Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - REPARATIE UNITATE TEHNICA "VANE PLANE P 3X4 ", AMONTE SI AVAL , ECLUZA NR. 2 AGIGEA


Anunt de participare (utilitati) numarul 166/17.01.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA ADMINISTRATIA CANALELOR NAVIGABILE SA CONSTANTA
Adresa postala: STR.ECLUZEI AGIGEA NR.1, CONSTANTA, Localitatea: Agigea, Cod postal: 907015, Romania, Punct(e) de contact: CARMEN MANESCU, Tel.0241702722, Email: [email protected], Fax: 0241737711
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Activitti portuare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
REPARATIE UNITATE TEHNICA "VANE PLANE P 3X4 ", AMONTE SI AVAL , ECLUZA NR. 2 AGIGEA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: ECLUZA AGIGEA
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
REPARATIE SUBANSAMBLE UNITATE TEHNICA "VANE PLANE P3X4, AMONTE SI AVAL: INSTALATIE HIDRAULICA EXTERIOARA, SERVOMOTOR D300, MECANISM COMANDA SI ACCESORII MECANISM COMANDA, ACTIONARE DIRECTA LIMITATORI ;REFACERE PROTECTIE ANTICOROZIVA SUBANSAMBLE UNITATE TEHNICA
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50510000-3 - Servicii de reparare si de intretinere a pompelor, a vanelor, a robinetelor si a containerelor de metal (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
4 BUCATI VANE PLANE P3X4
Valoarea estimata fara TVA: 252, 000EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
280 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
GARANTIE DE BUNA EXECUTIE 10%DIN VALOAREA CONTRACTULUI
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
SURSE PROPRII
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
ASOCIERE
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
CAZIER FISCAL PENTRU FIRMA ; DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA; CERTIFICATE PRIVIND INDEPLINIREA OBLIGATIILOR DE PLATA ; CERTIFICAT CONSTATATOR
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
BILANT CONTABIL LA 30.06.2006; OBLIGATII CONTRACTUALE IN DESFASURARE; CIFRA MEDIE DE AFACERI PE ULTIMII 3 ANI ; INTEROGARE CENTRALEI RISCURILOR BANCARE, INTEROGAREA CENTRALEI RISCURILOR BANCARE OBLIGATIE : SA NU FIGUREZE IN EVIDENTELE BNR CU INCIDENTE SI CREDITE RESTANTE);CIFRA MEDIE ANUALA AFACERI PE ULTIMII 3 ANI: 1320000RON
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista servicii PRESTATE in ultimii 3 ani ; EXPERIENTA SIMILARA ; DECL.REF.ECHIPAMENTELE TEHNICE PENTRU ASIGURAREA CALITATII; INF.PERSONAL TEHNIC -ASIGURAREA CONTROLULUI CALITATII ; INF.REF.PREGATIRE PROFESIONALA ; INF.MASURI PROTECTIA MEDIULUI; INF.LOGISTICA; STANDARDE DE ASIGURAREA CALITATII SI PROTECTIA MEDIULUI
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
145/04.01.07
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 13.03.2007 12:00
Documente de plata: DA
Pretul: 100 RON
Conditii si modalitate de plata: SOLICITARE SCRISA; LICHIDITATI DEPUSE LA CASIERIA AUTORITATII CONTRACTANTE ORDIN PLATA IN CONT RO50 ABNA 1400 264100091575 ABN AMRO BANK CONSTANTA
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
15.03.2007 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 15.03.2007 11:00
Locul: SEDIUL AUTORITATII CONTRACTANTE
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
REPREZENTANTUL , IMPUTERNICIT LEGAL IN SCRIS , AUTORIZAT SA ANGAJEZE OFERTANTUL IN PROCEDURA DE ATRIBUIRE
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Strada Dinicu Golescu nr.38 sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania
Organism competent pentru procedurile de mediere
Instanta Curtea de Apel
Adresa postala: strada Traian nr.23, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900743, Romania
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compania Nationala Administratia Canalelor Navigabile S.A.Constanta : Oficiul Juridic
Adresa postala: strada Ecluzei nr.1 AGIGEA, Localitatea: Constanta, Cod postal: 907015, Romania, Fax: 0241737711
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
17.01.2007 13:22
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer