Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reparatii mecanice anuale excavatoare de mare capacitate SRs 1300 - 2 buc.


Anunt de participare (utilitati) numarul 134734/11.04.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SOCIETATEA NATIONALA A LIGNITULUI OLTENIA S.A. TG-JIU
Adresa postala: STRADA TUDOR VLADIMIRESCU, NR.1-15, TG-JIU, JUD. GORJ, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: COD 210132, Romania, Punct(e) de contact: GRIGORE DADALAU, Tel. +40 374171120/ +40 374171127, In atentia: Constantinescu Radu, telefon+40 374171120/ +40 374171127, fax +40 253222015, e-mail - [email protected], Email: [email protected], Fax: +40 253222015/ +40 253216064, Adresa internet (URL): www.cnlo.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate Nationala cu capital integral de stat
Activitate (activitati)
- Prospectare ?i extragere a c?rbunelui ?i a altor combustibili solizi
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Reparatii mecanice anuale excavatoare de mare capacitate SRs 1300 - 2 buc.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: Exploatarea de Cariera Rosia;
Exploatarea de Cariera Lupoaia
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Inlocuirea si repararea pieselor si subansamblurilor uzate din componenta a doua excavatoare de mare capacitate SRs 1300 apartinand Exploatarii de Cariera Rosia, respectiv Exploatarii de Cariera Lupoaia
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50530000-9 - Servicii de reparare si de intretinere a masinilor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Reparatii mecanice anuale la 2 buc.excavatoare de mare capacitate SRs 1300
Valoarea estimata fara TVA: 1, 239, 389RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
7 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul in lei al garantiei de participare, este, pentru fiecare lot in parte, conform ANEXEI B privind loturile.Se poate depune in contul RO49RNCB0149034562550007 BCR Sucursala Gorj.Perioada de valabilitate: cel putin egala cuperioada de valabilitate a ofertei (90 zile de la termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor).Modul de constituire: -conform prevederilor art. 86 alin. (1) din HG 925/2006; sau-depunere in numerar la casieria autoritatii contractanteRetinerea garantiei de participare se va face in conformitate cu prevederile art. 87 din HG 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu art. 278^1 alin.(1) din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare - in cazul in care ofertantul a depus o contestatie care a fost respinsa ca nefondata de catre CNSC) - conform ANEXEI B privind loturile. Garantia de buna executie se va constitui de catre ofertantul declarat castigator inaintea incheierii contractului, in valoare de 10% din valoarea acestuia fara TVA (5% in cazul Intreprinderilor Mici si Mijlocii);Modul de constituire: -conform prevederilor art. 90 alin. (1) si (2) din HG 925/2006; sau-prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, in conformitate cu prevederile art. 90, alin. (3) din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare prin HG 1045/27.10.2011.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii.Modalitatile legale de plata in functie de disponibilitatile achizitorului, in termen de 90 de zile de la inregistrarea facturilor la sediul subunitatilor beneficiare ale SNLO Targu-Jiu.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 din OUG 34/2006 (declaratia de eligibilitate) cu modificarile si completarile ulterioare - formularul 3-Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 181 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare - formularul 4-Declaratie pe propria raspundere privindcalitatea de participant la procedura de achizitie-formularul nr.5-Certificat de participare cu oferta independenta, conform Ordinului Presedintelui ANRMAPnr. 314/12.10.2010- formularul nr. 6
-Declaratie pe propria raspundere privindneincadrarea in prevederile art. 69^1 (evitarea conflictului de interese) din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt: Presedintele consiliului de administratie-Gavril Baican, Membrii consiliului de adminstratie: Daniel Burlan-Director General, Popescu Emanoil, Ghica Mariana - Carmen, Barascu Dumitru, Director Directie Productie-Dafinoiu Mihail, Director Directie Economica-Olaru Daniel, Director Directie Tehnica-Glomnicu Alexandru, Director Directie Resurse Umane Administrativ-Lazaroiu Constantin - formularul nr. 7 -Se va prezenta Certificat constatator eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului (emis cu maximum 30 de zile inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor). Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator.Acest certificat va fi prezentat in original, in copie legalizata sau in copie lizibila cu mentiunea , ,conform cu originalul??.-Se vor prezenta autorizari pentru efectuarea de lucrari la instalatii/echipamente, de la Inspectia de Stat pentru controlul Cazanelor, Recipientelor sub presiune si Instalatiilor de Ridicat, respectiv autorizatia pentru operatorul economic, conform Prescriptiilor Tehnice PTCR 4-2009 aprobate prin Ordinul 2154/11.12.2009 si atestat conform cu prevederile Ordinului Inspectorului de Stat al ISCIR nr. 465/2009, pentru minimum doi membri al personalului tehnic de specialitate de care dispune operatorul economic.Pentru persoane juridice/fizice straine:
-Se vor prezenta documente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul/ofertantul este rezident.
Documentele emise in alta limba trebuie sa fie insotite de o traducere autorizata in limba romana.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 - Informatii generale, inclusiv cifra medie anuala de afaceri globala din cel mult ultimii 3 ani (fara a fi luat in considerare anul in curs), care trebuie sa fie, pentru fiecare lot in parte, cel putin egala cu sumele din ANEXA B privind loturile
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 - Informatii privindexperienta similara -prestarea de servicii similare duse la bun sfarsit, in ultimii 3 ani, in valoare, pentru fiecare lot in parte, cel putin egala cu sumele din ANEXA B privind loturile
Cerinta nr. 2 - Informatii referitoare la personalul tehnic de specialitate minim solicitat - declaratie de disponibilitate/documente/angajament de participare obtinute de catre operatorii economici, cu privire la personalul tehnic de specialitate, prin care acestia sa demonstreze ca dispun de personal suficient pentru realizarea prestarii serviciilor care fac obiectul caietului de sarcini - respectiv cate o formatie pentru operatii mecanice a minimum 25 de oameni (21 de lacatusi, 4 sudori) pentru fiecare lot ofertat in parte (intrucat reparatiile celor doua utilaje se vor presta in aceeasi perioada de timp, in locatii diferite).
Cerinta nr. 3 - Informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului - declaratie de disponibilitate/documente/angajament de participare pentru personalul responsabil de care poate dispune, pentru indeplinirea contractului, respectiv 1 inginer-tehnolog coordonator si 1 maistru (pentru fiecare lot ofertat in parte).
Cerinta nr. 4 - Informatii referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani
Cerinta nr. 5-Informatii privind dotarea tehnica minima-declaratie pe propria raspundere cu privire la echipamentele tehnice solicitate conform prevederilor caietului de sarcini, de care operatorul economic trebuie sa dispuna si modul in care poate dispune de acestea(proprietate, inchiriere, etc), pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului: 1.Chei dinamometrice si accesorii=1set;2.Generator de sudura autogen=2buc.;3.Convertizor electric de sudura=2buc.;4.Generator termic de sudura=2buc.;5.Prese hidraulice 5-400tf=2seturi;6.Prese hidraulice peste 400tf=2seturi;7.Compresor=1buc.;8.Testere pentru vibratii=1buc.;9.Standuri de probe pentru pompe de ungere, reductoare, echilibrari dinamice=1set;10.Stalpi si dispozitive de calare=1set;11.Aparat de control cu ultrasunete=1set;12.Autobasculanta=2buc.;13.Trailer cu autoremorcher=1buc.;14.Macara peste 40tf=1buc.;15.Mijloc auto pentru transportul personalului=1buc.;16.Atelier mobil dotat cu strung, polizor, menghina, masina de gaurit=1buc.
Cerinta nr. 6 - Informatiiprivindsubcontractarea - precizarea partilor din contract care urmeaza a fi subcontractate.
Cerinta nr.1 - Certificare a sistemului de management al calitatii ISO 9001 sau similara
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 03.05.2012 08:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
03.05.2012 08:30
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 03.05.2012 09:00
Locul: SNLO SA Targu-Jiu, str.T.Vladimirescu, nr.1-15, etaj 3, Depart.Achizitii Publice - Sala de licitatii
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti din partea operatorilor economici ofertanti
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
-In cazul in care doua sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc (pentru fiecare lot in parte) cu preturi egale, se va solicita ofertantilor care au depus aceste oferte, reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii.-Eventualele obiectiuni la Proiectul de Contract se vor depune odata cu oferta. Ulterior, obiectiunile formulatenu vor fi luate in considerare. Nu se admit negocieri de clauze contractuale care nu au fost obiectate prin oferta initiala.-In cazul in care oferta este prezentata de catre o asociatie de prestatori, aceasta asociatie va beneficia de facilitatile asigurate Intreprinderilor Mici si Mijlocii prin prevederile Legii nr. 346/2004, numai in cazul in care toti membrii asociatiei sunt Intreprinderi Mici si Mijlocii.-Ofertantii vor completa formularele 15-21, daca este cazul
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta in conditiile prevederilor art. 256^2 din OUG 34/2006 de catre contestatar, despre un act al autoritatii contractante pe care acesta il considera nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CompartimentulLegislatie al SOCIETATATIINATIONALE A LIGNITULUI SA Targu-Jiu
Adresa postala: Str. Tudor Vladimirescu, nr. 1-15, jud. Gorj, Localitatea: Targu-Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Tel. +40 374171177, Fax: +40 253222015
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
11.04.2012 07:37
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer