Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reparatii si consolidari maluri a doua poduri de pe raul Bistrita Ardeleana si un pod peste raul Secu ,din comuna Prundu Bargaului, jud. Bistrita Nasaud


Anunt de participare numarul 18825/14.06.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA PRUNDU BARGAULUI
Adresa postala: STR PRINCIPALA NR.512, Localitatea: Prundu Bargaului, Cod postal: 427230, Romania, Punct(e) de contact: MARIANA CORCIU, Tel.0263/265011, Email: [email protected], Fax: 0263/265009
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Reparatii si consolidari maluri a doua poduri de pe raul BistritaArdeleana si un pod peste raul Secu , din comuna Prundu Bargaului, jud. Bistrita Nasaud
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Comuna Prundu Bargaului
Un pod in locul numit Valea Ciorii, un pod in locul numit Secu si un pod in locul numit Suseni
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
lucrari de reparatii si consolidari poduri
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45221100-3 - Lucrari de constructii de poduri (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
val.totala=1100000 ron
Valoarea estimata fara TVA: intre 1, 000, 000 si 2, 000, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
6 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
garantie de participare pentru intrega valoarea 20000 ron si pe loturi dupa cum urmeaza : lot 1 =9000ron, lot2=7000ron, lot3=4000ron ;garantie de buna executie :10%din valoarea contractului fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
HG 428/9.05.2007
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
oferta comuna declarata castigatoare/asociere legalizata
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
declaratie privind eligibilitatea , declaratie privind neincadrarea in sit. art. 181, certificat constatator emis de registrul comertului, copie dupa certificatul de integistrare unic, copie dupa Actul constitutiv, -persaone juridice/fizice straine, certificate contstatoare privind ideplinirea obligatiilor exigibile de plata , cazier fiscal,
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
bilantul contabil pe anul 2006;
cifra de afaceri pe ultiii 3 anilichiditate generalasolvabilitatea patrimoniala
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
in val minima de 4000000ron pentru oferta integrala si ptr.lot1=2500000, lot2=1500000silot 3=1000000;val.indicat solvabilitata >sau=cu100%val.indicatorului solvabilitate sa fie>cu30%
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
formular Gexperienta similara, declaratie privind echip. tehnice, utilaje, instalatii, informatii privind personalul tehnic de specialitate si de asigurarea calitatii , inform.privind subcontractanti, standarde de asigurare a calitatii
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
incheierea si indeplinirea in ultimii 5 ani a cel putin un contract cu o valoare =sau >decat val. minima impusa sa a oricarui obiect a fost executia unor lucari similare cu o val. minima de 1100000ron pentru oferta integrala si respectiv lot1=500000ron, lot 2=400000ron si lot3= 200000 ron
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 10.07.2007 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
19.07.2007 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 19.07.2007 11:00
Locul: sediul primariei Prundu Bargaului
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
ofertantul sau reprezentantii imputerniciti ai ofertantului
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Tribunalul Bistrita Nasaud
Adresa postala: str.Alba Iulia nr.1 , ,Localitatea: Bistrita, Cod postal: 420178, Romania, Tel.0263/361058
Organism competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str.Stavropoleos nr.6 , sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213199628
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
conform legislatiei in vigoare
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic contencios din cadrul Primariei mun. Bistrita
Adresa postala: P-ta Centrala nr.6, Localitatea: Bistrita, Cod postal: 420040, Romania, Tel.0263/223923, Fax: 0263/224706
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
12.06.2007 11:48
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer