Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reparatie capitala linia CF 125 Timisoara Sud ? Buzias, interval Sacosu Mic -Cheveres,km 18+208 ? 23+719


Anunt de participare (utilitati) numarul 128990/26.08.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Adresa postala:  str. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  010873, Romania, Punct(e) de contact:  Directia Comerciala-Serviciul SAPSPBS, Tel. 021/3192433, In atentia:  Nicolae Vlad, Email:  [email protected], Fax:  021/3192433, Adresa internet (URL):  www.cfr.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Reparatie capitala linia CF 125 Timisoara Sud ? Buzias, interval Sacosu Mic -Cheveres, km 18+208 ? 23+719
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: linia CF 125 Timisoara Sud ? Buzias, interval Sacosu Mic -Cheveres, km 18+208 ? 23+719
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Reparatie capitala linia CF 125 Timisoara Sud ? Buzias, interval Sacosu Mic -Cheveres, km 18+208 ? 23+719
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45234100-7 - Lucrari de constructii de cai ferate (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Reparatie capitala linia CF 125 Timisoara Sud ? Buzias, interval Sacosu Mic -Cheveres, km 18+208 ? 23+719
Valoarea estimata fara TVA: 9, 521, 060RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
76 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
garantie de participare: 75.000 leigarantie de buna executie: 5% din valoarea contractului
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea , neincadrarea la art 180Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art 181Declaratie privind neincadrarea prevazuta la art 69^1 din OUG 34/2006Certificat de participare la licitatie cu oferta independentaDeclaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlociiCertificate privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor, taxelor catre bugetul de stat si localCertificat constatator Registrul ComertuluiCertificat de inregistrare la Camera de Comert
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantii vor prezenta copii ale bilanturilor contabile si contul de profit si pierdere cu dovada depunerii la autoritatile competente pentru fiecare dintre cei 3 ani (2008, 2009, 2010).- Fisa de informatii generale (Formularul G din Sectiunea III-in original ) din care sa rezulte cifra medie anuala de afaceri pe ultimii 3 ani (2008, 2009, 2010 ) a ofertantului, care trebuie sa fie de minim: 9.000.000 lei
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Experienta similara -declaratie privind lucrarile efectuate in ultimii 5 ani silista lucrarilor finalizate in ultimii 5 ani.Ofertantul trebuie sa faca dovada ca in ultimii 5 ani a finalizat un contract sau mai multe contracte de lucrari similare care insumate au o valoare egala sau mai mare de5.000.000 lei, fara TVA, .- Recomandari/certificari din partea beneficiarilor pentru contractele depuse.
- Declaratie care contine informatii privind numarul mediu, in ultimii 3 ani, al personalului angajat, asigurarea cu personal de specialitate, numarul si pregatirea cadrelor de conducere precum si persoanele responsabile direct de indeplinirea contractului.Ofertantii trebuie sa faca dovada faptului ca pentru lucrarea licitata are disponibil personal avand calificarea si experienta profesionala:
1.Responsabili tehnici cu executiaatestati conform HG 925 din 1995 sau atestate echivalente din ?arile de origine, pentru domeniul III ?construc?ii cai ferate.
2.?ef de santier, absolvent studii superioare.
3. Responsabil cu sanatatea si securitatea muncii atestat conform prevederilor din legea 319/2006.
- Declaratie care contine informatii privind dotarile specifice, utilajele, echipamentul tehnic, mijloacele de transport, laboratoarele si alte mijloace fixe.
Pentru vehiculele feroviare folosite la execu?ia lucrarii, operatorul trebuie sa de?ina in termen de valabilitate:
­1.Licenta de transport +certificat de siguranta pe sectiile de circula?ie­2.Agrement tehnic pentru vehiculele feroviare utilizate
- t Autorizatia de furnizor feroviar eliberata de AFER insotita de Agrementul Tehnic AFER, pentru Constructie/reparatie de cale ferata in executie mecanizata inclusiv instalatiile aferente (SCB).- ISO 9001:2000/2008 ? managementul calitatii.
- ISO 14001:2004-certificarea sistemului de management de mediu.
- OHSAS 18001:1999 -sistemul de management al sanatatii si securitatii ocupationale
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 14.09.2011 09:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
14.09.2011 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 14.09.2011 11:00
Locul: sediul CNCF CFR SA -Bd.Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucuresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentanti ai ofertantilor, care vor avea asupra lor imputerniciri si BI/CI sau pasaport
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
1.Corespondenta va avea loc in limba romana, sub forma de acte oficiale transmise pe una din urmatoarele cai: - prin fax, la nr. 0213192433, intre orele 9-14 , prin incredintare directa, la punctul de contact din anunt, intre orele 9-14. 2.Toate documentele depuse de ofertant vor fi in limba romana, sau insotite de traducere in limba romana. 3. Raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor posta in termen legal la rubrica de "Documentatii si clarificari" a anuntului din SEAP.4.In anuntul de participare publicat in SEAP (www.e-licitatie.ro), documentatia de atribuire este publicata in forma completa.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  str.Stavropoleos nr.6, sector3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021/310461, Email:  [email protected], Fax:  021/310462, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
-
Adresa postala:  -, Localitatea:  -, Cod postal:  -, Romania, Tel. -, Email:  [email protected], Fax:  -
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CNCF "CFR" SA - Directia Asistenta Juridica
Adresa postala:  Bdul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  010873, Romania, Tel. 021/315.11.17, Fax:  021/315.11.17, Adresa internet (URL):  http: //www.cfr.ro/CFR_new/infrastructura
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
20.08.2011 14:10
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer