Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?Reparatie faza Rezerva AT 500 MVA Statia Portile de Fier?


Anunt de participare (utilitati) numarul 148511/13.12.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" S.A.
Adresa postala: B-DUL G-RAL GHEORGHE MAGHERU NR.33, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010325, Romania, Punct(e) de contact: RADUCU FEDIUC, Tel. +40 213035617, Email: [email protected], Fax: +40 213035670, Adresa internet (URL): www.transelectrica.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice ?Transelectrica? SA
Adresa postala: Str. Olteni nr 2-4, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030786, Romania, Punct(e) de contact: Depart. Achizitii - SAICSUA, Tel. +40 213035868/+40 213035724, In atentia: Mihai MANICUTA, Email: [email protected], Fax: +40 213035909, Adresa internet (URL): www.transelectrica.ro
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice ?Transelectrica? SA
Adresa postala: Str. Olteni nr 2-4, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030786, Romania, Punct(e) de contact: Depart. Achizitii - SAICSUA, Tel. +40 213035868/+40 213035724, In atentia: Mihai MANICUTA, Email: [email protected], Fax: +40 213035909, Adresa internet (URL): www.transelectrica.ro
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice ?Transelectrica? SA
Adresa postala: Str. Olteni nr 2-4, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030786, Romania, Punct(e) de contact: Registratura, parter, camera 001, Tel. +40 213035600, In atentia: Mihai MANICUTA, Email: [email protected], Fax: +40 213035909, Adresa internet (URL): www.transelectrica.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Companie nationala
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
?Reparatie faza Rezerva AT 500 MVA Statia Portile de Fier?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: Locul principal de prestare
Portile de Fier si sediul prestatorului
Codul NUTS: RO413 - Mehedinti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Incheierea unui contract pe o perioada de 10 (zece) luni pentru prestare?Reparatie faza Rezerva AT 500 MVA Statia Portile de Fier?
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50532200-5 - Servicii de reparare si de intretinere a transformatoarelor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
?Reparatie faza Rezerva AT 500 MVA Statia Portile de Fier?
Caracteristicile aferente serviciilor solicitate vor fi in conformitate cu prevederile caietului de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: 1, 820, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
10 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare: 18.200 lei sau echivalentul in alta monedaCursul de schimb Leu / alta moneda va fi considerat cel stabilit de BNR cu 5 (cinci) zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.Valabilitatea Garantiei pentru participare la licitatie este de 90 zile de la termenul limita de primire a ofertelor.Garantia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantie emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire(Formularul 3). Garantia trebuie sa fie irevocabila. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa: a) conditionat, respectiv dupa constatarea culpei persoanei garantate, in conformitate cu contractul garantat; sau b) neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. Garantia de participare se poate constitui si prin depunerea la casieria autoritatii contractante a unui ordin de plata cu conditia confirmarii acestuia de catre banca pana la data deschiderii ofertelor (contul Autoritatii Contractante: cont IBAN RO54 RNCB 0072 0058 0063 0001, deschis la BCR filiala sector 1, Bucureseti). In orice situatie, dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor. In cazul depunerii unei contestatii la Consiliul National de Solutionare al Contestatiilor, inmasura in care acesta respinge contestatia, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare, in raport cu valoarea estimata totala, conform art. 2781 din OUG 76/30.06.2010 suma de 5.600 lei. Pentru alta moneda suma se va calcula conform curs de scimb leu/alta moneda stabilit de BNR cu 5 (cinci) zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Garantia de buna executie trebuie sa fie irevocabila. Ea se va constitui printr-un instrument de garantare prezentat in original, emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari.Cuantumul garantiei de buna executie va fi de 10% din pretul contractului, fara T.V.A .Valabilitatea garantiei de buna executie a contractului va depasi cu 1 luna data Procesul Verbal de Receptie Finala a serviciilor.Gara Autoritatea contractanta are obligatia de a elibera/restitui garantia de buna executie in cel mult 14 zile de la data Procesului Verbal de Receptie Finala a serviciilor, daca nu s-au ridicat pana la acea data pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Alte surse
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Neincadrarea in prevederile art. 180 din O.U.G. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
Cazierul judiciar al operatorului economic eliberat de IGP Directia Generala Teritoriala /certificat echivalent
Neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
Prezentarea Certificatului de atestare fiscala, eliberat de Directia de Impozite si Taxe Locale al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea ofertanta isi are sediul social si a Certificatului de atestare fiscala, eliberat de organul de administrare fiscala (ANAF) al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea isi are sediul social, din care sa rezulte ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. Certificatele se vor prezenta in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11 alin.(4) din HG nr.925/2006. Intr-o astfel de situatie devin aplicabile prevederile art.9 alin.(3) din Ordinul nr.509/2011.
Declaratie privind calitatea de participant la procedura
Declaratie cu privire la neincadrarea in prevederile art. 69(1) din O.U.G. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
Persoanele care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante conform articolului 69 indice 1 di OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt urmatoarele: Directoratul format din : Stefan ? Doru Bucataru ? Director General Executiv, Constantin Vaduva, Ciprian Gheorghe Diaconu, Gabriel Mustea si Florin Mihaita Boangiu ? Membrii Directorat; Maria Ionescu ? Director Economic;Stefan Marin - Inspector Sef Departament Management Integrat; Cerasela Radescu ? Manager Achizitii; Marian Florea ? Director DEM; Raducu Fediuc ? Sef SAICSUA ; Oana Croitoru ? Consilier Juridic stagiar; Aurora Moraru - Inginer ; Mircea Niculae - Inginer principal specialist; Mihai - Petru Manicuta - Kiss - Inginer principal specialist; Mirela Haralambie -Referent de specialitate
Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta (conform Ordin ANRMAP nr.314 din 12 octombrie 2010) Cerinta obligatorie: Certificat Constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului / Autorizatie de functionare / altele echivalente, care sa ateste ca ofertantul desfasoara activitati din categoria calor care fac obiectul prezentei achizitii, informatiile din acest document trebuie sa fie reale/actuale la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.Certificatul se va prezenta in original, in copie legalizata sau copie conform cu originalul semnata si stampilata pentru ?conformitate cu originalul? de catre reprezentantul legal al firmei ofertante. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul emis de ONRC.
Certificatele constatatoare vor fi furnizate de toti partenerii dintr-o asociere.
Daca ofertantul semnatar al contractului a prezentat certificatul in copie conform cu originalul, acesta are obligatia ca, la cererea comisiei de evaluare, sa prezinte acest certificat in original sau copie legalizata.
Autorizatie ANRE de tip A si E2 - conform prevederilor Ordinului ANRE nr.23/2013 - Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaza, executa si verifica instalatii electrice.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Experienta similaraO lista a principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani.
Prezentarea cel putin a unui document/contract/ proces-verbal de receptie care sa confirme prestarea de servicii de
reparatii capitale sau modernizari pentru autransformatoare similare sau pentru transformatoare de clasa 400kV, in valoare mai mare sau cel putin egala cu 1.820.000 lei (fara TVA).
Pentru calculul echivalentei, se va aplica cursul mediu anual leu/alta valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.
Modalitatea de indeplinire
Completare Formular 8 si anexa :
O lista a principalelor prestate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau client private.
Prezentarea cel putin a unui document/contract/ proces-verbal de receptie care sa confirme prestarea de servicii de
reparatii capitale sau modernizari pentru autransformatoare similare sau pentru transformatoare de clasa 400kV, in valoare mai mare sau cel putin egala cu 1.820.000 lei (fara TVA).
Pentru calculul echivalentei, se va aplica cursul mediu anual leu/alta valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.
Informatii privind efectivul personalului implicat in derularea contractului.
Declaratia privind studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului responsabil pe fiecare faza de activitate in indeplinirea contractului. Se vor remite CV-urile acestor persoane cat si a specialistilor cu sarcini cheie in indeplinirea contractului. In cazul asocierii se vor prezenta cele de mai sus pentru toti partenerii asociati.
Modalitatea de indeplinire
Se va prezenta formularul 14 - Declaratia privind studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului responsabil pe fiecare faza de activitate in indeplinirea contractului. Se vor remite CV-urile acestor persoane cat si a specialistilor cu sarcini cheie in indeplinirea contractului. In cazul asocierii se vor prezenta cele de mai sus pentru toti partenerii asociati.
Informatii privind dotarile specifice ale prestatorului.
Declaratia privind dotarile specifice : echipamente, mijloace de transport, aparate de masura, etc, pe care ofertantul se angajeaza sa le utilizeze pentru indeplinirea contractului in bune conditii.
Modalitatea de indeplinire
Se va prezenta formularul 15 - Declaratia privind dotarile specifice : echipamente, mijloace de transport, aparate de masura, etc, pe care ofertantul se angajeaza sa le utilizeze pentru indeplinirea contractului in bune conditii.
Cerinte privind managementul calitatii si mediului.
Ofertantii trebuie sa faca dovada certificarii sistemului de management al calitatii conform cerintelorSR EN ISO 9001/2008, prezentand in acest sens un certificat emis de catre un organism acreditat.
Ofertantii trebuie sa faca dovada certificarii sistemului de management de mediu (conform SR EN ISO 14001:2005, certificat emis de un organism acreditat).
Modalitatea de indeplinire
Ofertantii trebuie sa faca dovada certificarii sistemului de management al calitatii conform cerintelorSR EN ISO 9001/2008, prezentand in acest sens un certificat emis de catre un organism acreditat.
Ofertantii trebuie sa faca dovada certificarii sistemului de management de mediu (conform SR EN ISO 14001:2005, certificat emis de un organism acreditat).
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Intrucat procedura se va finaliza printr-o etapa electronica, pentru a putea participa la licitatie electronica, operatorii economici trebuie sa fie inregistrati in SEAP, in caz contrar, conform prevederilor art. 38 alin. 4) si art. 87 alin 1) litera a) din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, oferta depusa in cadrul acestei proceduri va fi considerata retrasa in perioada de valabilitate si se va aplica retinerea garantiei de participare.Autoritatea contractanta va invita la etapa de licitatie electronica, ca sa-si imbunatateasca oferta de pret, numai ofertantii care au depus oferte declarate admisibile.Invitatia de participare si notificarile de incepere a licitatiei electronice vor fi transmise simultan de catre SEAP, tuturor ofertantilor inregistrati in SEAP pe cale electronica la adresa de posta electronica (e-mail) inregistrata in sistem ca adresa de contact. Invitatia de participare va preciza data si momentul de start al licitatiei electronice.Data inceperii licitatiei va fi in cel putin 2 zile lucratoare de la data la care au fost trimise invitatiile.Clasamentul final se stabileste pe baza rezultatului obtinut in urma desfasurarii unei singure rundede ofertare (avand durata de 1 zi) cu privire la pretul din cadrul etapei de licitatie electronica.In cazul in care in urma etapei de licitatie electronica, pe primul loc se vor clasa 2 sau mai multi ofertanti, autoritatea contractanta va solicita acestora o reofertare in plic inchis, la data si ora care va fi mentionata in invitatia privind reofertarea. Procesul de reofertare se va desfasura in maxim 3 etape. Daca in urma aplicarii procesului repetitiv de reofertare (maxim 3 etape), prin aplicarea criteriului de atribuire ? pretul cel mai scazut, nu se realizeaza o departajare a ofertelor, Autoritatea Contractanta in baza art. 209 alin.1 lit. d din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare ? respectiv ?este imposibila incheierea contractului? va anula procedura de atribuire.In termen de 3 zile de la finalizarea rundei de licitare, ofertantul clasat pe primul loc in urma rundei de licitare are obligatia de a transmite autoritatii contractante, in scris, in original, propunerea financiara, in conformitate cu pretul rezultat in urma procesului de licitare electronica.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
DA 2409
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 29.01.2014 11:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
04.02.2014 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 04.02.2014 11:00
Locul: CNTEE Transelectrica SA, Str. Olteni nr. 2 - 4, Sector 3, Bucuresti, Departamentul Achizitii
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti ai ofertantilor in baza imputernicirilor scrise.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Clauze obligatorii: Clauzele 1, 2, 3, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 23 din contract sunt clauze obligatorii. Orice modificare a acestor clauze obligatorii va conduce la declararea ofertei ca neconforma potrivit art. 36 alin. (2) litera b) din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. In perioada de clarificari, sunt permise solicitari de amendamente la celelalte clauze, clauzele contractuale specifice.Ofertantul va completa Formularul 9 - "Informatii generale" si Formularul 10 - "Informatii privind asocierea" (daca este cazul)
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Persoana vatamata poate sesiza CNSC in termen de 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.(art.256^2(1)a)
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic si Contencios
Adresa postala: Str. Olteni nr. 2-4, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: : 030786, Romania, Tel. +40 213035967/+40 213035611, Fax: +40 213035610, Adresa internet (URL): www.transelectrica.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
11.12.2013 15:59
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer