Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reparat economizor 1, supraincalzitor 2 si supraincalzitorul 5, inlocuire sustineri, aducere in plan, refacere zidarie ? bloc energetic nr. 7 Uzina Isalnita (LOT 1 si LOT 2)


Anunt de participare (utilitati) numarul 141370/03.01.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: prin Sucursala Electrocentrale Craiova, str. Unirii nr. 147, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200330, Romania, Punct(e) de contact: Verona Dalri, Tel. +40 0351403462, In atentia: Serviciului Achizitii, cod. 7.3, Email: [email protected], Fax: +40 0251594837, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
societate comerciala
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Reparat economizor 1, supraincalzitor 2 si supraincalzitorul 5, inlocuire sustineri, aducere in plan, refacere zidarie ? bloc energetic nr. 7 Uzina Isalnita (LOT 1 si LOT 2)
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Locul principal de executare
la sediul achizitorului Uzina Isalnita, str. Mihai Viteazul nr. 101, localitatea Isalnita , jud. Dolj
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Pentru LOT 1-Reparat economizor 1, supraincalzitor 2 si supraincalzitorul 5, inlocuire sustineri, aducere in plan ? bloc energetic nr. 7 Uzina IsalnitaAchizitia consta in: -documentatii pentru reparare (documentatii de montaj, documentatii de reparare, documentatii tehnice preliminare de reparare si documentatii tehnice de reparare)
- lucrari de constructii montaj sistem sub presiunePentru LOT 2 ? Refacere zidarie refractara ? bloc energetic nr. 7 Uzina Isalnita
Achizitia consta in lucrari de constructii montaj zidarie
Lucrarile de demontare zidarie defecta sau desprinsa se vor desfasura in zona supraincalzitorului 2 si supraincalzitorului 5 la fel ca si lucrarile de inlocuire (montaj) zidarie defecta sau desprinsa (conform deviz) in zona supraincalzitorului 2 si supraincalzitorului 5
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45231111-6 - Lucrari de demontare si de inlocuire a conductelor (Rev.2)
45255400-3-Lucrari de montaj (Rev.2)
45262500-6-Lucrari de zidarie si de zidire (Rev.2)
71300000-1-Servicii de inginerie (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatile privind reparatia economizorului 1, supraincalzitorului 2 si supraincalzitorului 5, inlocuire sustineri aducere in plan si zidarie refractara bloc energetic nr. 7 de la Uzina Isalnita ( LOT 1 si LOT 2 ) sunt cele mentionate in anexele caietului de sarcini .
Valoarea estimata fara TVA: 690, 974.03RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
75 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Valoarea totala a garantiei de participare: 10000 lei din care Lot 1 = 5500 lei si Lot 2 = 4500 lei. Data pentru care se determina echivalenta leu/euro (curs BNR) : cu 5 zile calendaristice inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: cel putin 60 de zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Forma de constituire a garantiei de participare care va fi acceptata: 1)virament bancar in cont RO 08BRDE170SV50281981700 deschis laBRD ? Sucursala Craiova2) instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari care se va prezentain original in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire . Garantia trebuie sa fie irevocabila. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa: a)Conditionat, respectiv dupa constatarea culpei persoanei garantate, in conformitate cu contractul garantat, saub)Neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate3) Ordin de Plata cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta pana la data deschiderii ofertelor.cont RO 08BRDE170SV50281981700 deschis laBRD ? Sucursala CraiovaNota: Ofertantul pierde o parte din garantia de participare in masura in care CNSC respinge contestatia depusa de acesta ca fiind nefondata. Cuantumul ce va fi retinut conform art. 278^1 din OUG 34/2006 cu toate modificarile si completarile ulterioare este: Pentru lot1= 3775, 08 lei si Pentru lot 2 = 3134, 66 lei Garantia de buna executie reprezinta 10% din valoarea contractului fara TVA. Modul de constituire a garantiei de buna executie : a) Instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, depus de contractant la Serviciul Achizitii Lucrari al achizitorului, printr-un mijloc care asigura inregistrarea in termen de 15 zile de la semnarea contractului de ambele parti contractanteb) Retineri succesive din plata cuvenita conform facturilor partiale.In acest caz contractantul are obligatia, in termen de 15 zile de la semnarea contractului, de a deschide un cont la unitatea Trezoreriei Statuluiconform celor mentionate in HG nr. 1045/2011 privind modificarea art. 90 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 925/2006 cu toate modificarile si completarile ulterioare
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
fonduri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea(neincadrarea in prevederile art.180 din OUG 34/2006 cu toate modificarile si completarile ulterioare-Prezentare Formular 5 in original, Se va prezenta si de tertul sustinator, daca este cazul; Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din OUG 34/2006 cu toate modificarile si completarile ulterioare-Prezentare Formular 6 in original Se va prezenta si de tertul sustinator, daca este cazul.(numai alin.a, c si d);Declaratie privind calitatea de participant la procedura-Prezentare Formular 7 in original;Certificat de Atestare Fiscala (datorii la bugetul consolidat general)privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat-Formulare tip eliberate de autoritatile competente din tara in care ofertantul este rezident, scadente in luna anterioara celei in care se depune oferta (prezentare formulare tip in original sau copie lizibila certificata conform cu originalul)Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta conform Ordinului nr. 314/2010 al presedintelui ANRMAP-Prezentare Formular 10 in original; Declaratie privind neincadrarea in prevederile prevazuta la art.69ยน (evitarea conflictului de interese) din OUG 34/2006 cu toate modificarile si completarile ulterioare-Se va prezenta atat de catre subcontractant, cat si de tertul sustinator-Declaratia privind regulile de evitare a conflictului de interese fata de persoanele care detin functii de conducere in cadrul autoritatii contractante si anume: Constantin Balasoiu?Director; Veronica Nica ? Director Economic;Vergil Soare?Director Adj Comercial; Viorel Ghergina ? Director Uzina Isalnita; Birou Juridic?Daniela Bunescu -Prezentare Formular 11 in original Cerinta nr. 1 ?pentru Persoane juridice/fizice romane
Conditie impusa pentru ofertantii ce vor oferta LOT 1 si LOT 2
Prezentare Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului din judetul sau din municipiul Bucuresti, unde isi au sediul - Document emis de Oficiul Registrului Comertului din judetul sau din municipiul Bucuresti unde isi au sediul emis cu maximum 30 zile inainte de data depunerii ofertelor din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic.Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. (Prezentare document in original sau copie lizibila certificata conform cu originalul)
Obs. In cazul in care certificatul a fost prezentat in copie conform cu originalul, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, ofertantului clasat pe primul loc i se va solicita prezentarea pentru conformitate a documentului in original/copie legalizata.Conditie impusa pentru ofertantii ce vor oferta LOT 1Documente care sa ateste ca ofertantul este persoana juridica autorizata de ISCIR, conform prevederilor prescriptiei tehnice ISCIR "PT CR 6-2010 Persoanele juridice autorizate de autoritatile competente din statele membre trebuie sa fie inregistrate in Registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizateConditie impusa pentru ofertantii ce vor oferta LOT 1Documente care sa ateste ca ofertantul este persoana juridica autorizata de ISCIR, conform prevederilor prescriptiei tehnice ISCIR "PT C 10-2010-Conducte de abur si conducte de apa fierbinte sub presiune, sau de autoritatile competente din statele membre pentru repararea/montarea de conducte cu parametrii cel putin egali cu cei ai conductelor ce fac obiectul caietului de sarcini. Persoanele juridice autorizate de autoritatile competente din statele membre trebuie sa fie inregistrate in Registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizateConditie impusa pentru ofertantii ce vor oferta LOT 1
Documente care sa ateste ca ofertantul este persoana juridica autorizata de ISCIR, conform prevederilor prescriptiei tehnice ISCIR "PT C 1 - 2010- Cazane de abur, cazane de apa fierbinte, supraincalzitoare si economizoare independente".Cerinta nr. 2- Persoane juridice /fizice straine
PrezentareDocumente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional
Pentru a-si demonstra capacitatea de exercitare a activitatii profesionale operatorul economic va prezenta documente edificatoare prin care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana fizica sau juridica in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cifra de afaceri globala pe ultimii 3 aniCompletare Formular nr. 8 (pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual, lei/euro comunicat de BNR)
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Pentru Lot 1 si Lot 2Declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani.
Pentru Lot 1 si Lot 2Informatii referitoare la studiie, pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere precum si ale persoanelor responsabile pentru executia lucrarii si prestarea serviciului
Pentru Lot 1Lista cu echipamentele, utilajele, mijloacele de transport, laboratoarele, bazele de productie, alte mijloacefixe si dotari de care dispune ofertantul (in dotare proprie, prin contracte sau conventii de incheiere, etc.) fie prezentarea unui??angajament?, fie a unui contract de ??inchiriere?? cu clauza suspensiva, pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari. Din acesta lista va trebui sa rezulte ca ofertantul detine in conditiile specificate anterior si instalatii de tratament termic a sudurilor, instalatii de contol nedistructiv prin gamagrafiere
Pentru Lot 2
Declaratie referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic (in dotare proprie, prin contracte sau conventii de incheiere, fie a unui ?angajament?, fie a unui ?contract de inchiriere cu clauza suspensiva?) pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de execu?ie lucrari
Pentru Lot 1
Tabelul nominal cu sudorii autorizati conform prevederilor prescriptiei tehnice ISCIR "PT CR 9-2010 - Autorizarea sudorilor care executa lucrari de sudare la instalatii sub presiune si la instalatii de ridicat, in otel, aluminiu, aliaje de aluminiu si polietilena de inalta densitate (PE-HD)", la care se ataseaza in copie cerificata de ofertant prin semnare si stampilare autorizatiile sudorilor
Pentru Lot 1
Documente care sa ateste ca ofertantul detine personal tehnic de specialitate autorizat / atestat ISCIR: conform prevederilor prescriptiei tehnice ISCIR "PT C 1 - 2010- Cazane de abur, cazane de apa fierbinte, supraincalzitoare si economizoare independente?. Personal tehnic de specialitate, responsabil cu supravegherea lucrarilor la instalatii sub presiune (RSL);Personal tehnic de specialitate, responsabil tehnic cu sudura la instalatii sub presiune (RTS); Personal tehnic de specialitate, responsabil tehnic pentru examinari nedistructive.
Pentru Lot 1 si Lot 2Declaratie pe proprie raspundere privind masurile de protectie a mediului pe care operatorul economic le poate aplica in timpul indeplinirii contractului de executie lucrari
Pentru Lot 1 si Lot 2Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze precum si datele de recunoastere ale acestuia. Daca sunt asociati, se va prezenta acordul de asociere a operatorilor economici).
Pentru LOT 1
Documente privind personal tehnic de specialitate, responsabil cu avizarea documentatiei tehnice preliminare de montare/reparare (RADTP) conform prevederilor prescriptiei tehnice ISCIR PT C1-2010- Cazane de abur, cazane de apa fierbinte supraincalzitoare si economizoare independente; Personal tehnic de specialitate, responsabil cu avizarea documentatiei tehnice de verificari tehnice in utilizare pentru investigatii / examinari cu caracter tehnic (RADTE) conform prevederilor prescriptiei tehnice ISCIR PT C1-2010.
Ptr.LOT1-Lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani si a serviciilor prestate in ultimii 3 ani continand valori, perioade de executie/prestare, locul executiei/prestarii, beneficiari, insotita de certificari de buna executie/documente.Conditie minima a)Lista va cuprinde minim un contract din care sa rezulte ca ofertantul a mai efectuat in ultimii 5 ani lucrari similare la instalatii sub presiune cu parametrii cel putin egali cu cei ai instalatiilor sub presiune ce fac obiect caiet sarcini.Se va prezenta certificari de buna executie din care sa reiese ca lucrarile au fost executate in conf.cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit.b)Lista va cuprindeminim un contract din care sa rezulte ca ofertantul a mai efectuat in ultimii 3ani, servicii de inginerie similare, la instalatii sub presiune cu parametrii cel putin egali cu cei ai instalatiilor sub presiune ce fac obiect caiet sarcini.Se va prezenta certific/doc. din care sa reiasa prest.serviciului
Pentru LOT 2-Lista principalelor lucrariexecutate in ultimii 5 ani continand valori, perioade de executie lucrare, locul executiei lucrarilor, beneficiari insotita de certificate de buna executie/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre un client beneficiarConditie minima
a)Lista va cuprinde minim un contractdin care sa rezulte ca ofertantul a mai efectuat in ultimii 5 anilucrari similare de zidarie la cazane de abur cu parametrii cel putin egali cu cei ai cazanelor de abur ce fac obiectul caietului de sarcini.Se vor prezenta certificari de buna executie din care sa reiasa beneficiarii, valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor precum si daca lucrarile au fost executate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit, acestea putand fi: fie procese verbale de receptie a lucrarilor sau serviciilor fie a oricarui alt document(ex.recomandare/document constatator)fie parti relevante din contract
Pentru LOT 1 si LOT 2Prezentare documente care sa ateste ca sistemul de management al calitatii ofertantului este certificat de catre un organism de certificare acreditat in tara sau in strainatate, standardul de calitate aplicabil fiind SR EN ISO 9001:2008 (sau echivalent).
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 23.01.2013 13:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
24.01.2013 13:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 24.01.2013 14:00
Locul: sediul Sucursalei Electrocentrale Craiova din str. Unirii nr. 147, sala de Licitatii, etaj 3, Craiova
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai operatorilor economici
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Termenul limita de depunere a ofertelorprecum si termenul de deschidere a ofertelor depuse sunt precizate in anuntul de participare publicat in SEAP.In cazul in care unii operatori economici uzeaza de dreptul prevazut la art. 11 alin. (4) din HGR 925/2006 cu toate modificarile si completarile ulterioare, de a prezenta o declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte indeplinirea criteriilor de calificare (vezi Formular A), au obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primesc din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare.In cazul in care, doua sau mai multe oferte CLASATE PE LOCUL 1contin, in cadrul propunerii financiare preturi egale, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au oferit preturi egale o noua propunere financiara, in plic inchis, care va fi depusa la registratura autoritatii contractante din Craiova, str. Unirii nr. 147, jud. Dolj, etaj VI, la data si ora indicate in solicitare.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art.256^2 alin 1) litera b) din OUG nr.34/2006 cu toate modificarile si completarile ulterioare
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul Juridic al S.E. Craiova
Adresa postala: str. Unirii nr. 147, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200330, Romania, Tel. +40 0351403300, Email: [email protected], Fax: +40 0351449551
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
29.12.2012 11:54
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer