Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reparatii, intretinere si revizii tehnice curente la mijloacele auto S.E. Craiova II Loturile 1-5


Anunt de participare (utilitati) numarul 146688/20.09.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: SE Craiova II, Str Bariera Valcii nr.195, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200176, Romania, Punct(e) de contact: TRAIAN LUBA, Tel. +40 251599480, In atentia: Directia Achizitii - B.Achizitii Lucrari si Servicii, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 251599495, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Reparatii, intretinere si revizii tehnice curente la mijloacele auto S.E. Craiova IILoturile 1-5
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: la sediul Prestatorului
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Reparatii, intretinere si revizii tehnice curente la mijloacele auto S.E. Craiova II Loturile 1-5, conform caietului de sarcinisi anexelor.
LOT 1 ? GAMA HONDA - CR-V -1 bucata -
LOT 2 ? GAMA CHEVROLET Captiva-1 bucata
LOT 3 ? GAMA Renault ? Trafic si Master -2 bucati
LOT 4 - GAMA Daewoo ? Cielo si Nubira -2 bucati
LOT 5 ? GAMA Ford ? Mondeo si Ranger -2 bucati
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50110000-9 - Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)
50112000-3-Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Reparatii, intretinere si revizii tehnice curente la mijloacele auto S.E. Craiova II Loturile 1-5, conform caietului de sarcinisi anexelor. Valoarea estimata fara TVA (numai in cifre): 39882, 48 lei
LOT 1 ? GAMA HONDA - CR-V -1 bucata - Valoarea estimata fara TVA (numai in cifre): 727 lei
LOT 2 ? GAMA CHEVROLET Captiva-1 bucata- Valoarea estimata fara TVA (numai in cifre): 18073, 39 lei
LOT 3 ? GAMA Renault ? Trafic si Master -2 bucati - Valoarea estimata fara TVA (numai in cifre): 12803, 99 lei
LOT 4 - GAMA Daewoo ? Cielo si Nubira -2 bucati -Valoarea estimata fara TVA (numai in cifre): 4598, 47 lei
LOT 5 ? GAMA Ford ? Mondeo si Ranger -2 bucati - Valoarea estimata fara TVA (numai in cifre): 3679, 63 lei
Valoarea estimata fara TVA: 39, 882.48RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
3 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Valoarea garantiei este de 700 lei din care L1-0 lei, L2 -360 lei, L3-250 lei, L4 -90 lei, L5 -0 lei.Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: cel putin 60 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor. Echivalen?a leu/alta valuta pentru o garan?ie de participare depusa in valuta se va face la cursul comunicat de BNR cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.Forma de constituire a garantiei de participare care va fi acceptata: a) prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire.Nota: Garantia trebuie sa fie irevocabila. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa: -conditionat, respectiv dupa constatarea culpei persoanei garantate, in conformitate cu contractul garantat; sau-neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.b) OP confirmatde catre banca emitenta pana la data deschiderii ofertelor.c) Lichiditati depuse la caseria autoritatii contractante.Cont RO 73 BRDE 170SV87561661700 BRD Agentia Brazda lui NovacRetinerea garantieide participare se va face in conformitate cu art.2781 din OUG nr.34/2006 si art 87 din HG 925/2006, cu toate modificarile si completarile ulterioare. 10% din valoarea contractului fara TVAmodul de constituire a garantiei de buna executie : a).Instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari.b)Prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale.Contul la dispozitia Autoritatii Contractante se va deschidela unitatea Trezoreriei statului din cadrul organului fiscal competent. In acest caz, contractantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante, la o banca agreata de ambele parti.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proproii ale S.Complexul Energetic Oltenia SA
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea din OUG 34/2006.Prezentare Formular 5.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181din OUG 34/2006.Prezentare Formular 6.Neincadrarea in situatia prevazuta la art.69ยน din OUG 34/2006 -Reguli de evitare a conflictului de interese
Declaratie privind regulile de evitare a conflictului de interese fata de persoanele care detin functii de conducere in cadrul autoritatii contractante, si anume: Dan Vasile - Director SE Craiova II;Marian Motocu ? Director Tehnic
Cristian Basescu - Director Economic;Scarlatescu Lucian ? Director Achizitii
Prezentare Formular 16
Declaratie privind calitatea de participant la procedura -Prezentare Formular 7 - Documentul va fi prezentat originalCertificat de participare la licitatie cu oferta independenta -Prezentare Formular 11 - Documentul va fi prezentat original. Cerinta nr. 1 ?pentru Persoane juridice/fizice romane
Prezentare Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Camera de Comert si Industrie Nationala sau Teritoriala din judetul sau din municipiul Bucuresti, unde isi au sediul.
Nota: PENTRU OFERTANTUL CLASAT PE PRIMUL LOC, certificatul constatator, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, se va prezenta pentru conformitate a documentului in original/copie legalizata, DACA ACESTA A FOST PREZENTAT IN COPIE CONFORM CU ORIGINALUL. -Prezentare document emis de Oficiul Registrului Comertului din judetul sau din municipiul Bucuresti, unde isi au sediul astfel incat la data limita de depunere a ofertelor informatiile cuprinse in acest document sa fie reale/actuale.
Documentul va fi prezentat original/ copie lizibila certificata conform cu originalul
Cerinta nr. 2- Persoane juridice /fizice straine
PrezentareDocumente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional -Documentul va fi prezentat original/ copie lizibila certificata conform cu originalul.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale.
Informatii generale, inclusiv cifra medie de afaceri.Prezentarea informatiilor generale privind operatorul economic, potrivit formularului 8.
Prezentarea cifrei de afaceri globala pe ultimii trei ani, respectiv media cifrei de afaceri globala pe ultimii trei ani Completare Conversia leu-valuta se face prin raportare la cursul mediu BNR aferent fiecarui an.
Modalitatea de indeplinire
Prezentare Formular 8 - Documentul va fi prezentat original
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor prestari de servicii similare in ultimii 3 ani, care vor contine valori, perioade de prestare, beneficiari.Prestarile de servicii se vor confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau de catre clientul beneficiar.In cazul in care beneficiarul este un client privat si din motive obiective nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari, demonstrarea prestariilor de servicii se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.
Prezentare documente/contracte/procese verbale de receptie, pentru fiecare lot in parte, care sa confirme ca ofertantul a mai prestat servicii similare care fac obiectul caietului de sarcini, a caror valoare sa fie cel putin egala cu: 360 lei pentru lot 1, 9000 lei pentru lot 2, 6400 pentru lot 3, 2300 pentru lot 4 si 1800 pentru lot 5.
Modalitatea de indeplinire
Prezentare Formularul 9- Documentul va fi prezentat originalDocumentele vor fi prezentate in copie lizibila certificata conform cu originalul.
Informatii privind personalul ? declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani.
Modalitatea de indeplinire
Prezentare Formularul 12 - Documentul va fi prezentat original
Informatii privind dotarea tehnica minima solicitata ? declaratie pe propria raspundere cu privire la echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic si modul de care dispune de acestea(proprietate/ inchiriere/angajament de punere la dispozitie) pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului(pentru fiecare lot in parte)
Modalitatea de indeplinire
Prezentare Formularul 13 - Documentul va fi prezentat original
Informatii privind subcontractantii.
Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze.
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul castigator va prezenta la semnarea contractului , contractele de subcontractare semnate deja, in orginal, in aceleasi conditii in care el semneaza contractul.
Prezentare Formularele 14 si 15- Documentul va fi prezentat original
Prezentare documente care sa ateste ca sistemul de management al calitatii al ofertantului este certificat de catre un organism de certificare acreditat in tara sau in strainatate, in conformitate cu standardul de calitate SR EN ISO 9001:2008 (sau echivalent)
Modalitatea de indeplinire
Documentul va fi prezentat original/copie lizibila certificata conform cu originalul
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 10.10.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
11.10.2013 12:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 11.10.2013 13:00
Locul: Sala de licitatii SE Craiova II, str. Bariera Valcii, nr.195
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentanti autorizati ai operatorilor economici participanti la licitatie
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Ofertantul poate beneficia de dreptul prevazut la art.11 alin. (4) din HGR 925/2006 de a prezenta o declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte indeplinirea criteriilor de calificare (vezi Formularul nr. 10)Atunci cand ofertantul participant la procedura prezinta declaratia conform Formularului10 are obligatia de a prezenta/completacertificate /documenteedificatoare care probeaza /confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare. Termenul limita de depunere a ofertelorprecum si termenul limita de deschidere a ofertelor depuse sunt precizate in anuntul de participare publicat in SEAP.In cazul in care in urma stabilirii clasamentului final, comisia de evaluare constata ca sunt doua sau mai multe oferte cu acelasi pret(totodata si cel mai scazut pret), autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, ofertantilor in cauza, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui propunere financiara are pretul cel mai scazut.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta in conditiile prevederilor OUG 34/2006, de catre contestatar despre un act al autoritatii contractante pe care acesta il considera nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul Juridic
Adresa postala: str Bariera valcii nr.195, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200176, Romania, Tel. +40 251599480, Fax: +40 0251599495
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
19.09.2013 08:36
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer