Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - REPARATIE BATERII ACUMULATORI PENTRU INSTALATIILE DE COMANDA, PROTECTIE SI AUTOMATIZARE DIN SUBSTATIILE DE TRACTIUNE ELECTRICA CARALITA SI FAUREI


Anunt de participare (utilitati) numarul 58026/08.07.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Adresa postala: str. Domneasca, nr.51, Localitatea: Galati, Cod postal: 800008, Romania, Punct(e) de contact: Silvica Mihalache, Tel.0727322890, In atentia: Silvica Mihalache, Email: [email protected], Fax: 0236/461236, Adresa internet (URL): www.cfr.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
REPARATIE BATERII ACUMULATORI PENTRU INSTALATIILE DE COMANDA, PROTECTIE SI AUTOMATIZARE DIN SUBSTATIILE DE TRACTIUNE ELECTRICACARALITA SI FAUREI
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
20 - Servicii anexe si auxiliare transportului
Locul principal de prestare: STE Faurei si Caralita
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
STE Caralita bateria de acumulatori LHC 250 a fost montata in anul 1999. De atunci si pina in prezent datorita scaderii capacitatii bateriei si a inundatiilor din anul 2005 se impune a se efectua o reparatie capitala pentru a aduce bateria la parametrii initiali.
STE Faurei a fost montata in anul 1999 . In prezentstarea avansata de uzura a bateriei de acumulatori ar putea periclita functionarea circuitelor secundare de protectie si semnalizare a substatiei de tractiune
Reparatiile constau in: Decuplarea cablurilor de alimentare de la vecheabaterie; Deconectarea elementelor bateriei; Depozitarea elementelor vechi in incinta substatiei de tractiune in locul special amenajat de catre beneficiar;Instalarea noilor elemente acumulatoarepe rastel sau in locul stabilit pentru exploatare;Verificarea incadrarii nivelului electrolitului intre reperele MIN si MAX marcate pe acumulatori;Verificarea respectarii parametrilor precizati de producator in manualul de exploatare pentru fiecare element;Conectarea elementelor in baterie conform schemei electrice de functionare si se string corect piesele de legatura;Cuplarea cablurilor de alimentare de la bateria de acumulatori;Probe de functionare si masuratori.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50220000-3 - Servicii de reparare si de intretinere si servicii conexe pentru transportul feroviar si pentru alte echipamente (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Reparatie baterii acumulatori STE Caralita (bateria de acumulatori LHC) si STE Faurei
Valoarea estimata fara TVA: intre 45, 000 si 50, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
30 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantie de participare: 900 lei (IMM 50%)
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri publice subventia de la bugetul de stat pentru sustinerea infrastructurii de transport feroviar
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
contract de asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea;Declaratie privind neincadrarea in art.181 din OUG 34/2006 si 94/2007;Certific. constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor, taxelor si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, inclusiv cele locale,
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale din care sa rezulte cifra medie anuala de afaceri pe ultimii 3 ani a ofertantului de a sustine indeplinirea contractului.
Bilantul contabil din anul2007, vizat si inregistrat de organele competente.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista pricipalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, insotita de certificari de buna executie (recomandari) pentru cele mai importante prestatii. Lista va contine valori, perioada si locul prestatiilor, modul de indeplinire a obligatiilor si beneficiari. Pentru demonstrarea experientei similare se solicita ca cerinta minima - indeplinirea si finalizarea, in ultimii 3 ani, a cel putin unui contract cu valoareegala sau mai mare decat 15.000 lei; Declaratie privind personalul;Autorizatie si Agrement AFER conf. OMT 290/2000, clasa de risc 2A
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 30.07.2008 16:00
Documente de plata: DA
Pretul: 119 RON
Conditii si modalitate de plata: Documentatia poate fi procurata, contra cost, in baza unei solicitari scrise, de laBiroul Achizitii Publice SRCF Galati
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
07.08.2008 11:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 07.08.2008 12:00
Locul: Sediul SRCF Galati, str. Domneasca, nr. 51, corp cladire A, etaj 1
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare al Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021 3104641, Email: [email protected], Fax: 021 - 3104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Galati
Adresa postala: str. Brailei, nr.153, Localitatea: Galati, Cod postal: 800685, Romania
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
in cel mult 5 zile de la data luarii la cunostinta de catre contestator despre un act al autoritatii contractante pe care acesta il considera nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic din cadrul SRCF Galati
Adresa postala: str. Domneasca, nr. 51, Localitatea: Galati, Cod postal: 800008, Romania, Tel.0236/461236, Fax: 0236/461236
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
08.07.2008 15:20
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer