Certificatul mentionat la punctul 4) trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.5) Declaratie pe propria raspundere, conform Ordin nr. 314 din 12 octombrie 2010, publicatin Monitorul Oficialnr. 701 din 20 octombrie 2010, privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cuoferta independenta Fiecare ofertant va prezenta o declaratie pe propria raspundere prin care se certifica faptul ca participarea la respectiva procedura este facuta in concordanta cu regulile de concurenta.Se va completa Formularul 4: ?Certificat de participare la procedura cu oferta independenta?. 1)Persoane juridice /fizice romaneCerinte obligatorii: ? Persoane juridice/fizice romane:
1. Certificat constatator emis de ONRC in baza Legii nr.26/1990 (doc. in original sau copie lizibila certificata?conform cu originalul?semnata si stampilata), din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.Ofertantul clasat pe primul loc, va prezenta certificatul ONRC in original sau copie legalizata.
2. Pentru loturile: 1 si2ISCIR cf. prescriptiilor tehnice C4/2010- pentru executia si reparatia recipientilor sub presiune
Documentele se vor prezenta : in original / copie legalizata /copie lizibila , ?conform cu originalul?semnata si stampilata)
Valabile la data primirii ofertelor2)Persoane juridice /fizice straine? Persoane juridice /fizice straine:
Documente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident.Documentele emise in alta limba, trebuie sa fie insotite de traducerea autorizatain limba romana.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1) Fisa de informatii generale Documentele emise in alta limba, trebuie sa fie insotite de traducerea autorizatain limba romana.
Nu se solicita cifra de afaceri.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Lista a principalelor prestari de serviciiin ultimii 3 ani continand valori, perioade de executie, beneficiari, insotita de certificari de buna executie pentru cele mai importante servicii.Fisa de experienta similara. Se impune ca cerinta minima pentru prestarea serviciilor in ultimii 3 ani , prezentarea unui contract de prestari de servicii similare ( parti relevante ale contractului) care are o valoare egala sau mai mare :
Lot 1 = 300000 lei, Lot 2 = 100000 leiLot 3 = 61000 leiLot 4 = 40000 leiLot 5 = 268000 leiLot 6 = 60000 leiLot 7 = 40000 leiLot 8 = 51000 leiPentru echivalenta lei/euro se va tine cont de cursul mediu anual lei/euro comunicat de BNR/BCE .Document care sa ateste indeplinirea obligatiilor contractuale de catre contractant, din partea unui/unor beneficiar privind prestarea de servicii similare celor supuse prezentei achizitii.
2. Declaratie care contine informatii privind dotarile specifice, utilajele, echipamentul tehnic, mijloacele de transport, laboratoarele si alte mijloace fixe pe care ofertantul se angajeaza sa le utilizeze pentru indeplinirea contractului ;
3. Informatii privind subcontractantii
(daca este cazul)
Se va prezenta obligatoriu:
a) lista cuprinzand subcontractantii insotita de acordurile de subcontractare;
b) partea/partile pe care ofertantul are intentia sa le subcontractezec) datele de recunoastere ale subcontractantilor.Se va completa o declaratie care va contine toti subcontractantii cu care ofertantul intentioneaza sa incheie contracte de subcontractare, indiferent de contributia acestora la indeplinirea contractelor.
4)Informatii privind Angajamentul ferm al tertului sustinator -In acest caz persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, avand obligatia de a prezenta declaratia pe proprie raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 si 181-art a, c¹ si dOUG 34/2006, (conf. noilor modif aduse), legea 279/2011- art 19, 20 mai sus mentionata si Declaratia pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederi art. 69^1
1. Ofertantul va prezenta documente/certificate emise de organisme independente, prin care se atesta respectarea de catre ofertant a standardelor de asigurare a calitatii pentru prestarea serviciilor supuse prezentei proceduri, conform ISO 9001 valabil la data deschiderii ofertelor - se va prezenta copia certificatului sau certificat echivalent emis de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene.
2.Ofertantul va prezenta documente/certificate emise de organisme independente, prin care se atesta respectarea de catre ofertant a standardelor de certificare a sistemului de management almediului pentru prestarea serviciilor supuse prezentei proceduri, conform ISO 14001 valabil la data deschiderii ofertelor.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
1)Elementele ofertei care vor face obiectul procesului repetitiv de ofertare, cu conditia ca respectivele elemente sa fie cuantificabile si sa poata fi exprimate in cifre sau procente;?Pretul2.Numarul de runde ale licitatiei electronice :1 (una);3.Licitatia electronica va incepe la 2 (doua ) zile lucratoare de la transmiterea invitatiei la adresa de posta electronica (e-mail)inregistrata in sistem ca adresa de contact.4.Durata unei runde :1(una) zi, respectiv 24 ore;Operatorul economic trebuie sa fie inregistrat in SEAP si a detina certificat digital valid pentru acces in sistem.5)In cazul in care in urma licitatiei electronice vor fi mai multe oferte cu acelasi pret (cel mai scazut) autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis pentru departajarea ofertelor.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 21.08.2012 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
23.08.2012 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 23.08.2012 10:00
Locul: SISGN PLOIESTI, STR.GHE.GR.CANTACUZINO, NR. 184
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
MEMBRI COMISIEI DE EVALUARE SI REPREZENTANTII IMPUTERNICITII AI FIRMELOR OFERTANTE
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In cazul in care in urma licitatiei electronice vor fi mai multe oferte cu acelasi pret (cel mai scazut) autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis pentru departajarea ofertelor.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenul limita pentru depunerea contestatiilor este de 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act de catre contestator al autoritatii contractante, pe care acesta il considera nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
BIROUL JURIDIC din cadrul S.I.S.G.N. PLOIESTI
Adresa postala: STR.GHE.GR.CANTACUZINO, NR. 184, Localitatea: PLOIESTI, Cod postal: 100492, Romania, Tel. +40 244503101, Fax: +40 244545230
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
01.08.2012 13:45
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer