Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reparatii capitale instalatii de interventie TW50 si TW30 - 5 buc.


Anunt de participare (utilitati) numarul 146847/28.09.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.
Adresa postala: Soseaua Sibiului, nr. 5, Localitatea: Medias, Cod postal: 551129, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Contracte, Tel. +40 269805133, In atentia: Popa Elena, Email: [email protected], Fax: +40 269830283, Adresa internet (URL): www.romgaz.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate nATIONALA
Activitate (activitati)
- Prospectare ?i extragere a gazului ?i petrolului
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Reparatii capitale instalatii de interventie TW50 si TW30 - 5 buc.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: La sediul prestatorului.
Codul NUTS: RO126 - Sibiu
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectul procedurii il constituie achizitia serviciilor de reparatii capitale a instalatiilor de interventie la sondeTW50 SI TW30 ?5 buc, in vederea refacerii integrale a parametriilor tehnico-functionali, dimensionali, de rezistenta si de protectie anticoroziva, prin aducerea lor la valoriile nominale prevazute de constructorul instalatiilor in cartea tehnica.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50531000-6 - Servicii de reparare si de intretinere a masinilor neelectrice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lot 1- R.K. Instalatii de interventie TW50 - 2buc;
Lot 2 - R.K. Instalatii de interventie TW30- 3 buc.
Valoarea estimata fara TVA: 4, 200, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Conf. Anexa B loturi. Garantia de part. se poate consitui pentru un lot sau ca suma a loturilor ofertate. Perioada de valab.: 90 de zile dela data limita stab. ptr. depunere aofertelor. Mod. de const. in cf. cu regl. art. 86din H.G. 925/2006. G.P. poate fi const. si in alta moneda decat lei, la un curs de reconversie afisat de BNR, la data publicarii A.P. Daca G.P. se constituie prin instrument de garantare, emis in cond. legii de catre o societate bancara sau de catre o societate de asigurari, se poate utiliza Formularul 4, sau orice alt model agreat de catre institutia emitenta, cu cond. resp. prev. art. 86 alin.(2)?(4) din H.G. nr.925/2006. Daca G.P. se const. prin virament bancar transferul va fi efect. in contul aut.contr. RO14 RNCB 0231 0195 6886 0001 deschis la BCR, Medias. Mod de prez.: dovada const. garantiei-Instrumentul de garantare se prezinta in original. Dovada const. G.P. trebuie sa fie prez. cel mai tarziu la data si ora stab. pentru desch. ofertelor. Ofertele care nu sunt insotite de G.P. in cuantumul, forma si avand perioada de valab. solic. in doc. de participare vor fi respinse. In cazul ofert. care se regasesc in cat. I.M.M.-urilor, cf. Legii nr. 346/2004 (facand dovada in acest sens pana la data limita stab. pentru depunerea ofertelor) G.P. se const. in procent de 50% din cuant. precizat in doc. de atribuire. In cazul dep. de oferte in asociere, garantia de part. trebuie constit. in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de oper. econ. G.P. emisa in alta limba decat romana va fi prez. in original si va fi insotita de traducerea autorizata si legalizata in lb romana. In masura in care Consiliul respinge pe fond contestatia aut. contr. va retine contestatorului din garantia de part. suma de: Lot 1- 5.880 lei, Lot 2- 5.880 lei, conf. art.278^1, alin.(1)din OUG 34/2006. Preved. alin.(1)se aplica si in cazul in care contesstatorul renunta la contestatie, cf. art. 278^1, alin.(2)din OUG 34/2006. Garantia de buna executie va fi de 7% din valoarea, fara TVA, a contractului.Modalitatea de constituire: conform prevederilor art. 90 din H.G. 925/2006.Modalitatea de restituire: conform prevederilor art. 92, alin.(2) din H.G. 925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii.Plata facturilor se efectueaza in termen de 30 de zile de la data primirii lor de catre achizitor
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din OUG nr. 34/2006, Modalitatea de indeplinire: Declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal (Completare Formular nr.6 ).
Nota: Acest formular trebuie prezentat de ofertant, ofertantul asociat, tertul sustinator (dupa caz).
2. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006
Conditie de calificare : autoritatea contractanta nu vacalifica ofertantul care inregistreaza datorii la bugetul consolidat (indiferent de cuantumul acestora); Ofertantul va prezenta Certificatul de atestare fiscalaprivind plata impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat care trebuie sa ateste indeplinirea obligatiilor scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. Pentru persoanele juridice romane Certificatul de atestare fiscala se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul iar pentru persoanele juridice straine documentul se prezinta in original sau copie conforma cu originalul si va fi insotit de traducere autorizata si legalizata. Modalitatea de indeplinire: Declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal (Model - Formular nr.7)Nota : Acest formular trebuie prezentat de ofertant, ofertantul asociatasociat, tertul sustinator (dupa caz).
Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de institutiile autorizate ale tarii de origine (certificate de atestare fiscala, caziere judiciare, alte documente echivalente, etc) prin care sa dovedeasca faptul ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat .
3.Declaratie ?Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta?Document de confirmare: Declaratie pe proprie raspundere, (completareFormular8).
Nota: Acest formular trebuie prezentat de ofertant, ofertantul asociat, (dupa caz).
4. Declaratie privind conflictul de interese (art.69^1)
Modalitatea de indeplinire: Declaratie pe proprie raspundere (completareFormular nr. 8)
Pentru aceasta declaratie, persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire in sensul articolului mentionatsunt urmatoarele: -Virgil Marius Metea, Director General SNGN ROMGAZ SA Medias;
-Lucian Barsan, Director Tehnic Achizitii SNGN ROMGAZ S.A. Medias;
-Ispasian Ioan Dinca, Director S.I.R.C.O.S.S.Medias;
-Sorin Gheorghiu , Directortehnic S.I.R.C.O.S.S. Medias;
-Angela Veronica Melinescu, Serviciul Contracte, membru comisie de evaluare;
-Elena Popa, Serviciul Contracte, membru comisie de evaluare;
-Aurelian Stefan Prisca, Serviciul Mecano-Energetic, membru comisie de evaluare;
-Dan Ionescu, Serviciul Mecano-Energetic, membru comisie de evaluare;
-Eugenia Boier, Serviciul Controlul costurilor preturi si tarife, membru comisie de evaluare
-Aurica Catana, Sef Serviciul Protectia Mediului;
- Andrei Iancu Popescu, Sef Biroul juridic. Pentru persoanele juridice romane documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta in original sau copie conforma cu originalul si vor fi insotite de traducere autorizata si legalizata.Pentru persoanele juridice romane1.Modalitatea de indeplinire: Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte domeniul de activitate principal/ secundar, codurile CAEN aferente acestora. Obiectul contractului de achizitie trebuie sa aiba cod corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Informa?iile cuprinse in acest document vor fi reale /actuale la data limita de depunere a ofertelor.Pentru persoanele juridice straine
2. Modalitatea de indeplinire: - Prezentarea dedocumente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic. (se va verifica prin accesareahttp: //ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do)
Nota: Autoritatea contractanta va solicita inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuireofertantului clasat pe primul loc pentru conformitate certificatul constatator in original sau copie legalizata, daca la data limita stabilita pentru depunereaofertelor acesta a prezentatdocumenulin copie lizibila ?conform cu originalul?.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind cifra de afaceri globala pe ultimii 3 ani .
Nu se solicita indeplinirea unui prag valoric pentru indicatorul financiar ?cifra medie de afaceri globala in ultimii 3ani?.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa Formularul 11 ?Declaratie privind cifra de afaceri?Pentru calcul echivalentei se va aplica cursul mediu anual lei/alta valuta comunicat de BNR, pentru fiecare an in parte.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Experienta similara
Lista principalelor servicii prestatein ultimii 3 ani, care sa contina valori, perioade de prestare, beneficiari, indifirent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati. Lista va contine cel putin un contract care sa confirme prestarea de servicii similare in valoare de cel putin:
- Lot 1:800.000lei, Lot 2:700.000 leiPentru indeplinirea pragului solicitat se pot prezenta maxim trei contractede valori mai mici, care cumulate sa indeplineasca cerinta.Confirmarea indeplinirii cerintei de calificare referitoare la experienta similarase face prin prezentarea de copii dupa certificate/documenteemise sau contrasemnate de o autoritate contractantasau de catre clientul privat beneficiar.Numarul de ani solicitati in vederea demonstrarii experientei similare se calculeazaprinraportare la data limita de depunere a ofertelor.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa Formularul 13.
Pentru calcul echivalentei se va aplica cursul mediu anual lei/alta valuta comunicat de BNR, pentru fiecare an in parte.
Ofertantul va indica ca la elaborarea ofertei a tinut cont de obligatiile privind respectarea normelor de protectia mediului. In acest sens se va prezenta ?Declaratie privind respectarea normelor referitoare la protectia mediului".
Modalitatea de indeplinire
Se va completa Formularul 18.
Informatii privind subcontractantii
Se va prezenta o declaratie privind subcontractantul /subcontractantii, partile din contract pe care acesta/ acestia urmeaza sa le indeplineasca, datele de recunoastere ale acestuia/acestora si, dupa caz, acordul acestuia/acestora.Nota: In cazul in care parti din contractul de achizitie publica urmeaza sa se indeplineasca de unul sau mai multi subcontractanti, ofertantul are obligatia ca la incheierea contractului de achizitie publicasa prezinte contractele incheiate intre el si subcontractantii nominalizati in oferta, (art. 96 din H.G. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare). Contractele prezentate trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contractul de achizitie publica.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa Formularul 1
Informatii privind asocierea
Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna. In acest caz se va prezenta obligatoriu un acord de asociere
Modalitatea de indeplinire
Se va completa Formularul 16.
Informatii privind sustinerea ferma
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitiaofertantului resursele tehnice si profesionale invocate. Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d).
Modalitatea de indeplinire
Se va completa Formularul 15.
Cerinta 1 .Certificat ISO 9001:2008, pentru activitatea de reparat sau fabricat instalatii de foraj, sau echivalent, care confirma sistemul de management al calitatii, valabil la termenul limta de depunere a ofertelor.
Modalitatea de indeplinire
Se va prezenta Certificatul ISO 9001:2008, sau echivalent.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Autoritatea contractanta are obligatia sa invite la etapa de licitatie electronica numai ofertantii a caror oferte au fost declarate admisibile. La licitatia electronica au dreptul sa participe doar operatorii economici inregistrati in SEAP conform art. 6 alin. (2)din Hotararea 1660/2006 si carora le-au fost transmise invitatii de participare la aceasta faza de catre autoritatea contractanta, cf. preved. art. 165 alin. (2) din O.U.G. 34/2006. Refuzul unui operator economic de a se inregistra in SEAP in scopul participarii la etapa finala de licitatie electronica este asimilat cu retragerea ofertei, in acest caz fiind aplicabile prev. art. 87 alin.(1) lit. a). din H.G. 925/2006.Elementul care va face obiectul procesului repetitiv de ofertare este ?pretul ofertei?.Informatii disponibile: Numar runde :1 rundaDurata rundei: 1 ziOfertantii pot vedea cea mai buna oferta de pret: da xnu ?Ofertantii pot vedea nr. de participanti inscrisi la licitatieda xnu ?Licitatia se prelungeste automat, in cazul modificarii clasamentului da ?nu xSe va utiliza pasul de licitare: da?nu xDupa incheierea rundei de licitatie electronica, operatorii economici care si-au imbunatatit oferta au obligatia sa transmita autoritatii contractante Formularele de oferta 10B si centralizatarele de preturi 10B1-B6 completate corespunzator in functie de valoarea ofertei transmise in cadrul rundei de licitatie electronica la care au participat. Transmiterea formularelor se va face la sediul aut. contractante in cel mult doua zile lucratoare de la terminarea rundei de licitatie electronica, in original, semnate si stampilate de catre reprezentantul legal sau conventional al ofertantului sau de o persoana imputernicita expres.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 13.11.2013 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
14.11.2013 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 14.11.2013 10:00
Locul: Sediul SIRCOSS Medias, Soseaua Sibiului, nr. 5, jud. Sibiu
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantiilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale dupa faza finala de licitatie electronica autoritatea contractanta va solicita reofertarea pretului in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Persoana vatamata poate sesiza Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor in vederea anularii actului si/sau a recunoasterii dreptului pretins ori a interesului legitim in conditiile art.256^2 din OUG nr.34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul juridic SIRCOSS Medias
Adresa postala: Soseaua Sibiului, nr. 5, Localitatea: Medias, Cod postal: 551129, Romania, Tel. +40 269805154, Email: [email protected], Fax: +40 269830283
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
26.09.2013 14:09
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer