Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ReparaTie robinete circuit abur viu Si intermediar bloc energetic nr. 8


Anunt de participare (utilitati) numarul 138002/06.08.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: strada UZINEI nr. 1, Localitatea: Turceni, Cod postal: 217520, Romania, Punct(e) de contact: TRAIAN LUBA, Tel. +40 253335045, Email: [email protected], Fax: +40 253335068, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Sucursala Electrocentrale Craiova
Adresa postala: Str. Unirii nr. 147, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200330, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii, Tel. +40 351403343, In atentia: Diana CUCU, Email: [email protected], Fax: +40 251418466
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Sucursala Electrocentrale Craiova
Adresa postala: Str. Unirii nr. 147, Registratura SE Craiova , etaj 6, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200330, Romania
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
societate comerciala
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
ReparaTie robinete circuit abur viu Si intermediar bloc energetic nr. 8
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: Serviciul se presteaza pentru Uzina Isalnita, localitatea Isalnita, str. Mihai Viteazul nr. 101, jud. Dolj
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Reparatia robinetelor de pe circuitele tehnologice aferente blocului energetic nr. 8 ? UzinaIsalnita
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50513000-4 - Servicii de reparare si de intretinere a robinetelor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatile privind reparatia robinetelor de pe circuitele tehnologice aferente blocului energetic nr. 8 sunt cele solicitate ?n anexele caietului de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 886, 226.15RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
21 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Valoarea garantiei de participare este de 10.000lei.Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: cel putin 60 de zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.Forma de constituire a garantiei de participare care va fi acceptata: 1)virament bancar in cont RO08BRDE170SV50281981700 deschis laBRD ? Sucursala Craiova2) instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari care se va prezentain original in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuireGarantia trebuie sa fie irevocabila.Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa: a) Conditionat, respectiv dupa constatarea culpei persoanei garantate, in conformitate cu contractul garantat, saub) Neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate3) Ordin de Plata . Cont depunere RO08BRDE170SV50281981700 deschis laBRD ? Sucursala CraiovaOfertantii IMM-uri daca dovedesc ca sunt indeplinite cerintele legii 346/2004 cu toate modificarile si completarile ulterioare, pot beneficia de reducere cu 50 % la cuantumul garantiei de participare .Ofertantul pierde garantia de participare numaidacava depune contestatie la CNSC si aceasta va fi respinsa ca nefondata. Cuantumul ce va fi retinuteste 4666, 23 lei conform art.278¹ alin.1) lit.b)din OUG 34/2006cu toate modificarile si completarile ulterioare.Ofertantul mai poate pierde garantia de participare daca se afla in situatiile prevazute de art.87 alin.(1) din HG 925/2006 cu toate modificarile si completarile ulterioare. 10% din valoarea contractului fara TVA- modul de constituire a garantiei de buna executie : a) Instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, depusa de executant la Serviciul Achizitii al achizitorului, printr-un mijloc care asigura inregistrarea in termen de 15 zile de la semnarea contractului de ambele parti contractanteb) Retineri succesive din plata cuvenita conform facturilor partiale.In acest cazexecutantul are obligatia, in termen de 15 zile de la semnarea contractului, de a deschide un cont la unitatea Trezoreriei Statuluiconform celor mentionate in HG nr. 1045/2011 privind modificarea art. 90 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 925/2006 cu toate modificarile si completarile ulterioareNota: Fiecare ofertant are obligatia de a preciza in cadrul propunerii financiare pentru care mod de constituire a garantie de buna executie opteaza
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
fonduri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Declaratie privind eligibilitatea - prezentare Formular 5 in original;
-Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006 cu toate modificarile si completarile ulterioare - prezentare Formular 6 in original;
-Declaratie privind calitatea de participant la procedura- prezentare Formular 7 in original;
-Certificat de Atestare Fiscala (datorii la bugetul consolidat general)privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat- prezentare Formulare tip eliberate de autoritatile competente din tara in care ofertantul este rezident, scadente ?n luna anterioara celei?n care se depune oferta, originale sau copie lizibila certificata " conform cu originalul"
-Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta conform Ordinului nr. 314/2010 al presedintelui ANRMAP-Prezentare Formular 10 in original;
-Declaratie privind neincadrarea ?n prevederileprevazuta la art.69¹ (evitarea conflictului de interese) din OUG 34/2006 cu toate modificarile si completarile ulterioare-Declaratia privind regulile de evitare a conflictului de interese fata de persoanele care detin functii de conducere ?n cadrul autoritatii contractante si anume: Viorel TUDOR ? Director, Mariana IORDAN ? Director Economic, Vergil SOARE ? Director Comercial, Viorel Gherghina ? Director Uzina Isalnita, Daniela BUNESCU ? Consilier juridic
Prezentare Formular 11 Documentul va fi prezentat in original pentru ofertant /ofertant asociat/ subcontractant /tert sustinator, dupa caz. Cerinta nr. 1 ?pentru Persoane juridice/fizice romane -Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului din judetul sau din municipiul Bucuresti, unde isi au sediul -Prezentare document emis de Oficiul Registrului Comertului din judetul sau din municipiul Bucuresti, unde isi au sediul cu maximum 30 zile inainte de data depunerii ofertelor din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. (prezentare document in original sau copie lizibila certificata conform cu originalul).Obs.In cazul in care certificatul a fost prezentat in copie conform cu originalul, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, ofertantului clasat pe primul loc i se va solicita prezentarea pentru conformitate a documentului in original/copie legalizata.
Cerinta nr. 2- Persoane juridice /fizice straine-PrezentareDocumente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional-Documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional;
Cerinta nr. 3( dupa caz)Declaratia pe propria raspundere de la operatorii economici inregistrati ca I.M.M.-uri-Pentru a se dovedi statutul de IMM este obligatoriu sa se prezinte declaratia pe propria raspundere completata conform prevederilor Legii 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare cu privire la stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii. Documentul va fi prezentat original.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor servicii prestatein ultimii 3 anicontinand valori, perioade de prestare, beneficiari insotita de certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre un client beneficiar (document constatator conform HG 925/2006 cu toate modificarile si completarile ulterioare )
Cerinta minima: Lista va cuprinde un contract de prestari servicii/ parti din contract din care sa reiese ca ofertantul a mai prestat un serviciu de reparare robinete (robinetul propriu zis) cu DN minim 250 ?n cadrul circuitelor de abur viu aferente cazanelor si turbinelor de abur energetic (productie energie electrica) ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini, ?n situ, la pozitia de montaj din instalatie, fara taierea sudurilor de montaj la conducte, cu masini mobile, specializate pentru strunjit, rectificat, lustruit, ?nsotita de document constatator de la beneficiarul serviciului
Declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani
Declaratie referitoare la echipamentele tehnice, utilaje si mijloace de transport de care poate dispune operatoruleconomic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractuluide prestare servicii
Cerinta minima
Documente care sa ateste ca au ?n proprietate respectiv au un contract sau angajament ferm de ?nchiriere pentru utilaje specializate de prelucrare mecanica pentru demontarea scaunelor ventilelor cu strung mobil, pentru prelucrarea mecanica a suprafetelor de asezare a scaunului ventilelor ?n corpul ventilului la locul de montaj al robinetului pentru rectificarea si slefuirea suprafetelor de etansare a robinetelor la locul de montaj al robinetului pe perioada desfasurarii serviciilor ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini .
Informatii referitoare la studiile, pregatirea si calificarea personalului de conducere precum si ale persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului de prestari servicii
Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze precum si datele de recunoastere ale acestuia.
Informatii privind masurile de protectie a mediului pe care operatoruleconomic le poateaplica in timpul indeplinirii contractului de servicii.
Documente care sa ateste ca sistemul de management al calitatii ofertantului este certificat de catre un organism de certificare acreditat in tara sau in strainatate, standardul de calitate aplicabil fiind SR EN ISO 9001:2008 (sau echivalent)
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Etapa finala prin licitatie electronica cu o runda de participare. Durata rundei electronice: 1 zi lucratoare. Elementele care vor face obiectul procesului repetitiv de ofertare este pretul/valoare noua. Nu se utilizeaza pasul de licitare.Ofertantii nu pot vedea umarul de participanti inscrisi la licitatia electronica si nu pot vedea cea mai buna oferta.Pentru a participa la faza finala, ofertantii trebuie sa fie inregistrati in SEAP
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 27.08.2012 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
28.08.2012 13:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 28.08.2012 14:00
Locul: Sala de licitatii a SE Craiova etj.3, str. Unirii , nr. 147 , Craiova, jud. Dolj
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
1).Termenul limita de depunere a ofertelorprecum si termenul de deschidere a ofertelor depuse sunt precizate in anuntul de participare publicat in SEAP.2). In cazul in care unii operatori economici uzeaza de dreptul prevazut la art. 11 alin. (4) dinHGR 925/2006 cu toate modificarile si completarile ulterioare, de a prezenta o declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte indeplinirea criteriilor de calificare (vezi Formular A), au obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primesc din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare.3) In cazul in care, doua sau mai multe oferte clasate pe locul 1( dupa faza de licitatie electronica) contin, in cadrul propunerii financiare preturi egale, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au oferit preturi egale o noua propunere financiara, in plic inchis, care va fi depusa la registratura autoritatii contractante din Craiova, str. Unirii nr. 147, jud. Dolj, etaj VI, la data si ora indicate in solicitare.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5zile ?ncepand cu ziua urmatoare luarii la cunostiinta de catre contestatar despre un act al autoritatii contractante pe care acesta ?l considera nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic al SC CEO SA _Sucursala Electrocentrale Craiova
Adresa postala: str. Unirii nr. 147, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200330, Romania, Tel. +40 351403365, Email: [email protected], Fax: +40 251418466
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
03.08.2012 15:04
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer