Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - REPARATIE GENERATOR DE GAZ ALLISON 501KC DIN CADRU STC SINCA


Anunt de participare (utilitati) numarul 147690/05.11.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA Medias
Adresa postala: Piata CI Motas, nr 1, Medias, Localitatea: Medias, Cod postal: 551018, Romania, Punct(e) de contact: Andi Ion, Tel. +40 269803200, In atentia: Serv.Licitatii, Email: [email protected], Fax: +40 269844832, Adresa internet (URL): www.transgaz.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate Nationala
Activitate (activitati)
- Producere, transport ?i distribu?ie de gaz ?i de energie termic?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
REPARATIEGENERATOR DE GAZ ALLISON 501KC DIN CADRU STC SINCA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: SINCA , jud.Brasov
Codul NUTS: RO126 - Sibiu
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
REPARATIEGENERATOR DE GAZ ALLISON 501KC DIN CADRU STC SINCA
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50531300-9 - Servicii de reparare si de intretinere a compresoarelor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
1 buc
Valoarea estimata fara TVA: 3, 500, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
-cuantum: G =70000 lei;
-pentru echivalenta in ALTA VALUTA se va utiliza cursul BNRvalabil cu 7 zile anterior date limita de depunere a ofertelor-mod de constituire: OP (virament bancar) in cont RO09 RNCB 0231 0195 2531 0001 BCR Medias sau Scrisoare de garantie bancara Formular 11 (original) sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate de asigurari-valabilitate: 100 zile de la data limita pentru primirea ofertelor;
-in situatia prevazuta de art.278^1 din OUG 34/2006, modificata se va retine suma de 7279, 99 lei); -cuantum 5% din valoarea contractului fara TVA;
- de regula prin instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari conform art.90 alin(1)din HG 925/2006 modificata, daca partile convin garantia de buna executie se poate constitui prin retineri succesive din facturi partiale conform art.90 alin(3) din HG 925/2006 modificata, caz in care se tine cont de prevederile HG1045/2011
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
-Finantare din surse proprii, plata in termen de 60 zile de la inregistrarii facturii la sediul achizitorului
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-eligibilitatea neancadrarea in prevederile art.180 din Ordonanta, Formular 12A, -situatia personala neancadrarea in prevederile art.181 din Ordonanta, Formular 12B
-Declaratie privind calitatea de participant la procedura Formular 12C
-CERTIFICAT de participare la licitatie cu oferta independenta , Formular 12D
-Declaratie privind neancadrarea in situatiile prevazute de art.69^1 din OUG 34/2006 modificata (declaratie pe proprie raspundere cu privire la neancadrarea in situatiile prevazute de art.69^1 din OUG 34/2006 modificata (persoanele cu functie de decizie din cadrul SNTGN TRANSGAZ SA Medias sunt VADUVA ION PETRUDirector General, GHEORGHE HATEGANDirector General Adj., STEFANESCU IOAN Director Departament, TATARU ION Director Departament , IDU OLGA Director Directie, PETRARIU IOAN Sef Serviciu, MARINESCU MARIA LUCIA Sef Serviciu, BACIU ELENA MARIOARA Consilier Juridic, GOAGEMIHAI Consilier Juridic, SUCIU NICOLAE Consilier Juridic, PINZAR ADELA Director Directie, , FILIPAS LAURA Sef Birou, HADAMBAS OVIDIU GHEORGHE Sef Serviciu, ION ANDI MARIAN Inginer, TATOMIR MIHAELA Inginer, HENTEA MIHAELA LUMINITA Economist, SZABO ALEXANDRAConsilier Juridic, SIMESCU VIORICA Tehnician, POPOVICI OVIDIU subinginer , COSMA EMIL FLORIN Director Departament, DRAGOS COSTEA Ing.sef , DOMINIC CSENDER Sef Serviciu), Formular 12E - Persoane juridice/ fizice romane (Certificat constatator emis de oficiul registrului comertului/ Autorizatie de functionare / altele echivalente); -documentele in original/copie legalizata se prezinta numai de ofertant clasat pe primul loc inainte de transmiterea comunicarii ; Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constator emis de ONRC.
- Persoane juridice /fizice straine (Documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional); Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constator emis de ONRC
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
ULTIMUL bilant contabilvizat de organele in drept, sau orice alte documente/ certificari din care rezulta indeplinirea cerintei;
Modalitatea de indeplinire
copie bilant
-declararea cifrei medii de afaceri globale pe ultimi 3 ani, se va prezenta cifra de afaceri de minim 3.500.000 lei;
-pentru echivalenta se va tine cont de cursul mediu anual lei/valutacomunicat de BNR.
Modalitatea de indeplinire
completare Formularul IV.3.,
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Conditii de mediuSe va prezenta o declaratie pe propria raspundere prin care se mentioneaza respectarea conditiilor de mediu impusa de Legea 319/2006, conform art.188 alin.2 lit f din OUG 34/2006 modificata
Modalitatea de indeplinire
declaratie pe propria raspundere
Informatii privind subcontractantii
(se va completa si Formular 12E pentru subcontractant declarat)
Modalitatea de indeplinire
Formular 12 G
- o lista a principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Prestarile de servicii se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarilor de servicii se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic, -Experienta similara minima solicitata egala cu½ din valoarea estimata Exp.sim.= 1.750.000lei(unul sau mai multe contracte de servicii de intretinere si reparatii pentru reparatii GENERATOR DE GAZ ALLISON, similar cu cel care face obiectul caietului de sarcini)
-pentru echivalenta se va tine cont de cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR
Modalitatea de indeplinire
Formular 12F ,
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
DD/29736 / 07.10.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2013/S008-009581 din 11.01.2013
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 28.11.2013 15:30
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
02.12.2013 08:30
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 02.12.2013 10:00
Locul: SNTGN TRANSGAZ SA Medias, P-ta Constantin Motas nr.1, jud. Sibiu, Serviciul Licitatii
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentanti imputerniciti (copie buletin/carte identitate)
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
in cazul ofertelor clasate pe primul loc cu acelasi pret se va proceda la reofertare in plic inchis
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform art.256^2 din OUG 34/2006 modificata
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SNTGN TRANSGAZ SA Medias Directia Juridica
Adresa postala: P-ta Constantin Motas nr.1, ,, Localitatea: Medias, Cod postal: 551018, Romania, Tel. +40 269/803091, Fax: +40 269/842565
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
01.11.2013 09:49
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer