Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reparatie nivel 4 (RK) cu modernizari la turbina TA3 - tip DSL 50


Anunt de participare (utilitati) numarul 136219/01.06.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CET GOVORA S.A
Adresa postala: Strada Industriilor, Nr.1, Localitatea: Ramnicu Valcea, Cod postal: 240050, Romania, Punct(e) de contact: LIVIA MIHAELA COCLET, Tel. +40 250733601/ +40 250733602-365, Email: [email protected], Fax: +40 0250732890, Adresa internet (URL): http: //www.cetgovora.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate comerciala ce desfasoara activitati relevante in domeniul ENERGIE
Activitate (activitati)
- Producere, transport ?i distribu?ie de gaz ?i de energie termic?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Reparatie nivel 4 (RK) cu modernizari la turbina TA3- tip DSL 50
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Sediul autoritatii contractante
Codul NUTS: RO415 - Valcea
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari de constructii montaj : Executie izolatie prin torcretare succesiva, cu Dossolan 4000T : CIP, CMJP, VIR;Capote, platforme, scari, podete turbina; Flanse si conducte abur in limita turbinei; Pompa principala de ulei; Ventile de reglaj abursi ax cu came CMJP; Executie si inlocuire organe de asamblare carcasa, CMJP; Actionarea diafragmei rotativ; Modernizarea sistemului de reglaj-protectie (inlocui-rea sistemului de reglaj mecanohidraulic cu un sistem de reglaj de tip REH - electrohidraulic); Cartere, carcasa CIP, carcasa CMJP, portdiafragme, diafragme, casete abur labirinti, labirintii de abur; Circuite ulei ungere si etansare; Lagare nr.1, nr.2, nr.3, nr.4, nr.5, nr.6; Cuplaje rotori turbina si generator; Rotor MJP; Generator electric; Rotor generator; Stator generator; Refacere etansare generator; Sistem de masuratori speciale TA3; Mecanismul de rotire al liniei de arbori (VIROR); Elementele de jonctiune (pene de ghidare, pene coltar etc.); Condensator; Sistem de monitorizare temperatura turbina ? procurare si montare masuri; Lucrari si furnitura conform proiectelor "Inginerie asezare si adaptare CIP-uri pe fundatie TA3"; Montaj turbina; Probe, reglaje, pornire.
Procurare si montaj echipament : Ansamblu carcase IP ? desen nr. 21-11-041-17; Ansamblu labirinti ? desen ans. 21-14-041-51; Ansamblu ventile de reglare ? desen ans. 21-25-040-85; Ansamblu actionari ventile de reglare ? desen ans. 21-26-124-08; Ansamblu rotor paletat ? desen ans. 21-16-040-76; Organe de asamblare; Lagare nr.1, nr.2, nr.3, nr.4, nr.5, nr.6
Proiectare si inginerie : Inginerie asezare si adaptare CIP nou pe fundatie TA3; Lucrari de asezare si adaptare CIP nou pe fundatie TA3
Plata lucrarilor se va realiza dupa cum urmeaza :
- plata pentru furnitura livrata si pentru lucrarile executate in anul 2012 se va face pana la valoarea de 7.000.000 lei ;
- pentru restul valorii contractului, plata se va face in baza unui credit furnizor in cursul anilor 2013-2014, platibil in 24 de luni, in rate egale.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45315200-0 - Lucrari pentru turbine (Rev.2)
42112400-1-Echipamente pentru turbine (Rev.2)
71334000-8-Servicii de inginerie mecanica si electrica (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
conform cerinte caiet de sarcini si anexele nr. 1, si 2
Valoarea estimata fara TVA: 19, 950, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Valoarea garantiei de participare este: 199500 lei, perioada de valabilitate a garantiei de participare este de 90 zile de la data limita de primire a ofertelor si trebuie sa fie cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei, se constituie prin virament bancar (cod IBAN RO45RNCB 0263006180570001 deschis la BCR Valcea; avand ORC : J 38/683/1997 si CIF :10102377 cu atribut fiscal RO) sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii.Garantia de participarea se constituie conform art. 86 din HG 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.NOTA: Potrivit prevederilor articolului 17 aliniat 3) si aliniat 4) si art. 18 din HG 1660/2006, dovada constituirii garantiei de participare, se va transmite in SEAP in format electronic cu semnatura electronica. Daca ofertantul nu detine semnatura electronica si garantia este constituita printr-un instrument de garantare va transmite acest document in original la sediul autoritatii contractante pana la data si ora limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare suma in conditiile art.278. indice 1 din OUG nr.34/2006 in situatia in care CNSC respinge contestatia ca nefondata Garantia de buna executie 10 % fara TVA din valoarea contractului atribuit si se constituie in termen de 10 zile de la semnarea contractului printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract. Garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, cu respectarea prevederilor HG 1045/2011. Ofertantul are obligatia de a mentiona in Formularul 10C, modul de constituire al garantiei de buna executie
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
fonduri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind eligibilitate (completare Formular 1) (documentul va fi prezentat si de tertul sustinator daca este cazul)
2.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006 (completare Formular 2) (documentul va fi prezentat si de tertul sustinator cu referire doar la punctele a, c) si d), daca este cazul)
3.Certificat de participare la licitatie cu oferta independent (completare Formular 3)4.Declaratie pe proprie raspundere conf. art. 69ยน*) din OUG nr. 34/2006, cu completarile si modificarile ulterioare. In vederea completarii acestei declaratii precizam ca persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: Director General ? dr.ing. Mihai BALAN; Director Economic ? ec. Constantin LAPADAT; Director Tehnic si Calitate ? ing. Ludovic ZELICI; Director Productie ? ing. Dina Nicolae; Sef Departament Reparatii ? ing. Rizescu Gheorghe; Sef Serviciu PLUR ? sing. Ilinca Nicolae, Sef Birou PUR ? ing. Costeiu Dan, Sef Serviciu Achizitii Publice ? ing. Coclet Livia (completare Formular 4) (se va prezenta atat de catre subcontractant, cat si de catre tert sustinator)
NOTA : Formularele 1, 2, 3, si 4 se gasesc in sectiunea FORMULARE 1.Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial; in copie lizibila cu mentiunea"conform cu originalul" , din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Ofertantul clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, va transmite pentru conformitate autoritatii contractante documentul solicitat la aceasta cerinta in original sau in copie legalizata
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii generale, inclusiv media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani(Nu se ia in considerare anul in curs)
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind experienta similara:
1.Principalele lucrari in ultimii 5 ani (cei 5 ani se vor calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertei);2. Cel putin un proces verbal de receptie sau document constatator (conform HG 925/2006 cu toate modificarile si completarile ulterioare) care sa confirme ca ofertantul aexecutat cel putin o lucrareavand ca obiect o reparatie nivel 4 (RK) de turbina de 50 MW (sau mai mare) in valoare de minim 16.000.000 lei.
3.O recomandare de la beneficiarul contractului pentru demonstrarea experientei similare.
Declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere de care dispune ofertantul, in ultimii 3 ani (cei 3 ani se vor calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertei)
Prezentarea de CV, atestate referitoare la pregatirea, experienta si calificarea personalului implicat in executarea contractului conform cerinte caiet de sarcini pentru:
a)personal specializat in servicii de proiectareb)responsabil tehnic cu executia si asigurarea calitatii lucrarilor executate, cu studii medii sau superioare.
c)personal specializat pentru executia lucrarilor.
Nota: Din aceste documente prezentate va trebui sa rezulte ca ofertantii pot sa asigure forta de munca atat din punct de vedere numeric cat si al calificarii si experientei profesionale necesare executarii lucrarilor oferta
Informatii privind dotarile tehnice cu utilaje, instalatiisi echipamente tehnice necesare pentru prestarea serviciului.
Declaratie pe propria raspundere referitoare la echipamentele tehnice, utilajele si instalatiile de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de executie lucrari - aflate in in dotare proprie, inchiriere sau alte mijloace de punere la dispozitie (inclusiv echipamente de sablare ansamblu rotor, echipamente/instalatii pentru echilibrare dinamica in vid la turatia de 3.000 de rotatii/minut, strunguri (masini unelte) de mare gabarit pentru executie si reconditionare ansamblu rotori si carcase turbina)
Informatii privind subcontractantii, daca este cazul
Informatii privind partile din contract indeplinite de subcontractanti
Informatii privind asocierea sa contina cel putin:
-Lista tuturor asociatilor
-Nominalizarea liderului de asociatie
-Clauze privind raspunderea solidara a asociatilor pentru indeplinirea
contractului
Standarde de asigurare a calitatii/ alte documente prin care atesta ca detine un sistem de management al calitatii ce indeplineste cerintele ISO 9001/2008 , sau echivalent.
Informatii privind masurile de protectia mediului si standarde /alte documente prin care atesta ca detine un sistem de management de mediu ce indeplineste cerintele lui ISO 14001 / 2004, sau echivalent
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 19.06.2012 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
20.06.2012 16:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 05.07.2012 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Indeplinirea cerintelor de calificare in functie de modul de prezentare a ofertelor: Oferta individuala/Oferta comuna ? cu sau fara sustinere / cu sau fara subcontractare vor avea in vedere Anexa 2 din Ordinul 509/2011 emis de ANRMAP disponibil pe site www.anrmap.ro ? Sectiunea LegislatieIn situatia in care doua sau mai multe oferte se claseaza pe primul loc cu preturi egale, pentru departajarea ofertelor autoritatea contractanta va solicita clarificari, prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi.IMM-urile beneficiaza de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri, de garantia pentru participare si de garantia de buna executie, In acest sens operatorii economici care se incadreaza in categ IMM conf. Legii 346/2004 vor prezenta documente conform prevederilor din Legea nr. 346/ 2004, cu completarile si modificarile ulterioare
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In termen de 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, in conformitate cele prevazute la cu art. 2562literab) din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartiment Juridic - autoritatea contractanta
Adresa postala: Strada Industriilor, nr.1, Localitatea: Ramnicu Valcea, Cod postal: 240050, Romania, Tel. +40 0250-733601, Fax: +40 0250-732890
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
31.05.2012 15:41
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer