Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reparatie motoare electrice de 6 kV


Anunt de participare (utilitati) numarul 139485/09.10.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: Uzina Isalnita, str. Mihai Viteazu nr. 101, Localitatea: Isalnita, Cod postal: 207340, Romania, Punct(e) de contact: Simona Florea, Tel. +40 351403758, Email: [email protected], Fax: +40 351403602, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
societate comerciala
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Reparatie motoare electrice de 6 kV
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: Uzina Isalnita, str. Mihai Viteazu nr. 101, loc Isalnita, jud Dolj
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Reparat motoare electrice asincrone de 6 kV cu puteri nominale intre 160 - 1250 KW
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50532100-4 - Servicii de reparare si de intretinere a motoarelor electrice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Serviciu de reparat motoare electrice asincrone de 6 KV = 5 bucati (motoare cuputeri nominale cuprinse in gama 160kW ? 500 kW si 2 motoare cu puteri nominale cuprinse intre 900 ? 1250 kW ; - constatare defectiuni; rebobinare statoare; reparatii la bobinajul stator si refacere izolatie a conductorului spirelor; executie bobine si izolatie a acestora; verificarea si refacerea cotelor la scuturi, carcase rulmenti, inele de garda, completare cu sistem de ungere, inlocuire izolatori in cutia de borne; vopsire interioara si exterioara
Valoarea estimata fara TVA: 99, 713.49RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
1994 lei.Per.de valab.a gar.de participare: va fi cel putin egala cu perioada de valab.a ofertei (60 zile);cu incepere de la data limita de depunere a ofertelor.Forma de constit.a gar.de participare care va fi acceptata-a)prin virament bancar sau printr-un instrument de gar.emis in cond.legii de o soc.bancara ori de o soc.de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru per.prevazuta in doc.de atribuire.NOTA: Gar.trebuie sa fie irevocabila. Instrumentul de gar.trebuie sa prevada daca plata gar.se va executa: -cond.respectiv dupa constatarea culpei persoanei garantate, in conf.cu contractul garantat sau-necond., respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate;b)OP confirmat de catre banca emitenta pana la data deschiderii ofertelor.Acestia vor fi depusi in contulRO74.RNCB.0134.0416.3801.1025 - deschis la BCR Craiova;
-c) Lichiditati depuse la caseria autoritatii contractante ? SC CEO SA-Uzina Isalnita.Ptr.ofertantii I.M.M ? uri gar.de participare va fi insotita de declaratia ca firma este inscrisa ca IMM, in conf.cu cond.art.3 din Legea 346/2004.Ofertantii beneficiind de reducere cu 50% la cuantumul gar.de participare.Ofertantul pierde gar.de participare daca: a)isi retrage oferta in per.de valab. a ofertei;b)oferta sa fiind stabilita castigatoare, nu constituie gar.de buna executie in per.de valab.a ofertei, dar nu mai tarziu de 14 zile de la semnarea contractului si inregistrarea sa la sediul SC CEO SA - uzina Isalnita;c)oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze contractul de achizitie publica in per.de valab.a ofertei;d) ofertantul care va depune contestatie la CNSC si aceasta va fi respinsa, cuantumulce va fi retinut conform art. 278?1/OUG 34/2006 este de 997, 13 lei 5% din valoarea contractului fara TVA.Modul de const.a gar de buna executie: a)Instr.de gar.emis in cond. legii de o soc.bancara ori de o soc.de asigurari care se prezinta in original in cuantumul si ptr. perioada convenita a contractului;b)Prin retineri succesive din sumele datorate pentru fact.partiale.In acest caz contractantul are obligatia de a deschide la Trezoreria Statului (conf Hot.1045/2011) un cont disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5% din valoarea contractului fara TVA.c) Nota: Fiecare ofertant are obligatia de a preciza in cadrul propunerii financiare pentru care mod de constituire a gar.de buna executie opteaza;d)Ofertantii I.M.M-uri, daca dovedesc ca sunt indeplinite cerintele Legii nr. 346/2004, cu modif.si complet.ulterioare, pot beneficia de reducere cu 50% la cuantumul gar.de buna executie a contractului de furnizare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
fonduri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-declaratie privind eligibilitatea ? formular 5 (in original)
-declaratie privind neincadrarea in prevederile art 181 ? formular 6 (in original)
-certificate constatatoare privind taxa impozitelor si taxelor catre stat (certificatele trebuie sa prezinte situatia datoriilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele-conf.art.9 din ordinul ANRMAP 509/2011) (copie lizibila semnata si stampilata ?conform cu originalul?)
-declaratie privind calitatea de participant la procedura ? formular 7 (in original)
-certificat de participare la procedura cu oferta independenta ? formular 8 (in original)-declaratie privind neincadrarea in prevederile art 69^ (persoane cu functie de decizie, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii in cadrul autoritatii contractante si anume: ing. Viorel Gherghina-Director; ec. Ion Tataru-Contabil Sef; ing. Rujero Amzolini-Ing. Sef Productie-Presedinte Comisie Evaluare (in original)
-declaratie pe proprie raspundere pentru ofertantii inregistrati ca IMM-uri - certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Camera de Comert si Industrie Nationala sau Teritoriala (din certificatul constataor trebuie sa reiese ca ofertantul are in obiectul sau de activitate corespondent care se regasesc in codul CAEN). Ofertantul clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, va prezenta pentru conformitate certificatul constatator in original sau copie legalizata (daca acesta a fost trimis in copie semnat si stampilat ?conform cu originalul?)
-Persoane fizice/juridice straine - documente care dovedesc o forma de nregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional. Documentele for fi traduse in limba romana de traducatori autorizati si legalizate
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-fisa de informatii generale
-ultimul bilant contabil
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-lista principalelor servicii prestate similare executate in ultimii 3 ani, documente constatatoare, recomandari etc din partea altor beneficiari care sa confirme servicii cu obiect similar (reparatie de motoare electrice de 6 kV)
-declaratie privind utilajele, instalatiile echipamentele tehnice (dotare proprie, inchiriere sau alte forme de punere la dispozitie) pe care le va folosi pentru prestarea respectivului serviciu-declaratie privind efectivul mediu si personalul angajat si de conducere in ultimii 3 ani-declaratie privind subcontractantii
documente emise de organisme de acreditare, care sa confirme ca ofertantul are certificat sistemul calitatii de catre un organism de certificare acreditat in tara sau in strainatate, standardul de calitate aplicabil fiind SR EN ISO 9001:2008 sau echivalent- copie lizibila semnata si stampilata ?conform cu originalul?.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Etapa finala prin licitatie electronica va fi cu o runda de participare; durata de o zi; pasul de licitatie va fi de 0, 01%; licitatia electronica va fi oprita daca oferta nu s-a imbunatatit in runda precedenta = Da; iar la celelalte cerinte se va completa cu NU. Participantii calificati vor fi anuntati in SEAP si prin fax
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
3986/29.08.2012
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 05.11.2012 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
09.11.2012 11:30
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 09.11.2012 12:00
Locul: Uzina Isalnita, str. Mihai Viteazu nr.101, loc Isalnita, jud Dolj , bloc administrativ etaj 6 sala d
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Orice ofertant are dreptul de a participa la deschidrea ofertelor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Documentele vor fi in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentionea ?conform cu originalul? (semnate si stampilate) conform ordinului 509/2011, al presedintelui ANRMAP.Nota 1: Ptr. demonstrarea indeplinirii criteriilor de calif.ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe proprie raspundere, semnata de reprezentantul legal, prin care confirma ca indeplineste cerinte de calif.astfel cum au fost solic.in doc.de atribuire. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte-inclusiv, daca au fost solicitate, diverse valori, , cantitati sau altele asemanatoare.In cazul in care uzeaza de dreptul prevazut la alin. de mai sus, ofertantul are obligatia de a preznta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calif., atunci cand primesc din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare. Acest termen nu poate fi mai mic de 3 zile lucratoare.In cazul in care ofertantul beneficiaza de dreptul de a prezenta formularul 11, acesta va fi insotit de: -declaratie privind calitatea de participant la procedura-Form.7;
-certificat de participant la procedura cu oferta independenta-Form.8;
-fisa de informatii generale-form.9Nota 2 : Modul de departajare a ofertelor cu preturi egale: In cazul in care in urma stabilirii clasam. final conform criteriului de atribuire (pretul cel mai scazut), comisia de evaluare constata ca sunt doua sau mai multe oferte cu acelas pret ?clasate pe primul loc?, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, ofertantilor in cauza. Datele de depunere ale propunerilor financiare si ale sedintelor de deschidere ale acestora se vor comunica in solicitarea transmisa de catre autoritatea contractanta
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile calendaristice incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta in conditiile prevederilor OUG 34/2006 de catre contestatar despre un act al autoritatii contractante pe care acesta il considera nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic al SC Complexul Energetic Oltenia SA ? Sucursala ElectrocentraleCraiova
Adresa postala: strada Unirii nr. 147, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200330, Romania, Tel. +40 351403362, Fax: +40 251418466
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
08.10.2012 07:18
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer