Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - REPARAT DEGAZOR BLOC 8


Anunt de participare (utilitati) numarul 138811/12.09.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: SE Craiova -Strada Unirii nr.147, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200330, Romania, Punct(e) de contact: Melania Cruceru, Tel. +40 351403477, In atentia: SE Craiova - Serviciul Achizitii, Email: [email protected], Fax: +40 251418466, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate Comerciala
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
REPARAT DEGAZOR BLOC 8
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Uzina Isalnita, str Mihai Viteazu nr.101, comuna Isalnita, Dolj
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
REPARAT DEGAZOR BLOC 8 conform cerintelor caietului de sarcini si anexelor la caietul de sarcini. Se va depune oferta completa.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45259000-7 - Reparare si intretinere a echipamentelor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
REPARAT DEGAZOR BLOC 8 conform cerintelor caietului de sarcini si anexelor la caietul de sarcini. Se va depune oferta completa.
Valoarea estimata fara TVA: 298, 546.49RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
25 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Valoarea garantiei: 5000 lei.Per. de valab. a garant. pt particip.: cel putin 60 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor.Forma de constit a garant de particip care va fi accept: a)prin virament bancar sau printr-un instr. de garant emis in condit legii de o soc bancara ori de o soc de asig, care se prez in orig., in cuantumul si pentru perioada prevaz. in doc de atrib.Nota: Garant tb sa fie irevocabila. Instr de garant.tb.sa prevada daca plata garant se va exec.: -conditionat, resp. dupa constat. culpei pers garantate, in conf cu ctr garantat; sau -neconditionat, respectiv la prima cerere a benefic, pe baza decl acestuia cu privire la culpa pers garantate.b) OP confde catre banca emitenta pana la data desch ofertelor.Cont RO 77RNCB 0134041638010001 BCR Sucursala Dolj.In conformitate cu art.278 ind.1 din OUG nr.34/2006, se va retine garantde participare in cuantum de 1% din valoareaestim a contr in lei, adica 2985, 46lei. 10%din val.ctr.faraTVA.Mod.de const: a)Instr.de gar.emis in cond.leg.de o soc. banc.ori de o soc.de asig;b)Prin ret.succ.din sum.dat.pt.fact.part.Contr.are oblig.in ter.de 15zile cal.de la semn.ctr.de a desch.la unit.Trez.Stat.din cadr.org.fisc.comp.in adm.acest.un cont de disp.distinct la dispoz.aut.contr.Suma init.care se dep.de catre contract.in cont disp.astf.deschis nu treb.sa fie mai mica de 0, 5% din pret.ctr.Pe parcurs.indepl.ctr, aut.contr.urm.sa alim.acest cont de dispon.prin ret.succ.din sum.dat.si cuv.contr.pana la conc.sumei stabil.drept gar.de buna exec.in doc.de atrib.Aut.contr.va inst.contract.despre vars.efect, prec.si despre dest.lui.Din cont.de disp.deschis la Trez.Stat.pe num.contract.pot fi disp. plati atat de catre contr, cu aviz.scris al aut.contr.care se prez.unit.Trez.Stat, cat si de unit.Trez.Stat.la solic.scrisa a aut.contr.in fav.careia este constit.gar.de buna exec, in sit.prev. la art.91 din HG925/2006.Contul astf.deschis este purtat.de dob.in fav.contract.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii ale SC Complexul Energetic Oltenia SA
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea -Prezentare Formular 5 - Documentul va fi prezentat original.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 -Prezentare Formular 6- Documentul va fi prezentat original.Neincadrarea in situatia prevazuta la art.69ยน din OUG 34/2006 -Declaratie privind regulile de evitare a conflictului de interese fata de persoanele care detin functii de conducere in cadrul autoritatii contractante, si anume: Viorel Tudor - Director SE Craiova;Mariana Iordan - Director Economic;Vergil Soare - Director Comercial
Daniela Bunescu ?Consilier Juridic
Prezentare Formular 14 - Documentul va fi prezentat original
Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a .impozitelor si taxelor catre stat precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat -Formulare tip eliberate de autoritatile competente din tara in care ofertantul este rezident. Certificatele sa prezinte situatia datoriilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele - Documentul va fi prezentat copie legalizata, copie lizibila certificata conform cu originalul.Declaratie privind calitatea de participant la procedura -Prezentare Formular 7-Documentul va fi prezentat original.Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta -Prezentare Formular 11 - Documentul va fi prezentat original. Pentru Persoane juridice/fizice romane: Prezentare Certificat de inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Camera de Comert si Industrie Nationala sau Teritoriala -Prezentare document emis de Oficiul Registrului Comertului din judetul sau din municipiul Bucuresti, unde isi au sediul cu maximum 30 zile inainte de data depunerii ofertelor din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. (prezentare document in original sau copie lizibila certificata conform cu originalul)Documentul va fi prezentat Documentul va fi prezentat original/ copie lizibila certificata conform cu originalul.documente care sa ateste ca ofertantul este persoana juridica autorizata ISCIR, conform prescriptiei tehnice ISCIR PT C4 -2010 -Recipiente metalice stabile sub presiune, sau de la autoritatile competente din statele membre pentru repararea de recipiente metalice stabile sub presiune cu cu parametrii cel putin egali cu cei ai degazorului ce face obiectul caietului de sarcini. Persoanele juridice autorizate de autoritatile competente din statele membre trebuie sa fie inregistrate in Registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate.Documente care sa ateste ca ofertantul este persoana juridica autorizata de ISCIR, conform prevederilor prescriptiei tehnice ISCIR PT CR 6-2010 - Autorizarea personalului si laboratoarelor care efectueaza examinari nedistructive si evaluarea capabilitatii tehnice a laboratoarelor care efectueaza examinaridistructive sau de autoritatile competente din statele membre pentru efectuarea de examinari nedistructive cu radiatii penetrante la instalatiile mecanice sub presiune. Persoanele juridice autorizate de autoritatile competente din statele membre sa fie inregistrate in Registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate -Documentul va fi prezentat original/ copie lizibila certificata conform cu originalul.Nota: PENTRU OFERTANTUL CLASAT PE PRIMUL LOC, certificatul constatator, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, se va prezenta pentru conformitate a documentului in original/copie legalizata, DACA ACESTA A FOST PREZENTAT IN COPIE CONFORM CU ORIGINALUL.Pentru persoane juridice /fizice straine.PrezentareDocumente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional -Documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional - Documentul va fi prezentat original/ copie lizibila certificata conform cu originalul
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Listalucrarilor executate in ultimii 5 ani, insotita de certificari de buna executie pentru cele mai importante lucrari. Respectivele certificari indica beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati, valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor si precizeaza daca au fost efectuate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit. Listava contine documente/parti din contracte care sa ateste ca ofertantul a mai efectuat in ultimii 5 ani lucrari similare, la instalatii energetice sub presiune, cu parametrii cel putin egali cu cei ai degazorului ce face obiectul caietului de sarcini .
Lista referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice, laboratoarele, bazele de productie, alte mijloace fixe si dotari de care dispune ofertantul, fie prezentarea unui angajament, fie a unui contract de inchiriere cu clauza suspensiva, pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari.Din aceasta lista va trebui sa rezulte ca operatorul economic detine in conditii specificate anterior si instalatii de tratament termic al sudurii, instalatii de control nedistructiv prin gamagrafiere.
Informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere, precum si ale persoanelor responsabile pentru executia lucrarilor; Prezentare tabel nominal cu sudorii autorizati conform prevederilor prescriptiei tehnice iSCIR PT CR 9-2010 - Autorizarea sudorilor care executa lucrari de sudare la instalatii sub presiune si la instalatii de ridicat, in otel, aluminu, aliaje de aluminiu si polietilena de inalta densitate (PE -HD), la care se ataseazaautoricatiile sudorilor.
Declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani.
Informatii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre candidat/ofertant, autorizat/atestat ISCIR, conform prevederilor prescriptiei ISCIR PT CR 4-2009 - autorizarea persoanelor juridice pentru efectuarea de lucrari la instalatii/echipamente. Personal tehnic de specialitate, responsabil cu supravegherea lucrarilor la instalatii sub presiune(RSL); Personal tehnic de specialitate, responsabil tehnic cu sudura la instalatii sub presiune(RTS);Personal tehnic de specialitate, responsabil tehnic pentru examinari nedistructive. si personal tehnic de specialitate responsabil cu avizareadocumentatiei tehnice de reparare (RADTP, conform prescriptiei tehnice ISCIR PT CR 4-2010 -Recipientemetalice stabile sub presiune
Informatii privind subcontractantii
Prezentare informatii privind masurile de protectie a mediului pe care operatorul economic le poate aplica in timpul indeplinirii contractului de lucrari;
Prezentare documente care sa ateste ca sistemul de management al calitatii al ofertantului este certificat de catre un organism de certificare acreditat in tara sau in strainatate, in conformitate cu standardul de calitate SR EN ISO 9001:2008 (sau echivalent)
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Etapa finala prin licitatie electronica cu o runda de participare;Durata rundei electronice: 1zi lucratoare;Elementele care vor face obiectul procesului repetitiv de ofertare este pret/valoare noua;Nu se utilizeaza pasul de licitare;LE nu poate fi oprita daca oferta nu s-a imbunatatit in runda precedenta;Ofertantii nu pot vedea cea mai buna oferta;Licitatia nu se prelungeste automat, in cazul modificarii clasamentului;Ofertantii nu pot vedea nr. de participanti inscrisi la licitatie;Ofertantii trebuie sa fie inscrisi in SEAP pentru a putea participa la faza finala de Licitatie Electronica.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 10.10.2012 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
11.10.2012 13:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 11.10.2012 14:00
Locul: Sala de licitatie etajul 3, Craiova, Dolj, Str Unirii nr 147
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai operatorilor economici participanti la licitatie
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Ofertantul poate beneficia de dreptul prevazut la art.11 alin. (4) din HGR 925/2006 de a prezenta o declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte indeplinirea criteriilor de calificare (vezi Formularul nr. 10), insotit de : - Declaratie privind calitatea de participant la procedura ? formular 7- Certificat de participare la licitatie cu oferta independent- formular 11- Fisa de informatii generale-formular8Atunci cand ofertantul participant la procedura prezinta declaratia conform Formularului11 are obligatia de a prezenta/completacertificate /documenteedificatoare care probeaza /confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare.Termenul limita de depunere a ofertelorprecum si termenul limita de deschidere a ofertelor depuse sunt precizate in anuntul de participare publicat in SEAP.In cazul in care doua sau mai multe oferte clasate pe locul I, prezinta acelasi pret, Autoritatea Contractantaisi rezerva dreptul de a solicita clarificari prin care acestia sa prezinte documente care contin o noua propunere financiara in plic inchis.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta in conditiile prevederilor OUG 34/2006, de catre contestatar despre un act al autoritatii contractante pe care acesta il considera nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic
Adresa postala: str Unirii nr.147, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200330, Romania, Tel. +40 351403300, Email: [email protected], Fax: +40 251418466
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
11.09.2012 08:37
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer