Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reparatii capitale, consolidare si extindere cladire (sediu) Politia Comunitara a Municipiului Pitesti .


Anunt de participare numarul 80059/15.06.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Politia Comunitara a Municipiului Pitesti
Adresa postala: Str. Calea Bucuresti, bloc U3, etaj mezanin, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110134, Romania, Punct(e) de contact: Constantin Dumitru, Tel.0248/210230, Email: [email protected], Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Ordine si siguranta publica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Reparatii capitale, consolidare si extindere cladire (sediu) Politia Comunitara a Municipiului Pitesti .
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta
Locul principal de executare: Politia Comunitara a Municipiului Pitesti, cu sediul in Pitesti, strada Nicolae Dobrin, nr.5
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Reparatii capitale, consolidare si extindere cladire (sediu) Politia Comunitara a Municipiului Pitesti .
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45453000-7 - Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)
45262800-9-Lucrari de extindere a cladirilor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
conform documentatiei de atribuire
Valoarea estimata fara TVA: 8, 145, 300RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
18 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare: 160.000 lei, prin scrisoare de garantie bancara;Garantia de buna executie de 10% din valoarea contractului fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul pe anii 2009-2010 al Politiei Comunitare Pitesti
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere si subcontractare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-declaratie privind eligibilitatea, -neincadrarea in prevederile art.181 din OUGnr.34/2006, certificate costatatoare privindplata a impozitelor catre stat, -certificat constatator emis de catre Oficiul Registrului Comertului.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-prezentare fisa de informatii, bilantul contabil la 31.12.2006, 31.12.2007, 31.12.2008 si contul de profit si pierdere, vizat si inregistrat de organele competente.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-declaratie privind lista principalelor lucrari in ultimii 5 ani;
-declaratie care contine informatii privind numarul mediu anual pentru ultimii 3 ani al personalului angajat si cadrelor de conducere si informatii referitoare la studiile de pregatire profesionala si calificarea personalului de conducere precum si a persoanelor responsabile pentru executia lucrarilor, se se vor prezenta CV-urile cu informatii referitoare la studii, pregatire profesionala si calificarea personalului de conducere, precum si ale persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului.
- fisa de informatii privind experienta similara.
- declaratie care va contine informatii privind dotarea cu echipamentele, utilajele, mijloacele de transport necesare si adecvate pentru indeplinirea contractului de lucrari.
-standard de asigurarea calitatii SR EN ISO 9001-2001.
-standard de protectie a mediului ISO 14001:2004 in domeniul constructiilor civile si industriale
- standard de securitatea si sanatatea muncii OHSAS 18001:1999
-prezentarea a cel putin a 3 recomandari din partea altor beneficiari/clienti
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 13.07.2009 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
15.07.2009 14:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 16.07.2009 10:00
Locul: Sediul autoritatii contractante
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
Nu se poate atasa din motive tehnice. Documentatia este foarte ampla cu desene foarte multe care nu se pot atasa electronic.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Strada Stavropoleos, nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel
Adresa postala: Splaiul Independentei, nr.5, sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050091, Romania, Tel.0213195180, Email: [email protected]
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic al Autoritatii Contractante
Adresa postala: Strada Calea Bucuresti, bloc U3, mezanin, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110134, Romania, Tel.0248 210230, Email: [email protected], Fax: 0248 210230
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
12.06.2009 13:30
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer