Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reparatii curente la instalatiile SCB de pe raza Sectiei CT2 Bucuresti, in statia Gaesti si pe distantele BLA Ghergani ? Titu, Fusea ? Matasaru, Matasaru-Gaesti,Gaesti ? Patroaia.


Anunt de participare (utilitati) numarul 127011/28.07.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Adresa postala:  Sucursala Regionala CF Bucuresti, Piata Garii de Nord, nr. 1-3, sector 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  010858, Romania, Punct(e) de contact:  Serviciul Comercial - Biroul Achizitii Publice , camera 56 , etaj I, Tel. 021/319.95.39-133.204, In atentia:  Liliana Lospa, Email:  [email protected], Fax:  021/318.23.81, Adresa internet (URL):  www.cfr.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Reparatii curente la instalatiile SCB de pe raza Sectiei CT2 Bucuresti, in statia Gaesti si pe distantele BLA Ghergani ? Titu, Fusea ? Matasaru, Matasaru-Gaesti, Gaesti ? Patroaia.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta
Locul principal de executare: Instalatia CED Statia Gaesti si pe distantele BLAGhergani ? Titu, Fusea ? Matasaru, Matasaru-Gaesti, Gaesti ? Patroaia.
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Reparatii curente la instalatiile SCB de pe raza Sectiei CT2 Bucuresti, in statia Gaesti si pe distantele BLA Ghergani ? Titu, Fusea ? Matasaru, Matasaru-Gaesti, Gaesti ? Patroaia.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45234115-5 - Lucrari de semnalizare feroviara (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Reparatii curente la instalatiile SCB de pe raza Sectiei CT2 Bucuresti, in statia Gaesti si pe distantele BLA Ghergani ? Titu, Fusea ? Matasaru, Matasaru-Gaesti, Gaesti ? Patroaia.
Valoarea estimata fara TVA: 187, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
60 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare: 3.740 lei, Se solicita garantie de buna executie in cuantum de 10% din valoarea contractului, fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Conform documentatiei de atribuire: Declaratie pe propria raspunere privind situatia personala - eligibilitateaDeclaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioareDeclaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG 34/2006Certificat fiscal privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata la bugetul consolidatCertificat de plata a taxelor si impozitelor locale eliberat de primarie, Certificat de participare la procedura cu oferta independenta ? conform Ordinului nr. 314/2010 al ANRMAPDeclaratie privind calitatea de participant la procedura (ofertant, asociat)Certificat de inregistrare emis de Oficiul National al Registrului Comertului, Certificat constatator, care sa cuprinda domeniul de activitate al ofertantului conform cu procedura, emis cu cel mult 30 de zile inaintea deschiderii ofertelor, de Oficiul National al Registrului Comertului de pe langa Tribunalul TeritorialAutorizatie de Furnizor Feroviar insotita de Agrement Tehnic eliberate de AFER pentru lucrarile supuse procedurii , valabile la data deschiderii ofertelorDocumente care dovedesc calitatea de IMMISO 9001/2008; ISO14001/2005 ; OHSAS 18001/2008
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilanturile contabile la 31.12.2008 ; 31.12.2009 si 31.12.2010 , cifra medie de afaceri pe ultimii 3ani - 374.000 lei
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Conform Documentatiei de atribuireDecl.ref.la efectivele medii anuale ale pers.angajat si al cadrelor de conducerein ultimii 3 ani, studiile, pregatirea profesionala, calificarea personalului de conducere, precum si a persoanelor responsabile cu indeplinirea contractului;Declaratie referitoare la utilaje si echipamente tehnice, Lista princ. lucrari executate in ultimii 5 ani, Experienta similara . Pt. demonstrarea experientei similare ofertantul trebuie sa faca dovada ca in ultimii 5 ani a finalizat contracte de lucrari similare in valoare cumulata de 187.000 leifara TVA , suma realizata din maximum 3 contracte de lucrariPentru contr. prez. la experienta similara se solicita recomandari
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 16.08.2011 23:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
17.08.2011 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 17.08.2011 11:00
Locul: Sucursala Regionala CF Bucuresti , Serviciul Comercial, Biroul Achizitii Publice, et. 1, cam. 56
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Fiecare ofertant va fi reprezentat oficial in fata comisiei de evaluare de o singura persoana care va putea avea un singur insotitor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Documentatia de atribuire si Caietul de sarcini se afla atasate la anuntul de participare la rubrica Documentatie si clarificari
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021.310.46.41, Email:  [email protected], Fax:  021.310.46.42, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
x
Adresa postala:  x, Localitatea:  x, Cod postal:  x, Romania, Tel. x, Fax:  x
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic al Autoritatii Contractante- Sucursala Regionala CF Bucuresti
Adresa postala:  Piata Garii de Nord, nr. 1- 3, sector 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  010858, Romania, Tel. 021.319.95.39-133.323, Fax:  021.318.23.81, Adresa internet (URL):  www.cfr.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
25.07.2011 08:33
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer