Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reparatie linia I Pascani ? Iasi, km 52+000-61+000


Anunt de participare (utilitati) numarul 147130/09.10.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Adresa postala: prin Sucursala CREIR CF Iasi Piata Garii nr.1, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700090, Romania, Punct(e) de contact: Julieta Aghion, Tel. +40 232273507, Email: [email protected], Fax: +40 232273507, Adresa internet (URL): www.cfr.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Reparatie linia I Pascani ? Iasi, km 52+000-61+000
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Linia I Pascani ? Iasi, km 52+000-61+000
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari de refactie linie curenta fir I intre statiile Podu Iloaiei si Letcani.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45234100-7 - Lucrari de constructii de cai ferate (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
- lucrari de constructii/refactie/ reparatii suprastructura linii CF, in valoare estimata de 4.569.955 lei;
- lucrari de consolidare terasamente, in valoare estimata de 726.469 lei;
- lucrari constructie cale fara joante prin sudare electrica, in valoare estimata de 418.236 lei;
- lucrari de reparatii, modificare, montare la instalatiile feroviare SCB, in valoare estimata de 1.134.756 lei;
- lucrari dereparatie, modificare si montare lainstalatiile feroviare LC ( respectiv pentru linie de contact, protectia instalatiilor in cale si vecinatate), in valoare estimata de 92.128 lei.
Valoarea estimata fara TVA: 7, 332, 508RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
6 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia pentru participare este de: 75.000 lei si este irevocabila. Ofertantii care fac dovada ca sunt I.M.M. beneficiaza de reducerea cu 50% a acesteisume.Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de 90 zile, de la termenul limita de depunere a ofertelor. Garantia de participare poate fi constituita prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, in original, (Formularul 1A din Sectiunea III ? Formulare);prin ordin de plata in contul Sucursalei CREIR CF Iasi nr. RO26 BPOS 2400 2831 193ROL01, deschis la BANC POST, Sucursala Iasi. In conformitate cu art. 278 indice1*) OUG 34/2006, ofertantului a carei contestatie a fost respinsa i se va retine suma de: 8.293, 25 lei din garantia de participare. Cursul de referinta pentru echivalarea garantiei de participare constituita in alta moneda va fi cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile. Garantia de buna executie se exprima procentual si reprezinta 10% (5% pt. IMM) din pretul contractului fara TVA si se constituie in lei. De regula, se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari.Daca partile convin, garantia de buna executie se va constituiprin retineri succesive din sumele datorate pentru facturile partiale, pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie. Contractantul are obligatia de a deschidela unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuiaun cont de disponibil distinctla dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5% din pretul fara TVA al contractului.Restituirea garantiei de buna executie se va face conform prevederilor art. 92 alin. (4) din HG 925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 din OUG nr. 34/2006: Ofertantul va prezenta Formularul 3 ?Declaratie privind Eligibilitatea? din Sectiunea III ? Formulare, in original.Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 181 din OUG nr. 34/2006: Ofertantul va prezenta Formularul 3A ?Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare? din Sectiunea III- Formulare, in original.Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiileart. 69 indice1 din OUG nr. 34/2006: Ofertantul va prezenta ?Declaratieprivind neincadrarea in situatia prevazuta la art. 69 indice1?din OUG 34/ 2006 - Formularul 3B din Sectiunea III ? Formulare, in original. Aceasta declaratie va fi completata de catre toti participantii la procedura (ofertanti/asociati/subcontractanti/terti sustinatori).Persoanelece detin functii de deciziein cadrul CNCF ?CFR?SA - Sucursala CREIR CF Iasi in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire: Director: ing. George Radu PIPA, Contabil sef: ec. Maria RUSU; Sef oficiu juridic: jr. Luminita STANESCU, Sef divizie Tehnica: ing. Eduard SPITA, Sef serviciu comercial ing. Carmen NEGRU, Sef birou BAP ing. Julieta AGHION;Declaratie pe proprie raspundere privind faptul ca participarea la procedura este facuta in concordanta cu regulile de concurenta, conf. Ord. ANRMAP nr. 314/12.10.2010;Declaratie pe proprie raspundere privind faptul ca participarea la procedura este facuta in concordanta cu regulile de concurenta: Ofertantul va prezenta Formularul 3D ?Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta?din Sectiunea III- Formulare, in original.
Calitatea de participant la procedura: Declaratie privind calitatea de participant la procedura (ofertant, asociat, dupa caz) - Formularul 3C din Sectiunea III ? Formulare, in original
Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilorexigibile de plata: a) Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor locale si alte venituri ale bugetului local, care sa ateste situatia obligatiilor scadente la plata in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.b) Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la bugetul general consolidat (ANAF-DGFP), care sa ateste situatia obligatiilor scadente la plata in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.
Dovada achitarii taxelor se va face prin prezentarea formularelor tip emise de organismele competente privind indeplinirea obligatiilor de plata, in original, copie legalizata sau in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. 1. Certificat constatator eliberat de ONRC din care sa rezulte ca obiectul de activitate al ofertantului cuprinde si activitatide tipul celor supuse procedurii de achizitie; se poate prezentain original, in copie legalizata sau in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.In cazul in care ofertantul clasat pe primul loc a prezentat documentul ?Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului? in copie, autoritatea contractanta va solicita acestuia, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, de a prezenta pentru conformitate acest document in original sau in copie legalizata.Atestate, autorizatii, certificate etc., in functie de specificul contractului: Ofertantul va prezenta urmatoarele:
1. Autorizatie de furnizor feroviar si Agrement tehnic AFER pentru categoria serviciilor feroviare critice: - ?Lucrari de intretinere si reparatii capitale linii CF in executie mecanizata ?, - ?Lucrari de constructie, intretinere si reparatii poduri CF?, - ?Lucrari de intretinere si reparatii treceri la nivel CF?
- ?Lucrari de constructie, intretinere si reparatii peroane?
- ?Lucrari de consolidare terasamente?
- ?Realizarea caii fara joante prin sudarea sinelor CF cap la cap prin procedeul electric al topirii intermediare si a presiunii?
- ?Lucrari de intretinere si reparatii instalatii feroviare SCB, CED, BLA (BAT/SAT)?- ?Constructii montaj, reparatii si intretinere instalatii LC 25 KV- 50 HZ?
valabile la data limita de depunere a ofertelor.
Ofertantul are obligatia de a prezenta un angajament prin care, in cazul expirarii autorizatiei de furnizor feroviar sau agrement tehnic/certificat de omologare tehnica pe perioada de derulare a contractului, va proceda la prelungirea valabilitatii acestora in termen util, din proprie initiativa, aducand acest fapt si la cunostinta autoritatii contractante.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
a) Ofertantul va demonstramedia cifrei de afaceri in domeniul de activitate aferent obiectului contractului pe ultimii 3 aniin valoare de cel putin: 14.000.000 lei.
Documente care sustin criteriul de calificare:
Fisa de informatii generale completata in conformitate cu Formularul 4b)Bilanturile contabile vizate si inregistrate de organele competente, pe ultimii 3 ani sau alte documente edificatoare, care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare a candidatului/ofertantului- in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Modalitatea de indeplinire
Formularul 4 din Sectiunea III ? Formulare.
Ofertantul va face conversia valorilor la cursul lei/euro mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv, dupa cum urmeaza:
Anul 2010:1 euro=4, 2099 lei;
Anul 2011:1 euro=4, 2379 lei;
Anul 2012:1 euro=4, 4560 lei;
Pentru alte monede se va utiliza cursul mediu BNR aferent fiecarui an in parte.
c) Bonitate/acces la resurse
Ofertantul va dovedi ca la momentul semnarii contractului, va avea sau are acces sau disponibilitate de resurse financiare reale, negrevate de datorii, in cuantum de minim 1.220.418 lei, fara TVA pentru a realiza fluxul de numerar pentru executia lucrarilor pentru o perioada de o luna (30 de zile, conform graficului de plati).
Certificate/ documente edificatoare care probeaza/ confirma indeplinirea cerintei de acces sau disponibilitate de resurse financiare.
Modalitatea de indeplinire
Formularul 4A din Sectiunea III ? Formulare.
d) Capacitatea economica si financiara a ofertantului poate fi sustinuta pentru indeplinirea contractului de catre o alta persoana, in conditiile prevazute de art.186 din OUG nr.34/2006. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand sustinerea acordata catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective incheiat, in original, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate.
Modalitatea de indeplinire
Formularul 3, Formularul 3A cu lit. a), c1) si d) si Formularul 3B din Sectiunea III - Formulare
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
a) Ofertantul vaprezenta o lista a lucrarilor executate in ultimii 5 ani, insotita de certificari de buna executie pentru cele mai importante lucrari.Ultimii 5 ani se calculeaza pana la termenul limita de depunere a ofertelor.
Ofertantul va prezenta Formularul 5 ?Declaratie privind lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani?.
Modalitatea de indeplinire
Formularul 5 din Sectiunea III ? Formulare
b) Ofertantul va prezenta ca dovada a experientei similare executarea in ultimii 5 ani a unor contracte de lucrari de natura si complexitatea lucrarii ce face obiectul procedurii, astfel:
- maxim 3 contracte de executie lucrari similare de constructie/ refactie/reparatii suprastructura linii CF, in care participarea ofertantului la aceasta sa fi fost in valoare cumulata de cel putin 4.565.000 lei (fara TVA);
- maxim 3 contracte de executie lucrari similare de consolidari terasamente linii CF, in care participarea ofertantului la aceasta sa fi fost in valoare cumulata de cel putin 725.000 lei (fara TVA);
- maxim trei contracte de executie lucrari de construire a caii fara joante prin procedeul de sudare electrica, in care participarea ofertantului la aceasta sa fi fost in valoare cumulata de cel putin 415.000 lei (fara TVA);
- maxim 3 contracte de executie lucrari (de reparatii, modificare, montare) la instalatiile feroviare SCB (semnalizare, centralizare bloc), in care participarea ofertantului la aceasta sa fi fost in valoare cumulata de cel putin 1.100.000 lei (fara TVA);.
- maxim 3 contracte de executie lucrari dereparatie, modificare si montare lainstalatiile feroviare LC (respectiv pentru linie de contact, protectia instalatiilor in cale si vecinatate), lucrari in care participarea ofertantului la aceasta sa fi fost in valoare cumulata de cel putin90.000 lei (fara TVA).
Ofertantul va prezenta Formularul 6 privind ?Experienta similara?Se vor prezenta certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar, in conformitate cu art. 188 alin (3) din OUG 34/2006, din care sa reiasa beneficiarii, valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor, precum si daca lucrarile au fost executate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit, in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Modalitatea de indeplinire
Formularul 6 din Sectiunea III ? Formulare, pentru fiecare contract a carui obiect a fost executia de lucrari similare.Ofertantul va face conversia valorilor la cursul lei/euro mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv, dupa cum urmeaza:
Anul 2007:1 euro=3, 5258 lei;
Anul 2008:1 euro=3, 6827 lei;
Anul 2009:1 euro=4, 2373 lei;
Anul 2010:1 euro=4, 2099 lei;
Anul 2011:1 euro=4, 2379 lei;
Pentru alte monede se va utiliza cursul mediu BNR aferent fiecarui an in parte.
c) Ofertantul trebuie sa dispuna de resursele umane strict necesare indeplinirii in bune conditii a contractului:
- responsabil tehnic cu executia (atestat CFDP), conf. OMLPT nr.777/2003 (copie dupa atestat si legitimatie valabile la data limita de depunere a ofertelor);
- sef de punct de lucru (specialitate CFDP) cu experienta de minim 5 ani in domeniul feroviar si care a executat lucraride natura si complexitatea lucrarii supuse procedurii (CV);
- sef punct de lucru specialitateaSCB (semnalizare, centralizare bloc) cu experienta de minim 5 ani in domeniul feroviar (CV);
- responsabil SC (siguranta circulatiei)autorizat conform Ordinului MTCT nr. 2262/2005, in functie de cel putin picher intretinere cale conform Instr.317 - Instr. pt. restrictii de viteza, inchideri de linii (autorizatie AFER valabila la data limita de depunere a ofertelor);
- responsabil SC (siguranta circulatiei)autorizat conform Ordinului MTCT nr. 2262/2005, in functie de cel putin electromecanicSCB (semnalizare, centralizare bloc) (autorizatie AFER valabila la data limita de depunere a ofertelor);
- personal autorizat SC (siguranta circulatiei)pentru activitatea linii, SCB (semnalizare, centralizare bloc), IFTE (instalatie fixa tractiune electrica)(autorizatie AFER valabila la data limita de depunere a ofertelor);
- responsabil AQ/CQ, cu experienta dovedita prin participarea la cel putin un contract unde sa fi desfasurat activitati similare (decizie de numire, CV);
- responsabil SSM, atestat conform prevederilor Legii nr. 319/2006 cu experienta dovedita prin participarea lacel putin un contract unde sa fi desfasurat activitati similare (copie dupa atestat, CV);
Ofertantul va prezenta Formularul 7 ?Declaratie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere ? pe ultimii 3 ani, Formularul 8 ?Informatii referitoare la personalul de conducere si persoanele responsabile pentru indeplinirea contractului? si Formularul 9 ?Lista cu personal muncitor de specialitate?.
Modalitatea de indeplinire
Formularul 7, Formularul 8 si Formularul 9 din Sectiunea III ? Formulare
d) Ofertantul detine sau are drept de folosinta ori poate prezenta un angajament sau un contract cu clauza suspensiva pentru dotari, utilaje, instalatii, echipamente tehnice, ce le va utiliza pentruindeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari:
- material rulant inscris in parcul OTF licentiat, cu certificat de siguranta pentru servicii de transport feroviar tip B;
- utilaje de refactionat infrastructura cu autorizatie de vehicul feroviar;
- masina de nivelat, ridicat si burat linia si aparatele de cale si masina de mare capacitate pentru ciuruirea si profilarea pietrei sparte;
- cilindru compactor cu rulouri, placa vibratoare;
- automocara;
- instalatie mobila de sudat sine de cale ferata cap la cap prin procedeul electric al topirii intermediare, agrementata AFER;
- drezina IFTE (instalatie fixa tractiune electrica)cu autorizatie de vehicul feroviar;
- grup electrogen mobil.
De asemenea, in cazul amenajarii bazei inalte locatii fata de cele care pot fi puse la dispozitie de beneficiar, ofertantii trebuie sa prezinte un document prin care sa se ateste printr-un act de proprietate detinerea Bazei de montare/demontare panouri de cale sau un acord de principiu al proprietarului pentru folosinta terenului unde se va amenajaBaza de montare/demontare panouri de cale.
Ofertantul va prezenta Formularul 10 ?Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice?.
Modalitatea de indeplinire
Formularul 10 dinSectiunea III ? Formulare
e) Capacitatea tehnica si profesionala a ofertantului poate fi sustinuta pentru indeplinirea contractului de catre o alta persoana, in conditiile prevazute de art.190 din OUG nr.34/2006. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective incheiat, in original, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate.
Modalitatea de indeplinire
Formularul 3, Formularul 3A cu lit. a), c1) si d) si Formularul 3B din Sectiunea III - Formulare
f) Informatii privind subcontractarea
Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze, precum si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi. Subcontractantul raspunde pentru executarea unei parti din contractul de achizitie publica sau pentru executarea defectuoasa a acestuia, numai in fata contractantului. Daca un ofertant subcontracteaza o parte/parti din contract si este declarat castigator al procedurii de atribuire, va depune inainte de incheierea contractului cu autoritatea contractanta, contractul in original, incheiat intre ofertant si subcontractant, care se constituie anexa la contractul de achizitie publica (art.96 din HG.nr.925/2006).
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va prezenta, daca este cazul, Formularul 21, Formularul 21A si Formularul 21B, iar subcontractantul Formularul 3B din Sectiunea III ? Formulare.
j) Informatii privind asocierea
Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, fara a fi obligati sa isi legalizeze din punct de vedere formal asocierea. Asocierea va fi legalizata numai in cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare. In cazul asocierii mai multor persoane juridice, cerintele privind situatia persoanala si capacitatea de exercitare a a activitatii profesionale (inregistrarea) trebuie sa fie indeplinite de fiecare asociat in parte, iar celelate cerinte privind Atestate, autorizatii, certificate etc., in functie de specificul contractului, capacitatea tehnica si profesionala, capacitatea economico-financiara trebuie indeplinite prin cumul de grupul de asociati. Ofertantii asociati nu au dreptul de a depune, pe langa oferta comuna, alte oferte in mod individual sau in alta asociere ori de a participa in calitate de subcontractor la procedura. In cazul in care, oferta comuna este declarata castigatoare, modificarea asocierii dupa incheierea contractului nu este admisa.
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va prezenta, daca este cazul, Formularul 22 si Formularul 23 din Sectiunea III ? Formulare.
Se va prezenta un certificat de atestare a standardelor de asigurare a calitatii sau echivalentul lui emis de organisme abilitate, valabil la data limita dedepunere a ofertelor in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Certificat de atestare SR EN ISO 9001:2008
Modalitatea de indeplinire
Certificat de atestare SR EN ISO 9001:2008
Se va prezenta un certificat de atestare a standardelor privind managementul de mediu sauechivalentul lui emis de organisme abilitate, valabil la data limita dedepunere a ofertelor in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Certificat de atestare SR EN ISO 14001:2005
Modalitatea de indeplinire
Certificat de atestare SR EN ISO 14001:2005
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 30.10.2013 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
31.10.2013 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 31.10.2013 10:00
Locul: Sucursala CREIR CF Iasi Piata Garii nr.1 , Iasi , Biroul Achizitii Publice
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membri comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Oferta castigatoare va fi cea admisibila, a carei propunere tehnica va raspunde la toate cerintele minime obligatorii solicitate prin documentatia de atribuire si a carei propunere financiara va contine pretul cel mai scazut.Modul de departajare al ofertelor situate pe primul loc: In cazul in care in cadrul propunerii financiare au acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art 256 indice 2 din OUG nr.34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic al CREIRIasi
Adresa postala: Str. Piata Garii nr.1, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700090, Romania, Tel. +40 232215600
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
08.10.2013 15:43
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer