Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reparatie capitala acoperis - terasa, proiectare si executie la Spitalul Judetean de Urgenta Sfantul Ioan cel Nou Suceava


Anunt de participare numarul 77192/13.05.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA"SFANTUL IOAN CEL NOU"SUCEAVA
Adresa postala: B-DUL 1 DECEMBRIE 1918, NR.21 SUCEAVA, Localitatea: Suceava, Cod postal: 720237, Romania, Punct(e) de contact: EC.C-TIN TIMOFTICIUC, Tel.0230510659, Email: [email protected], Fax: 0230520412, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Reparatie capitala acoperis- terasa, proiectare si executie la Spitalul Judetean de Urgenta Sfantul Ioan cel Nou Suceava
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Spitalul Judetean de Urgenta "Sfantul Ioan cel Nou" Suceava, B-dul 1 Decembrie 1918, nr.21, Suceava, cod postal 720237
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contract privind proiectare si executie lucrari de reparatie capitala acoperis-terasa la Spitalul Judetean de Urgenta Sfantul Ioan cel Nou Suceava
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71220000-6 - Servicii de proiectare arhitecturala (Rev.2)
45261910-6-Reparare de acoperisuri (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Contractul va asigura:
1.elaborarea proiectului de executie a lucrarilor de reparatie capitala a acoperisului terasei Spitalului Judetean de Urgenta Sfantul Ioan cel Nou Suceava
2.asigurarea asistentei tehnice din partea proiectantului pe toata durata executiei lucrarilor
3.realizarea lucrarilor de reparatie capitala a acoperisului terasei Spitalului Judetean de Urgenta Sfantul Ioan cel Nou Suceava.
Valoarea estimata fara TVA: 3, 950, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
Incepand de la 01.07.2009 pana la 31.12.2009
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare 75.000 lei, garantia de buna executie 10% din pretul contractului, fara TVA.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Sursa de finantare-Buget de stat cu Ordin de Plata.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Au obligatia de a-si legaliza formal asocierea, printr-un contract scris semnat de partile asociate, care va fi prezentat autoritatii contractante inainte de semnarea contractului de achizitie.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratii privind eligibilitatea: Formular 12A; Declaratie privind neancadrarea in prevederile art.181: Formular 12B;Declaratie privind calitatea de participant la procedura: Formular 12C;Certificat constatator original sau copie legalizata emis de Oficiul Teritorial al registrului Comertului cu cel mult 30 de zile calendaristice inainte de data deschiderii ofertelor, din care trebuie sa rezulte ca desfasoara activitati de proiectare in domeniul constructiilor (cod CAEN 2008: Sectiunea M Activitati profesionale, stiintifice si tehnice; Diviziunea 71 Activitati de arhitectura si inginerie, activitati de testari si analiza tehnica; Grupa 711 Activitati de arhitectura, inginerie si servicii de consultanta tehnica legate de acestea) si activitati de constructii (cod CAEN 2008: Sectiunea F Constructii; Diviziunea 43 Lucrari speciale de constructii; Grupa 439 Alte lucrari speciale de constructii; Clasa 4391 Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii);Certificat de inregistrare fiscala copie simpla;Certificat emis de autoritatea competenta, sau in cazul in care nu se elibereaza acest certificat, o declaratie pe proprie raspundere autentica, data in fata unui notar, a unei unitati administrative sau judiciare ori a unei asociatii profesionale care are competenta in acest sens, din care sa rezulte ca operatorul economic este inregistrat si care este obiectul de activitate al acestuia.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Bilanturile contabile la 31.12.2006, 31.12.2007 si 31.12.2008, vizate si inregistrate de organele competente (copie simpla)
2.Declaratie privind cifra medie de afaceri globala din anii 2006, 2007 si 2008.
Cerinte minime obligatorii:
- cifra de afaceri medie anuala pe ultimii 3 ani sa fie de cel putin 11.500.000 lei, fara TVA
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
A.Experienta similara-Formular 14
Cerinta minima obligatorie: prezentarea dovezilor privind indeplinirea:
-unui contract avand ca obiect proiectarea si executia de lucrari noi sau reabilitare sau modernizare sau reparatii capitale la cladiri a carui valoare sa fiede minim 1.150.000 lei, fara TVA. In cadrul contractului ofertantul trebuie sa demonstreze ca a executat lucrari noi sau de reparatii la terasa acoperis pe o suprafata de minim 1.000 m.p.
B.Personal de specialitate-Formular nr. 12
Cerinte minime obligatorii-Operatorul economic trebuie sa faca dovada ca are ca personal angajat (inginer constructor/arhitect), cu vechime in proiectare mai mare de 3 ani care va raspunde de proiectare, executie, control tehnic de calitate si ca responsabil tehnic cu executia.
C.Cerinte minime privind calitatea
a.Pentru activitatea de proiectare ofertantii vor completa o copie a certificatului ISO 9001 sau alt certificat echivalent
b.Pentru executia lucrarilor ofertantii vor prezentao copie a certificatului ISO 9001 sau alt certificat echivalentD.Cerinte minime privindprotectia mediului
Operatorii economici vor prezenta o copie a unei certificari a sistemului de management al mediului privind modul de conducere si control al activitatilor din domeniul constructiilor (certificat ISO 14001 sau echivalent).
E.Informatii privind subcontractantii: Pentru toti subcontractantii sunt solicitate acordurile de subcontractare-Formular 12 G.
F.Cerinte minimeprivind sanatatea si securitatea in munca-Operatorii economici care raspund de executia lucrarilor si au calitatea de ofertanti vor prezenta o copie a unei certificari privind asigurarea sanatatii si securitatii in munca (certificat ISO 18001 sau echivalent).
G.Informatii privind asocierea-in cazul unei asocieri, pe linga documentele de calificare vor fi
prezentate si acordurile de asociere.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
65%
Descriere:
2.
Termen de executare a lucrarii
35%
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 05.06.2009 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
09.06.2009 08:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 09.06.2009 09:00
Locul: In sala de sedinte a Spitalului Judetean de Urgenta Sfantul Ioan cel Nou din municipiul Suceava; B
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Au dreptul de a participa la sedinta de deschidere, pe baza de imputernicire, reprezentanti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor ( CNSC)
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021.310.46.41, Fax: 021.310.46.42
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel, sectia de contencios administrativ si fiscal pe raza careia se afla sediul autoritatii contractante
Adresa postala: Str. Stefan cel Mare nr.62, Localitatea: Suceava, Cod postal: 720062, Romania, Tel.0230/215.383, Fax: 0230/215.383
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile de la data luarii la cunostinta de un act al autoriritatii contractante considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Spitalul Judetean de Urgenta "Sfantul Ioan cel Nou" Suceava, birou licitatii
Adresa postala: B-dul 1 Decembrie 1918, nr.21, Localitatea: Suceava, Cod postal: 720237, Romania, Tel.0230510659, Fax: 0230520412
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
11.05.2009 15:40
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer