Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?Reparatie armaturi (on site) de pe circuitele tehnologice aferente blocurilor energetice de 330.?


Anunt de participare (utilitati) numarul 139417/05.10.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: SOCIETATEA COMERCIALA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. societate administrata in sistem dualist, prin SUCURSALA ELECTROCENTRALE ROVINARI, STRADA ENERGETICIANULUI NR 25, Localitatea: Rovinari, Cod postal: 215400, Romania, Punct(e) de contact: Birou Achizitii Lucrari Servicii Energie, Tel. +40 0253372556-409, In atentia: Ing. Mircea Marius, Email: [email protected], Fax: +40 0253371590, Adresa internet (URL): www.cerovinari.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
S.C. COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.-SUCURSALA ELECTROCENTRALE ROVINARI
Adresa postala: STRADA ENERGETICIANULUI NR 25, Localitatea: Rovinari, Cod postal: 215400, Romania, Punct(e) de contact: REGISTRATURA UNITATII, Tel. +40 0253372556-6305, Fax: +40 0253372590
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate comerciala cu capital majoritar de stat.
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
?Reparatie armaturi (on site) de pe circuitele tehnologice aferente blocurilor energetice de 330.?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: Sucursala Electrocentrale Rovinari
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectul procedurii il constituie achizitia contractului de: , , Reparatie armaturi (on site)?
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50512000-7 - Servicii de reparare si de intretinere a vanelor (Rev.2)
71322200-3-Servicii de proiectare a conductelor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
?Serviciul de reparatie armaturi (on site) de pe circuitele tehnologice aferente blocurilor energetice de 330.?, ? conform Caiet de Sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: 610, 740RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
120 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare = 9.000, 00 lei, cu valabilitate minim 90 zile calendaristice de la data limita de depunere a ofertelor.Modul de constituire a garantiei pentru participare conform HG 925/2006 in vigoare, art.86, prin virament sau instrument de garantie bancara. Deasemenea garantia de participare se poate constitui si prin depunerea la casieriaSucursalei Electrocentrale Rovinari, de numerar pe baza de chitanta fiscala, a unui ordin de plata sau fila CEC, cu conditia confirmarii acestora de catre banca emitenta.In cazul constituirii prin instrument de garantare ofertantul va solicita bancii sau societatii de asigurari emitente a insera in mod expres situatiile prevazute la art. 87 din H.G. 925/2006, (formular GB).In situatia in care instrumentul de garantare este scris in alta limba, va fi insotit de o traducere autorizata in limba romana.Ofertele care nu sunt insotite de dovada constituirii garantiei de participare vor fi respinse. Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila. Garantia de participare se va returna de catre autoritatea contractanta conform cu prevederile art. 88 din HG 925/2006, cu toate modificarile si completarile ulterioare.Daca instrumentul de garantare nu respecta aceste cerinte oferta depusa va fi respinsa fiind incidente prevederile art. 33, alin. 3, pct. b, din HG 925 / 2006. Garantia de Buna Executie = 10 % din valoarea contractului, fara TVA. Modul de constituire a GBE, conform HG 925/2006 in vigoare, art.90 si Ordinul 1045/2011. Garantia de buna executie se va restitui de catre achizitor, conform cap 8. din proiect contract.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii alocate in anul 2012.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor1. Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta completare Formular 12E (cf. Ordin ANRMAP Nr. 314/2010)
2. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 691 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, Formular 12D se va completa si decatre subcontractant/asociat (inclusiv pentru tertul sustinator)Persoanele care detin functii de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: -Director SE Rovinari ?Ing. Ciurel Laurentiu
-Director Economic ? Ec. Scurtu Maria
-Director Achizitii ? Ing. Chirca Delia-Persoanele care semneaza/aproba documentele emise in legatura cu sau pentru procedura de achizitie -Ing. Chirca Iosif, Ing. Bosnari Gabriel Marius, Racoceanu Sorin, Ing Bujor Cristina, Ing. Mircea Marius, Ing. Ciurel Nicoleta, Ing. Teiu Sorin, Cons. jr. Pupazan Adela si Ec Valceanu Mirela.
3. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, completare Formular A (inclusiv pentru tertul sustinator)
Nota: In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
4. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare completare Formular B (inclusiv pentru tertul sustinator va face referire doar la literele a), c1 ) si d)
Nota: In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
5. Documente care demonstreaza indeplinirea obligatiilor exigibile de plata
Se vor prezenta ca documente edificatoare:
1. Pentru Persoane Juridice Romane
a) Certificat de Atestare Fiscala privind impozitele si taxele catre stat, precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat si a pensiei suplimentare, emis de Directia Generala a Finantelor publice (pentru persoane fizice/juridice romane), in copie lizibila certificata ?conform cu originalul?, semnata si stampilata ;
b) Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a taxelor si impozitelor la bugetul local, eliberate de Primaria in raza careia se afla sediul societatii, in copie lizibila certificata ?conform cu originalul?, semnata si stampilata.
2. Pentru Persoane Juridice Straine
c)Declaratie pe propria raspundere, pentru persoanele juridice straine, daca in tara de resedinta nu se elibereaza certificatele mentionate anterior.
Prin certificatele mentionate la punctele a) si b) ofertantul/candidatul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele/candidaturile.
Note :
1. Documentele emise in alta limba decat limba romana trebuie sa fie insotite de traduceri autorizate in limba romana.
2. In cazul in care exista incertitudini in ceea ce priveste situatia personala a respectivilor candidati/ofertanti, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita in mod direct informatii de la autoritatile competente care emit documente de natura celor prevazute. Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: 1.Certificat constatator, eliberat de Oficiul Registrului Comertului, in original, copie legalizata sau copie ?conforma cu originalul?, emis cu cel mult 30 de zile inainte de data depunerii ofertelor, din care sa reiasa ca ofertantul are ca obiect de activitate principal sau secundar executia de servicii solicitate prin prezenta documentatie de atribuire.Ofertantul clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire va prezenta pentru conformitate documentul in original/copie legalizata, in situatia in care a fost prezentat in copie conform cu originalul.
2. Declaratie pe propria raspundere completata conform Anexei 1 din O.G. 27/26.01.2006 privind modificarea si completarea Legii 346 /2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii. Ofertantii incadrati ca IMM beneficiaza de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri si garantiile cerute. ( daca este cazul).
Documentele vor fi prezentate in copie lizibila certificata ?conform cu originalul?, semnata si stampilata.
Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din Certificatul constatator emis de ONRC.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani sa fie minim 1.200.000, 00 lei;Nota: Pentru echivalenta se vor utiliza urmatoarele cursuri medii comunicate de BNR, pentru fiecare an, respectiv:
- 2009:1 euro = 4, 2372 lei, - 2010:1 euro = 4, 2099 lei,
- 2011:1 euro = 4, 2379 lei.
Se va prezenta situatia financiara la 31.12.2011, vizata si inregistrata conform reglementarilor in vigoare ale Ministerului Finantelor Publice.
Conversia leu/valuta se face prin raportare la cursul mediu BNR aferent fiecarui an in parte.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind experienta similara:
- Prezentarea unui document sau maxim trei, (contract/proces verbal de receptie) prin care s-a confirmat ca un serviciu similar a fost executat si dus la bun sfirsitde catre ofertant in ultimii 3 ani, in valoare de minim 600.000, 00 lei;
- 1(una) recomandare (Formular nr. 5)
/certificare de buna executie / document constatator din partea achizitorului pentru serviciul respectiv.Pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR/BCE, pentru fiecare an.
Cerinta nr.2. Formular FOperatorul economic trebuie sa prezinte dovada ca are disponibil personal specializat, autorizat si experimentat, care va fi folosit in executarea serviciului.Ofertantul va prezenta o declaratie pe proprie raspundere referitoare la personalul tehnic de caredispune sau al carui angajament de participare l-a obtinut, in vederea prestarii serviciului, precum si dovezi in sustinerea pregatirii acestuia: - Curriculum vitae- Actul de studii (diploma studii superioare/ medii.)- Dovada calificarii / atestarii / autorizarii pentru specializarea respectiva.
Din declaratie trebuie sa reiasa ca ofertantul are disponibil pentru executarea serviciului, minim urmatorul personal tehnic de specialitate:
? 1 responsabil tehnic cu supravegherea prestarii serviciului ? cu studii superioare tehnice in profil mecanic.
? 1 responsabil tehnic cu sudura ? cu studii superioare/medii tehnice, atestat de catre un organism competent ca personal tehnic de specialitate in domeniul sudarii metalelor.
? 1 responsabil cu asigurarea calitatii ? cu studii superioare/medii tehnice (se va prezenta ordinul de numire)
? 1 responsabil cu avizarea documentatiilor tehnice - cu studii tehnice superioare in profil mecanic, atestat de catre un organism competent ca personal tehnic de specialitate in domeniul de proiectare / verificare / avizare documentatie tehnica pentru instalatii/echipamente mecanice.
Pentru personalul care nu este angajat propriu, ofertantul trebuie sa prezinte o declaratie de exclusivitate si disponibilitate, semnata si completata conform modelului care va fi inclus in documentatia de atribuire. (daca este cazul)
Cerinta nr.3. Formular EPrestatorul trebuie sa asigure resursele de orice fel necesare realizarii reparatiilor (manopera, utilaje, dispozitive, dispozitive de rectificat, materiale, mijloace de transport, mijloace de ridicat, etc); toate costurile aferente acestora fiind incluse in oferta.
Ofertantul trebuie sa prezinte o declaratie referitoare la utilajele, instalatiile, mijloacele de transport, echipamentele tehnice, de care dispunepentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii, conform cerintelor caietului de sarcini.Din declaratie trebuie sa reiasa ca ofertantul detine (in dotare proprie / inchiriere sau alte forme de punere la dispozitie), minim urmatoarele echipamente tehnice: - masini speciale mobile pentru rectificarea, slefuirea si finisarea suprafetelor de etansare a armaturilor la locul de montaj al acestora ;
- dispozitiv de ridicat cu sarcina de pana la 3 tone.Declaratia va fi insotita de documente care atesta detinerea ( prin dotare proprie/inchiriere sau prin alte forme de punere la dispozitie) echipamentelor tehnice, minim solicitate, care vor fi implicatein realizarea contractului.
Cerinta nr.4. - Informatii privind asocierea (daca este cazul): In cazul asocierii, ofertantul trebuie sa prezinte urmatoarele: - Formular AA - ?Acordul de asociere?, (in original sau copie legalizata, in limba romana sau traducere autorizata).- Formular IMP -?Imputernicire pentru reprezentare la procedura?, (in original sau copie legalizata, in limba romana sau traducere autorizata).
Note: In cazul asocierii se va respecta art. 44 din OUG 34/2006: Ofertele depuse de operatori economici care sunt parteneri intr-o asociere trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:
a) Oferta trebuie sa cuprinda toate informatiile solicitate pentru fiecare partener din cadrul asocierii precum si partea de contract indeplinita de fiecare asociat (valoric si procent din valoarea contractului), inclusiv resursele tehnice si umane ( certificate / atestate / autorizatii solicitate in fisa de date, pentru partea de implicare a respectivului asociat);
b) Oferta trebuie sa fie semnata intr-un mod care obliga legal toti partenerii;c) Unul din membrii asocierii trebuie numit ca partener conducator (Lider de asociatie) - responsabil de contract si aceasta numire trebuie sa fie confirmata printr-o imputernicire scrisa semnata de fiecare partener in parte;d) Oferta trebuie sa includa un acord de asociere prin care sa se stipuleze ca toti partenerii sunt responsabili in mod legal, uniti si individual, pentru realizarea contractului, ca partenerul conducator va fi autorizat sa primeasca si sa transmita instructiuni in numele fiecaruia si tuturor partenerilor si ca realizarea contractului.
e) Toti partenerii din cadrul asocierii trebuie sa ramana in aceasta forma asociativa pe toata durata de realizare a contractului;f) Structura sau constituirea asocierii nu va fi modificata, pe durata executarii contractului, decat cu aprobarea prealabila a Autoritatii Contractante si numai in situatii exceptionale. Noua asociere trebuie sa indeplineasca cel putin aceleasi criterii de eligibilitate si de conformitate ca cea initiala.
In cazul asocierii, documentele solicitate a fi prezentate prin fisa de date a achizitiei, vor fi prezentate de fiecare operator economic dincadrul asociatieiIn cazul asocierii mai multor operatori economici, cerintele privind capacitatea economico-financiara si tehnica si/sau profesionala pot fi indeplinite prin cumul.In cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare, asocierea va fi legalizata, iar actul incheiat va fi prezentat autoritatii contractante. Contractul de asociere trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se va constitui ca anexa la contractul de achizitie publica.Neprezentarea unuia dintre documentele solicitate, in cazul asocierii, atrage declararea ofertei ca inacceptabila.
Cerinta nr.5. Informatii privind subcontractantii (daca este cazul)In cazul subcontractarii, ofertantul va intocmi
- Formularul nr. AS si tabelul 12G/anexa acestuia - Declaratie privind subcontractantul / subcontractantii, partea/partile din contract pe care acesta / acestia urmeaza sa le indeplineasca, datele de recunoastere ale acestuia/acestora.;
- Formular AS - ?Acord de subcontractare?, incheiat intre ofertant si subcontractant.
- Informatii cu privire la resursele umane si tehnice, inclusiv certificatele, atestatele, autorizatiile solicitate in fisa de date, pentru partea de implicare a subcontractantului / lor.
Note: (1) In cazul in care parti din contractul de achizitie publica urmeaza sa se indeplineasca de unul sau mai multi subcontractanti, autoritatea contractanta are obligatia de a solicita, la incheierea contractului de achizitie publica respectiv, prezentarea contractelor incheiate intre viitorul contractant si subcontractantii nominalizati in oferta. Contractele prezentate trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contractul de achizitie publica.(2) Neprezentarea unuia dintre documentele solicitate, in cazul subcontractarii, atrage declararea ofertei ca inacceptabila.
Cerinta nr.1. CertificareaSistemului calitatiiin conformitate cu standardul SR EN ISO editia 9001/2008, sau echivalent.
Se vor prezenta document(ele) emis(e) de catre un organism de certificare acreditat in tara sau in strainatate care confirma ca ofertantul are certificat un sistem de management al calitatii pentru domeniul de activitate din sfera domeniului activitatilor aferente obiectului contractului
Cerinta nr.2. CertificareaSistemului de management de mediu in conformitate cu standardul SR EN ISO editia 14001/2005, sau echivalent.
Se vor prezenta document(ele) emis(e) de catre un organism de certificare acreditat in tara sau in
strainatate care confirma ca ofertantul are
certificat un sistem de mediu, pentru domeniul activitatilor aferente obiectului contractului.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 25.10.2012 08:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
25.10.2012 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 25.10.2012 10:00
Locul: Sediul Sucursalei Electrocentrale Rovinari, str. Energeticianului nr. 25, loc. Rovinari, Gorj
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai operatorilor economici care au depus oferte
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
1. Toate documentele de calificare solicitate prin FDA trebuie sa fie prezentate in ofertele depuse, altfel ofertele vor fi considerate inacceptabile, exceptie fiind situatia prevazuta la art. 11, alin. 4, cu respectarea alin. 5, HG 925/2006. Nu se admit completari cu documente dupa data limita de depunere a ofertei. Dupa deschiderea ofertelor se vor cere numai clarificari la documentele depuse, daca este cazul.2. Ofertantul/candidatul isi poate demonstra situatia economica si financiara ori capacitatea tehnica si/sau profesionala prin prezentarea unui angajament ferm de sustinere din partea unui tert, in conditiile art. 186 si 190 din OUG 34/2006. Pentru a fi luata in considerare sustinerea acordata, angajamentul trebuie sa reprezinte un instrument juridic care sa asigure dreptul autoritatii contractante de a solicita, in mod legitim, indeplinirea anumitor obligatii de catre persoana sustinatoare.Angajamentul va face parte integranta din contractul de achizitie publica.3.Daca mai multi operatori economici prezinta oferte egale, cu pretul cel mai scazut, se va solicita reofertarea propunerilor financiare , in plic inchis, pana la departajare.4. In conformitate cu Art 189 alin (1) din OUG 34/2006, achizitorul are dreptul de a verifica / controla - direct sau prin intermediul unei autoritati competente apartinand statului in care operatorul economic este stabilit, si cu conditia acordului acestei autoritati - capacitatile ofertantului, precum si masurile aplicate pentru controlul calitatii.5. Persoanele care asigura sustinerea financiara si/sau capacitatea tehnico-profesionala vor prezentaobligatoriu decalaratiile de neincadrare in situatiile prevazute la art. 180 si 181 din OUG 34/2006 in vigoare.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Se va completa in conformitate cu prevederile art.256² din OUG nr.34/2006- 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic
Adresa postala: STRADA ENERGETICIANULUI NR 25, Localitatea: Rovinari, Cod postal: 215400, Romania, Tel. +40 0253372556-339, Fax: +40 0253372590
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
04.10.2012 09:19
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer