Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?Reparatie de tip ?RR? pentru locomotiva LDH 81-0834-2 de 1250 CP apartinand S.C. CONPET S.A. Ploiesti?


Anunt de participare (utilitati) numarul 148424/09.12.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CONPET SA PLOIESTI
Adresa postala: Str. Anul 1848, nr. 1-3, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100559, Romania, Punct(e) de contact: Agripina Tircavu, Tel. +40 0244401360, Email: [email protected], Fax: +40 0244402304, Adresa internet (URL): www.conpet.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Unic transportator de titei, gazolina si etan prin conducte
Activitate (activitati)
- Producere, transport ?i distribu?ie de gaz ?i de energie termic?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
?Reparatie de tip ?RR? pentru locomotiva LDH 81-0834-2 de 1250 CP apartinand S.C. CONPET S.A. Ploiesti?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: punct de lucru al prestatorului
Codul NUTS: RO316 - Prahova
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contract de prestari servii avand ca obiect reparatie de tip ?RR? pentru locomotiva LDH 81-0834-2 de 1250 CP apartinand S.C. CONPET S.A. Ploiesti
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50221000-0 - Servicii de reparare si de intretinere a locomotivelor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
conform caiet de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 330, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
45 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare: 6.600 leiValabilitate obligatorie garantie de participare: 120 de zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Mod de constituire: prin virament bancar in contul CONPET(RO38 RNCB 0205 0448 6570 0001, deschis la BCR Ploiesti) sau prin instrument de garantare emis de catre o societate bancara sau de asigurari, in ORIGINAL, irevocabil, in favoarea CONPET, conform model din "Formulare".Obligatoriu, instrumental de garantare va mentiona clar ca, in cazul in care ofertantul a formulat o contestatie respinsa de CNSC, sau la care a renuntat ulterior, CONPET are dreptul sa retina din valoarea garantiei de participare, iar societatea bancara/asigurari va elibera catre CONPET, suma stabilita in conformitate cu art. 278 ind.1 din OUG 34/2006, respectiv suma de 3.300 lei.Documentul doveditor al garantiei de participare se anexeaza plicului exterior. In cazul in care garantía se constituie in alta valuta, data pentru care se determina echivalenta in lei: conform cursului B.N.R. valabil cu 5 zile inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Daca ofertantul beneficiaza de reducerea prevazuta de Legea nr. 346/2004 privind IMM, acesta are obligatia de a anexa plicului exterior al ofertei, documentele prevazute de aceasta Lege. Cuantum: 10 % din valoarea fara TVA a contractului;Mod de constituire: - prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, in conformitate cu art. 90 alin. (3) din HG 925/2006 coroborat cu prevederile HG 1045/2011.- prin Instrument de garantare , emis de catre o societate bancara sau o societate de asigurari, prezentat in ORIGINAL autoritatii contractante, irevocabil, in favoarea autoritatii contractante SC CONPET SA Ploiesti, valabil pe o perioada de 20 luni de la data semnarii contractului.Din acest instrument de garantare trebuie sa reiasa, fara echivoc, ca societatea bancara sau o societatea de asigurari va plati autoritatii contractante, S.C. CONPET S.A. Ploiesti, suma solicitata, in limita prejudiciului creat. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, S.C. CONPET S.A. Ploiesti va notifica aceasta pretentie prestatorului precizand obligatiile care nu au fost respectate.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Se solicita Declaratie privind eligibilitateaCerinta obligatorie: Ofertantul (liderul asocierii, fiecare asociat si tertul sustinator in cazul in care exista) are obligatia de a completa si prezenta Formularul nr. 2 din Sectiunea IV, ?Anexa Formulare?.Ofertantul din alta tara are obligatia de a completa si prezenta Formularul nr. 2 din Sectiunea IV, ?Anexa Formulare?, in original si traducere legalizata in limba romana, in conformitate cu prevederile legale ale statului de rezidenta sau va prezenta documente edificatoare, in traducere legalizata in limba romana, care sa ateste faptul ca ofertantul nu se afla in niciuna din situatiile prevazute in declaratie, adaptate la legislatia statului de rezidenta.Cerinta nr. 2
Se solicita Declaratie privind neincadrarea intr-una din situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006
Cerinta obligatorie: Ofertantul (fiecare membru asociat - in cazul asocierii si exista tertul sustinator daca exista) are obligatia de a complete si prezenta Formularul nr. 3 din Sectiunea IV, ?Anexa Formulare?. Tertul sustinator are obligatia neincadrarii doar la prevederile lit.a, c ind.1 si d ale art. 181 din OUG 34/2006. Ofertantul din alta tara are obligatia de a completa si prezenta Formularul nr. 3 din Sectiunea IV, ?Anexa Formulare?, in original si traducere legalizata in limba romana, in conformitate cu prevederile legale ale statului de rezidenta sau va prezenta documente edificatoare, in traducere legalizata in limba romana, care sa ateste faptul ca ofertantul nu se afla in niciuna din situatiile prevazute in declaratie, adaptate la legislatia statului de rezidenta.Cerinta nr. 3
Se solicita Declaratie privind calitatea de participant la procedura
Cerinta obligatorie: Ofertantul are obligatia de a completa si prezenta in original Formularul nr. 4 din Sectiunea IV, ?Anexa Formulare?.Ofertantul din alta tara are obligatia de a de a completa si prezenta Formularul nr. 4 in original si in traducere legalizata in limba romana.Cerinta nr. 4
Se solicita Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta
Cerinta obligatorie: Ofertanul (liderul asociatiei precum si fiecare asociat) are obligatia de a completa si prezenta in original Formularul nr. 5 din Sectiunea IV, ?Anexa Formulare?.Ofertantul din alta tara are obligatia de a de a completa si prezenta Formularul nr. 5 in original si in traducere legalizata in limba romanaCerinta nr. 5
Se solicita Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul consolidat de stat si bugetele locale
Cerinta obligatorie: Ofertanul (in cazul asocierii, fiecare asociat) are obligatia de a prezenta Certificatele de atestare fiscala din care sa rezulte situatia obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul consolidat de stat si bugetele locale eliberate de autoritatile competente, respectiv de Ministerul Finantelor Publice, respectiv consiliul local/primarie. Din aceste certificate trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.In cazul in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11 alin.(4) din HG nr.925/2006. Intr-o astfel de situatie devin aplicabile prevederile art.9 alin.(3) din Ordinul nr.509/2011. Certificatele vor fi depuse in oferta in original, in copie legalizata sau in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. In cazul in care ofertantului i s-au acordat inlesniri la plata, acesta va prezenta si Conventia si Graficul de esalonare, precum si copii ale ultimelor documente de plata care sa dovedeasca faptul ca a respectat graficul de esalonare a platilor.
Observatii: Impozitele si taxele pentru care s-au acordat inlesniri la plata (amanari, esalonari etc.) de catre institutiile competente nu se considera obligatii exigibile de plata, in masura in care s-au respectat conditiile impuse la acordarea inlesnirilor.
Ofertantul din alta tara are obligatia de a prezenta certificat de rezident fiscal al statului de rezidenta, in original si in traducere legalizata in limba romana, valabil la data limita de depunere a ofertelor.Cerinta nr. 6Se solicita Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69 ind.1 din OUG 34/2006
Cerinta obligatorie: Ofertanul (in cazul asocierii, fiecare asociat; in cazul sustinerii, tertul sustinator; in cazul subcontractarii, subcontractantul) are obligatia de a completa si prezenta in original Formularul nr. 6. Ofertantul din alta tara are obligatia de a completa si prezenta Formularul nr. 6 in original si in traducere legalizata in limba romana.Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante: Ing. Ilasi Liviu? Director General, ing. Stoica Narcis - Director General Adjunct Ec. Toader Sanda ? Director Financiar, dr.ing. Ionescu Gheorghe ? Director Mentenanta, Ing. Crisan Vasile? Sef Servficiu Achizitii Logistica, Presedinte comisie de evaluare; Membrii comisie de evaluare: Ing. Tudor Marian ? Sef Birou CF; tehn. Bobocea Vasile ? Birou CFP, cs.jr. Banica Cornel ? Serv. Juridic - Avizare; exp. AP Tircavu Agripina ? Serv. Achizitii Logistica; Membri de rezerva comisie de evaluare: ec. IvanAdrian Nicolae ? Sef Birou Achizitii Aprovizionare; sp. imb. pr. Badea Florin - Birou CF; ec. Savu Emanuel? Birou CFP; cs.jr. Tache Ion Octavian ? Serv. Juridic- Avizare; Motoc Sinziana Costina- Serv. Achizitii Publice, Logistica. Cerinta nr. 1
Se solicita Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului
Cerinta obligatorie: Cerinta obligatorie: Ofertantilor va prezenta Certificat constatator privind starea societatii pentru a demonstra forma de inregistrare, activitatile declarate, in original sau in copie legalizata. Informatiile din acest certificat sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.
Din acest certificat trebuie sa reiasa obiectul activitate al operatorului economic. Obiectul contractului pentru care se oferteaza trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.
In situatia in care ofertantul s-a implicat in paralel in derularea mai multor proceduri de atribuire, ofertantul poate prezenta certificatul si in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. In acest ultim caz, autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a verifica ulterior
conformitatea copiei cu originalul/copia legalizata.Ofertantul din alta tara are obligatia de a prezenta documente edificatoare care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana juridica, starea societatii, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este stabilit. Documentele se vor depune in original sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? insotite de traducerea autorizata si legalizata.Cerinta nr. 2
Ofertantul trebuie sa prezinte, in copie, Autorizatii, certificate necesare pentru indeplinirea contractului, respectiv:
? Autorizatie de furnizor feroviar AFER, in copie;
? Omologari pentru reparatii de tip ?RR? pentru tipul de locomotiva si servicii solicitate, in copie.Documentele vor fi valabile la data limita de depunere a ofertelor.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Ofertantul trebuie sa faca dovada mediei cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani de min. 660.000 lei.Daca situatiile financiare sunt intocmite in alta moneda, pentru conversia in RON se va lua in consid.cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR, pentru anul respectiv.
Modalitatea de indeplinire
Cerinta obligatorie Ofertantul are obligatia de a completa si prezenta Formularul nr. 7 din Sectiunea IV, ?Anexa Formulare?.
Cerinta nr. 2Ofertantul va prezenta Bilanturile contabile pe ultimii 3 ani, vizate si inregistrate de organele competente.Se acepta si prezentarea altor documente edificatoare in cazul in care, din motive justificate corespunzator, operatorul economic un poate prezenta documentele solicitate.Documentele vor fi prezentate in limba romana, traducere legalizata.
Modalitatea de indeplinire
Cerinta obligatorie: Se solicitaBilanturile contabile pe ultimii 3 ani, vizate si inregistrate de organele competente
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Ofertantul trebuie sa faca dovada experientei sale in prestarea de servicii cu obiect asemanator celui pentru care se oferteaza. Astfel va prezenta ??Lista principalelor prestari de servicii similare, din ultimii 3 ani??, insotita de certificate / documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau de
catre clientul beneficiar prin care Ofertantul trebuie sa faca dovada experientei sale in prestarea de servicii cu obiect similar obiectului contractului prin maxim 3 contracte deprestari servicii similare cu valoare cumulate de minimum 330.000 lei. Ofertantul va putea prezenta si alte documente pe care le considera edificatoare in sustinerea si dovedirea experientei similare.
Modalitatea de indeplinire
Cerinta obligatorie: Ofertantul are obligatia de a prezenta: Formularul nr. 8, Anexa 1 la Formularul nr. 8, formulare din Sectiunea IV, ?Anexa Formulare?.Pentru demonstrarea experientei similare, pot prezentacertificate / documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau de
catre clientul beneficiar prin care Ofertantul trebuie sa faca dovada experientei sale in prestarea de servicii cu obiect similar obiectului contractului.Ofertantul va putea prezenta si alte documente pe care le considera edificatoare in sustinerea si dovedirea experientei similare.
Cerinta nr. 2
Ofertantul are obligatia de a completa prezenta Declaratie si Lista cu subcontractantii care urmeaza sa indeplinesca parti (in exprimare valorica) din contract, cu: val.subcontr., acordul subcontractantului, specimen de semnatura si stampila in orig.(sau Acord de subcontractare, semnat?model in Formulare).Alte precizari: ofertantul va prezenta, pentru subcontractant datele de identifica din certificatul de inregistrare.
Raspunderea privind indeplinirea tuturor criteriilor de calificare soliciat ii revine in mod exclusiv ofertantului. Nu se vor lua in considerare documente de calificare prezentate de subcontractant, cu exceptia celor solicitate expres.
Modalitatea de indeplinire
Cerinta obligatorie Ofertantul are obligatia de a completa si prezenta Formularul nr. 9 si anexa la acesta cu stampila si semnatura subcontractantului. Acord de subcontractare. Ofertantul din alta tara are obligatia de a prezenta documentele in original si in limba romana, traducere legalizata.
Cerinta nr. 1. Se solicita prezentarea Certificatului ISO 9001:2008 (SR EN ISO 9001:2008) sau a echivalentului acestuia, emis de organisme acreditate, prin care se atesta faptul ca operatorul economic are implementat si mentine anumite standarde de asigurare a calitatii, pentru activitatile supuse licitatiei; certificatul va fi valabil la data data limita de depunere a ofertelor
Modalitatea de indeplinire
Cerinta obligatorie: Ofertantul are obligatia de a prezenta, in copie, Certificatul ISO 9001:2000 (SR EN ISO 9001:2001), sau echivalent, emis de organisme acreditate, care confirma certificarea sistemului de management al calitatii pentru activitatile supuse licitatiei. .
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
La licitatia electronica au dreptul sa participe doar operatorii economici inregistrati in SEAP si care au depus oferte pana la termenul si ora limita de depunere a ofertei .Pentru a putea participa la licitatiile electronice precum si la orice alt tip de procedura organizata prin mijloace electronice, operatorii economici trebuie sa fie inregistrati in SEAP (sa fie inregistrati online si sa detina certificat digital valid pentru acces in sistem), conform prevederilor art. 42 din HG 1660/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. De asemenea, va trebui sa detina o adresa de e-mail functionala, precizata in datele de contact din Formularul nr. 7 ? ?Fisa de informatii generale? din ?Anexa formulare?.In conformitate cu prevederile art. 38 alin. (4) din HG 925/2006, actualizata, ?... Refuzul unui operator economic de a se inregistra in SEAP in scopul participarii la etapa finala de licitatie electronica este asimilat cu retragerea ofertei, in acest caz fiind aplicabile prevederile art. 87 alin. (1) lit. a)?.Ofertantii nu pot vedea cea mai buna oferta.Ofertantii nupot vedea numarul de participanti inscrisi la licitatie.Numarul de runde ale licitatiei electronice: 1Durata unei runde de licitatie electronica: 1 zi.In cazul in care ofertantul declarat admis si inregistrat in SEAP nu modifica in cadrul unei runde a licitatiei electronice elementele ofertei care fac obiectul procesului repetitiv, la stabilirea clasamentului final este luata in considerare oferta depusa initial.Dupa runda de ofertare electronica, autoritatea contractanta va solicita transmiterea formularului de oferta si anexa cu centralizatorul de preturi completate cu noile valori rezultate in urma procesului de ofertare electronica.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 03.01.2014 09:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
07.01.2014 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 07.01.2014 12:00
Locul: Sediul Ad-tiv II al S.C.CONPET S.A. Ploiesti din str. Rezervoarelor, nr.8 - sala de sedinte
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti imputerniciti ai ofertantilor vor prezenta: imputernicire, copie BI/CI
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
1) Ofertantul va completa si prezenta declaratie privind acceptare conditii obligatorii si clauze contractuale. In acest sens, ofertantul are obligatia sa completeze si sa prezinte Formularul nr. 13 din Sectiunea IV, ?Anexe Formulare?.2) Oferta va fi considerata neconforma in cazul in care se fac propuneri referitoare la clauzele contractuale obligatorii, in masura in care nu sau solicitat sau nu au fost acceptate amendamentele solicitate. Termenul de solicitare a amendamentelor la clauzele contractuale obligatorii este cel precizat la punctul l.1.. Se pot formula amendamente la clauzele contractuale specifice si odata cu depunerea ofertelor.3) departajarea ofertelor aflate pe primul loc cu preturi egale se face conform precizarilor punctului lV.4.2.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
art. 2562 din OUG nr. 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic Avizare al S.C. CONPET S.A. Ploiesti
Adresa postala: str. Anul 1848, nr. 1-3, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100059, Romania, Tel. +40 244401360, Fax: +40 244516451
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
06.12.2013 15:56
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer