Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?Reparatie preincalzitor de joasa presiune nr.3?


Anunt de participare (utilitati) numarul 138352/23.08.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: strada UZINEI nr. 1, Localitatea: Turceni, Cod postal: 217520, Romania, Punct(e) de contact: Iordache Bebe, Tel. +40 253335045, In atentia: Gheorghe Gheorghe, Email: [email protected], Fax: +40 253334263, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
?Reparatie preincalzitor de joasa presiune nr.3?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: S.C. Complexul Energetic Oltenia S.A. -Sucursala Electrocentrale Turceni, Directia Tehnica, Grup Energetic nr. 3, loc. Turceni, jud. Gorj
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
?Reparatie preincalzitor de joasa presiune nr.3
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50531100-7 - Servicii de reparare si de intretinere a boilerelor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
1 serviciu ?Reparatie preincalzitor de joasa presiune nr.3?
Valoarea estimata fara TVA: 700, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
80 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este de=10.000 leiPerioada de valabilitate a garantiei de participare, care va fi cel putin egala cu perioada minima de valabilitate a ofertei, este de 90 de zile de la data limita stabilita pentrudepunerea ofertelor.Forma de constituire a garantiei de participare care va fiacceptata este prin virament bancarin contul autoritatiicontractante (Societatea Comerciala Complexul Energetic Oltenia S.A. - Sucursala Electrocentrale Turceni, Directia Comerciala, cu sediul in localitatea Turceni, str. Uzinei nr.1, judetul Gorj, cod postal 217520, avand C.U.I 30310453, inregistrata laOficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Gorj, sub numarul J18/338/2012, cont virament RO 86 RZBR0000060014677273, deschis la Raiffeisen Bank ? Sucursala Tg ? Jiu), cu conditia confirmariiacestuia de catre bancaemitenta pana la deschidereaofertelor sau printr-un instrument de garantare emisin conditiile legii de o societate bancara ori de o societate deasigurari, care se prezinta in original, conform formular nr.13.O.P. confirmat de catre banca emitenta pana la data deschiderii ofertelor.IMM constituie garantia de participare in cuantum de 50% din valoare.In cazul depunerii unei contestatii si daca CNSC respinge contestatia depusa, autoritatea contractanta va retinegarantia de participare, in conformitate cu art. 278^1 din OUG. 34/2006. Cuantumul garantiei de buna executie este in procent de 5 % din valoarea contractului, fara T.V.A.Modul de constituirea garantiei de buna executie este prin: - orice instrument de garantare, emis in conditiile legii, de o societatebancara sau de o societate de asigurari;
- retineri succesive din valoarea facturilor partiale, cu conditia ca suma initiala care se depune de catre contractant intr-un cont deschis la Trezoreria Statului, sa nu fie mai mica de 0, 5% din valoarea contractului;Ofertantul va opta pentru una din modalitatile de constituire a garantiei de buna executie, din modelul de contract, parte a documentatiei de atribuire.Lipsa vreunei optiuni atrage, implicit, alegerea acesteia de catre autoritatea contractanta.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Declaratie privind eligibilitatea conform art. 180 din OUG nr.34/2006(cu modificarile ?i completarile ulterioare) Completarea formularului nr.12 A, anexatCerinta nr. 2
Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006 Completarea formularului nr.12 B, anexat
NOTA: In cazul in care in tara de origine in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
Cerinta nr. 3
Documente constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul de stat si a celor locale Prezentarea certificatelor de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat catre bugetul general si cel local, (formulare tip eliberate de autoritatile competente), care sa prezinte situatia obligatiilor scadente la plata in luna anterioara celei in care se depun ofertele, in original, sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Cerinta nr. 4
Declaratie privind calitatea de participant la procedura de achizitie Completarea formularului nr.12 C, anexat
Cerinta nr. 5
Certificat de participare la procedura de achizitie cu oferta independenta - conf. Ord. ANRMAP nr. 314/12.10.2010Completarea formularului tip, anexat
Cerinta nr.6
Declaratie pe propria raspundere privind incadrarea in prevederile art. 691 (evitarea conflictului de interese) din OUG 34/2006Completarea formularului tip, anexat.
Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante , in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de achizitie, sunt: Director? ing. Gheorghe VADUVA; Director Tehnic ?ing. Ionel LEU; Director Adj. Tehnic ?ing. Ion GILCEAVA; Director Adj. Comercial ? ing. Cornel Filimon PROCOPIU; SefServ. Turbine ? Ing.Constantin PADURARU; Sef Serv. Plan Devize ? ing. Paul PREDA; Sef Birou Achizitii Servicii ?Jr.Gheorghe GHEORGHE Cerinta nr. 1
Persoane fizice/juridice romane Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului/autorizatie de functionare/ alte documente echivalente, valabil la data procedurii de achizitie, din care sa reiese ca are in domeniul de activitate, executia de lucrari, din categoria celor ce fac obiectul procedurii de achizitie (cod CAEN).Atentie: La solicitarea autoritatii contractante, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, ofertantul clasat pe primul loc, va prezenta certificatul constatator emis de ONRC, in original sau copie legalizata (daca initial nu a fost prezentat in aceasta forma).
Cerinta nr. 2
Persoane fizice/juridice straine Pentru persoane juridice straine pentru a-si demonstra capacitatea de exercitare a activitatii profesionale operatorul economic va prezenta documente edificatoare (certificate, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana fizica sau juridica.
Documentele vor fi prezentate in original sau copie semnata ?conform cu originalul?, la care se va alatura traducerea autorizata a acestora in limba romana si legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Informatii privind situatia economico-financiaraPrezentarea bilantului contabil la data de 31.12.2011, vizat de organele competente.
Cerinta nr. 2
Informatii generale, inclusiv cifra medie de afaceri Informatii generale privind operatorul economic, potrivit
formularuluiB2.
Prezentarea cifrei medii de afaceri pe ultimii 3 (trei) ani. Completarea formularului tip anexat.
Conversia leu-valuta se face prin raportare la cursul mediu BNR aferent fiecarui an in parte sau cursul de pe site-ul http: //ec.europa.eu.budget.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Informatii privind experienta similara Prezentarea listei principalelor serviciisimilare execute in ultimii 3 ani.Se va completa formularul 12 F, continand valori, perioada si locul executiei serviciilor, modul de indeplinire a obligatiilor contractuale, beneficiari, etc. Se vor prezenta in copie documente edificatoare privind executia unui contract de servicii similare si o recomandare de la beneficiarul contractului prezentat pentru demonstrarea experientei similare sau certificat constatator.
Cerinta nr. 2
Informatii privind dotarea tehnica cu utilaje, instalatii, echipamente tehnice Prezentarea declaratiei pe propria raspundere privind dotarile cu utilaje specifice executiei serviciului, instalatii, echipamente tehnice, etc., de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului. Se va completa formularul 12 H, anexat.
Cerinta nr. 3
Informatii privind personalulPrezentarea declaratiei pe propria raspundere privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere ale operatorului economic, in ultimii 3 ani. Se va prezenta formularul 12 I, anexat, completat.
Pentru responsabilul tehnic cu executia se va prezenta in copie atestatul tehnico - profesional, legitimatie si dovada relatiei contractuale cu ofertantul.
Cerinta nr. 4
Informatii privind subcontractantiiInformatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze. Daca anumite parti din lucrare urmeaza sa fie subcontractate, atunci toti subcontractantii vor fi declarati, indiferent de procent.Se va completa formularul 12G, anexat.
Cerinta nr. 1
Standarde de asigurare a calitatii: certificat SR EN ISO 9001/2008, acordat de catre un organism de certificare acreditatapentru certificare sistemului de asigurare a calitatii, pentru lucrari similare celor ofertate, alte documente echivalente. Prezentarea in copie a certificatului SR EN ISO 9001/2008.
Cerinta nr. 2
Standarde de asigurare a protectiei mediului: certificat SR EN ISO 14001/2005, acordat de catre un organism de certificare acreditat pentru certificare sistemului de asigurare a protectiei mediului, pentru lucrari/servicii similare celei/celor ofertate, alte documente echivalente. Prezentarea in copie a certificatului SR EN ISO 14001/2005.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 03.09.2012 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
11.09.2012 10:30
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 11.09.2012 11:00
Locul: Sucursala Electrocentrale Turceni - Directia Comerciala - Sala Licitiatii
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
membrii comisiei de evaluare si persoanele imputernicite ale ofertantiilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform 256 2 alin(1) lit.b si alin (2) din OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.C. COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A., SUCURSALA ELECTROCENTRALE TURCENI, Directia Comerciala, Serviciul Achizitii Servicii
Adresa postala: Str. Uzinei nr.1, Localitatea: Turceni, Cod postal: 217520, Romania, Tel. +40 0253335045, Fax: +40 0253334263
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
22.08.2012 08:48
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer