Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reparatii cale rulare (pe grinzi de beton) poduri rulante sala masini bloc 4÷6 (270 ml sir A + 270 ml sir B)?


Anunt de participare (utilitati) numarul 146602/17.09.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: SUCURSALA ELECTROCENTRALE ROVINARI , STRADA ENERGETICIANULUI NR 25, Localitatea: Rovinari, Cod postal: 215400, Romania, Punct(e) de contact: Serviciu Achizitii Lucrari, Servicii, Tel. +40 0253372556-499, In atentia: Pop Ioan, Email: [email protected], Fax: +40 0253371590, Adresa internet (URL): www.cerovinari.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
S.C. COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.-SUCURSALA ELECTROCENTRALE ROVINARI
Adresa postala: STRADA ENERGETICIANULUI NR 25, Localitatea: Rovinari, Cod postal: 215400, Romania, Punct(e) de contact: REGISTRATURA UNITATII, Tel. +40 0253372556-6305, Fax: +40 0253372590
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate comerciala cu capital majoritar de stat.
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Reparatii cale rulare (pe grinzi de beton) poduri rulante sala masini bloc 4÷6 (270 ml sir A + 270 ml sir B)?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: Sediul achizitorului
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Serviciul de reparare a cailor de rulare poduri rulante sala masini bloc 4 ÷ 6, presupune - inlocuire chituci din lemn uzati , inlocuire prezoane, saibe, piulite uzate, verificare strangeri prezoane neuzate, reglare paralelism cale de rulare, verificare, corectare ecartament si aducere la cotele din proiect, verificare, corectare planeitate si aducere la aceeasi cota de nivel pe toata lungimeasi auca scop atat asigurareainfrastructurii necesaremaririi duratei de viata a caii de rulare poduri 125 tf , prin aplicarea desolutii de consolidarecat si asigurarea mediuluide lucru corespunzator cerintelor legale in vigoare.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50222000-7 - Servicii de reparare si de intretinere a materialului rulant (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Total?Reparatii cale rulare (pe grinzi de beton) poduri rulante sala masini bloc 4÷6 (270 ml sir A + 270 ml sir B)?, conform Caiet de Sarcini nr. 6708/TH/12.08.2013
Valoarea estimata fara TVA (numai in cifre): 362.948, 33 lei.
Valoarea estimata fara TVA: 362, 948.33RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
3 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare se constituie in lei, in cuantum de 7.258, 00 lei (sau in valuta); Echivalentul in valuta se va determina corespunzator cursului de schimb valutar anuntat de BNR pentru data de: (5 zile inainte de data limita adepunerii ofertelor)Valabilitatea garantiei de participare va fi de minim 90 zilecalendaristice de la data limita de depunere a ofertelor. Modul de constituire a garantiei pentru participare conform HG 925/2006 in vigoare, art.86. De asemenea garantia de participare se poate constitui si prin depunerea la casieriaSucursala Electrocentrale Rovinari, a unui ordin de plata sau fila CEC (cont IBAN RO18 RZBR 0000 0600 1467 7139, deschis la Raiffeisen Bank Tg-Jiu), cu conditia confirmarii acestora de catre banca emitenta. In cazul constituirii prin instrument de garantare ofertantul va solicita bancii sau societatii de asigurari emitente a insera in mod expres situatiile prevazute la art. 87 din H.G. 925/2006. Daca instrumentul de garantare nu respecta aceste cerinte oferta depusa va fi respinsa fiind incidente prevederile art. 33, alin. 3, pct. b, din HG 925 / 2006.Ofertele care nu sunt insotite de dovada constituirii garantiei de participare vor fi respinse. Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila. Garantia de participare se va returna de catre autoritatea contractanta conform cu prevederile art. 88 din HG 925/2006cu toate modificarile si completarile ulterioare.Garantia de participare emisa in alta limba, decat limba romana, va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana. Garantia de Buna Executie = 10 % din valoarea contractului, fara TVA. Modul de constituire a GBE, conform HG 925/2006 in vigoare, art.90 si Ordinul 1045/2011.Garantia de buna executie se va restitui de catre achizitor, conform Cap.8 din proiectul de contract
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, completare Formular A (inclusiv pentru tertul sustinator)
Nota: In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
2. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare completare Formular B (inclusiv pentru tertul sustinator va face referire doar la literele a), c1 ) si d))
Nota: In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
3. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 691 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, Formular 12Dse va completa si decatre subcontractant/asociat (inclusiv pentru tertul sustinator).Persoanele care detin functii de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: -Director S.E. Rovinari ?Pisc Ion
-Director Economic ? Vilceanu Mirela
-Director Achizitii ? Chirca Delia-si persoanele care pot influenta continutul documentatiei de atribuire si/sau procedurade atribuire: Chirca Iosif, Dumitrescu Filimon, Pruna Liliana, Zamfir Constantin, Bujor Cristina, Teiu Sorin, Pupazan Adela, Ciurel Nicoleta, Pop Ioan.
4. Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta completare Formular 12E(cf. Ordin ANRMAP Nr. 314/2010)
In cazul unei asocieri fiecare asociat este obligat sa indeplineasca aceasta cerinta. In cazul in care oferta este depusa de catre un grup de operatori economici, atunci oferta comuna trebuie sa cuprinda un acord preliminar de asociere.
5.Documente care demonstreaza indeplinirea obligatiilor exigibile de plata
Se vor prezenta ca documente edificatoare:
1. Pentru Persoane Juridice Romane
a) Certificat de Atestare Fiscala privind impozitele si taxele catre stat, precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat, emis de Directia Generala a Finantelor publice (pentru persoane fizice/juridice romane), in copie lizibila certificata ?conform cu originalul?, semnata si stampilata ;
b) Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a taxelor si impozitelor la bugetul local, eliberate de Primaria in raza careia se afla sediul societatii, in copie lizibila certificata ?conform cu originalul?, semnata si stampilata.
2. Pentru Persoane Juridice StraineDeclaratie pe propria raspundere, pentru persoanele juridice straine, daca in tara de resedinta nu se elibereaza certificatele mentionate anterior.
Prin certificatele mentionate la punctele a) si b) ofertantul trebuie sa faca dovadaca nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.
Note :
1. Documentele emise in alta limba decat limba romana trebuie sa fie insotite de traduceri autorizate in limba romana
2. In cazul in care exista incertitudini in ceea ce priveste situatia personala a respectivilor candidati/ofertanti, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita in mod direct informatii de la autoritatile competente care emit documente de natura celor prevazute. Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: 1. Certificatul constatator (in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? . Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale / actuale la data limita de depunere a ofertelor
2. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator
emis de ONRC.
In etapa evaluarii ofertelor, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, se va solicita ofertantului clasat pe primul loc, sa prezinte pentru confirmare documentul in originalsau copie legalizata, daca acesta nu a fost prezentat astfel la deschiderea ofertelor.
In cazul unei asocieri fiecare asociat este obligat sa indeplineasca aceasta cerinta.
Pentru operatorii economici inregistrati ca I.M.M.-uri, se vor prezenta:
a)Certificat emis de Oficiul Registrului Comertului care atesta statutul de I.M.M. al ofertantului, sau
b) Declaratie pe propria raspundere completata conform Anexei 1 din O.G. 27/26.01.2006 privind modificarea si completarea Legii 346 /2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii.
Ofertantii incadrati ca IMM beneficiaza de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri si garantiile cerute.
Documentele vor fi prezentate in original, copie legalizata, sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, conform Ordinului 509/2011, art. 5(3).
Autorizatii/certificate necesare pentru prestarea serviciului:
Autorizarea/certificarea operatorului economic ofertant in vederea efectuarii activitatilor de montare, reparare sau instalare la instalatii de ridicat, in conformitate cu PT ISCIR CR4-2009 aprobata prin Ordinul 2154/2009.Documentul vor fi valabile la data limita de depunere a ofertei si prezentate in copie lizibila, ?conform cu originalul?.Note :1) - In cazul asocierii cerinta esteconsiderata indeplinita daca fiecare asociat detine autorizatia precizata mai sus, pentru a putea efectuaserviciul aferent partii din contract pe care o va presta.
2) Tertul sustinator nu poate sustine, prin prezentarea unei astfel de autorizari, un operator economic ofertant, din considerentul ca acest gen de autorizari se pot utiliza numai in nume propriu, nefiind o resursa tranferabila.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1. Formular B2
Media cifrei de afaceri globala pe ultimii 3 ani sa fie in valoare de minim: 720.000, 00 lei;
Cursul leu/valuta avut in vedere pentru calculul echivalentei va fi cursul mediu comunicat de BNR pt anii: 2010:2011:2012:
Modalitatea de indeplinire
Completare Formular B2 si prezentare documente/dovezi privind cifra de afaceri inscrisa in formular
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1.? Formular 4, Anexa Formular 4 si Formular nr. 5.- Declaratie privind lista principalelor prestari de servicii- Lista principalelor servicii prestate in ultimii trei ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari insotita de certificate/documente emise sau contrasemnate de catre reprezentantul legal al beneficiarului sau de catre imputernicitul acestuia care sa confirme prestarea serviciului(lor). Cerinta minima: Lista va cuprinde minim un contract, dar nu mai mult de trei contracte care contin servicii similare cu serviciile solicitate prin caietul de sarcini nr. 6708/TH/12.08.2013, prestate de catre ofertant in ultimii trei ani (calculati pentru data limita de depunere a ofertelor), a caror valoare cumulata sa fie de minim: 360.000, 00 lei.- Informatii privind experienta similaraPentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR, pentru fiecare an.
Modalitatea de indeplinire
1. Completare : - Formular nr. 4, in original, inclusiv Anexa Formular nr. 4-Prezentare (obligatoriu pentru fiecare serviciu prezentat in sustinerea experientei similare) de documente emise sau contrasemnate de beneficiar care sa contina obligatoriu informatii privind: numele beneficiarului, obiectul si valoarea serviciului prestat, perioada prestarii, valoarea prestata in ultimii 3 ani, (calculati pana la data limita de depunere a ofertelor), astfel incat ofertantii sa demonstreze indeplinirea cerintei. Un model de document este prezentat in Formularul nr. 5
Cerinta nr. 2. Formular FDeclaratie referitoare la personalul tehnic si de asigurarea calitatii de care dispune sau al carui angajament de participare l-a obtinut, in vederea prestarii serviciului, insotita de documente care demonstreaza informatiile prezentate in declaratie. Cerinta minima: Ofertantul trebuie sa aiba disponibil minim personalul tehnic de specialitatede mai jos: ? minim cate o persoana autorizata cel putin de nivel II, in conformitate cu PT ISCIR -CR6-2010, aprobata prin Ordinul 442/2010, pentru efectuarea examinarilor nedistructive de mai jos: a) control cu lichide penetrante;b) control cu pulberi magnetice;c) controlul sudurilor cu ultrasunete;d) controlul sudurilor cu radiatii penetrante;e) control vizual al imbinarilor sudate.? minim o persoana autorizata (topometrist) de catre ANCPI pentru lucrari de specialitate de categoria B, in conformitate cu L7/1996;? minim un responsabil tehnic cu sudura (RTS), atestat conform Ordinului inspectorului de stat nr.165/2011 si autorizat de catre ISCIR;? minim un responsabil tehniccu executia atestat MLPAT;Pentru acest personal tehnic de specialitate, ofertantul va prezenta urmatoarele: - Dovada calificarii / atestarii / autorizarii pentru specializarea respectiva. De asemenea, ofertantul trebuie sa prezinte dovada ca pentru prestarea serviciilor solicitate in Caietul de sarcini, are disponibil, minim, urmatorul personal de executie: ? 5 sudori autorizati ISCIR conform PT CR9-2010, aprobata prin Ordinul 442/2010, pentru sudura manuala cu arc electric prin procedeele 111 si 141.Pentru acest personal de executie, ofertantul va prezenta lista sudorilor autorizati in care va preciza: numarul autorizatiei si emitentul acesteia, domeniul de autorizare, termenul limita de valabilitate al autorizarii.
Modalitatea de indeplinire
.Completare Formular F si prezentarea lui in original. In cazul subcontractarii unor parti din contract, ofertantul mentiona in declaratia din Formularul F care sunt resursele umaneale subcontractantilor pentru partea lor de implicare.- Prezentarea urmatoarelor documente pentru personalul de conducere si pentru persoanele tehnice responsabile pentru indeplinirea contractului: curriculum vitae, actul de studii (diploma studii superioare / medii), dovada calificarii / atestarii / autorizarii pentru specializarea respectiva;
- Prezentarea listei cu personalul de executie folosit in prestarea serviciului si a autorizatiilor pentru personalul de executie in copie lizibila
Cerinta nr. 3.Formular E Informatii privind echipamentele tehnice, utilaje, instalatiile pe care le va folosi pentru prestarea serviciilor.Se va prezenta lista cu echipamentele/laboratoarele tehnice, sculele, dispozitivele, verificatoarele specifice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de prestari servicii. Lista va fi insotita de documente care atesta detinerea ( prin dotare proprie / inchiriere / leasing sau prin alte forme de punere la dispozitie) utilajelor, instalatiilor, echipamentelor tehnice si laboratoarelor implicate in realizarea contractului, in copii lizibile certificate ?conform cu originalul? astfel incat ofertantii sa demonstreze indeplinirea cerintei.Operatorul economic ofertant trebuie sa faca dovada detinerii unui laborator autorizat conform PT ISCIR ? CR6-2010, aprobata prin Ordinul nr. 442/2010. Laboratorul trebuie sa fie autorizat si ISC ca laborator de grad II si trebuie sa poata efectua urmatoarele incercari pentru constructii: - analiza metalografica ? incercari pentru imbinari sudate;
- aplatizare ? incercari pentru imbinari sudate;
- control cu lichide penetrante ? incercari prin imbinari sudate;
- control ultrasonic combinat ? incercari pentru imbinari sudate (masuratori de grosimi cu ultrasunete ? UT(g));
- control vizual ? incercari pentru imbinari prin suduri obisnuite;
- defectoscopie cu radiatii penetrante ? incercari pentru imbinari sudate;
- duritate Vikers ? incercari pentru imbinari sudate;
- incovoiere prin soc ? incercari pentru imbinari sudate;
- indoire ? incercari pentru imbinari sudate;
- tractiune ? incercari pentru imbinari sudate;
- examinari cu ultrasunete, specialitatea sudura si table ? UT(s, t);
- examinari cu radiatii penetrante, specialitatea gamma ? RT(y);
- examinari cu lichide penetrante;
- examinari cu pulberi magnetice;
- INM ? incercari nedistructive metal;
- caracteristici geometrice;
- control vizual;
- defectoscopie cu lichide penetrante;
- defectoscopie cu pulberi magnetice;
- defectoscopie cu radiatii penetrante.Cerinta minima: Ofertantul trebuie sa detina (in dotare proprie / inchiriere / leasing sau alte forme de punere la dispozitie), minim urmatoarele: grupuri electrogene, triodine, macara fereastra, unelte specifice, materiale necesare prestarii serviciului.
Modalitatea de indeplinire
Completare Formular E in original, In cazul subcontractarii unor parti din contract, ofertantul va mentiona in declaratia din Formularul E care sunt resursele tehniceale subcontractantilor pentru partea lor de implicare.Prezentarea de documente care atesta detinerea (in dotare proprie/ inchiriere/ leasing/alte forme de punere la dispozitie), utilajelor, instalatiilor, echipamentelor tehnice si laboratoarelor implicate in realizarea contractului, in copii lizibile certificate ?conform cu originalul? astfel incat ofertantii sa demonstreze indeplinirea cerintei.
Cerinta nr.4.Informatii privind subcontractantii (daca este cazul) - In cazul subcontractarii unor parti din contract, ofertantul trebuie sa prezinte urmatoarele: - Formularul nr. 12 G si tabelul/anexa acestuia - Declaratie privind subcontractantul / subcontractantii, partea/partile din contract pe care acesta / acestia urmeaza sa le indeplineasca, datele de recunoastere ale acestuia/acestora.;
- Formular AS - ?Acord de subcontractare?, incheiat intre ofertant si subcontractant;
- Informatii cu privire la resursele umane si tehnice, inclusiv certificatele, atestatele, autorizatiile solicitate in fisa de date, pentru partea de implicare a subcontractantului / lor.Note: (1) In cazul in care parti din contractul de achizitie publica urmeaza sa se indeplineasca de unul sau mai multi subcontractanti, autoritatea contractanta are obligatia de a solicita, la incheierea contractului de achizitie publica respectiv, prezentarea contractelor incheiate intre viitorul contractant si subcontractantii nominalizati in oferta. Contractele prezentate trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contractul de achizitie publica.(2) Neprezentarea unuia dintre documentele solicitate, in cazul subcontractarii, atrage declararea ofertei ca inacceptabila
Modalitatea de indeplinire
Completare (daca este cazul): 1. Formular nr. 12 G2. Anexa la formularul 12 G- Lista cuprinzand sucontractantii3 Prezentare si completare formular AS
Cerinta nr.5.Formular AAInformatii privind asocierea (daca este cazul):
In cazul asocierii, ofertantul trebuie sa prezinte urmatoarele:
- Formular AA - ?Acordul de asociere?, (in original sau copie legalizata, in limba romana sau traducere autorizata)- Formular Anexa la Formular AA - ?Imputernicire pentru reprezentare la procedura?, (in original sau copie legalizata, in limba romana sau traducere autorizata)Note: In cazul asocierii se va respecta art. 44 din OUG 34/2006.Ofertele depuse de operatori economici care sunt parteneri intr-o asociere trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte: a) Oferta trebuie sa cuprinda toate informatiile solicitate pentru fiecare partener din cadrul asocierii precum si partea de contract indeplinita de fiecare asociat (valoric si procent din valoarea contractului), inclusiv resursele tehnice si umane ( certificate / atestate / autorizatii solicitate in fisa de date, pentru partea de implicare a respectivului asociat); b) Oferta trebuie sa fie semnata intr-un mod care obliga legal toti partenerii;c) Unul din membrii asocierii trebuie numit ca partener conducator (Lider de asociatie) - responsabil de contract si aceasta numire trebuie sa fie confirmata printr-o imputernicirescrisa semnata de fiecare partener in parte;d) Oferta trebuie sa includa un acord de asociere prin care sa se stipuleze ca toti partenerii sunt responsabili in mod legal, uniti si individual, pentru realizarea contractului, ca partenerul conducator va fi autorizat sa primeasca si sa transmita instructiuni in numele fiecaruia si tuturor partenerilor si ca realizarea contractului.e) Toti partenerii din cadrul asocierii trebuie sa ramana in aceasta forma asociativa pe toata durata de realizare a contractului.In cazul asocierii documentele solicitate a fi prezentate prin fisa de date a achizitiei, vor fi prezentate de fiecare operator economic din cadrul asociatiei.In cazul asocierii mai multor operatori economici, cerintele privind capacitatea economico-financiara si tehnica si/sau profesionala pot fi indeplinite prin cumul.
In cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare, asocierea va fi legalizata, iar actul incheiat va fi prezentat autoritatii contractante. Contractul de asociere trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se va constitui ca anexa la contractul de achizitie publica.
Neprezentarea unuia dintre documentele solicitate, in cazul asocierii, atrage declararea ofertei ca inacceptabila.
Modalitatea de indeplinire
Completare (daca este cazul):
- Formular AA- Acord de asociere
- Formular Anexa la Formular AA ? Imputernicire pentru reprezentare la procedura
Cerinta nr.1. Document(e) emis(e) de catre un organism de certificare acreditat in tara sau in strainatate care sa ateste certificarea sistemului de management al calitatii pentru domeniul de activitate aferent obiectului contractului al ofertantului / asociatului ( fiecare pentru partea de contract pe care urmeaza sa o presteze) in conformitate cu SR EN ISO 9001 editia 2008 (sau echivalent).- In cazul in care operatorul economic nu detine un certificat de calitate astfel cum este solicitat, autoritatea contractanta are obligatia de a accepta
orice alte probe sau dovezi prezentate de operatorul economic respectiv, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii. Certificatul trebuie sa fie valabil la data limitade depunere aofertei.
Modalitatea de indeplinire
. Prezentare documente in copie legalizata sau copie lizibila certificata « conform cu originalul », semnata si stampilata).
Documentele emise in alta limba decat limba romana se vor prezenta in copie insotite de traduceri autorizate..
Cerinta nr.2. Document(e) emis(e) de catre un organism de certificare acreditat in tara sau in strainatate care sa ateste certificarea sistemului de managementde Mediu, in conformitate cu standardul SR EN ISO 14001 Editia 2005, sau echivalent. Documentele se vor prezenta in copie legalizata sau copie lizibila certificata ?conform cu originalul?, semnata si stampilata. In cazul in care operatorul economic nu detine un certificatastfel cum este solicitat de autoritatea contractanta, aceasta din urma are obligatia de a accepta orice probe sau dovezi prezentate de operatorul economic respectiv, in masura in care probele/ dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii. Certificatul trebuie sa fie valabil la data limitade depunere aofertei.
Modalitatea de indeplinire
Prezentare documente in copie legalizata sau copie lizibila certificata « conform cu originalul », semnata si stampilata).
Documentele emise in alta limba decat limba romana se vor prezenta in copie insotite de traduceri autorizate..
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 04.10.2013 08:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
04.10.2013 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 04.10.2013 10:00
Locul: SUCURSALA ELECTROCENTRALE ROVINARI, STRADA ENERGETICIANULUI NR 25
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
MEMBRII COMISIEI SI PERSOANELE IMPUTERNICITE ALE OPERATORILOR ECONOMICI PARTICIPANTI
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
. Toate documentele de calificare solicitate prin FDA trebuie sa fie prezentate in ofertele depuse, altfel ofertele vor fi considerate inacceptabile, exceptie fiind situatia prevazuta la art. 11, alin. 4, cu respectarea alin. 5, HG 925/2006. Nu se admit completari cu documente dupa data limita de depunere a ofertei. Dupa deschiderea ofertelor se vor cere numai clarificari la documentele depuse, daca este cazul.2. Ofertantul/candidatul isi poate demonstra situatia economica si financiara ori capacitatea tehnica si/sau profesionala prin prezentarea unui angajament ferm de sustinere din partea unui tert, in conditiile art. 186 si 190 din OUG 34/2006. Pentru a fi luata in considerare sustinerea acordata, angajamentul trebuie sa reprezinte un instrument juridic care sa asigure dreptul autoritatii contractante de a solicita, in mod legitim, indeplinirea anumitor obligatii de catre persoana sustinatoare.Angajamentul va face parte integranta din contractul de achizitie publica.3.Daca mai multi operatori economici prezinta oferte egale, cu pretul cel mai scazut, se va solicita reofertarea propunerilor financiare, in plic inchis, pana la departajare4. In conformitate cu Art 189 alin (1) din OUG 34/2006, achizitorul are dreptul de averifica/controla - direct sau prin intermediul unei autoritati competente apartinand statului in care operatorul economic este stabilit, si cu conditia acordului acestei autoritati - capacitatile ofertantului, precum si masurile aplicate pentru controlul calitatii.5. Persoanele care asigura sustinerea financiara si/sau capacitatea tehnico-profesionala vor prezenta obligatoriu decalaratiile de neincadrare in situatiile prevazute la art 180 si 181 din OUG 34/2006 in vigoare.6.In cazul subcontractarii unor parti a contractului, ofertantul va preciza informatii detaliate privind resursele umane si tehnice pentru partea de implicare a subcontractantului.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Se va completa in conformitate cu prevederile art.256² din OUG nr.34/2006- 5zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
OFICIUL JURIDIC
Adresa postala: STRADA ENERGETICIANULUI NR 25, Localitatea: Rovinari, Cod postal: 215400, Romania, Tel. +40 0253372556-339, Fax: +40 0253372590
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
16.09.2013 08:21
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer