Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reparat axe cardanice


Anunt de participare (utilitati) numarul 133371/23.02.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI SA
Adresa postala: STR. ENERGETICIANULUI NR.25, Localitatea: Rovinari, Cod postal: 215400, Romania, Punct(e) de contact: Biroul Achizitii Lucrarisi Servicii Miniere, Tel. +40 0253372556-227, In atentia: Ing. LeataAlina, Email: [email protected], Fax: +40 0253371922, Adresa internet (URL): www.cerovinari.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
S.C. COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI S.A.
Adresa postala: Str. Energeticianului, Nr. 25, Localitatea: ROVINARI, Cod postal: 215400, Romania, Punct(e) de contact: Registratura unitatii, Tel. +40 0253372556-6305, Fax: +40 0253371922
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate comerciala cu capital majoritar
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Reparat axe cardanice
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: Sediul prestatorului
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Prestarea serviciului , , Reparat axe cardanice??presupune remedierea defectiunilor mecanice specifice si cu mare frecventa de repetare in functionare, cum ar fi: zgomot si trepidatii, temperatura ridicata, fisuri /sau deformari ale pieselor canelate sau ale flanselor in zone de maxima solicitare, pierderi de etanseitate ca urmare a deteriorarii sistemelor de etansare.Axul cardanic se monteaza la grupul de antrenare al rotorului port cupe de la excavatoarele ERC 1400-30/7, asigurand transmiterea miscarii la parametrii de putere, cuplu si turatie necesari, cu posibilitatea compensarii radiale si axiale a diferentelor de aliniere intre motor din amonte si reductor.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50712000-9 - Servicii de reparare si de intretinere a instalatiilor mecanice de constructii (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Intreg serviciul conform cerintelor din caietul de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 91, 830RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
8 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare pentru toate loturile in cuantum de 1.800 lei si cu valabilitate de minim 90 zile de la data limita a depunerii ofertelor se va depune in contul RO10 RNCB 0149 0421 0250 0001. Defalcare pe loturi in Anexa B.Garantia de participare se va constitui prin oricare din modurile prezentate in art. 86 din HG 925/2006 in vigoare. In cazul constituirii prin instrument de garantare ofertantul va solicita bancii sau societatii de asigurari emitente a insera in mod expres situatiile prevazute la art. 87 din H.G. 925/2006 si la art. 278¹ din OUG 34/2006. (formular GB), doar pt loturile a caror valoare estimata este mai mare sau egala cu 63.000 leiDaca instrumentul de garantare nu respecta aceste cerinte oferta depusa va fi respinsa fiind incidente prevederile art. 33, alin. 3, pct. b, din HG 925 / 2006.Ofertele neansotite de dovada constituirii garantiei de participare vor fi respinse si returnate la deschidere.Retinerea garantiei de participare in conditiile prevazute la art. 278¹ este valabila pentru toate modalitatile de constituire a acesteia.Garantia de participare se va restitui conform HG nr. 925/2006, art.88. Garantiea de buna executie reprezinta 10% din valoarea contractului, fara TVA, si se va constitui conf. art. 90 din HG 925/2006 prinvirament sau printr-un instrument de garantare-formular GB -emis in conditiile legii de o societate bancara sau de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazutain documentatia de atribuire si care devine anexa la contract, valabila pe perioada prestarii serviciului.Garantia de buna executie se va restitui conform H.G. nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii alocate in anul2012
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind eligibilitateaCompletare si semnare formular nr. 12A ( formularul va fi prezentat obligatoriu si de tertul sustinator financiar si/sau tehnico-economic).
Autoritatea contractanta va accepta ca fiind suficient si relevant pentru demonstrarea faptului ca ofertantul/candidatul nu se incadreaza in situatia prevazuta la art . 180, orice document considerat edificator, din acest punct devedere, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva sau, daca in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de aceasta natura, o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica in fata unui notar , a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
Documentele vor fi in limba romana sau traducere autorizata.
Evaluarea cerintei :
Incadrarea in situatia prevazuta la art. 180 din OUG 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
In cazul in care exista incertitudini in ceea ce priveste situatia personala a respectivilor candidati/ofertanti, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita in mod direct informatiim de la autoritatile competente care emit documente de natura celor prevazute.
In cazul unei asocieri, fiecare membru asociat este obligat sa indeplineasca aceasta cerinta.
2. Documente care demonstreaza neincadrarea in prevederile art.181 din OUG 34/2006Completare si semnare Formular nr. 12 B (formularul va fi prezentat obligatoriu si de tertul sustinator financiar si/sau tehnico-economic).
Autoritatea contractanta va accepta ca fiind suficient si relevant pentru demonstrarea faptului ca ofertantul /candidatul nu se incadreaza in nici una dintre situatiile prevazute la art. 181, orice document considerat edificator, din acest punt de vedere, in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul/candidatul, cum ar fi certificate sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva sau, daca in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de aceasta natura, o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica in fata unui notar , a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
Documentele vor fi in limba romana sau traducere autorizata.
Evaluarea cerintei :
Incadrarea in oricare din situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
In cazul in care exista incertitudini in ceea ce priveste situatia personala a respectivilor candidati/ofertanti, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita in mod direct informatiim de la autoritatile competente care emit documente de natura celor prevazute.
In cazul unei asocieri, fiecare membru asociat este obligat sa indeplineasca aceasta cerinta.
3. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69¹ din OUG 34/2006Completare si semnare Formular F2 (in limba romana sau traducere autorizata ), care se va prezenta obligatoriu si de tertul sustinator financiar si/sau tehnico-economic.
Evaluarea cerintei :
Incadrarea in situatiaprevazutala art. 69¹din Ordonanta de urgenta nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica .
In cazul in care exista incertitudini in ceea ce priveste situatia personala a respectivilor candidati/ofertanti, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita in mod direct informatii de la autoritatile competente.
Persoanele care detin functii de conducere in cadrul autoritatii contractante sunt:
-Director General ?Dr. ing. Trotea Tiberu
-Director Termocentrala ? ing. Pisc Ion
-Director Economic ? ec. Scurtu Maria
-Director EM Rovinari ? ing. Davitoiu Gheorghe
-Director Dezvoltare Investitii ? ing. Tudorescu Vasile
-Director Comercial ? ing. Rebedea Ion
-DirectorManagement Resurse Umane ? Cons. Jr. Olaru Sorin
- membrii comisiei de evaluare.
4. Certificat de participare la licitatiecu oferta independenta
Modalitatea de indeplinire a cerintei: Completare si semnare Formular F3- conform Ordinului ANRMAP 314 / 2010, publicat in MO, partea I nr. 701/20.10.2010 (in limba romana sau traducere autorizata ).
In cazul unei asocieri, fiecare membru asociat este obligat sa indeplineasca aceasta cerinta.
In cazul in care oferta este depusa de catre un grup de operatori economici, atunci oferta comuna trebuie sa cuprinda un acord preliminar de asociere.( formular F1)
5. Documente care demonstreaza indeplinirea obligatiilor exigibile de plata
Modalitatea de indeplinire a cerintei:
Se vor prezenta urmatoarele documente edificatoare:
a) Certificat privind indeplinirea obligatiilor exigibile la plataimpozitele si taxele la bugetulgeneral consolidat (copie lizibila certificata *conform cu originalul*, semnata si stampilata).b) Certificat(e) de atestare fiscalaprivind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a taxelor si impozitelor catre bugetele componente ale bugetului general consolidat (copie lizibila certificata *conform cu originalul*, semnata si stampilata).Certificatele mentionate la punctele a) si b) trebuie sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. Pentru persoane juridice romane :
1. Se va prezenta : Certificatul constatator eliberat de Oficiul National Registrului Comertului din care sa rezulte adresa actuala si obiectul de activitate al operatorului economic.
Certificatul constatator se va prezenta in original , copie legalizata sau copie lizibila cu semnatura si stampila operatorului economic , document valabil la data limita de depunere a ofertelor.
2.Se va verifica daca obiectul contractului are corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC, in caz contrar cerinta de calificare nu este indeplinit; in cazul unei asocieri , fiecare asociat este obligat sa indeplineasca aceasta cerinta.
3. Pentruoperatorii economici inregistrati ca IMM-uri, se vor prezenta documente emise de :
a) Camera de munca , referitoare la numarul mediu scriptic anual de personal si documente care dovedesc nivelul cifrei de afaceri eliberate de Administratia financiara , sau
b) certificat emis de Oficiul Registrului Comertului care atesta statutul de IMM al ofertantului , sau
c) declaratie pe propria raspundere completata conform Anexei 1 din OUG 27/26.01.2006 privind modificarea si completarea Legii 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii.
Ofertantii incadrati ca IMM beneficiaza de reduceri de 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri si garantiile cerute.Obs.: ofertantul clasat pe primul loc , inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, va prezenta pentru conformitate certificatul constatator emis de ONRC in original/ copie legalizata ( daca initial nu a fost prezentat astfel).
Persoane juridice /fizice straine
Pentru a-si demonstra capacitatea de exercitare a activitatii profesionale operatorul economic va prezenta documente edificatoare prin care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana juridica. Documentele vor fi prezentate in traducere autorizata in limba romana.
Se va verifica daca persoana juridica este autorizata sa presteze serviciul care face obiectul contractului.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Formular B2- Informatii privind cifra globala de afaceri in ultimi 3 ani . Cerinta minima : cifra globala de afaceri in ultimii 3 ani sa fie de min. 183.660, 00 lei/ total loturi, defalcat astfel:
L1= 91.830, 00 lei; L2= 91.830, 00 lei;
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Formular 12E- lista prestarilor de servicii in ultimii 3 (trei) ani, care sa confirme prestarea de servicii avand ca obiect , , Reparat axe cardanice??.
Lista trebuie sa cuprinda cel putin un serviciu prestat si dus la bun sfarsit de catre ofertant in ultimii 3 ani, in valoare de minim 91.830, 00 lei, sau maxim3 (trei) servicii de natura similara a caror valoare cumulata sa fieminim 91.830, 00 lei/ total loturi;lista va fi insotita de documente(contracte, recomandari/certificate/documente constatatoare/fisa de experienta similara)- formular B3- care sa confirme prestarea de servicii.
Defalcare valoare contract/contracte pe loturi astfel:
L1= 45.915, 00 lei; L2= 45.915, 00 lei;
Formular 12 I - Informatii privind personalul desemnat pentru prestarea serviciului
(se va regasi personal calificat, precum inginer, maistru, CTC-ist, lacatus mecanic, prelucratori prin aschiere).
Formular 12 H-Informatii privind echipamentele tehnice, utilaje, instalatiile .
Lista cu dotatiile va cuprinde echipamente de debitare, masini prelucrare prin aschiere, masina de echilibrare dinamica, stand pentru probe.
Formular nr. 12G Informatii privind subcontractantul/subcontractantii, partea/partile din contract pe care acesta / acestia urmeaza sa le indeplineasca, datele de recunoastere ale acestuia / acestora, precum si acordulacestuia / acestora
Formular F1 Informatii privind asocierea in vederea prestarii serviciului (?Acordul de asociere?)
Certificarea sistemului calitatii in conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2008 sau echivalent
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Licitatia electronica incepe dupa cel putin 2 zile lucratoare de la data transmiterii invitatiei ofertantilor care au depus oferte admisibile, conf. art. 165 din OUG 34/2006 si art. 38 din HG 925/2006. Elementul care face obiectul procesului de ofertare este pretul / lot. Licitatia electronica se desfasoara intr-o runda de o zi lucratoare. Pretul ofertei nu poate fi decat imbunatatit.Operatorul declarat castigator dupa finalizarea LE va prezenta obligatoriu formularul de oferta si anexele acestuia ( devize, centralizatoare) cu pretul final licitat, in original, datat, semnat de reprezentantul legal si stampilat.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 20.03.2012 08:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
20.03.2012 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 20.03.2012 10:00
Locul: Sediul achizitorului: str.Energeticianului nr.25 , Localitatea: Rovinari , Cod postal: 215400 , Ro
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai operatorilor economici care au depus oferte
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Toate documentele de calificare solicitate prin FDA trebuie sa fie prezentate in ofertele depuse, altfel ofertele vor fi considerate inacceptabile, exceptie fiind situatia prevazuta la art.11, alin. 4, cu respectarea alin .5 din HG 925/2006. Nu se admit completari cu documente dupa data limita de depunere a ofertei.Ofertantul poate sa depuna o declaratie pe proprie raspundere semnata de catre reprezentantul sau legal prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte-inclusiv, daca au fost solicitate, diverse valori, cantitati sau altele asemenea (art. 11, alin. 4 si 5 din HG 925/2006).In conformitate cu art. 189 din OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, autoritatea contractanta are dreptul de a verifica/controla - direct sau prin intermediul unei autoritati competente apartinand statului in care operatorul economic este stabilit si cu conditia acordului acestei autoritati - capacitatile de productie ale furnizorului sau capacitatea tehnica a prestatorului, metodele de studiu si cercetare utilizate, precum si masurile aplicate pentru controlul calitatii.Ofertantii incadrati ca IMM beneficiaza de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri si garantiile cerute. Daca oferta este depusa de un grup deagenti economici asociati, pentru abeneficia deprevederile Legii 346/2004, fiecare membru al asocierii va trebui sa se incadreze in categoria IMM-urilor.Daca mai multi operatori economici prezinta oferte clasate pe primul loc cu prêt egal, se va solicita reofertarea propunerii financiare, in plic inchis, pana la departajare.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta conf. art. 256² din OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic al SC CE Rovinari SA
Adresa postala: str. Energeticianului , nr. 25, Localitatea: Rovinari, Cod postal: 215400, Romania, Tel. +40 0253372556-339, Fax: +40 0253371922
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
23.02.2012 11:18
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer