Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reparatii si intrenine macara RDK 63 cu firma autorizata ISCIR ), -UMC Rosia cod CPV 50531400-0 ; Reparatii si intretinere macara Derrick 32/5 tf-UMC Pesteana cod CPV 50110000-9


Anunt de participare (utilitati) numarul 145570/06.08.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: TUDOR VLADIMIRESCU, NR.1-15, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Punct(e) de contact: leata alina, Tel. +40 374171120, In atentia: leata alina, Email: [email protected], Fax: +40 253222015, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
societate cu capital majoritar de stat
Activitate (activitati)
- Prospectare ?i extragere a c?rbunelui ?i a altor combustibili solizi
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Reparatiisi intrenine macara RDK 63 cu firma autorizata ISCIR ), -UMC Rosia cod CPV 50531400-0; Reparatii si intretinere macara Derrick 32/5 tf-UMC Pesteana cod CPV 50110000-9
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: sediul achizitorului
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Serviciul de reparatie si intretinere este interventia prin care se remediaza o defectiune care apare accidental. Rolul acestui tip de serviciu este readucerea la parametri initiali ai mecanismelor utilajelor pentru functionarea in siguranta a macaralei. Interventia cuprinde ansamblul de operatii prin care se remediaza defectiunile aparute la mecanismele macaralei, reconditionarea pieselor care necesita acest lucru.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50531400-0 - Servicii de reparare si de intretinere a macaralelor (Rev.2)
50110000-9-Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lot 1- Reparatiisi intrenine macara RDK 63 cu firma autorizata ISCIR - UMC Rosia;val.estimata 10000 lei
Lot 2- Reparatii si intretinere macara Derrick 32/5 tf- UMC Pesteana; val. estimata 15000 lei
Valoarea estimata fara TVA: 25, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
4 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul in lei al garantiei de participare, este, pentru fiecare lot in parte, conform ANEXEI B privind loturile. (180, 00 lei pentru lotul 1 ;280, 00 lei pentru lotul nr. 2). Data pentru care se determina echivalenta leu/alta valuta (curs BNR): 5 zile inaintea datei limita de depunere a ofertelor.Se poate depune in contul RO49RNCB0149034562550007 BCR Sucursala Gorj.Perioada de valabilitate: cel putin egala cuperioada de valabilitate a ofertei (90 zile de la termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor).Modul de constituire: -conform prevederilor art. 86 alin. (1) din HG 925/2006; sau-depunere in numerar la casieria autoritatii contractanteRetinerea garantiei de participare se va face in conformitate cu prevederile art. 87 din HG 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu art. 278^1 alin.(1)si (2) din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare - conform caruia se vor retine sumele specificate in ANEXA B privind loturile - in cazul in care CNSC respinge pe fond o contestatie sau contestatorul renunta la contestatie (aceasta masura nu va fi aplicabila in cazul in care renuntarea la contestatie a fost realizata ca urmare a adoptarii de catre autoritatea contractanta a masurilor de remediere necesare, in conditiile art. 256^3alin. (1) din OUG 34/2006). Garantia de buna executie se va constitui de catre ofertantul declarat castigator inaintea incheierii contractului, in valoare de 10% din valoarea acestuia fara TVA (5% in cazul Intreprinderilor Mici si Mijlocii);Modul de constituire: -conform prevederilor art. 90 alin. (1) si (2) din HG 925/2006; sau-prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, in conformitate cu prevederile art. 90, alin. (3) din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare prin HG 1045/27.10.2011.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii.Modalitatile legale de plata in functie de disponibilitatile achizitorului, in termen de 60 de zile de la inregistrarea facturilor la subunitatea beneficiara.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 din OUG 34/2006 (declaratia de eligibilitate) cu modificarile si completarile ulterioare - formularul 12A
-Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 181 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare - formularul 12B-Certificat de participare cu oferta independenta, conform Ordinului Presedintelui ANRMAPnr. 314/12.10.2010- formularul nr. 3
-Declaratie pe propria raspundere privindneincadrarea in prevederile art. 69^1 (evitarea conflictului de interese) din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Persoanele cu functie de decizie in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire: Director ? Antonie Daniel ; Director Economic ?Ghimis Vasile; Director Tehnic-Badescu Alin Aristide; Director Achizitii Publice ? Mocioi Dumitru; Responsabil ISCIR Duica Constantin, Sef Birou ACLS ?Oita Vasile, Serviciul ACLS ? Leata Alina - formularul nr. F2 Pentru persoane juridice/fizice romane:
-Se va prezenta Certificat constatator eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator.Acest certificat va fi prezentat in original, in copie legalizata sau in copie lizibila cu mentiunea , ,conform cu originalul??. Autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, prezentarea pentru conformitate Certificatul constatator emis de O.R.C. in original/copie legalizata, in cazul in care acesta a fost prezentata in copie cu mentiunea conform cu originalul.
-Societarea ofertanta trebuie sa fie autorizata de catre ISCIR.
Pentru persoane juridice/fizice straine:
-Se vor prezenta documente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul/ofertantul este rezident.
Documentele emise in alta limba trebuie sa fie insotite de o traducere autorizata in limba romana.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
cerinta 1. Informatii privind situatia economico-financiaracerinta 2. Informatii generale, inclusiv cifra medie globalade afaceri pe ultimii 3 ani
Modalitatea de indeplinire
1. se va prezenta situatia financiara incheiata la 31.12.2013, vizata si inregistrata conform reglementarilor in vigoare ale Ministerului Finantelor.2.FormularulB2- Informatii generale. Cerinta minima : cifra deafaceri pe ultimii 3 ani sa fie cel putin egala cu valoarea estimata minima a contractelorce va reprezenta valoarea estimata pana la 31 decembrie mentionata in Anexa B informatii privind loturile, multiplicata cu 2, : Lot 1- 20.000, 00 lei ; Lot 2- 30.000, 00 leiEchivalenta leu/alta valuta luata in calcul de catre ofertant la calcularea nivelului pentru cifra de afaceri va fi cea stabilita pe baza cursurilor medii anuale publicate de Banca Nationala a Romaniei.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
cerinta 1. principalele prestari de servicii din ultimii 3 ani pentru a demonstra experienta similara.cerinta 2.declaratie privind personalul tehnic de specialitate.
cerinta 3. declaratie referitoare la echipamentele tehnice.
Cerinta nr. 4.Informatii privind subcontractantul/ subcontractantii, partea/partile din contract pe care acesta / acestia urmeaza sa le indeplineasca, datele de recunoastere ale acestuia / acestora, precum si acordulacestuia / acestora (Acordul de subcontractare ?anexa la formular).Cerinta nr. 5.Informatii privind asocierea in vederea prestarii serviciului
Modalitatea de indeplinire
1.Formularul 12E - Lista principalelor prestari din ultimii 3 ani; lista trebuie sa cuprinda serviciiprestate si duse la bun sfarsit de catre ofertant in ultimii 3 ani, in baza a cel putin un contract sau maxim 3 (trei) contracte, raportate la fiecare lot in parte conf. Anexa B, astfel: Lot 1- 10.000, 00 lei ; Lot 2- 15.000, 00 lei .Formularul B3- Fisa de experienta similara.Ofertantul va prezenta certificate/documente/contracte/copii de pe parti relevante ale contractelor/recomandare/proces verbal de receptie care sa confirme prestarea de serviciisimilare duse la bun sfarsit in ultimii 3 ani; valoarea, pentru fiecare lot in parte, cel putin egala cu sumele din Anexa B privind loturile (valoarea poate fi realizata prin insumarea valorilor mai multor contracte).2.Formularul 12 I - Declaratie privind personalul tehnic de specialitate . Cerinte minime de indeplinit : se solicita prezentarea personalului calificat pentru meseriile de: sudor, electrician, lacatusi mecanici- personal muncitor autorizat ISCIR- conform PT R1/2010 ( responsabil cu supravegherea serviciilor RSL) ? informatie necesara pentru a demonstra ca ofertantii au personalul pregatit pentru astfel de interventie.3. Formularul 12 H - Declaratie referitoare la echipamentele tehnice. Cerinta minima de indeplinit: sa demonstreze ca vor asigura SDV-istica specializata pentru fiecare tip de interventie, reparatie, verificare necesare conform tehnologiei prevazuta in caietele de sarcini pe fiecare lot in parte. Se enumera : truse lacatus, grup sudura cu motor termic, aparat sudura oxiacetilenica, extractoare, lere, micrometre, sublere, comparatoare, trifore, chei dinamometrice.
Sunt necesare si utilaje auxiliare, anume: autobasculanta, autoduba pentru transport personal, automacara .Toate acestea pot sa fie demonstrate prindotare proprie sau inchiriere.
4.Se va prezenta Formularulnr. 12 G5.Se va prezenta FormularulF 1
Cerinta nr. 1 -Certificare a sistemului de management al calitatii ISO 9001:2008 sau similara
Modalitatea de indeplinire
1.Conform prevederilor legale, se vor prezenta documente care atesta o Certificare a sistemului de management al calitatii ISO 9001:2008 sau similara, pentru categoria de servicii care sunt ofertate sau alte documente echivalente care sa ateste ca operatorul economic asigura un nivel corespunzator al calitatii. Documentele trebuie sa fie in termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor si se vor prezenta in copie certificata ?conform cu originalul?.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 26.08.2013 08:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
26.08.2013 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
Pana la: 25.11.2013
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 26.08.2013 10:00
Locul: Sediul Sucursalei Divizia Miniera Tg-Jiu, Directia Achizitii Publice
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
-In cazul in care doua sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc cu preturi egale, se va solicita ofertantilor care au depus aceste oferte, reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii.-Eventualele amendamentela clauzele contractuale specificedin Proiectul de contract se vor depune odata cu oferta. Amendamentele formulateulterior depunerii ofertelor nu vor fi luate in considerare. Nu se admit negocieri de clauze contractuale care nu au fost obiectate prin oferta initiala.-In cazul in care oferta este prezentata de catre o asociatie de prestatori, aceasta asociatie va beneficia de facilitatile asigurate Intreprinderilor Mici si Mijlocii prin prevederile Legii nr. 346/2004, numai in cazul in care toti membrii asociatiei sunt Intreprinderi Mici si Mijlocii.-Ofertantii vor completa formularele angajament, daca este cazul.Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica)
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta in conditiile prevederilor art. 256^2 din OUG 34/2006 de catre contestatar, despre un act al autoritatii contractante pe care acesta il considera nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul Juridic al SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA - SUCURSALA DIVIZIA MINIERA Targu-Jiu
Adresa postala: Str. Tudor Vladimirescu, nr. 1-15, jud. GorjStr. Tudor Vladimirescu, nr. 1-15, jud. GorjTargu-Jiu, Localitatea: tg-jiu, Cod postal: 210132, Romania, Tel. +40 374171177, Fax: +40 253222015
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
05.08.2013 08:20
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer