Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reparat arzatori praf carbune bloc 7


Anunt de participare (utilitati) numarul 141374/04.01.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: strada UZINEI nr. 1, Localitatea: Turceni, Cod postal: 217520, Romania, Punct(e) de contact: TRAIAN LUBA, Tel. +40 253335045, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 253335068, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Sucursala Electrocentrale Craiova
Adresa postala: str. Unirii, nr. 147, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200330, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii Lucrari, Tel. +40 351403357, In atentia: Albeanu Eugenia, Fax: +40 251594837
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Sucursala Electrocentrale Craiova, Registratura, etaj VI
Adresa postala: str. Unirii, nr. 147, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200330, Romania
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
societate comerciala
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Reparat arzatori praf carbune bloc 7
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: Uzina Isalnita, str. Mihai Viteazu, nr. 101, localitatea Isalnita, jud. Dolj
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Reparat arzatori praf carbune bloc 7
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50000000-5 - Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Reparat arzatori praf carbune bloc 7 aferente cazanelor de abur M.A.N. de 510 t/h K7A si K7B, de la blocul energetic nr. 7 ? Uzina Isalnita
Valoarea estimata fara TVA: 992, 750.52RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
75 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Valoarea garantiei este de 19.800 lei.Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: cel putin 60 de zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.Data pentru care se determina echivalenta leu/euro(curs BNR): 5 zile calendaristice inainte de data limita de depunere a ofertelor.Forma de constituire a garantiei de participare care va fi acceptata: 1)virament bancar in cont RO 08BRDE170SV50281981700 deschis laBRD ? Sucursala Craiova2) instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari care se va prezentain original in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuireGarantia trebuie sa fie irevocabilaInstrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa: a) Conditionat, respectiv dupa constatarea culpei persoanei garantate, in conformitate cu contractul garantat, saub) Neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate3) Ordin de Plata cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta pana la data deschiderii ofertelor.cont RO 08BRDE170SV50281981700 deschis laBRD ? Sucursala CraiovaNota: Ofertantul pierde o parte din garantia de participare in masura in care CNSC respinge contestatia depusa de acesta ca fiind nefondata .Cuantumul ce va fi retinut conform art. 278^1 alin b) din OUG 34/2006 cu toate modificarile si completarile ulterioare este de: 4.772, 75 leiOfertantul mai poate pierde garantia de participare daca se afla in situatiile prevazute de art. 87 alin (1) din HG 925 /2006 cu toate modificarile si completarile ulterioare 10% din valoarea contractului, fara TVAModul de constituire a garantiei de buna executie Modul de constituire a garantiei de buna executie : conform prevederilor art. 90din H.G. nr. 925/2006 cu toate modificarile si completarile ulterioare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri proprii ale SC Complexul Energetic Oltenia SA ? Sucursala Electrocentrale Craiova
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
I. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006. Aceasta va trebui prezentata si de subcontractant/tertul sustinator, daca este cazul. Prezentare Formular 5 ?in original?;
II. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006. Aceasta va trebui prezentata si de subcontractant/tertul sustinator, daca este cazul. Prezentare Formular 6 ?in original?;Documentele solicitate pentru neincadrarea in prevederile art. 181 lit. a), lit. c)1 si lit. d) din O.U.G. nr. 34/2006 vor fi depuse si de tertul sustinator, daca este cazul.
III. Declaratie privind neincadrarea in situatia prevazuta la art. 691 din OUG34/2006. Aceasta va trebui prezentata de subcontractant /tertul sustinator, daca este cazul, Prezentare Formular 7 ?in original?.Declaratie privind regulile de evitare a conflictului de interese fata de persoanele care detin functii de conducere in cadrul autoritatii contractante, si anume: Constantin Balasoiu ? Director, Veronica nica ? Director Economic, Vergil Soare ? Director Adj. Comercial, Daniela Bunescu ? Birou juridic, Viorel Gherghina - Director Uzina Isalnita, Rujero Amzolini ? Inginer Sef Productie Uzina Isalnita
IV. Declaratie privind calitatea de participant la procedura, Prezentare Formular 8, ?in original?
V. Certificat de participare cu oferta independenta, prezentare Formular 9 ?in original?;
VI. Certificate de atestare fiscala (datorii la bugetul consolidat general) din care sa reiasa ca ofertantul/candidatul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele/candidaturile, Prezentare Formulare tip eliberate de autoritatile competente din tara in care ofertantul este rezident, care sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele, copie lizibila certificata conform cu originalul.
*) In cazul in care ofertantul uzeaza de dreptul prevazut la art. 11 alin. (4) din HGR 925/2006 de a prezenta o declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte indeplinirea criteriilor de calificare (vezi Formularul 5), acesta are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare. Acest termen nu poate fi mai mic de 3 zile lucratoare.**) In cazul in care exista incertitudini sau neclaritati in ceea ce priveste anumite documente prezentate, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita detalii, precizari sau confirmari suplimentare atat de la ofertantul/candidatul in cauza, cat si de la autoritatile competente care pot furniza informatii in acest sens.***) Autoritatea Contractanta are dreptul de a descalifica operatorii economici care se afla in oricare din situatiile prevazute la art. 180 si 181din OUG 34/2006. I.Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului din judetul sau din municipiul Bucuresti, unde isi au sediul - Document emis de Oficiul Registrului Comertului din judetul sau din municipiul Bucuresti unde isi au sediul astfel incat la data limita de depunere a ofertelor informatiile cuprinse in acest document sa fie reale/actuale, copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC .In cazul in care certificatul a fost prezentat in copie conform cu originalul, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, ofertantului clasat pe primul loc i se va solicita prezentarea pentru conformitate a documentului in original/copie legalizata.
I. Pentru persoane fizice/juridice straine, documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional. Prezentare documente traduse, copie legalizata lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Declaratia pe propria raspundere de la operatorii economici inregistrati ca I.M.M. Pentru a se dovedi statutul de IMM este obligatoriu sa se prezinte declaratia pe propria raspundere completata conform prevederilor Legii 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare cu privire la stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, prezentare Formular 9 copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cifra de afaceri globala pe ultimii 3 ani . Completare Formularnr.10 (pt. echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual, lei/euro comunicat de BNR.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, din care sa rezulte ca ofertantul a mai efectuat servicii de reparare cu cel ce face obiectul caietului de sarcini la cazane de abur energetice, in baza unui contract, insotite de certificate/documente de catre beneficiari din care sa reiasa prestarea de servicii, ?conform cu originalul?de la beneficiari
Declaratie privind echipamentele, utilajele (convertiz de sudura, automacara, electrocompresor mobil de joasa presiune), mijloacele de transport, laboratoarele, bazele de productie, alte mijloace fixe si dotari de care dispune ofertantul ( in dotare proprie, prin contracte sau conventii de incheiere, etc)pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului.
Informatii privind standardele de asigurare a calitatii, documente care sa ateste ca sistemul de management al calitatiiofertantului este certificat de catre un organism de certificare acreditat in tara sau in strainatate, in conformitate cu standardul de calitate SR EN ISO 9001:2008 (sau echivalent)
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Etapa finala prin licitatie electronica cu o runda de participare. Durata rundei electronice: 1 zi lucratoareElementeleofertei care vor faceobiectul procesului repetitiv deofertare sunt pretul/valoarea nouaNu se utilizeaza pasul de licitare. Licitatia electronica va ?ncepe la doua zile lucratoare de la transmiterea invitatiei. Ofertantii nu pot vedea numarul de participanti ?nscrisi la licitatia electronica si nu pot vedea cea mai buna oferta.Pentru a participa la faza finala, ofertantii trebuie sa fie inregistrati in SEAP.In cazul in care, doua sau mai multe oferte CLASATE PE LOCUL 1 (dupa faza de licitatie electronica) contin, in cadrul propunerii financiare preturi egale, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor, care va fi depusa la Registratura autoritatii contractante din Craiova, str. Unirii nr. 147, jud. Dolj, etaj VI, la data si ora indicate in solicitare.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 23.01.2013 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
24.01.2013 13:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 24.01.2013 14:30
Locul: SE Craiova, Sala de Licitatii, etaj 3, str. Unirii, nr. 147, Craiova, jud. Dolj
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai operatporilor economici
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
? Ofertantul poate beneficia de dreptul prevazut la art.11 alin. (4) din HGR 925/2006 de a prezenta o declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte indeplinirea criteriilor de calificare (vezi Formularul A), insotit de : - Declaratie privind calitatea de participant la procedura ? formular 8- Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta - formular 9- Fisa de informatii generale - formular10? Atunci cand ofertantul participant la procedura prezinta declaratia conform FormularuluiA are obligatia de a prezenta/completacertificate /documenteedificatoare care probeaza /confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare.In cazul in care doua sau mai multe oferte prezinta acelasi pret, ofertantii vor depune un nou document ca urmare a solicitarii de clarificari de catre Autoritatea Contractanta.? Termenul limita de depunere a ofertelorprecum si termenul limita de deschidere a ofertelor depuse sunt precizate in anuntul de participare publicat in SEAP.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic al SE Craiova
Adresa postala: str.Unirii, nr.147, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200330, Romania, Tel. +40 351403300, Email: [email protected], Fax: +40 251418466
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
03.01.2013 09:25
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer