Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reparatie canale de gaze aferente cazanului nr. 1 de 525 t/h ?-Lot 1, Reparatie canale gaze in afara limita cazan nr.1 de 525 t/h?-Lot 2


Anunt de participare (utilitati) numarul 137128/04.07.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA
Adresa postala: CALEA UNIRII NR. 147, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200330, Romania, Punct(e) de contact: Eugenia Albeanu, Tel. +40 351403357, In atentia: Serviciul Achizitii, Email: [email protected], Fax: +40 251594837, Adresa internet (URL): www.cencraiova.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
societate comerciala
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Reparatie canale de gaze aferente cazanului nr. 1 de 525 t/h ?-Lot 1, Reparatie canale gaze in afara limita cazan nr.1 de 525 t/h?-Lot 2
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: SE Craiova II, str. Bariera Valcii, nr. 195, localitatea Craiova, jud. Dolj
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Reparatie canale de gaze aferente cazanului nr. 1 de 525 t/h ?-Lot 1, Reparatie canale gaze in afara limita cazan nr.1 de 525 t/h?-Lot 2
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50531100-7 - Servicii de reparare si de intretinere a boilerelor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Reparatie canale de gaze aferente cazanului nr. 1 de 525 t/h ?-Lot 1, Reparatie canale gaze in afara limita cazan nr.1 de 525 t/h?-Lot 2
Valoarea estimata fara TVA: 243, 036.1RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
25 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
4.700lei(Lot1=2.600 lei, Lot2=2.100)Per.de valab.a gar. pt. participare: cel putin 60 de zile de la data.limita de dep. a ofertelor.Forma de const. a gar.de part.care va fi acceptata cf. prev. art. 86 din HG 925/2006: a) prin virament bancar sau printr-un instr. de garantare.b) OP conf.de catre banca emit.pana la data desch.of.Cont RO77RNCB 0134041638010001 BCR Suc. Dolj.Dov.const. GP trebuie prezentata pana la data deschiderii ofertelor iar pt.instr. de garant va fi depusa in original la sed. CEN Craiova, Serv. Achiz, Etaj. V.Of. care se incad. in IMM GP in cf. cu cond. art.3 din Lg.346/2004 benef. de red. 50% a GP.Aut.contr.are dreptul de a ret.GP in mas. in care CNSC resp. contest. ca nefond. in cf. cu art.278^1 din OUG34/2006, alin. 1, litb, resp.2.430, 36lei(Lot 1=1.336, 76 lei, Lot 2=1.093, 6lei)si in cf. cu art.87, alin1 din HG 925/2006. 10% din valoarea contractului, fara TVAa)Modul de constituire a garantiei de buna executie: conform prevederilor art. 90din H.G. nr. 925/2006 cu toate modificarile si completarile ulterioare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
fonduri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
I.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006, Prezentare Anexa 1 la Formular A, copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?;
II.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006, Prezentare Anexa 1 laformular A, copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?;Documentele solicitate pentru neincadrarea in prevederile art. 181 lit. a), lit. c)1 si lit. d) din O.U.G. nr. 34/2006 vor fi depuse si de tertul sustinator, daca este cazul.
III.Declaratie privind neincadrarea in situatia prevazuta la art. 691 din OUG34/2006, Prezentare Anexa 1 la Formular A, copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Declaratie privind regulile de evitare a conflictului de interese fata de persoanele care detin functii de conducere in cadrul autoritatii contractante, si anume: Constantin Balasoiu ? Director General, Veronica Nica ? Director Economic
IV.Certificat de participare cu oferta independenta, prezentare Anexa 1 la Formular A, copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?
V.Declaratie privind calitatea de participant la procedura, Prezentare Formular 8, copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?;
VI.Certificate de atestare fiscala (datorii la bugetul consolidat general) din care sa reiasa ca ofertantul/candidatul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele/candidaturile, Prezentare Formulare tip eliberate de autoritatile competente din tara in care ofertantul este rezident, care sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele, copie lizibila certificata conform cu originalul.
*) In cazul in care ofertantul uzeaza de dreptul prevazut la art. 11 alin. (4) din HGR 925/2006 de a prezenta o declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte indeplinirea criteriilor de calificare (vezi Formularul A), acesta are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare. Acest termen nu poate fi mai mic de 3 zile lucratoare.**) In cazul in care exista incertitudini sau neclaritati in ceea ce priveste anumite documente prezentate, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita detalii, precizari sau confirmari suplimentare atat de la ofertantul/candidatul in cauza, cat si de la autoritatile competente care pot furniza informatii in acest sens.***) Autoritatea Contractanta are dreptul de a descalifica operatorii economici care se afla in oricare din situatiile prevazute la art. 180 si 181din OUG 34/2006. I.Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Camera de Comert si Industrie Nationala sau Teritoriala. Din certificatul constatator trebuie sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC, prezentare Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Camera de Comert si Industrie Nationala sau Teritoriala, copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.In cazul in care certificatul a fost prezentat in copie conform cu originalul, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, ofertantului clasat pe primul loc i se va solicita prezentarea pentru conformitate a documentului in original/copie legalizata.
II.Pentru persoane fizice/juridice straine, documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional. Prezentare documente traduse, copie legalizata lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
III.Declaratia pe propria raspundere de la operatorii economici inregistrati ca I.M.M. Pentru a se dovedi statutul de IMM este obligatoriu sa se prezinte declaratia pe propria raspundere completata conform prevederilor Legii 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare cu privire la stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, prezentare Formular 6 copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor servicii similare prestate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati, - recomandari/documente constatatoare de la beneficiari din care sa rezulte ca ofertantul a mai efectuat servicii similare cu cel ce face obiectul contractului, - cel putin un document prin care sa confirme efectuarea de servicii in valoare de minim 75.000 lei (lot 1), cel putin un document prin care sa confirme efectuarea de servicii in valoare de minim 50.000 lei (lot 2)
Informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere precum si ale persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului de servicii
Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze
Informatii privind standardele de asigurare a calitatii, documente care sa ateste ca sistemul de management al calitatii al ofertantului este certificat de catre un organism de certificare acreditat in tara sau in strainatate, in conformitate cu standardul de calitate SR EN ISO 9001:2008 (sau echivalent)
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Etapa finala prin licitatie electronica cu o runda de participare. Durata rundei electronice: 1 zi lucratoare. Elementele care vor face obiectul procesului repetitiv de ofertare este pret/valoare noua. Nu se utilizeaza pasul de licitare. Pentru a participa la faza finala, ofertantii trebuie sa fie inregistrati in SEAP
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 20.07.2012 13:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
23.07.2012 13:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 23.07.2012 14:00
Locul: SC CEO SA - Suc. Electrocentrale Craiova, str. Unirii, nr. 147, Sala de Licitatii, etaj 3, Craiova
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai operatorilor economici
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
? Ofertantul poate beneficia de dreptul prevazut la art.11 alin. (4) din HGR 925/2006 de a prezenta o declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte indeplinirea criteriilor de calificare (vezi Formularul A), insotit de : - Declaratie privind calitatea de participant la procedura ? formular 8- Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta - formular 9- Fisa de informatii generale - formular10? Atunci cand ofertantul participant la procedura prezinta declaratia conform FormularuluiA are obligatia de a prezenta/completacertificate /documenteedificatoare care probeaza /confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare.In cazul in care doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc au pret egal, pentru departajarea ofertantilor clasati pe primul loc se va solicita reofertarea in plic inchis.? Termenul limita de depunere a ofertelorprecum si termenul limita de deschidere a ofertelor depuse sunt precizate in anuntul de participare publicat in SEAP.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform prevederilor OUG 34/2006, art. 256 2, alin. 1, lit. b (5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta)
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic al SC CEN Craiova SA
Adresa postala: Str. Unirii, nr. 147, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200330, Romania, Tel. +40 351403362, Fax: +40 251418466 / +40 351449550
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
03.07.2012 09:55
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer