Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reparatie mecanica anuala tip RC1 la excavatorul de mare capacitate SRs 2000-03, Exploatarea de Cariera Rosia


Anunt de participare (utilitati) numarul 137124/04.07.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SOCIETATEA NATIONALA A LIGNITULUI OLTENIA S.A. TG-JIU
Adresa postala: STRADA TUDOR VLADIMIRESCU, NR.1-15, TG-JIU, JUD. GORJ, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: COD 210132, Romania, Punct(e) de contact: GRIGORIE DADALAU, Tel. +40 374171120/ +40 374171127, In atentia: DUMITRU BOGDAN, Email: [email protected], Fax: +40 253222015/ +40 253216064, Adresa internet (URL): www.cnlo.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Prospectare ?i extragere a c?rbunelui ?i a altor combustibili solizi
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Reparatie mecanica anuala tip RC1 la excavatorul de mare capacitate SRs 2000-03, Exploatarea de Cariera Rosia
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: Exploatarea de Cariera Rosia
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Inlocuirea si repararea pieselor si subansamblurilor uzate din componenta excavatorului de mare capacitate SRs 2000-03 apartinand Exploatarii de Cariera Rosia
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50530000-9 - Servicii de reparare si de intretinere a masinilor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
1 bucata
Valoarea estimata fara TVA: 399, 980RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
5 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul in lei al garantiei de participare, este de 7990 lei.Se poate depune in contul RO49RNCB0149034562550007 BCR Sucursala Gorj.Perioada de valabilitate: cel putin egala cuperioada de valabilitate a ofertei (90 zile de la termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor).Modul de constituire: -conform prevederilor art. 86 alin. (1) din HG 925/2006; sau-depunere in numerar la casieria autoritatii contractanteRetinerea garantiei de participare se va face in conformitate cu prevederile art. 87 din HG 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu art. 278^1 alin.(1) din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare - in cazul in care ofertantul a depus o contestatie care a fost respinsa ca nefondata de catre CNSC). Garantia de buna executie se va constitui de catre ofertantul declarat castigator inaintea incheierii contractului, in valoare de 10% din valoarea acestuia fara TVA (5% in cazul Intreprinderilor Mici si Mijlocii);Modul de constituire: -conform prevederilor art. 90 alin. (1) si (2) din HG 925/2006; sau-prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, in conformitate cu prevederile art. 90, alin. (3) din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare prin HG 1045/27.10.2011.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii.Modalitatile legale de plata in functie de disponibilitatile achizitorului, in termen de 90 de zile de la inregistrarea facturilor la sediul subunitatilor beneficiare ale SNLO Targu Jiu.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 din OUG 34/2006 (declaratia de eligibilitate) cu modificarile si completarile ulterioare-formularul 3Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 181 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare-formularul 4Declaratie pe propria raspundere privindcalitatea de participant la procedura de achizitie-formularul nr. 5Certificat de participare cu oferta independenta, conform Ordinului Presedintelui ANRMAPnr. 314/12.10.2010-formularul nr. 6
Declaratie pe propria raspundere privindneincadrarea in prevederile art. 69^1 (evitarea conflictului de interese) din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt: Presedintele consiliului de administratie-Gavril Baican, Membrii consiliului de adminstratie: Daniel Burlan-Director General, Popescu Emanoil, Ghica Mariana-Carmen, Barascu Dumitru, Director Directie Productie-Dafinoiu Mihail, Director Directie Economica-Olaru Daniel, Director Directie Tehnica-Glomnicu Alexandru, Director Directie Resurse Umane Administrativ-Lazaroiu Constantin, Sef Departament Achizitii Publice- Dadalau Grigorie, Ing. Sef Mecanic-Gugu Radu, Sef Birou ACS-Constantinescu Radu, Biroul ACS-Dumitru Bogdan, Sef Birou Mecanic-Glavan Marcel, Biroul Mecanic-Brindusescu Ion-formularul nr. 7 Pentru persoane juridice/fizice romane:
Se va prezenta Certificat constatator eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului (emis cu maximum 30 de zile inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor). Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator.Acest certificat va fi prezentat in original, in copie legalizata sau in copie lizibila cu mentiunea , ,conform cu originalul??. Autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, prezentarea pentru conformitate Certificatul constatator emis de O.R.C. in original/copie legalizata, in cazul in care acesta a fost prezentata in copie cu mentiunea conform cu originalul.
Se vor prezenta autorizari pentru efectuarea de lucrari la instalatii/echipamente, de la Inspectia de Stat pentru controlul Cazanelor, Recipientelor sub presiune si Instalatiilor de Ridicat, respectiv autorizatia pentru operatorul economic, conform Prescriptiilor Tehnice PTCR 4-2009 aprobate prin Ordinul 2154/11.12.2009 si atestat conform cu prevederile Ordinului Inspectorului de Stat al ISCIR nr. 465/2009, pentru minimum doi membri al personalului tehnic de specialitate de care dispune operatorul economic.Pentru persoane juridice/fizice straine:
Se vor prezenta documente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul/ofertantul este rezident.
Documentele emise in alta limba trebuie sa fie insotite de o traducere autorizata in limba romana.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 - Informatii generale, inclusiv cifra medie anuala de afaceri globala din cel mult ultimii 3 ani (fara a fi luat in considerare anul in curs), care trebuie sa fie de cel putin 799.960 lei. MOD DE INDEPLINIRE - Se va prezenta Fisa de informatii generale (formularul nr. 8). Echivalenta leu/alta moneda luata in calcul de catre ofertant la calcularea nivelului pentru cifra de afaceri va fi cea stabilita pe baza cursurilor medii anuale publicate de Banca Nationala a Romaniei/Banca Centrala Europeana. In cazul in care ofertantul prezinta situatia pentru anii 2009, 2010, 2011 iar echivalenta luata in calcul este LEU/EURO, nivelurile acesteia sunt: -4, 2373 lei/euro pentru anul 2009
-4, 2099 lei/euro pentru anul 2010-4, 2379 lei/euro pentru anul 2011
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 - Informatii privindexperienta similara -prestarea de servicii cu operatii similare duse la bun sfarsit, in ultimii 3 ani, in valoare de cel putin 399.980 lei. MOD DE INDEPLINIRE - Se vor prezenta fise de informatii privind experienta similara-formularul nr. 9. -Ofertantul va prezenta cel putin un document/contract/proces-verbal de receptie care sa confirme prestarea de servicii cu operatii de reparatie similare duse la bun sfarsit in ultimii 3 ani (calculati prin raportare la data limita pentru depunerea ofertelor), care sa confirme prestarea de servicii similare in valoare cel putin egala cu 399.980 lei (valoarea poate fi realizata prin insumarea valorilor mai multor contracte). Pentru echivalenta leu/valuta (daca este cazul), se va tine cont de cursul mediu anual lei/valuta comunicat de Banca Nationala a Romaniei/Banca Centrala Europeana.
Cerinta nr. 2 - Informatii referitoare la personalul tehnic de specialitate minim solicitat - respectiv o formatie pentru operatii mecanice a minimum 25 de oameni (21 de lacatusi, 4 sudori). MOD DE INDEPLINIRE - Se va prezenta o declaratie de disponibilitate/documente/angajament de participare, prin care ofertantii sa demonstreze ca dispun de personal suficient pentru realizarea prestarii serviciilor care fac obiectul caietului de sarcini.
Cerinta nr. 3 - Informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului - respectiv 1 inginer-tehnolog coordonator si 1 maistrucare au mai participat cel putin o data la prestarea de servicii similare obiectului prezentei proceduri de achizitie.MOD DE INDEPLINIRE - Se va prezenta o declaratie de disponibilitate-formularul 10.1/documente/angajament de participare - pentru care se vor prezenta diplomele de studii (in copii legalizate sau in copii lizibile cu mentiunea , ,conform cu originalul??) si CV-uri.
Cerinta nr. 4 - Informatii referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani . MOD DE INDEPLINIRE - Se va prezenta o declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani - formularul 10.2.
Cerinta nr. 5-Informatii privind dotarea tehnica minima-declaratie pe propria raspundere cu privire la echipamentele tehnice solicitate, de care operatorul economic trebuie sa dispuna si modul in care dispune de acestea (proprietate, inchiriere, etc) pentru indeplinirea a contractului: 1.Chei dinamometrice si accesorii=1set;2.Generator de sudura autogen=2buc;3.Convertizor electric de sudura=2buc;4.Generator termic de sudura=2buc; 5.Compresor=1buc;6.Testere pentru vibratii=1buc;7.Standuri de probe pentru pompe de ungere, reductoare, echilibrari dinamice=1set;8.Stalpi si dispozitive de calare=1set;9.Aparat de control cu ultrasunete=1set;10.Autobasculanta=1buc;11.Trailer cu autoremorcher=1buc;12.Mijloc auto pentru transportul personalului=1buc;13.Atelier mobil dotat cu strung, polizor, menghina, masina de gaurit=1buc. MOD DE INDEPLINIRE-Se va completa formularul 11. Pentru a dovedi ca dispune de echipamentele solicitate, ofertantul poate sa prezinte si un angajament de punere la dispozitie.
Cerinta nr. 6 - Informatiiprivindsubcontractarea - precizarea partilor din contract care urmeaza a fi subcontractate. MOD DE INDEPLINIRE - Subcontractare conform art. 45 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Se va completa (dupa caz) formularul 12, insotit de lista cuprinzand subcontractantii si de acordurile de subcontractare (formular 13), cu precizarea partilor din contract care urmeaza a fi subcontractate si a datelor de recunoastere a subcontractantilor propusi.Ofertantul declarat castigator, va prezenta atunci cand se prezinta la semnarea contractului, contractele de subcontractare, semnate deja, in aceleasi conditii in care el semneaza contractul.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
-Elementul ofertei care face obiectul procesului repetitiv de ofertare este valoarea totala in lei, in baza criteriului de atribuire ?pretul cel mai scazut?.-In faza finala a licitatiei electronice vor participa doar operatorii economici inregistrati in SEAP si doar ofertele declarate admisibile in prima etapa desfasurata la sediul autoritatii contractante, in conformitate cu art. 165, alin. 2 din OUG 34/2006.-Invitatia se va transmite pe cale electronica, simultan, tuturor ofertantilor care au depus oferte admisibile in conformitate cu art. 165, alin. 2 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.-Licitatia electronica va incepe nu mai devreme de 2 zile lucratoare dupa data la care vor fi transmise invitatiile.-Numarul de runde electronice: 1.-Durata rundei: 1 zi-Pas de licitare: 1% din valoarea estimata.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 24.07.2012 08:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
24.07.2012 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 24.07.2012 10:00
Locul: SDM Targu Jiu, str. Tudor Vladimirescu, nr. 1-15, etaj 3, Dir. Achizitii Publice - Sala de licitatii
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti din partea operatorilor economici ofertanti
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
-In cazul in care, dupa derularea etapei de licitatie electronica, doua sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc cu preturi egale, se va solicita ofertantilor care au depus aceste oferte, reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii.-Eventualele obiectiuni la Proiectul de Contract se vor depune odata cu oferta. Ulterior, obiectiunile formulatenu vor fi luate in considerare. Nu se admit negocieri de clauze contractuale care nu au fost obiectate prin oferta initiala.-In cazul in care oferta este prezentata de catre o asociatie de prestatori, aceasta asociatie va beneficia de facilitatile asigurate Intreprinderilor Mici si Mijlocii prin prevederile Legii nr. 346/2004, numai in cazul in care toti membrii asociatiei sunt Intreprinderi Mici si Mijlocii.-Ofertantii vor completa formularele 15-21, daca este cazul.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta in conditiile prevederilor art. 256^2 din OUG 34/2006 de catre contestatar, despre un act al autoritatii contractante pe care acesta il considera nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CompartimentulLegislatie al SOCIETATATIINATIONALE A LIGNITULUI SA Targu Jiu
Adresa postala: Str. Tudor Vladimirescu, nr. 1-15, jud. Gorj, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Tel. +40 374171177, Fax: +40 253222015
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
03.07.2012 09:05
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer