Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reparatie canale gaze aferente K 2 de 525 t/h si Reparatie canale gaze in afara limita K 2 de 525 t/h S.E. Craiova II


Anunt de participare (utilitati) numarul 92882/06.01.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA
Adresa postala: CALEA UNIRII NR. 147, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200330, Romania, Punct(e) de contact: Verona Dalri, Tel.0351403462, In atentia: Serviciului Achizitii - cod 5.2, Email: [email protected], Fax: 0251594837, Adresa internet (URL): www.cencraiova.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Reparatie canale gaze aferente K 2 de 525 t/h si Reparatie canale gaze in afara limita K 2 de 525 t/h S.E. Craiova II
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: La sediul S.E. Craiova II, str. Bariera Valcii, nr. 195, Localitatea Craiova jud. Dolj;
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul consta in reparatia canalelor de gaze aferente cazanului nr. 2 de 525 t/h si reparatia canalelor de gaze in afara limita cazan nr. 2 de 525 t/h de la Sucursala Electrocentrale Craiova II
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50531100-7 - Servicii de reparare si de intretinere a boilerelor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatile sunt cele solicitate in anexele aferente caietelor de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 475, 721.21RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
Incepand de la 01.04.2010 pana la 31.05.2010
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare: 4800 lei din care pentru LOT 1 = 2250 lei si Lot 2 = 2550 leiGarantie de buna executie: 10% din valoarea contractului
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri proprii de reparatii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere legalizata a grupului de operatori carora li s-a atribuit contractul
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratia privind eligibilitatea - cf. Formular 5; Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006 -cf. Formular 6; Certificat de inregistrareemis de Oficiul Registrului Comertului; Documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta d.p.d.v. profesional.Certificat constatator privind indeplinirea obligatiilorexigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat precum si a contributiei pentru asig. sociale de stat (Autoritatea contractanta are dreptul de a descalifica ofertantii care nu si-au indeplinit obligatiile exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat si a contribuitiei pentru asigurarile sociale de stat);Declaratie privind calitatea de participant la procedura - cf. Formular 7
Nota: In locul documentelor de calificare solicitate mai sus ofertantii pot opta pentru :
Declaratie pe proprie raspundereprivind indeplinirea criteriilor de calificare conform Formular AIn cazul in care opteaza pentru prezentarea formularuluiA (insotit de anexea 1A ) va trebui sa prezinte si Declaratia privind calitatea de participant la procedura conform Formular 7
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale conform formular 8
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor servicii similare executate in ultimii 3 ani continand valori, perioade de executie insotita de certificate /documente emise sau contrasemnate de catre o autoritate sau de un client beneficiar (recomandari din partea altor beneficiari sau document constatator) Serviciile similare sunt servicii privind reparatiile la canale de gaze;Informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere precum si ale persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului;Declaratie referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice, de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii;Documente emise de organisme acreditate, care confirmaca ofertantul are certificarea sistemului calitatiide catre un organism de certificare acreditat in tara sau in strainatate, standardul de calitate aplicat fiind SR EN ISO 9001:2001 (sau echivalent) sau cu standardul de calitate SR EN ISO 9001:2008 (sau echivalent); Informatii privind proportia in care contractul urmeaza sa fie indeplinit de catre subcontractanti si specializarea acestora cf. Formular 10
Nota: In locul documentelor de privind capacitatea tehnicasolicitate mai sus ofertantii pot opta pentru :
Declaratie pe proprie raspundereprivind indeplinirea criteriilor de calificare conform formular A
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Etapa finala prin licitatie electronica cu 1 runda de participare.Pentru a participa la faza finala de licitatie electronica ofertantii trebuie obligatoriu sa fie inregistrati in SEAP
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 26.01.2010 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
28.01.2010 13:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 28.01.2010 14:00
Locul: Sediul SC CEN Craiova SA, Sala de Licitatii, etaj 3, str. Unirii, nr. 147, Craiova, Dolj
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor care au depus oferte
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CURTEA DE APEL SECTIUNEA CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL
Adresa postala: B-dul Nicolae Titulescu nr. 14 jud. Dolj, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200134, Romania
Organism competent pentru procedurile de mediere
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: STR. STAVROPOLEOS, NR. 6, SECTOR 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104641, Fax: 021/3104642
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile de la data luarii la cunostinta de catre contestator despre un act al autoritatii contractante pe care acesta il considera nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
serviciul Juridic al SC Complexul energetic Craiova
Adresa postala: str. Unirii nr. 147; jud. Dolj, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200330, Romania, Tel.0351/403315, Fax: 0251/594837
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
05.01.2010 12:40
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer