Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reparat Echipamente Electrice LDE (Reparatie motor de ventilatie fortata tip Gca 74/S)


Anunt de participare (utilitati) numarul 146682/20.09.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: Alexandru Ioan Cuza , NR.5, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Punct(e) de contact: TRAIAN LUBA, Tel. +40 253335045, In atentia: Aristica Marin, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 253335068, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
SUCURSALA ELECTROCENTRALE ISALNITA
Adresa postala: Str. Mihai Viteazu nr.101, Localitatea: Isalnita, Cod postal: 207340, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii Lucrari si Servicii, Tel. +40 251404868, In atentia: Aristica Marin, Email: [email protected], Fax: +40 251404823, Adresa internet (URL): www.e-licitatie.ro
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
SUCURSALA ELECTROCENTRALE ISALNITA
Adresa postala: Regidtratura SE Isalnita Str. Mihai Viteazu nr.101, Localitatea: Isalnita, Cod postal: 207340, Romania
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate Comerciala
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Reparat Echipamente Electrice LDE (Reparatie motor de ventilatie fortata tip Gca 74/S)
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: Sediul prestatorului
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Serviciul de reparatiea motorului electric de ventilatie fortata tip Gca 74/S/seria T 1657 al LDE 2100 CP
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50220000-3 - Servicii de reparare si de intretinere si servicii conexe pentru transportul feroviar si pentru alte echipamente (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Intreaga cantitate aferenta caietului de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 8, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
15 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul Garantiei de Participare: suma de 100 RONValabilitate Garantie de Participare: minimum 60 zile de la termenul limita de primire a ofertelor. Garantia de participare la licitatie se poate constitui si in alta valuta, cursul de schimb valutar care se va lua in calcul fiind cel comunicat de BNR cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertei, comunicata in anuntul de participare. Dovada constituirii Garantiei de Participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora deschiderii ofertelor comunicata in APForma constituire Garantiei de Participare: a) virament bancar sau instrument garantare emis de societate bancara/asigurari, in original (Formular 3). Originalul instrumentului de garantare participare procedura se depune la sed. SE Isalnita, Serv. Achizitii Lucrari si Servicii, pana cel mai tarziu la data si ora limita stabilite pentru deschiderea ofertelor.b) ordin plata confirmat de banca, cont RO 25 BRDE 170SV 96342091700 - BRD Suc. Craiova ? pana cet tarziula data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor. Codul unic de inregistrare al SE Isalnita este 31454295/03.04.2013.c) numerar depus la casieria autoritatii contractante.In cazul IMM cuantumulgarantiei de participare este 50% din valoare. Cuantum garantiei de buna executie: 10% din pretul contractului, fara TVA.Constituire garantie de buna executie: a) Instrument garantare emis societate bancara/asigurari (Formular 4), b) Retineri succesive sume datorate din facturi partiale. Prestatorul are obligatia sa deschida la Trezorerie, cont disponibil distinct la dispozitia Achizitor. Suma depusanu trebuie sa fie mai mica de 0, 5%din pret contract. Achizitorul alimenteaza acest cont din retineri succesive pana la suma garantiei de buna executie. Achizitor instiinteaza Prestatorul desprevarsaminte. Din cont pot fi dispuse plati atat de Prestator, cu aviz scris Achizitor, cat si de Trezorerie la solicitare scrisa Achizitor, conf. art. 90 (3) HG 925/2006.In cazulIMM, cuantumul garantiei de buna executie: 5%din pretulcontractului fara TVA.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri proprii ale SE Isalnita
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind: Declaratie privind eligibilitatea - Completare Formular 5;
Declaratie privind neincadrare in situatii art.180 si 181 din OUG 34/2006 - completare Formular 11;
Declaratie privind neincadrare in situatii art.69^1 din OUG 34/2006 - Completare Formular 10; Persoanele care detin functii de decizie cu privire la organizarea si finalizarea procedurii de atribuire in cadrul autoritatii contractante sunt: Dumitru Dumitrascu - Director SE Isalnita;Veronica Nica - Director Economic;Viorel Gherghina- Director Tehnic;
Viorica Elisabeta Mitricof - Director Achizitii
Diana Cucu ? Sef Serviciu Achizitii Lucrari
Declaratie privind calitate participant procedura - completare Formular 7;Declaratie privind participare cu oferta independenta - completare Anexa 1 la Formular 5; Declaratie privind incadrare IMM - completare Formular 9;1) daca se uzeaza drept prevazut art. 11 (4) HGR 925/2006 prezentare declaratie proprie raspundere privind indeplinire criterii calificare, ofertant va prezenta/completa certificate/documente care probeaza/confirma indeplinire cerinte calificare, la solicitarea autoritatatii contractante.
2) daca sunt incertitudini/neclaritati documente, autoritate contractanta are drept sa solicite detalii/ precizari/confirmari suplim. ofertant/candidat sau autoritati competente.3)Autoritatea contractanta are obligatia de a exclude din procedura operatorii economici aflati in situatia prevazuta laart. 180 si a exclude din procedura operatorii economiciaflati in situatiile prevazute la art.181 din OUG 34/2006. Pentru persoane juridice/fizice romane, prezentare Certificat constatator eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic.Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Acest certificat va fi prezentat in original, in copie legalizata sau in copie lizibila cu mentiunea , ,conform cu originalul??. Autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de incheierea Raportului privind rezultatul procedurii de atribuire, prezentarea pentru conformitate Certificatul constatator emis de O.R.C. in original/copie legalizata, in cazul in care acesta nu a fost prezentat astfel la deschiderea ofertelor.Autorizatie de furnizor feroviar eliberata de Autoritatea Feroviara Romana (AFER) pentru efectuare servicii feroviare critice: reparatii masini, aparate si instalatii electrice cu destinatie feroviarasi agrement tehnic feroviar pentru reparatii masini electrice de forta pentru tractiune feroviara, (conf. Ord. 290/13.04.2000).Pentru persoane juridice/fizice straine, prezentare Documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional. Documentele vor fi traduse in limba romana de traducatori autorizati si legalizate.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind situatia economico-financiara, respectiv cifra de afaceri globala intr-o perioada care vizeaza activitatea din cel mult 3 ani.Pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual, leu/valuta, pentru fiecare an in parte, comunicat de BNR.
Modalitatea de indeplinire
Fisa de informatii generale;CompletareFormular 8.Pentru informatii prezentate in alta valuta se va avea in vedere cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista a principalelor servicii similare prestate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati, lista ce va fi insotita de certificari de buna executie pentru cele mai importante dintre acestea. Prestarile de servicii se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarilor de servicii se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.
Modalitatea de indeplinire
Completare Anexa 2 la Formularul 5 si prezentare document/certificat constatator de la beneficiar. Documentele vor fi prezentate in copie lizibila certificate conform cu originalul
Documente care sa ateste ca detin echipamente, utilaje, mijloace de transport, baze de productie si alte mijloace fixe si dotari, (in dotare proprie , inchiriere sau comodat) pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului.
Modalitatea de indeplinire
Completare Anexa 3 la Formularul 5.
Informatii privind subcontractarea - precizarea partilor din contract ce urmeaza a fi subcontractate. Subcontractarea se va face conform art. 45 din OUG 34/2006. Se va completa (dupa caz) formularul 6, insotit de lista cuprinzand subcontractantii si acordurile cu subcontractantii cu precizarea partilor din contract care urmeaza a fi subcontractate si a datelor de identificare ale subcontractantilor.
Ofertantul declarat castigator, va prezenta atunci cand se prezinta la semnarea contractului, contractele de subcontractare, semnate deja, in aceleasi conditii in care el semneaza contractul
Modalitatea de indeplinire
Completare Formular 6
Informatii privind standardele de asigurare a calitatii
Prezentare documente emise de organisme acreditate, care confirma certificarea sistemului calitatii al ofertantului de catre un organism de certificare acreditat in tara sau in strainatate, standardul de calitate aplicat fiind SR EN ISO 9001:2008 sau echivalent.
Modalitatea de indeplinire
Completare Anexa nr. 1 la Formular 5
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Etapa finala prin licitatie electronica cu o runda de participare. Durata rundei electronice: 1 zi lucratoare Elementele ofertei care vor face obiectul procesului repetitiv de ofertare sunt pretul/valoarea noua Nu se utilizeaza pasul de licitare. Licitatia electronica va incepe la doua zile lucratoare de la transmiterea invitatiei. Ofertantii nu pot vedea numarul de participanti inscrisi la licitatia electronica si nu pot vedea cea mai buna oferta. Pentru a participa la faza finala, ofertantii trebuie sa fie inregistrati in SEAP. In cazul in care, doua sau mai multe oferte CLASATE PE LOCUL 1 (dupa faza de licitatie electronica) contin, in cadrul propunerii financiare preturi egale, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au oferit preturi egale o noua propunere financiara, in plic inchis, care va fi depusa la registratura autoritatii contractante din loc. Isalnita , str. Mihai Viteazu nr. 101, jud. Dolj, parter, la data si ora indicate in solicitare.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 08.10.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
10.10.2013 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 10.10.2013 10:00
Locul: Sala de licitatii etaj III SE Isalnita str Mihai Viteazu nr. 101 loc. Isalnita
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai operatorilor economici care au depus oferta
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Termenul limita de depunere a ofertelor precum si termenul limita de deschidere a ofertelor depuse sunt precizate in anuntul de participare publicat in SEAP.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, in conditiile OUG 34/2006, despre un act al autoritarii contractante considerat nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CompartimentulJuridical SE Isalnita
Adresa postala: Str. Mihai Viteazu nr. 101, Localitatea: Isalnita, Cod postal: 207340, Romania, Tel. +40 251407633, Fax: +40 251403602
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
19.09.2013 07:41
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer