Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - reparat canale aer si gaze arse bloc 7- Uzina Isalnita


Anunt de participare (utilitati) numarul 141830/05.02.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: strada UNIRII, nr. 147, Localitatea: CRAIOVA, Cod postal: 200330, Romania, Punct(e) de contact: VIORICA MITRICOF, Tel. +40 351403347, Email: [email protected], Fax: +40 251418466, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
socitate comerciala
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
reparat canale aer si gaze arse bloc 7- Uzina Isalnita
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Uzinei Isalnita, str. Mihai Viteazu, nr.101, localitatea Isalnita, jud.Dolj.
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia consta in executia de lucrari de? Reparat canale aer si gaze aersebloc 7-Uzina Isalnita?conform cerintelor caietului de sarcini .
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45223210-1 - Lucrari de structuri metalice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatile privind prezenta achizitie sunt cele solicitate in anexele aferente caietului de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 199, 857.13RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
45 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participareeste 3000 RON Data pentru care se determina echivalenta leu/euro(curs BNR): cu 5 zilecalendaristice inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelorPerioada de valabilitate a garantiei pentru participare: cel putin 60 de zile (cu incepere de la data limita de depunere a ofertelor)Forma de constituire a garantiei de participare care va fi acceptata: 1)prin virament bancarin cont RO 08BRDE170SV50281981700 deschis la BRD- Sucursala Craiova ;2) instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se va prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire.Garantia trebuie sa fie irevocabila. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa: a) conditionat, respectiv dupa constatarea culpei persoanei garantate, in conformitate cu contractul garantat; saub) neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.b) OP confirmatde catre banca emitenta pana la data deschiderii ofertelor.Cont RO08 BRDE 170S V502 8198 1700, Banca BRD ? Sucursala Craiova;Pentru IMM ?uri garantia de participare va fi constituita in cuantum de 50% din valorile inscrise mai sus.d) Ofertantul pierde garantia de participare in masura in care CNSC respinge contestatia depusa de acestaca nefondata. Cuantumul ce va fi retinuteste 1.998, 57 lei conform art.278¹/OUG 34/2006cu toate modificarile si completarile ulterioare.Ofertantul mai poate pierde garantia de participare daca se afla in situatiilr prevazute de art.87 alin.(1) din HG 925/2006 cu toate modificarile si completarile ulterioare. 10% din valoarea contractului fara TVA- modul de constituire a garantiei de buna executie : a) Instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, depus de contractant la Serviciul Achizitii Lucrari al achizitorului, printr-un mijloc care asigura inregistrarea in termen de 15 zile de la semnarea contractului, de ambele parti contractanteb)retineri succesive din plata cuvenita conformfacturilorpartiale.In acest caz contractantul are obligatia, in termen de 15 zile de la semnarea contractului, de a deschide un contla unitatea Trezoreriei Statului conform celor mentionatein HG nr. 1045/2011 privind modificarea art.90 alin. (3) din HG nr.925/2006 cu toate modificarile si completarile ulterioare.Pentru IMM ?uri garantia de buna executie va fi constituita in cuantum de 50% din valorile inscrise mai sus.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri proprii ale SC Complexul Energetic OLTENIA SA
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea-Prezentare Formular 5Documentul va fi prezentat original, Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181-Formular 6Documentul va fi prezentat original, Neincadrarea in situatia prevazuta la art.69¹ din OUG 34/2006-Declaratie privind regulile de evitare a conflictului de interese fata de persoanele care detin functii de conducere in cadrul autoritatii contractante, si anume: Constantin Balasoiu - Director;Veronica Nica - Director Economic;Viorel Tudor- Director Tehnic;
Vergil Soare ? Director Adj. Comercial
Diana Cucu-SefServiciu Achizitii Lucrari
Formular 11 Documentul va fi prezentat original
DECLARATIE cu privire la datele de identificare ale ofertantului/ofertantului asociat/subcontractantului/tertului sustinator-Formular 14 - Documentul va fi prezentat original, Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a .impozitelor si taxelor catre stat precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat. Formulare tip eliberate de autoritatile competente din tara in care ofertantul este rezident. Certificatele sa prezinte situatia datoriilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele-Documentul va fi prezentat copie legalizata, copie lizibila certificata conform cu originalul, Declaratie privind calitatea de participant la procedura-Formular 7 Documentul va fi prezentat original, Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta-Formular 10 Documentul va fi prezentat original Cerinta nr. 1 ?pentru Persoane juridice/fizice romane
Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului din judetul sau din municipiul Bucuresti, unde isi au sediul-Prezentare document emis de Oficiul Registrului Comertului din judetul sau din municipiul Bucuresti, unde isi au sediul din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. (prezentare document in original sau copie lizibila certificata conform cu originalul).Ofertantul isi va suma rasunderea cu privira la faptul ca informatiile cuprinse in acest document suntvalabile/reale la data limita de desfasurare a ofertelor
In cazul in care certificatul a fost prezentat in copie conform cu originalul, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, ofertantului clasat pe primul loc i se va solicita prezentarea pentru conformitate a documentului in original/copie legalizata
Nota: Pentru ofertantul clasat pe primul loc, certificatul constator, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, se va prezenta pentru conformitate a documentului in original/copie legalizata, daca aceasta a fost prezentat in copie conform cu originalul, Cerinta nr. 2- Persoane juridice /fizice straine
PrezentareDocumente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional-Documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional - Documentul va fi prezentat original/ copie lizibila certificata conform cu originalul, Cerinta nr. 3( dupa caz)
Declaratia pe propria raspundere de la operatorii economici inregistrati ca I.M.M.-uri-Pentru a se dovedi statutul de IMM este obligatoriu sa se prezinte declaratia pe propria raspundere completata conform prevederilor Legii 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare cu privire la stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii. Documentul va fi prezentat original
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cifra de afaceri globala pe ultimii 3 ani, completare Formular 8 (pentru echivalenta se va avea in vederecursul mediu anual, lei/euro comunicat de BNR)
Modalitatea de indeplinire
Prezentare Fisa de informatii generale Formular 8(pentru echivalenta se va avea in vederecursul mediu anual, lei/euro comunicat de BNR) Documentul va fi prezentat original
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind partea din contract pe care operatoruleconamic are, eventual, intentia sa osubcontracteze precum si datele de recunoastere aleacestuia. Daca sunt asociati, se va prezenta acordul de asociere a operatorilor economici
Modalitatea de indeplinire
Formularul 13 Documentul va fi prezentat original/ copie lizibila certificata conform cu originalul
Declaratiea privind echipamentele, utilajele ( convertizor sudura, automacara, electrocompresor mobil de joasa presiune), mijloacele de transport, laboratoarele, bazele de productie, alte mijloace fixe si dotari de care dispune ofertantul (in dotare proprie, prin contracte sau conventii de inchiriere, etc.) pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului.
Modalitatea de indeplinire
Prezentare Formularul 12 Documentul va fi prezentat original/ copie lizibila certificata conform cu originalul
Listalucrarilor executate in ultimii 5 ani din care sa rezulte ca au fost duse la bun sfarsit lucrari similare insotita de certificari de buna executie care sa indice beneficiarii, valoare, perioada si locul executiei lucrarilor.
Modalitatea de indeplinire
Prezentare Formularul 9 Documentul va fi prezentat original/ copie lizibila certificata conform cu originalul/parti relevante dintr-un contract in copie lizibila certificata conform cu originalul, insotita de certificari de buna executie emisesau contrasemnate de o autoritate ori decatre un client beneficiar in copie lizibila certificata conform cu originalul
Cerinta nr.1
Informatii privind standardele de asigurare a calitatii
Prezentare documente care sa ateste ca sistemul de management al calitatii al ofertantului este certificat de catre un organism de certificare acreditat in tara sau in strainatate, in conformitate cu standardul de calitate SR EN ISO 9001:2008 (sau echivalent);
Modalitatea de indeplinire
Documentul va fi prezentat original/ copie lizibila certificata conform cu originalul
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Etapa finala prin licitatie electronica cu o runda de participare. Durata rundei electronice: 1 zi lucratoare. Elementele care vor face obiectul procesului repetitiv de ofertare este pretul/valoare noua. Nu se utilizeaza pasul de licitare.Pentru a participa la faza finala, ofertantii trebuie sa fie inregistrati in SEAP.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 22.02.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
25.02.2013 12:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 25.02.2013 13:00
Locul: sala delicitatii, etaj 3, str. Unirii, nr.147, Craiova, Dolj
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
imputernicitii ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
sunt cele prevazute la art. 256^2 din OUG 34/2006 cu toate modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
04.02.2013 13:15
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer