Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reparatie rotor de JP TA1 F1L 150 MW


Anunt de participare (utilitati) numarul 144807/08.07.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: prin Sucursala Electrocentrale Craiova II, str. Bariera Valcii nr. 195, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200716, Romania, Punct(e) de contact: Verona Dalri, Tel. +40 0251599480, In atentia: Directiei Achizitii - Biroul Achizitii Lucrari si Servicii, Email: [email protected], Fax: +40 0251599495, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
societate
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Reparatie rotor de JP TA1 F1L 150 MW
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: La sediul prestatorului si sediul achizitorului .
Serviciul se presteaza pentru S.E. Craiova II, str. Bariera Valcii nr. 195, jud. Dolj, localitatea Craiova
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia consta in reparatia rotorului de joasa presiune la turbina 1 ? F1L 150 MW (demontare completa tevi, sarme de amortizare deterioarate, montare completa tevi si sarme de amortizare, control vibratii proprii palete, bucsare gauri semicuple, slefuire, corectii batai axiale, echilibrare dinamica, pasaportizare finala, conservare, ambalare, in conformitate cu solicitarile din caietul de sarcini).
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50531000-6 - Servicii de reparare si de intretinere a masinilor neelectrice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatilesolicitate privindreparatia rotorului de joasa presiune la turbina 1 ? F1L 150 MW sunt cele mentionate in anexa aferenta caietului de sarcini .
Valoarea estimata fara TVA: 503, 539RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
20 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Valoarea garantiei de participare: 7000lei. Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: cel putin 60 de zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Data pentru care se determina echivalenta leu/euro (curs BNR) : cu 5 zile calendaristice inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Forma de constituire a garantiei de participare care va fi acceptata: 1) virament bancar in cont RO73BRDE170SV87561661700, deschis laBRD ? Agentia Brazda lui Novac din Craiova2) instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari care se va prezentain original in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire .Garantia trebuie sa fie irevocabila. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa: a)Conditionat, respectiv dupa constatarea culpei persoanei garantate, in conformitate cu contractul garantat, saub)Neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate3) Ordin de Plata cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta pana la data deschiderii ofertelor - Cont RO73BRDE170SV87561661700, deschis laBRD ? Agentia razda lui Novac din CraiovaNota: In masura in care CNSC respinge pe fond contestatia depusa de un ofertant participant, autoritatea contractanta va retine contestatarului o parte din garantia de participare conformart. 278^1 alin b) din OUG 34/2006 cu toate modificarile si completarile ulterioare 10% din valoarea contractului fara TVAModul de constituire a garantiei de buna executie : a) Instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, depus de prestator la Biroul Achizitii Lucrari si Servicii al achizitorului, printr-un mijloc care asigura inregistrarea in termen de 15 zile de la semnarea contractului de ambele parti contractanteb) Retineri succesive din plata cuvenita conform facturilor partiale.In acest cazprestatorul are obligatia, in termen de 15 zile de la semnarea contractului, de a deschide un cont la unitatea Trezoreriei Statuluiconform celor mentionate in HG nr. 1045/2011 privind modificarea art. 90 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 925/2006 cu toate modificarile si completarile ulterioare
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
fonduri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea(neincadrarea in prevederile art. 180 din OUG 34/2006 cu toate modificarile si completarile ulterioare-Prezentare Formular 5 in original, Se va prezenta si de tertul sustinator, daca este cazul; Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din OUG 34/2006 cu toate modificarile si completarile ulterioare-Prezentare Formular 6 in original Se va prezenta si de tertul sustinator, daca este cazul. (numai alin.a, c si d);Declaratie privind calitatea de participant la procedura-Prezentare Formular 7 in original;Certificat de Atestare Fiscala (datorii la bugetul consolidat general)privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat-Formulare tip eliberate de autoritatile competente din tara in care ofertantul este rezident, scadente in luna anterioara celei in care se depune oferta (prezentare formulare tip in original sau copie lizibila certificata conform cu originalul)Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta conform Ordinului nr. 314/2010 al presedintelui ANRMAP-Prezentare Formular 10 in original; Declaratie privind neincadrarea in prevederile prevazuta la art.69ยน (evitarea conflictului de interese) din OUG 34/2006 cu toate modificarile si completarile ulterioare-Se va prezenta atat de catre subcontractant, cat si de tertul sustinator-Declaratia privind regulile de evitare a conflictului de interese fata de persoanele care detin functii de conducere in cadrul autoritatii contractante si anume: Marian Motoru ?Director SE Craiova II; Constantin Budoace?Director Economic; Viorel Filip - Director Tehnic, Lucian Scarlatescu ?Director Achizitii-Prezentare Formular 11 in original; Declaratie cu privire la datele de identificare ale ofertantului /ofertantului asociat/subcontractantului/tertului sustinator conform art. 69.2 alin 2 din OUG nr. 77/27.11.2012 - conform Formular B Cerinta nr. 1 ?pentru Persoane juridice/fizice romane
Prezentare Certificat Constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului
Document emis de Oficiul National al Registrului Comertului astfel incat la data limita de depunere a ofertelor informatiile cuprinse in acest document sa fie reale/actuale
Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC
Prezentare document in original sau copie lizibila certificata conform cu originalul
Obs. In cazul in care certificatul a fost prezentat in copie conform cu originalul, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, ofertantului clasat pe primul loc i se va solicita prezentarea pentru conformitate a documentului in original/copie legalizata.
Cerinta nr. 2- Persoane juridice /fizice straine
PrezentareDocumente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional
Pentru a-si demonstra capacitatea de exercitare a activitatii profesionale operatorul economic va prezenta documente edificatoare prin care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana fizica sau juridica in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident.
prezentare document in copie lizibila certificata conform cu originalul)
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cifra de afaceri globala pe ultimii trei ani. (pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual, lei/euro comunicat deBNR )
Modalitatea de indeplinire
Modalitatea de indeplinire
Prezentare Formular 8 ? fisa de informatii generalein original
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze precum si datele de recunoastere ale acestuia. Daca sunt asociati, se va prezenta acordul de asociere a operatorilor economici
Modalitatea de indeplinire
Prezentare Formularul 15 in original
Declaratie referitoare la utilajele de care poate dispune operatorul economic (in dotare proprie, prin contracte sau conventii de incheiere, fie a unui ?angajament?, fie a unui ?contract de inchiriere cu clauza suspensiva?) pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de prestare servicii.
Modalitatea de indeplinire
Prezentare Formularul 13 in original
Informatii referitoare la studiie, pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere precum si ale persoanelor responsabile pentru prestarea serviciului
Modalitatea de indeplinire
Prezentare Formularul 14 in original
Declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani.
Modalitatea de indeplinire
Prezentare Formularul 12 in original
Lista principalelor servicii similare prestatein ultimii 3 anicontinand valori, perioade de prestare, beneficiari insotita de certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre un client beneficiar. Lista va cuprinde cel putin 1 contract sau maxim 2 contracte prin care sa confirme prestarea de servicii similare a caror valoare cumulata sa fie de minim 350.000 lei Pentru echivalenta se va tine cont de cursul mediu anual, lei/euro comunicat de BNR pentru fiecare an in parte, respectiv anul 2010 -1 euro=4, 2099 lei; anul 2011- 1 euro=4, 2379 lei; anul 2012 - 1 euro=4, 4560 lei).
Modalitatea de indeplinire
Prezentre formular 9 in original
Se va prezenta documente/certificatede la beneficiarul achizitiei
Prezentare documente care sa ateste casistemul de management al calitatii ofertantului este certificat de catre un organism de certificare acreditat in tara sau in strainatate, standardul de calitate aplicabil fiind SR EN ISO 9001:2008 (sau echivalent)
Modalitatea de indeplinire
Copie lizibila certificata conform cu originalul
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 25.07.2013 13:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
26.07.2013 13:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 26.07.2013 14:00
Locul: Sala de Licitatii, etaj 2, S.E.Craiova II, str. Bariera Valcii nr. 195, localitatea Craiova, jud. Dolj
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti economici ai operatorilor economici participanti
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
1).Termenul limita de depunere a ofertelorprecum si termenul de deschidere a ofertelor depuse sunt precizate in anuntul de participare publicat in SEAP.2). In cazul in care unii operatori economici uzeaza de dreptul prevazut la art. 11 alin. (4) dinHGR 925/2006 cu toate modificarile si completarile ulterioare, de a prezenta o declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte indeplinirea criteriilor de calificare (vezi Formular A), au obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primesc din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare.3) In cazul in care, doua sau mai multe oferte CLASATE PE LOCUL 1 contin, in cadrul propunerii financiare preturi egale, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au oferit preturi egale o noua propunere financiara, in plic inchis, care va fi depusa la registratura autoritatii contractante din Craiova, str. Bariera Valcii nr. 195, localitatea Craiova, jud. Dolj, la data si ora indicate in respectiva solicitare.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art.256^2 alinb)din OUG nr.34/2006 cu toate modificarile si completarile ulterioare
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul Juridic al SE Craiova II
Adresa postala: str. bariera Valcii nr. 195, Dolj, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200716, Romania, Tel. +40 0251599480, Fax: +40 0251599495
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
05.07.2013 15:35
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer