Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ,,REPARATII CURENTE AUTOSASIURI TATRA SI MERCEDES?? ? 5 loturi


Anunt de participare (utilitati) numarul 138250/17.08.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.
Adresa postala: Sos. Sibiu nr. 5, Localitatea: Medias, Cod postal: 551129, Romania, Punct(e) de contact: D-na Ghindoc Milica, Tel. +4 0269805134, Email: [email protected], Fax: +4 0269830283, Adresa internet (URL): www.romgaz.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate Nationala
Activitate (activitati)
- Prospectare ?i extragere a gazului ?i petrolului
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
, ,REPARATII CURENTE AUTOSASIURI TATRA SI MERCEDES?? ? 5 loturi
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: La sediul prestatorului si la locatiile indicate de achizitor.
Codul NUTS: RO126 - Sibiu
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 12 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 46, 640 si 385, 880RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: In functie de necesitatea autoritatii contractante.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se urmareste mentinerea starii tehnice corespunzatoare a autovehiculelor precum si reducerea timpilor de stationare, iar in cazul instalatiilor de interventie interventia prompta in caz de accident tehnic sirepunerea in functiune in cel mai scurt timp a utilajului respectiv fara deplasarea acestuia de pe locatia unde se afla.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50114000-7 - Servicii de reparare si de intretinere a camioanelor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lotul 1: Reparatii curente autosasiuri Tatra Sectia Medias: val.estimata a acordului cadru este de min. 6380 lei si de max.82720lei. Acordul cadru cantitate min. 7 reparatii si max. 90 reparatii.Contractul subsecvent cant. min.o reparatie si max.5 reparatii.(val.estimata a tarifului pt.tarifele de reparatii sunt: 80 lei/ora la sediul prestatorului si 90 lei/ora la beneficiar, iar ore estimate pentru o reparatie=11 ore).
Lotul 2: Reparatii curente autosasiuri Tatra Sectia Tg. Mures: val.estimata a acordului cadru este de min. 6380 lei si de max.78980 lei. Acordul cadru cantitate min. 7 reparatii si max. 85 reparatii.Contractul subsecvent cant. min.o reparatie si max.5 reparatii.(val.estimata a tarifului pt.tarifele de reparatii sunt: 80 lei/ora la sediul prestatorului si 90 lei/ora la beneficiar, iar ore estimate pentru o reparatie=11 ore).
Lotul 3: Reparatii curente autosasiuri Tatra Sectia Ploiesti: val.estimata a acordului cadru este de min. 6380 lei si de max.44880 lei. Acordul cadru cantitate min. 7 reparatii si max. 49 reparatii.Contractul subsecvent cant. min.o reparatie si max.5 reparatii.(val.estimata a tarifului pt.tarifele de reparatii sunt: 80 lei/ora la sediul prestatorului si 90 lei/ora la beneficiar, iar ore estimate pentru o reparatie=11 ore).
Lotul 4: Reparatii curente autosasiuri Mercedes Sectia Medias: val.estimata a acordului cadru este de min. 13750 lei si de max.97350 lei. Acordul cadru cantitate min. 7 reparatii si max. 53 reparatii.Contractul subsecvent cant. min.o reparatie si max.5 reparatii.(val.estimata a tarifului pt.tarifele de reparatii sunt: 150 lei/ora la sediul prestatorului si 250 lei/ora la beneficiar, iar ore estimate pentru o reparatie=11 ore).
Lotul 5: Reparatii curente autosasiuri Mercedes Sectia Tg. Mures: val.estimata a acordului cadru este de min. 13750 lei si de max.81950 lei. Acordul cadru cantitate min. 7 reparatii si max. 47 reparatii.Contractul subsecvent cant. min.o reparatie si max.5 reparatii.(val.estimata a tarifului pt.tarifele de reparatii sunt: 150 lei/ora la sediul prestatorului si 250 lei/ora la beneficiar, iar ore estimate pentru o reparatie=11 ore).
Valoarea estimata fara TVA: intre 46, 640 si 385, 880RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
L1: Rep.autosasiuri Tatra Medias- 1.600 lei, L2: Rep.autosasiuri Tatra Tg.Mures? 1.570 lei, L3: Rep.autosasiuri Tatra Ploiesti - 890 lei, L4: Rep.autosasiuri Mercedes Medias ? 1.940 lei, L5: Rep.autosasiuri Mercedes Tg. Mures ? 1630 lei.Garantia se poate constitui pentru un lot sau ca suma a loturilor ofertate. Perioada de valabilitate: 90 de zile de la termenul limita prevazut pentru primirea ofertelor. Modalitatea de constituire: Conform reglementarilor art. 86, alin. (1) din H.G. 925/2006. Contul autoritatii contractante: RO14 RNCB 0231 0195 6886 0001, deschis la BCR Medias. In orice situatie, dovada constituirii garantei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilita pentru deschiderea ofertelor, cf. art 86, alin.(6) din hg 925/2006. Ofertele care nu sunt insotite de garantia de participare in cuantumul, forma si avand perioada de valabilitate solicitata in documentatia de participare vor fi respinse. In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.In cazul unei contestatii respinse de CNSC, conform prevederilor art. 278^1 O.U.G. 34/2006 cu completarile ulterioare, se va retine din garantia de participare, pentru Lotul 1 cuantumul de 827, 20 lei, pentru Lotul 2 cuantumul de 789, 80 lei, pentru Lotul 4 cuantumul de 973, 50 lei, pentru Lotul 5 cuantumul de 819, 50 lei.De asemenea autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia pentru participare, incazul in care ofertantul isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia; ofertantul desemnat castigator nu constituie garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei; incazul in care ofertantul desemnat castigator, refuza sa semneze acordul cadru in perioada de valabilitate a ofertei. Garantia de buna executie va fi de 7% din valoarea fara TVA, a contractului. Modalitatea de constituire: conform prevederilor art. 90 din H.G. 925/2006, modificat de art. II din H.G. nr. 1045/2011. Modalitatea de restituire: in cel mult 14 zile de la data indeplinirii de catre contractant a obligatiilor asumate prin contractul respectiv, daca nu au fost ridicate pana la acea data pretentii asupra ei.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii. Plata facturilor se efectueaza in termen de 30 de zile de la data primirii lor de catre achizitor
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 din OUG 34/2006 - Se va completa formularul nr. 12A cuprins in Sectiunea III (Aceasta declaratie se solicita pt ofertant/fiecare asociat/tert sustinator); Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. 34/2006 - Se va completa formularul 12B cuprins in Sectiunea III (Aceasta declaratie se solicita pt ofertant/fiecare asociat/tert sustinator privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. 34/2006 lit. a, c^1 si d); Certificatul de Atestare Fiscala privind impozitele, taxele catre stat, precum si a contributiilor pentru asigurarile sociale de stat, emis de Directia Generala a Finantelor publice (pentru persoane fizice/juridice romane) care sa prezinte situatia datoriilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele - Se va prezenta in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? (acest doc se prezinta de ofertant/asociat).Certificat de participare cu oferta independenta conform Ordinului nr. 314 /2010, privind punerea in aplicare a certificatului
de participare la licitatii cu oferta independenta. - Se va completa formularul 13B cuprins in Sectiunea III(acest doc se prezinta de ofertant/asociat). Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din O.U.G. 34/2006- Se va completa formularul 13A cuprins in Sectiunea III referitor la evitarea conflictului de interese.Persoanele cu functie de decizie in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt urmatoarele:
d-nul Cindrea Corin Director ROMGAZ
- d-nul Gheorghiu Sorin Director- d-nul Andrea Nicolae Director Tehnic
- d-na Catana Aurica Serv. Protectia Mediului- d-nul Foloba Mircea Serv. Prevenire si Protectie
- d-na Ghindoc Milica Presedintele comisiei de evaluare- d-nul Prisca Aurelian membru al comisiei de evaluare- d-nul Anton Dan membru in comisia de evaluare
- d-na Melinescu Angela membru al comisiei de evaluare- d-nul Popescu Andrei consilier juridic.
(Aceasta declaratie se solicita pt ofertant/fiecare asociat/tert sustinator/subcontractant) 1.Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului (sau echivalent in cazul persoanelor juridice/fizice straine) eliberat cu maxim 30 de zile inainte de data depunerii ofertelor, din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator - se va prezenta in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? (acest doc se prezinta de ofertant/asociat).2. Declaratie pe propria raspundere de la operatorii economici inregistrati ca I.M.M. ? uri - DACA ESTE CAZUL - se va prezenta declaratia pe propria raspundere completata conform Anexei 1 din O.G. 27/26.01.2006.
3. Autorizatie RAR. Ofertantul va prezenta autorizatia emisa de Registrul Auto Roman pentru efectuarea reparatiilor la autosasiuri TATRA, respectiv MERCEDES, in termen de valabilitate.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale cu datele de identificare ale ofertantului
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul care participa la procedura cu subcontractanti trebuie sa prezinte formularul 12G cuprins in Capitolul IV, completat cu informatii privind partea/partile din contract ce urmeaza a fi subcontractate, datele de identificare si specializarea acestora, precum si acordurile de
subcontractare cu acestia;Precizam ca resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati se iau in considerare pentru partea lor de
implicare in contractul care urmeaza sa fie indeplinit, daca sunt prezentate documente relevante in acest sens. Pentru subcontractanti trebuie sa se
prezinte si declaratia pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din O.U.G. 34/2006, mai sus mentionata.
Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna. In acest caz se va prezenta obligatoriu un acord de
asociere in care se va mentiona faptul ca toti asociatii isi asuma raspunderea pentru indeplinirea viitorului contract de achizitie publica, ca
liderul asociatiei este imputernicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni in numele tuturor asociatilor si este raspunzator in nume propriu si in numele Asocierii pentru indeplinirea contractului. Intelegerea trebuie sa stipuleze,
de asemenea ca toti asociatii din Asociere sunt obligati sa ramana in Asociatie pe intreaga durata a contractului.
In cazul in care pentru indeplinirea contractului ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand sustinerea unei alte persoane
(indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant/candidat si persoana respectiva), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de
care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, in original, incheiat in forma autentica, prin care
aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate. In acest caz persoana care asigura
sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, avand obligatia de a
prezenta declaratia pe proprie raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 si art. 181 lit a), c1) si d
Ofertantul va face dovada care atesta detinerea (dotarea proprie/inchiriere sau alte forme de punere la dispozitie)de service-uri pentru loturile ofertate pe raza judetelor unde sunt sediile sectiilor SIRCOSS, respectiv Sibiu, Mures si Ploiesti sau judetele limitrofe
Ofertantul va trebui sa faca dovada ca poseda statie ITP ( Inspectie tehnica Periodica ) agreatasi autorizata de RAR.
Ofertantul va face dovada detinerii urmatoarelor documentatii specifice serviciilor de reparatii autovehicule:
-documentatie tehnica emisa de fabricant, pentru tipurile de autovehicule pentru care depune oferta: manual de intretinere si reparatie, precum si normative de timp/operatii pentru autovehicule cu sarcina utila > 3, 5 tone pentru care se face oferta.
Ofertantul trebuie sa dispuna dedotarea tehnica necesara pentru a efectua reparatiile solicitate in bune conditii(cel putin cate o bucata din fiecare):
- tester electronic cu programe de diagnosticare pentru tipurile de autovehicule pentru care depune oferta
- aparate pentru diagnosticarea motoarelor (opacimetru) verificat metrologic
- aparat pentru detectarea jocului in articulatii
- stand de franare pentru verificarea sistemului de franare, verificat metrologic
- atelier de vopsitorie- atelier pentru reparatii mecanice si electrice- atelier pentru repararea caroseriilor- atelier mobil pentru executarea reparatiilor la locatiile indicate de beneficiar in comandaNota: Daca operatorul economic nu detine in proprietate un utilaj/echipament/atelier mobil/etc solicitat pe langa posibilitatea prezentarii unui contract de inchiriere, etc. este permisa si prezentarea unui angajament.
Ofertantii vor prezenta, obligatoriu, un certificat de asigurare a calitatii ISO 9001/2008 sau echivalent a prestatorului.In situatia in care prezentarea certificatului solicitat nu este posibila, se poate prezenta un act echivalent, ca urmare a raportarii la sistemele de asigurare a calitatii bazate pe seriile de standarde Europene relevante, certificate de organisme conforme cu seriile de standarde Europene privind certificarea.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Va avea loc numai dupa o evaluare initiala integrala a ofertelor. L.E. se va org. prin intermediul SEAP, intr ? o singura runda, in termen de doua zile lucratoare dupa data la care au fost trimise invitatiile. Durata unei runde este de 1 (una) zi.Pt a putea participa la L.E. op. ec. treb. sa detina certif. digital valid -Inf. disp. la op.SEAP (www.e-licitatie.ro). Refuzul unui op. ec. de a se inregistra in SEAP in scopul participarii la etapa finala de L.E. = cu retragerea ofertei. Obiectul procesului repetitiv de ofertare, se refera numai la pretul maximal al acordului cadru oferat pt. fiecare lot in parte.Dupa incheierea rundei de L.E., op.ec.care si-au imbunatatit of. au oblig. sa transmita autoritatii contractante Form. de of.nr. 10B si centralizatorul de preturi 10B1 completate cu val rez in urma L.E. Transm.form. se va face in cel mult doua zile lucr. de la ultima runda de LE, in original, semnate si stampilate de catre reprezentantul op ec.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 04.09.2012 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
06.09.2012 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 06.09.2012 10:00
Locul: S.I.R.C.O.S.S. MEDIAS, cusediul in Medias, Soseaua Sibiului nr. 5
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Departajarea ofertelor cu acelasi pret: In situatia in care doi sau mai multi ofertanti admisibili, clasati pe primul loc, au acelasi pret in lei, comisia de evaluare va solicita noi propuneri financiare in plic inchis, contractul fiind atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. In solicitare se va indica locatia, data, ora la care se vor deschide plicurile precum si persoanele autorizate sa asiste la deschiderea noilor propuneri financiar La deschiderea ofertelor se va prezenta modelul de acord-cadru si de contract (cap IV), vizate de catre reprezentantii legali ai ofertantului pe fiecare pagina, in vederea insusirii clauzelor contractuale. Neprezentarea modelelor semnate si stampilate (cu eventuale obiectiuni formulate) se considera acceptare tacita de catre ofertant a clauzelor contractuale, acestea nemaiputand fi modificate ulterior. Este permisa formularea de obiectiuni in conformitate cu art. 36 alin. 2 lit b din HG 925/2006.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art. 256.2 alin 1), lit b) din OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul juridic S.I.R.C.O.S.S.
Adresa postala: Str. Soseaua Sibiului, nr. 5, Localitatea: Medias, Cod postal: 551129, Romania, Tel. +40 269805156, Email: [email protected], Fax: +40 2698030283
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
16.08.2012 13:47
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer