Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - REPARATII CAPITALE HALE PENTRU ADAPOST CAINI, RETELE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE


Anunt de participare numarul 124463/23.06.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
AUTORITATEA PENTRU SUPREVEGHEREA SI PROTECTIA ANIMALELOR
Adresa postala:  CALEA CALARASILOR, NR. 179, SECTOR 3, BUCURESTI, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030617, Romania, Punct(e) de contact:  Aurelia Mirea, Tel. 0213129510, Email:  [email protected], Fax:  0213129510, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
REPARATII CAPITALE HALE PENTRU ADAPOST CAINI, RETELE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Oras Mihailesti, str. Complexului nr. 2, jud. Giurgiu
Codul NUTS: RO32 - Bucuresti - Ilfov
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
REPARATII CAPITALE HALE PENTRU ADAPOST CAINI, RETELE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45000000-7 - Lucrari de constructii (Rev.2)
45310000-3-Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)
45330000-9-Lucrari de instalatii de apa (Rev.2)
45453000-7-Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Retele exterioare aferente reparatii capitale, imprejmuire si platforme amplasare custi mobileReparatii capitaleConstructie nouaRetele exterioare aferente constructie noua
Valoarea estimata fara TVA: 3, 545, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
18 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
35450 lei
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
BUGETUL LOCAL
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
OFERTA INDIVIDUALA, IN ASOCIATIE SI SUBCONTRACTARE
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Certificatul constatator eliberat de ONRC de pe langa instanta competenta, xerocopie , din care sa rezulte adr. actuala si obiectul de activitate al societatii.2.Certificatul de inregistrare fiscala eliberat de ONRC xerocopie .3.Pentru a-si demonstra capacitatea de exercitare a activitatii profesionale operatorul economic va prezenta documente edificatoare prin care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana fizica sau juridica. 4.Declaratii privind eligibilitatea5.Documente care demonstreaza neincadrarea in prevederile art. 1816.Declaratia privind calitatea de participant la procedura8.Certificat de atestare fiscala eliberat de administratia finantelor publice privind plata obligatiilor la Bugetul General consolidat in termen de valabilitate
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilantul contabil la 31.12.2010 vizat de organele de resort
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista pricipalelor contracte in ultimii 5 aniISO 9001 sau echivalent, ISO 14001 sau echivalent OHSAS sau echivalentDeclaratie privind echipamentele tehnice , utilaje, instalatii
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
2406/20.06.2011
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 01.07.2011 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
11.07.2011 11:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
30zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 11.07.2011 12:00
Locul: CALEA CALARASILOR, NR. 179, SECTOR 3 BUCURESTI
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
PERSOANE ANUME DESEMNAT DE OFERTANT
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE AL CONTESTATIILOR
Adresa postala:  STR. STAVROPOLEUS, NR. 6, SECTOR 3, Localitatea:  BUCURESTI, Cod postal:  030039, Romania, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
a) 10 zile, at. cand val. contr.este egala sau mai mare decat prag. val. prev.la art. 55 alin.(2); b) 5 zile at cand val contr mai mica decat prag.val. prevazute la art. 55 alin. (2).
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
BIROUL JURIDIC CONTENCIOS
Adresa postala:  Calea Calarasilor nr. 179, sector 3, Localitatea:  BUCURESTI, Cod postal:  030631, Romania, Tel. 021.31295.10., Email:  [email protected], Fax:  021.312.95.10
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
20.06.2011 14:30
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer