Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reparatie traversare subterana parau Samnic la Budesti cu conducta de transport gaze naturale I 20 Tigveni Govora


Anunt de participare (utilitati) numarul 94123/11.02.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA Medias
Adresa postala: Piata CI Motas, nr 1, Medias, Localitatea: Medias, Cod postal: 551018, Romania, Punct(e) de contact: Mihaela Hentea, Tel.0269803203, Email: [email protected], Fax: 0269844832, Adresa internet (URL): www.transgaz.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Producere, transport i distributie de gaz i de energie termic
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Reparatie traversare subterana parau Samnic la Budesti cu conducta de transport gaze naturale I 20 Tigveni Govora
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Tigveni - Govora
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Reparatie traversare subterana parau Samnic la Budesti cu conducta de transport gaze naturale I 20 Tigveni Govora
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45231100-6 - Lucrari generale de constructii de conducte (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform caietului de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 829, 630RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
3 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
G.p.=16.593 lei.G.de buna exec.-5% din v.contr.-sub forma de scris.de buna exec., retineri succesive din fact. partiale, orice instrument de garantare emis in conditiile legii.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere legalizata
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- declaratii privind eligibilitatea ; - declaratia situatie personala; certificat constatator emis de oficiul registrului comertului( in original)/Autorizatie de functionare/altele echivalente
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
bilantul contabilvizat din anul precedent vizat de organele in drept; declararea cifrei medii de afaceri pe ultimii 5 ani; Ca minim impusa = 1.659.260 lei
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se solicita prezentarea listei conform Formular 12H privind asigurarea ( in dotare proprie, prin contracte sau conventii de inchiriere etc. ) acelor echipamente, utilaje, mijloace de transport, laboratoare, baze de productie, alte mijloace fixe si dotari care sunt considerate strict necesare pentru indeplinirea contractului de lucrari. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a verifica daca cele declarate corespund cu situatia reala.Se solicita prezentarea listei conform Folmular 12I privind asigurarea cu personalul de specialitate care este considerat strict necesar pentru indeplinirea contractului de lucrari. Cerinta minima, cel putin asigurarea de catre ofertant a unui responsabil tehnic cu executia care sa fie atestat in domeniul lucrarii ce urmeaza a fi executat.
- minim 2 sudori autorizati ; se va prezenta copia dupa autorizatie si angajati cu contract de munca permanent.
- minim 2 angajati care detin autorizatie ANRE, minim grad. II, angajati cu contract de munca permanent.
Se solicita prezentarea dosarului privind sistemul propriu de conducere si asigurare a calitatii si daca specificul lucrarii impune, obligativitatea detinerii de laboratoare autorizate pentru profilurile de lucrari rezultate din tehnologiile de executie adoptate sau prezentarea contractelor de colaborare cu laboratoare autorizate pentru profilurile de lucrari rezultate din tehnologiile de executie adoptate sau prezentarea contractelor de colaborare cu laboratoare autorizate pentru profilurile respective.
Se va prezenta:
- ISO 9001/2001 sau echivalent
- ISO 14001/2005 sau echivalent-OHSAS 18001 sau echivalent
- responsabil C.Q; prezentarea dosarului privind sistemul propriu de conducere si asig. a calitatii
- Se vor prezenta autorizatii tip ETC, ETR emise de ANRE.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2010/S4-004201 din 07.01.2010
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 03.03.2010 09:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
04.03.2010 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 04.03.2010 10:00
Locul: S.N.T.G.N. Transgaz S.A. Medias
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei, reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
CD -ul cu documentatia se va ridica de la sediul societatii in baza unei scrisori de intentie pe fax.0269/844832
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stravopoleus nr.6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104642, Fax: 021/3104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de apel Alba Iulia
Adresa postala: str. I.C. Bratianu nr.1, Localitatea: Alba Iulia, Cod postal: 550118, Romania, Tel.0258/810286, Fax: 0258/810286
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
conform procedurilor legale
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SNTGN Transgaz SA
Adresa postala: P-ta C.I. Motas nr.1, Localitatea: Medias, Cod postal: 551130, Romania, Tel.0269/803402, Fax: 0269/803403
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
11.02.2010 09:52
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer