Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?Reparatii defecte accidentale la vagoanele de transport titei (60 mc) si gazolina (80 si 86 mc) ? elemente de siguranta circulatiei?


Anunt de participare (utilitati) numarul 145346/30.07.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CONPET SA PLOIESTI
Adresa postala: Str. Anul 1848, nr. 1-3, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100559, Romania, Punct(e) de contact: agripina Tircavu, Tel. +40 0244401360, Email: [email protected], Fax: +40 0244402304, Adresa internet (URL): www.conpet.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
unic transportator de titei, etan si gazolina prin conducte
Activitate (activitati)
- Producere, transport ?i distribu?ie de gaz ?i de energie termic?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
?Reparatii defecte accidentale la vagoanele de transport titei (60 mc) si gazolina (80 si 86 mc) ? elemente de siguranta circulatiei?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: Rampele: Barbatesti (jud. Gorj), Biled (jud Timis), Marghita (jud. Bihor), statia CFR Brazi
Codul NUTS: RO316 - Prahova
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
contract avand ca obiect reparatii defecte accidentale la vagoanele de transport titei (60 mc) si gazolina (80 si 86 mc) ? elemente de siguranta circulatiei
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50222000-7 - Servicii de reparare si de intretinere a materialului rulant (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Reparatii defecte accidentale la elementele de siguranta circulatiei la 40 vagoane cisterna de transport titei (60 mc) si 29 vagoane cisterna de transport gazolina (80 si 86 mc)
Valoarea estimata fara TVA: 159, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantum garantie de participare: 3.180 lei. Valabilitate obligatorie garantie de participare: 120 de zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Mod de constituire: prin virament bancar in contul CONPET(RO38 RNCB 0205 0448 6570 0001, deschis la BCR Ploiesti) sau prin instrument de garantare emis de catre o societate bancara sau de asigurari, in ORIGINAL, irevocabil, in favoarea CONPET, conf. model din "Formulare". Obligatoriu, instr. de garantare va mentiona clar ca, in cazul in care ofertantul a formulat o contestatie respinsa de CNSC, sau la care a renuntat ulterior, CONPET are dreptul sa retina din valoarea GP, iar societatea bancara/asigurari va elibera catre CONPET, suma stabilita in conformitate cu art. 278 ind.1 din OUG 34/2006, respectiv suma de 1.590 lei. Documentul doveditor al garantiei de participare se anexeaza plicului exterior. In cazul in care garantía se constituie in alta valuta, data pentru care se determina echivalenta in lei: conform cursului B.N.R. valabil cu 5 zile inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Daca ofertantul beneficiaza de reducerea prevazuta de Legea nr. 346/2004 privind IMM, acesta are oblig.de a anexa plicului ext. al ofertei, documentele prevazute de aceasta Lege. Cuantum: 10 % din valoarea fara TVA a contractului;
- constituire prin: prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, in conformitatecu art. 90 alin. (3) din HG 925/2006 coroborat cu prevederile HG 1045/2011 sau prin Instrument de garantare , emis de catre o soc. bancara/soc.asigurari, prezentat in ORIGINAL, irevocabil, in favoarea te SC CONPET SA. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, CONPET va notifica aceasta pretentie prestatorului precizand obligatiile care nu au fost respectate
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Se solicita Declaratie privind eligibilitateaCerinta obligatorie: Ofertantul (liderul asocierii precum si fiecare asociat) are obligatia de a completa si prezenta Formularul nr. 2 din Sectiunea IV, ?Anexa Formulare?.
Ofertantul din alta tara are obligatia de a completa si prezenta Formularul nr. 2 din Sectiunea IV, ?Anexa Formulare?, in original si traducere legalizata in limba romana, in conformitate cu prevederile legale ale statului de rezidenta sau va prezenta documente edificatoare, in traducere legalizata in limba romana, care sa ateste faptul ca ofertantul nu se afla in niciuna din situatiile prevazute in declaratie, adaptate la legislatia statului de rezidenta.Cerinta nr. 2
Se solicita Declaratie privind neincadrarea intr-una din situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006
Cerinta obligatorie: Ofertantul (fiecare membru asociat - in cazul asocierii si exista tertul sustinator daca exista) are obligatia de a completa si prezenta Formularul nr. 3 din Sectiunea IV, ?Anexa Formulare?. Tertul sustinator are obligatia neincadrarii doar la prevederile lit.a, c ind.1 si d ale art. 181 din OUG 34/2006. Ofertantul din alta tara are obligatia de a completa si prezenta Formularul nr. 3 din Sectiunea IV, ?Anexa Formulare?, in original si traducere legalizata in limba romana, in conformitate cu prevederile legale ale statului de rezidenta sau va prezenta documente edificatoare, in traducere legalizata in limba romana, care sa ateste faptul ca ofertantul nu se afla in niciuna din situatiile prevazute in declaratie, adaptate la legislatia statului de rezidenta.Cerinta nr. 3
Se solicita Declaratie privind calitatea de participant la procedura
Cerinta obligatorie: Ofertantul are obligatia de a completa si prezenta in original Formularul nr. 4 din Sectiunea IV, ?Anexa Formulare?.Ofertantul din alta tara are obligatia de a de a completa si prezenta Formularul nr. 4 in original si in traducere legalizata in limba romana.Cerinta nr. 4
Se solicita Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta
Cerinta obligatorie: Ofertanul (liderul asociatiei precum si fiecare asociat) are obligatia de a completa si prezenta in original Formularul nr. 5 din Sectiunea IV, ?Anexa Formulare?.Ofertantul din alta tara are obligatia de a de a completa si prezenta Formularul nr. 5 in original si in traducere legalizata in limba romanaCerinta nr. 5
Se solicita Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul consolidat de stat si bugetele locale
Cerinta obligatorie: Ofertanul (in cazul asocierii, fiecare asociat) are obligatia de a prezenta Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul consolidat de stat si bugetele locale - formulare-tip eliberate de autoritatile competente, si anume: certificate de atestare fiscala, emise de Ministerul Finantelor Publice, respectiv consiliul local/primarie, din care sa reiasa situatia obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul de stat, respectiv catre bugetul local, in luna anterioara celei de depunere a ofertelor. Certificatele vor fi depuse in oferta in original sau in copie legalizata. sau in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.In cazul in care ofertantului I s-au acordat inlesniri la plata, acesta va prezenta si Conventia si Graficul de esalonare, precum si copii ale ultimelor documente de plata care sa dovedeasca faptul ca a respectat graficul de esalonare a platilor.
Observatii: Impozitele si taxele pentru care s-au acordat inlesniri la plata (amanari, esalonari etc.) de catre institutiilecompetente nu se considera obligatii exigibile de plata, in masura in care s-au respectat conditiile impuse la acordarea inlesnirilor.Cerinta nr. 6Se solicita Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 691din OUG 34/2006
Cerinta obligatorie: Ofertanul (in cazul asocierii, fiecare asociat; in cazul sustinerii, tertul sustinator; in cazul subcontractarii, subcontractantul) are obligatia de a completa si prezenta in original Formularul nr. 6. Ofertantul din alta tara are obligatia de a completa si prezenta Formularul nr. 6 in original si in traducere legalizata in limba romana.Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante: Ing. Liviu Ilasi ? Director General, ing. Narcis Stoica ? Director General Adjunct, Ec. Sanda Toader ? Director Financiar, dr.ing. Gheorghe Ionescu ? Director Mentenanta Dezvoltare, Ing. Vasile Crisan ? Sef Serviciu Achizitii Logistica, Presedinte comisie de evaluare; Membrii comisie de evaluare: Contracte, Lucrari, Servicii Ing. Marian Tudor ? Sef Birou CF; ing. Ingrid Voinea ? Birou CFP, cs.jr. Cornel Banica ? Serv. Juridic - Avizare; exp. AP Agripina Tircavu ? Serv. Achizitii Logistica; Membri de rezerva comisie de evaluare: ec. Adrian Nicolae Ivan ? Sef Birou Achizitii Aprovizionare; sp. imb. pr. Badea Florin - Birou CF; tehn. Vasile Bobocea ? Birou CFP; cs.jr. Octavian Tache ? Serv. Juridic- Avizare; Sinziana Motoc - Serv. Achizitii Publice, Logistica. Cerinta nr. 1
Se solicita Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului
Cerinta obligatorie: Ofertantul (in cazul asocierii, fiecare asociat) are obligatia de a prezenta certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului in conformitate cu Legea nr. 26/1990, in original, copie legalizata sau in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. Din acest certificat trebuie sa reiasa ca ofertantii au ca obiect de activitate reparatii vagoane cisterna.
In situatia in care ofertantul prezenta certificatul in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul, autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a verifica ulterior conformitatea copiei cu originalul/copia legalizata.Ofertantul isi va asuma raspunderea cu privire la faptul ca informatiile cuprinse in acest document trebuie sa fie valabile/reale la data limita de depunere a ofertelor.
Ofertantul din alta tara are obligatia de a prezenta documente edificatoare care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana juridica, starea societatii, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este stabilit. Documentele vor fi prezentate in limba romana, traducere legalizata.Cerinta nr. 2
Ofertantul trebuie sa prezinte, in copie, Autorizatii, certificate necesare pentru indeplinirea contractului, respectiv:
? Agrement tehnic feroviar pentru reparatii curente si accidentale la vagoanele de marfa, emise in conformitate cu prevederile OMT 290/2000- anexa 5 si 6, in copie;
? Autorizatie de furnizor feroviar AFER emis in conformitate cu prevederile OMT 290/2000- anexa 1 si 2, in copie;
Documentele vor fi valabile la data limita de depunere a ofertelor.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Ofertantul trebuie sa faca dovada mediei cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani de min. 318.000 lei. Daca situatiile financiare sunt
intocmite in alta moneda, pentru conversia in RON se va lua in consid.cursul mediu anual lei/euro comunicat de BNR pentru anul respectiv
Modalitatea de indeplinire
Cerinta obligatorie Ofertantul are obligatia de a completa si prezenta Formularul nr. 7 din Sectiunea IV, ?Anexa Formulare?.
Cerinta nr. 2Ofertantul va prezenta Bilanturile contabile pe ultimii 3 ani, vizate si inregistrate de organele competente.Se acepta si prezentarea altor documente edificatoare in cazul in care, din motive justificate corespunzator, operatorul economic un poate prezenta documentele solicitate.Documentele vor fi prezentate in limba romana, traducere legalizata
Modalitatea de indeplinire
Cerinta obligatorie: Se solicitaBilanturile contabile pe ultimii 3 ani, vizate si inregistrate de organele competente
Se acepta si prezentarea altor documente edificatoare in cazul in care, din motive justificate corespunzator, operatorul economic un poate prezenta documentele solicitate.Documentele vor fi prezentate in limba romana, traducere legalizata
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Ofertantul trebuie sa facadovada experientei sale in prestarea de servicii cu obiect asemanator celui pentru care se oferteaza, prin prezentarea a maxim 3 contracte cu obiect asemanator, respectiv reparatii vagoane cisterna caror valoare cumulata sa fi fost de minimum 159.000 lei. Pentru contractele mentionate ca experienta similara, ofertantii vor prezenta certificate / documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau de catre clientul beneficiar din care sa rezulte prestarea serviciilor similare.Ofertantul va putea prezenta si alte documente pe care le considera edificatoare in sustinerea si dovedirea experientei similare.
Pentru contractele incheiate in alta moneda, pentru calcul echivalentei se va aplica cursul mediu anual leu/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.
Modalitatea de indeplinire
Cerinta obligatorie: Ofertantul are obligatia de a prezenta: Formularul nr. 8, Anexa 1 la Formularul nr. 8 si Anexa 2 la Formularul nr. 8, completata si stampilata de achizitorul contractului prezentat in copie, formulare din Sectiunea IV, ?Anexa Formulare?
Cerinta nr. 2
Ofertantul are obligatia de a complete prezenta Declaratie si Lista cu subcontractantii care urmeaza sa indeplinesca parti (in exprimare valorica) din contract, cu: val. subcontr., acordul subcontractantului, specimen de semnatura si stampila in orig.(sau Acord de subcontractare, semnat?model
in Formulare). Nu se vor lua in considerare documente de calificare prezentate de subcontractant, cu exceptia celor solicitate expres si a resurselor materiale si umane, cu conditia ca subcontractantul sa indeplineasca in totalitate serviciile pentru care prezinta resursele.
Modalitatea de indeplinire
Cerinta obligatorie Ofertantul are obligatia de a completa si prezenta Formularul nr. 9 si anexa la acesta cu stampila si semnatura subcontractantului. Acord de subcontractare. Ofertantul din alta tara are obligatia de a prezenta documentele in original si in limba romana, traducere legalizata.
Cerinta nr. 1. Se solicita prezentarea Certificatului ISO 9001:2008 (SR EN ISO 9001:2008) sau ISO 9001:2000 sau SR EN ISO 9001:2001 sau a echivalentului acestora, emis de organisme acreditate, prin care se atesta faptul ca operatorul economic are implementat si mentine anumite standarde de asigurare a calitatii, pentru activitatile supuse licitatiei;
certificatul va fi valabil la data limita de depunere a ofertelor.
Modalitatea de indeplinire
Cerinta obligatorie: Ofertantul are obligatia de a prezenta, in copie, Certificatul ISO 9001:2008 (SR EN ISO 9001:2008) sau ISO 9001:2000 sau SR EN ISO 9001:2001 sau a echivalentului acestora, sau echivalent, emis de organisme acreditate, care confirma certificarea sistemului de management al calitatii pentru activitatile supuse licitatiei.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
La LE participa oferantii inregistrati in SEAP si cu oferte admisibile. In cadrul LE, reofertarea se refera la pretul din Formularul de oferta; Pentru LE, Autoritatea Contractanta invita ofertantii admisi sa prezinte preturi noi. Invitatia de participare si notificarea de incepere sunt generate si transmise automat de sistem la email-ul inregistrat; Pretul ofertatin runda 1 treb. sa fie mai mic decat cel initial.In cazul in care pretul este aparent neobisnuit de scazut (art.36 ind.1 alin.(1) din HG 925/2006), Autoritatea Contractanta va solicita justificarea acestuia.Ofertantii nu pot vedea cea mai buna oferta; Ofertantii nu pot vedea nr.de particip. inscrisi la licitatie; Nr.de runde ale licit.el.: 1; Durata unei runde: 1 zi; Daca ofertantul nu modifica in cadrul unei runde pretul, la stabilirea clasam. final e luata in considerare ultima oferta depusa (electronic sau initial). Dupa runda de LE, AC va solicita transmiterea ofertei financiare cu noile valori.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 14.08.2013 09:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
20.08.2013 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 20.08.2013 11:00
Locul: Sediul Ad-tiv II al S.C.CONPET S.A. Ploiesti din str. Rezervoarelor, nr.8 - sala de sedinte
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti imputerniciti ai ofertantilor: imputernicire, copie BI/CI
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
1) Ofertantul va completa si prezenta declaratie privind acceptare conditii obligatorii si clauze contractuale. In acest sens, ofertantul are obligatia sa completeze si sa prezinte Formularul nr. 9 din Sectiunea IV, ?Anexe Formulare?.2) Oferta va fi considerata neconforma in cazul in care se fac propuneri referitoare la clauzele contractuale obligatorii. Se pot formula amendamente la clauzele contractuale specifice.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic al S.C. CONPET S.A. Ploiesti
Adresa postala: str. Anul 1848, nr. 1-3, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100559, Romania, Tel. +40 244516451, Fax: +40 244401360
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
29.07.2013 15:12
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer