Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reparatii curente ulite satesti comuna Livezile, judetul Mehedinti


Anunt de participare numarul 131822/05.12.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA LIVEZILE (CONSILIUL LOCAL LIVEZILE)
Adresa postala: LIVEZILE, Localitatea: Livezile, Cod postal: 227310, Romania, Punct(e) de contact: MARIANA RITA, Tel. 0252354101, Email: [email protected], Fax: 0252354102, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Reparatii curente ulite satesti comuna Livezile, judetul Mehedinti
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Comuna Livezile, judetul Mehedinti
Codul NUTS: RO413 - Mehedinti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Ulitele satesti sunt intr-o avansata stare de degradare. Pentru a se putea circula este necesar sa se realizeze o reprofilare a suprafetei acestora urmata de asternerea de imbracaminti bituminoase conform caietului de sarcini.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233141-9 - Lucrari de intretinere a drumurilor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Informatii privind cantitatilesiscopul contractului sunt prezentate detaliat in caietul de sarcini atasat prezentei Fise de date.
Valoarea estimata fara TVA: 362, 900RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este de 7.200 lei.Garantia de buna executie 10 % din pretul contractului, exclusiv TVA.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Ofertantul nu se afla in nici una din situatiile prevazute la art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. 2. Ofertantul nu se afla in nici una din situatiile prevazute la art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. 3. Ofertantul si-a indeplinit obligatiile exigibile de plata catre bugetul central si local la data scadentei de plata conform legii. 4. Ofertantul nu se afla in situatia prevazuta la articolul 46, alin. 1 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare 5. Ofertantul nu se afla in nici una din situatiile prevazute la art. 691 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare 6. Ofertantul trebuie sa fie inregistrat ca persoana juridica sau fizica, obiectul de activitate al ofertantului include activitati ce fac obiectul achizitiei publice, ca nu este in faliment, lichidare sau administrarea afacerilor de catre un judecator sindic 7. Certificatul de participare la licitatii cu oferta independenta conform Ordin ANRMAP 314/2011
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
8. Ofertantul are depozite bancare, linii de credit aprobate si neconsumate, confirmate de banci sau alte mijloace financiare suficiente pentru a realiza un cashflow de executie a lucrarilor 9. Media cifrei de afaceri in domeniul de activitate aferent obiectului contractului pe ultimii 3 ani financiari (2008, 2009, 2010)
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
8. - o suma de minim 30.000 lei, independent de angajamentele pentru alte contracte pentru o perioada de 1 luna.9. - sa fie de minim 700.000 lei.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
10. Lista lucrarilor executate in ultimii 5 ani 11. Ofertantul dispune de personalul de specialitate, strict necesar pentru indeplinirea contractului - Decl privind efectivele medii anuale 12. SR EN ISO 9001 13. SR EN ISO 14001 14. Formular nr. 12 G - ?Declaratieprivind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora?
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
10.Aceasta lista va fi insotita de cel putin un document ( contract sau proces verbal de receptie) prin care sa se confirme executarea de lucrari de drumuri de 350.000 lei fara TVA) 11. 1 Responsabil tehnic cu executia pe domeniu drumuri si poduri atestat MDRT; 1 Responsabil tehnic cu calitatea. Se vor prezenta copii dupa diplomele de studii, atestate, declaratii privind participarea la lucrari similaresi calitatea personalului nominalizat in aceste lucrari, CV uri.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 19.12.2011 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
20.12.2011 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 20.12.2011 10:00
Locul: sediul Primariei Livezile
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Da reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: STR. STAVROPOLEOS, NR. 6, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030084, Romania, Tel. 0213104641
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
PRIMARIA LIVEZILE
Adresa postala: comuna Livezile, Localitatea: LIVEZILE, Cod postal: 227310, Romania, Tel. 0252354101
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
29.11.2011 09:50
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer