Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reparatii curente la instalatiile SCB de pe raza SectieiCT2 Bucuresti in statiile: Zavestreni, Vlasca, Toporu, Giurgiu Nord, Fratesti, Baneasa Giurgiu, Mihai Bravu si pe distantele BLA Chiajna ? Gradinari, Gradinari ? Vadu Lat


Anunt de participare (utilitati) numarul 105568/06.08.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Adresa postala:  Sucursala Regionala CF Bucuresti, Piata Garii de Nord, nr. 1-3, sector 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  010858, Romania, Punct(e) de contact:  Biroul Achizitii Publice, Tel. 021/319.9539-133.204 ; 133.302, In atentia:  Mihaela Samareanu, Email:  [email protected], Fax:  021/318.2381, Adresa internet (URL):  www.cfr.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Reparatii curente la instalatiile SCB de pe raza SectieiCT2 Bucuresti in statiile: Zavestreni, Vlasca, Toporu, Giurgiu Nord, Fratesti, Baneasa Giurgiu, Mihai Bravu si pe distantele BLA Chiajna ? Gradinari, Gradinari ? Vadu Lat
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Raza Sectiei CT2 Bucuresti in statiile: Zavestreni, Vlasca, Toporu, Giurgiu Nord, Fratesti, Baneasa Giurgiu, Mihai Bravu si pe distantele BLA Chiajna ? Gradinari, Gradinari ? Vadu Lat
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Reparatii curente la instalatiile SCB de pe raza SectieiCT2 Bucuresti in statiile: Zavestreni, Vlasca, Toporu, Giurgiu Nord, Fratesti, Baneasa Giurgiu, Mihai Bravu si pe distantele BLA Chiajna ? Gradinari, Gradinari ? Vadu Lat
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45234115-5 - Lucrari de semnalizare feroviara (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Reparatii curente la instalatiile SCB de pe raza Sectiei CT2 Bucuresti in statiile: Zavestreni, Vlasca, Toporu, Giurgiu Nord, Fratesti, Baneasa Giurgiu, Mihai Bravu si pe distantele BLA Chiajna ? Gradinari, Gradinari ? Vadu Lat, conform Caietului de Sarcini si a Documentatiei de atribuire
Valoarea estimata fara TVA: 500, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
90 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare: 5.000 lei, Se solicita garantie de buna executie in cuantum de 5% din valoarea contractului, fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri de la bugetul de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Conform documentatiei de atribuire: Declaratie pe propria raspunere privind situatia personala - eligibilitateaDeclaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioareCertificat fiscal privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat si sanatate, Certificat de plata a taxelor si impozitelor locale eliberat de primarie, Declaratie privind calitatea de participant la procedura (ofertant, subcontractant, asociat)Certificat de inregistrare emis de Oficiul National al Registrului Comertului, Certificat constatator, care sa cuprinda domeniul de activitate al ofertantului conform cu procedura, emis cu cel mult 30 de zile inaintea deschiderii ofertelor, de Oficiul National al Registrului Comertului de pe langa Tribunalul TeritorialAutorizatie de Furnizor Feroviar insotita de Agrement Tehnic eliberate de AFER, pentru lucrarea supusa procedurii de achizitie conform Documentatiei de atribuire;Documente care dovedesc calitatea de IMM
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilantul contabil la 31.12.2008 si 31.12.2009 , cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani de sustinere a contractului :1.000.000 lei
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale pers. angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani: studiile, pregatirea profesionala, calificarea personalului de conducere, precum si a persoanelor responsabile cu executia lucrarilor, personalul tehnic de specialitate ; Operatorul economic va face dovada ca dispune de personal instruit si atestat AFER in conformitate cu Ordinul ministrului transporturilor nr. 290/13.04.200 care sa asigure desfasurarea proceselor de executare a lucrarilor si/sau prestari servicii feroviare critice pentru care s-a solicitat autorizatia. Se vor prezenta autorizatiile AFER sau echivalentul din tara contractorului pentru personalul de executie ; Declaratie referitoare la utilaje si echipamente tehnice
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
50%
Descriere: Componenta financiara
2.
Durata de executie
30%
Descriere: Durata de executie
3.
Durata de garantie
20%
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 26.08.2010 23:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
27.08.2010 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 27.08.2010 10:00
Locul: Sucursala Regionala CF Bucuresti , Serviciul Comercial, Biroul Achizitii Publice, et. 1, cam. 56
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Fiecare ofertant va fi reprezentat oficial in fata comisiei de evaluare de o singura persoana care va putea avea un singur insotitor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
O parte din Documentatia de atribuire, se afla atasata la prezentul anunt de participare, rubrica Documentatie si Clarificari. Documentatia de atribuire contine: Fisa de date a achizitiei, Formulare si Modelul de contract. Restul documentatiei se poate ridica, pe suport electronic, de la SRCF Bucuresti, Piata Garii de Nord, nr. 1-3, sector 1, cod postal 010858, Serviciul Comercial, Biroul Achizitii Publice, et. 1, cam. 56
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Bucuresti
Adresa postala:  Splaiul independentei nr. 5, sector 5, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  050091, Romania, Tel. 021.319.51.80, Fax:  021.319.51.83
Organism competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  050091, Romania, Tel. 021.310.46.41, Email:  [email protected], Fax:  021.310.46.42
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic al Autoritatii Contractante- Sucursala Regionala CF Bucuresti
Adresa postala:  Piata Garii de Nord, nr. 1- 3, sector 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  010858, Romania, Tel. 021.319.9539-133.324, Fax:  021.318.2381, Adresa internet (URL):  www.cfr.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
06.08.2010 11:07
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer