Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reparatii cu rebobinare Motoare electrice de 6 KV, cu rotor bobinat / in scurt circuit


Anunt de participare (utilitati) numarul 139153/26.09.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: SUC. ELECTROCENTRALE ROVINARI, str. Energeticianului nr. 25, Localitatea: Rovinari, Cod postal: 215400, Romania, Punct(e) de contact: Birou Achizitii Lucrari, Servicii, Tel. +40 253372556-410, In atentia: Ing. Pupazan Aura, Email: [email protected], Fax: +40 253371922, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Suc. Electrocentrale Rovinari
Adresa postala: str. Energeticianului nr. 25, Localitatea: Rovinari, Cod postal: 215400, Romania, Punct(e) de contact: Registratura unitatii, Tel. +40 253372556-6305, Fax: +40 253371922
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
societate comerciala cu capital majoritar de stat
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Reparatii cu rebobinare Motoare electrice de 6 KV, cu rotor bobinat / in scurt circuit
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: Sediul prestatorului
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
?Reparatii cu rebobinare Motoare electrice de 6 KV, cu rotor bobinat / in scurt circuit? -defalcata pe loturi, astfel:
- Lot nr. 1 - Reparatii Motoare electrice 6 kV - actionare benzi carbune, tip MIP 3 (cu rotorul bobinat), 630 kW / 1000 rpm;
- Lot nr. 2 - Reparatii Motoare electrice 6 kV - actionare benzi carbune, concasori: ? tip MIB X (cu rotorul in scurtcircuit), fara racitor (IC 511)? tip MIB 3 (cu rotorul in scurtcircuit), cu racitor (IC 611);
- Lot nr. 3 - Reparatii Motoare electrice 6 kV - actionare pompe: ? tip MIB 3 (cu rotorul in scurtcircuit), cu racitor (IC 611)? tip MIB 2 (cu rotorul in scurtcircuit), cu racitor (IC 611).Achizitia este necesara pentru asigurarea functionarii in bune conditiii a benzilor de transport carbune, a concasoarelor aferente Gospodariei de Carbune, precum si a pompelor Spalare Bagger.De asemenea prin prestarea acestor servicii se are in vedere:
- aducerea motoarelor defecte la carateristicile si parametrii motoarelor noi;
- reducerea intreruperilor in functionarea utilajelor deservite datorate defectarii motoarelor electrice;
- reducerea cheltuielilor cu intretinerea si reparatiile pe timpul functionarii acestora;
- realizarea disponibilitatiide timp de 100% a motoarelor reparate.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50532100-4 - Servicii de reparare si de intretinere a motoarelor electrice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Total ?Reparatii cu rebobinare Motoare electrice de 6 KV, cu rotor bobinat / in scurt circuit? -defalcata pe loturi, astfel:
- Lot nr. 1 -Reparatii Motoare electrice 6 kV - actionare benzi carbune, tip MIP 3 (cu rotorul bobinat), 630 kW / 1000 rpm = 2 bucati;
- Lot nr. 2 - Reparatii Motoare electrice 6 kV - actionare benzi carbune, concasori = 4 bucati, din care: ? tip MIB X (cu rotorul in scurtcircuit), fara racitor (IC 511) = 3 bucati;? tip MIB 3 (cu rotorul in scurtcircuit), cu racitor (IC 611) = 1 bucata;
- Lot nr. 3 - Reparatii Motoare electrice 6 kV - actionare pompe = 3 bucati, din care: ? tip MIB 3 (cu rotorul in scurtcircuit), cu racitor (IC 611) = 1 bucata;? tip MIB 2 (cu rotorul in scurtcircuit), cu racitor (IC 611) = 2 bucati.
conform Caiet de Sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 168, 800RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
100 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare pentru: - Lotul nr.1 = 500, 00 lei;
- Lotul nr.2 = 750, 00 lei;
- Lotul nr. 3 = 550, 00 lei, cu valabilitate minim 90 zilecalendaristice de la data limita de depunere a ofertelor. Modul de constituire a garantiei pentru participare conform HG 925/2006 in vigoare, art.86, prin virament sau instrument de garantie bancara. Deasemenea garantia de participare se poate constitui si prin depunerea la casieriaSUCURSALA ELECTROCENTRALE Rovinari, a unui ordin de plata sau fila CEC, cu conditia confirmarii acestora de catre banca emitenta. In cazul constituirii prin instrument de garantare ofertantul va solicita bancii sau societatii de asigurari emitente a insera in mod expres situatiile prevazute la art. 87 din H.G. 925/2006, iar in cazul Lotului nr. 2 si situatiile prevazute la art. 278ยน din OUG 34/2006, (formular 11). Daca instrumentul de garantare nu respecta aceste cerinte oferta depusa va fi respinsa fiind incidente prevederile art. 33, alin. 3, pct. b, din HG 925 / 2006. Ofertele care nu sunt insotite de dovada constituirii garantiei de participare vor fi respinse. Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila. Garantia de participare se va returna de catre autoritatea contractanta conform cu prevederile art. 88 din HG 925/2006, corelat cu art. 2781 alin. (2) din OUG 34/2006 cu toate modificarile si completarile ulterioare.Garantia de participare emisa in alta limba, decat limba romana, va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana. Garantia de Buna Executie = 10 % din valoarea contractului, fara TVA. Modul de constituire a GBE, conform HG 925/2006 in vigoare, art.90 si Ordinul 1045/2011.Garantia de buna executie se va restitui de catre achizitor, conform Cap.8 din proiectul de contract.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, completare Formular 1 (inclusiv pentru tertul sustinator)
Nota: In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
2.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare completare Formular 2 (inclusiv pentru tertul sustinator va face referire doar la literele a), c1 ) si d))
Nota: In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
3.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 691 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, Formular 3 se va completa si decatre subcontractant/asociat (inclusiv pentru tertul sustinator)Persoanele care detin functii de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: -Director S.E. Rovinari ?Ing. Ciurel Laurentiu
-Director Economic ? Ec. Scurtu Maria
-Director Achizitii ? Ing. Chirca Delia-Persoanele care semneaza/aproba documenteleemise in legatura cu sau pentru procedura de achizitie: Ing. Teodorescu Raducu, Ing. Bratuianu Preda, Ing. Dumitrescu Filimon, Ing. Pasareanu Flavia, Ing, Minoniu Mircea, Ing. Bujor Cristina, Ec. Vilceanu Adriana, Ing. Ciurel Nicoleta, Ing. Pupazan Aura, Ing. Teiu Sorin, Cons. jr. Pupazan Adela .
4.Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta completare Formular 4 (cf. Ordin ANRMAP Nr. 314/2010)
In cazul unei asocieri fiecare asociat este obligat sa indeplineasca aceasta cerinta. In cazul in care oferta este depusa de catre un grup de operatori economici, atunci oferta comuna trebuie sa cuprinda un acord preliminar de asociere.
5.Documente care demonstreaza indeplinirea obligatiilor exigibile de plata
Se vor prezenta ca documente edificatoare:
1. Pentru Persoane Juridice Romane
a) Certificat de Atestare Fiscala privind impozitele si taxele catre stat, precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat si a pensiei suplimentare, emis de Directia Generala a Finantelor publice (pentru persoane fizice/juridice romane), in copie lizibila certificata ?conform cu originalul?, semnata si stampilata ;
b) Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a taxelor si impozitelor la bugetul local, eliberate de Primaria in raza careia se afla sediul societatii, in copie lizibila certificata ?conform cu originalul?, semnata si stampilata.
2. Pentru Persoane Juridice StraineDeclaratie pe propria raspundere, pentru persoanele juridice straine, daca in tara de resedinta nu se elibereaza certificatele mentionate anterior.
Prin certificatele mentionate la punctele a) si b) ofertantul trebuie sa faca dovadaca nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.
Note :
1.Documentele emise in alta limba decat limba romana trebuie sa fie insotite de traduceri autorizate in limba romana
2.In cazul in care exista incertitudini in ceea ce priveste situatia personala a respectivilor candidati/ofertanti, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita in mod direct informatii de la autoritatile competente care emit documente de natura celor prevazute. 1.Certificat constatator, eliberat de Oficiul Registrului Comertului, in original, copie legalizata sau copie ?conforma cu originalul?, emis cu cel mult 30 de zile inainte de data depunerii ofertelor, din care sa reiasa ca ofertantul are ca obiect de activitate principal sau secundar prestarea de servicii solicitate prin prezenta documentatie de atribuire.Ofertantul clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire va prezenta pentru conformitate documentul in original/copie legalizata, in situatia in care a fost prezentat in copie conform cu originalul.Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din Certificatul constatator emis de ONRC.
2. Declaratie pe propria raspundere completata conform Anexei 1 din O.G. 27/26.01.2006 privind modificarea si completarea Legii 346 /2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii.Ofertantii incadrati ca IMM beneficiaza de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri si garantiile cerute. ( daca este cazul)
Documentele vor fi prezentate in copie lizibila certificata ?conform cu originalul?, semnata si stampilata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Media cifrei de afacrei globale pe ultimii trei ani sa fie de minim: - pentru Lotul nr. 1 = 80.000, 00 lei;
- pentru Lotul nr. 2 = 140.000, 00 lei;
- pentru Lotul nr. 3 = 90.000, 00 lei, - Se va prezenta situatia financiara la
31.12.2011 sau situatia financiara pentru primele 6 luni din 2012.
Conversia leu/valuta se face prin raportare la cursul mediu BNR aferent fiecarui an in parte.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Formularului nr. 6.a.si Formular 6.b.
Lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, care sa confirme prestarea acestor servicii sau servicii similare;
2.Formularul nr.7.a) si Formular nr.7.b)Informatii privind experienta similara:
- Prezentarea de documente (contract/proces verbal de receptie) care sa confirme ca ofertantul a prestat in ultimii 3 ani, minim un serviciu saumaxim trei servicii similare prestat/prestate si dus/duse la bun sfarsit de catre ofertant, a carui/caror valoare sa fie de minim: - pentru Lotul nr. 1 = 40.000, 00 lei;
- pentru Lotul nr. 2 = 70.000, 00 lei;
- pentru Lotul nr. 3 = 40.000, 00 lei;
1 (una) recomandare sau document constatator din partea achizitorului pentru serviciul respectiv, aceasta solicitare fiind necesara pentru certificarea ofertantului ca poate presta un serviciu de acest fel si protejeaza autoritatea contractanta de incredintarea contractului de servicii unui operator economic fara experienta care sa nu poata presta serviciul ce ar duce la costuri suplimentare si decalarea termenelor de prestare;Pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR/BCE, pentru fiecare an
3.Formular 8
Declaratie referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari.
4.Formular 9
Declaratie pe propria raspundere referitoare la personalul cheie si personalul tehnic de care dispune sau sau al carui angajament de participare l-a obtinut, precum si al cadrelor de conducere pentru indeplinirea contractului.
- ofertantul va prezentapersonal specializat si suficient pentru executia lucrarii, cu respectarea cerintelor din caietul de sarcini.
-Pentru personalul cheie si fiecarespecialist tehnic mentionat in lista, se vor prezenta: - Curriculum vitae- Actul de studii ( diploma studii superioare/medii. )- Dovada calificarii / atestarii / autorizarii pentru specializarea respectiva
5.Informatiiprivind subcontractantii (daca este cazul)
In cazul subcontractarii unor parti din contract, ofertantul trebuie sa prezinte urmatoarele:
- Formularul nr. 10.a si tabelul/anexa acestuia - Declaratie privind subcontractantul / subcontractantii, partea/partile din contract pe care acesta / acestia urmeaza sa le indeplineasca, datele de recunoastere ale acestuia/acestora.;
- Formular 10.b - ?Acord de subcontractare?, incheiat intre ofertant si subcontractant
Note: (1) In cazul in care parti din contractul de achizitie publica urmeaza sa se indeplineasca de unul sau mai multi subcontractanti, autoritatea contractanta are obligatia de a solicita, la incheierea contractului de achizitie publica respectiv, prezentarea contractelor incheiate intre viitorul contractant si subcontractantii nominalizati in oferta. Contractele prezentate trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contractul de achizitie publica.(2) Neprezentarea unuia dintre documentele solicitate, in cazul subcontractarii, atrage declararea ofertei ca inacceptabila.
6. Informatii privind asocierea (daca este cazul):
In cazul asocierii, ofertantul trebuie sa prezinte urmatoarele:
- Formular 10.c - ?Acordul de asociere?, (in original sau copie legalizata, in limba romana sau traducere autorizata)- Formular 10.d - ?Imputernicire pentru reprezentare la procedura?, (in original sau copie legalizata, in limba romana sau traducere autorizata)
Note: In cazul asocierii se va respecta art. 44 din OUG 34/2006.Ofertele depuse de operatori economici care sunt parteneri intr-o asociere trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte: a) Oferta trebuie sa cuprinda toate informatiile solicitate pentru fiecare partener din cadrul asocierii precum si partea de contract indeplinita de fiecare asociat (valoric si procent din valoarea contractului), inclusiv resursele tehnice si umane ( certificate / atestate / autorizatii solicitate in fisa de date, pentru partea de implicare a respectivului asociat); b) Oferta trebuie sa fie semnata intr-un mod care obliga legal toti partenerii;c) Unul din membrii asocierii trebuie numit ca partener conducator (Lider de asociatie) - responsabil de contract si aceasta numire trebuie sa fie confirmata printr-o imputernicirescrisa semnata de fiecare partener in parte
d) Oferta trebuie sa includa un acord de asociere prin care sa se stipuleze ca toti partenerii sunt responsabili in mod legal, uniti si individual, pentru realizarea contractului, ca partenerul conducator va fi autorizat sa primeasca si sa transmita instructiuni in numele fiecaruia si tuturor partenerilor si ca realizarea contractului.e) Toti partenerii din cadrul asocierii trebuie sa ramana in aceasta forma asociativa pe toata durata de realizare a contractului; f) Structura sau constituirea asocierii nu va fi modificata, pe durata executarii contractului, decat cu aprobarea prealabila a Autoritatii Contractante si numai in situatii exceptionale. Noua asociere trebuie sa indeplineasca cel putin aceleasi criterii de eligibilitate si de conformitate ca cea initiala.
In cazul asocierii documentele solicitate a fi prezentate prin fisa de date a achizitiei, vor fi prezentate de fiecare operator economic din cadrul asociatiei.In cazul asocierii mai multor operatori economici, cerintele privind capacitatea economico-financiara si tehnica si/sau profesionala pot fi indeplinite prin cumul.
In cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare, asocierea va fi legalizata, iar actul incheiat va fi prezentat autoritatii contractante. Contractul de asociere trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se va constitui ca anexa la contractul de achizitie publica.
Neprezentarea unuia dintre documentele solicitate, in cazul asocierii, atrage declararea ofertei ca inacceptabila.
1. CertificareaSistemului calitatiiin conformitate cu standardul SR EN ISO 9001 editia 2008, sau echivalent.
Se vor prezenta document(ele) emis(e) de catre un organism de certificare acreditat in tara sau in strainatate care confirma ca ofertantul are certificat un sistem de management al calitatii pentru domeniul de activitate din sfera domeniului activitatilor aferente obiectului contractului
2. CertificareaSistemului de management de mediu in conformitate cu standardul SR EN ISO 14001 editia 2005, sau echivalent.
Se vor prezenta document(ele) emis(e) de catre un organism de certificare acreditat in tara sau in strainatate care confirma ca ofertantul are certificat un sistem de mediu, pentru domeniul activitatilor aferente obiectului contractului
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 16.10.2012 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
16.10.2012 11:30
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 16.10.2012 12:30
Locul: Sucursala Electrocentrale Rovinari, Str Energeticianului nr 25, Loc Rovinari
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
membrii comisiei si persoanele imputernicite ai operatorilor economice.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
1. Toate documentele de calificare solicitate prin FDA trebuie sa fie prezentate in ofertele depuse, altfel ofertele vor fi considerate inacceptabile, exceptie fiind situatia prevazuta la art. 11, alin. 4, cu respectarea alin. 5, HG 925/2006. Nu se admit completari cu documente dupa data limita de depunere a ofertei. Dupa deschiderea ofertelor se vor cere numai clarificari la documentele depuse, daca este cazul.2. Ofertantul/candidatul isi poate demonstra situatia economica si financiara ori capacitatea tehnica si/sau profesionala prin prezentarea unui angajament ferm de sustinere din partea unui tert, in conditiile art. 186 si 190 din OUG 34/2006. Pentru a fi luata in considerare sustinerea acordata, angajamentul trebuie sa reprezinte un instrument juridic care sa asigure dreptul autoritatii contractante de a solicita, in mod legitim, indeplinirea anumitor obligatii de catre persoana sustinatoare.Angajamentul va face parte integranta din contractul de achizitie publica.3.Daca mai multi operatori economici prezinta oferte egale, cu pretul cel mai scazut, se va solicita reofertarea propunerilor financiare , in plic inchis, pana la departajare4. In conformitate cu Art 189 alin (1) din OUG 34/2006, achizitorul are dreptul de averifica/controla - direct sau prin intermediul unei autoritati competente apartinand statului in care operatorul economic este stabilit, si cu conditia acordului acestei autoritati - capacitatile ofertantului, precum si masurile aplicate pentru controlul calitatii.5. Persoanele care asigura sustinerea financiara si/sau capacitatea tehnico-profesionala vor prezenta obligatoriu decalaratiile de neincadrare in situatiile prevazute la art 180 si 181 din OUG 34/2006 in vigoare.6. Ofertantul va putea sa efectueze o vizita in teren pentru a vizualiza locul in care se va executa lucrarea, in urma unei cereri scrise adresata achizitorului.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
in conformitate cu prevederile art.2562 din OUG nr.34/2006- 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul juridic al suc. Electrocentrale Rovinari
Adresa postala: str. Energeticianului nr. 25, Localitatea: Rovinari, Cod postal: 215400, Romania, Tel. +40 253372556-339, Fax: +40 253371922
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
25.09.2012 07:55
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer