Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reparatii si imbunatatire a drumurilor forestiere din comuna Remetea, judetul Harghita


Anunt de participare numarul 30560/31.08.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA REMETEA
Adresa postala: P-TA CSERES TIBOR NR.10, Localitatea: Remetea, Cod postal: 537250, Romania, Punct(e) de contact: ELEMIR LACZKI-ALBERT, Tel.0266352101, In atentia: Domnului primar, Email: [email protected], Fax: 0266352102
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Reparatii si imbunatatire a drumurilor forestiere din comuna Remetea, judetul Harghita
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: comuna Remetea
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Investitia cuprinde realizarea lucrarilor de reparatii a drumurilor forestiere aflate in teritoriul administrativ al comunei Remetea, judetul Harghita
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233140-2 - Lucrari de drumuri (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
total lucrari conform listelor de cantitati din proiectul tehnic
Valoarea estimata fara TVA: 3, 350, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
10 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
garantia de participare: 32000 lei, garantia de buna executie: 5% din valoarea contractului
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
din fonduri finantate prin Programul Sapard Masura 3.5
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociatie-subcontractanti, cu conditia precizarii partilor care urmeaza a fi subcontractante si datele de recunoastere ale acestora
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
persoana juridica inregistrata cu domeniul de activitatede specialitate1.declaratii privind eligibilitatea
2.declaratia privind neincadrarea in art.181 din Ordonanta3.prezentare indeplinire obligatillor fiscale
4.capacitate de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare)
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.declaratie bancara
2.bilant contabil
3.informatii privind cifra de afaceri
4.solvabilitate patrimoniala
5.lichiditate generala
6.dovada capacitatii de sustinerea financiara a lucrarii in valoare cel putin 35% din valoarea totala a achizitiei
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
-lichiditate generala: min.100%-solvabilitate patrimoniala: min.30%-cifra mediu de afaceri pe ultimii 3 ani: min.8.000.000 RON la cursul BNR 30.09.2007.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.principale lucrari in ultimii 3 ani
2. experienta similara
3.declaratie privind echipamentele tehnice, utilaje, instalatii
4.informatii privind personalul tehnic de specialitate si de asigurarea calitatii
5.informatii privind subcontractanti si asocierea (daca este cazul)
6.standarde de asigurare a conditiilor de munca si a protectiei muncii
7.Program realist de realizare a lucrarilor
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
-experienta similara: realizarea in ultimii 5 ani a cel putin 3 lucrari de drumuri in ultimii 5 ani, valoarea totala minima a celor 3 contracte fiind 1750000 RON.-Sistemul propus de management a calitatii conforma standardelor SR EN ISO (9001 sau echivalent)
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 24.09.2007 15:00
Documente de plata: DA
Pretul: 600 RON
Conditii si modalitate de plata: La sediul autoritatii contractante, la caseria institutiei
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
04.10.2007 15:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 05.10.2007 12:00
Locul: sediul autoritatii contractante
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor, observatorii autorizati si invitati autorizati ai autoritatii contractante
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Program Sapard, Masura 3.5
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL PENTRU SOLUTIONAREA CONTESTATIILOR
Adresa postala: Str. Stravopoleos nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021-3104641, Email: [email protected], Fax: 021-3104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile de la primirea comunicarii rezultatului
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CONSILIUL LOCAL REMETEA
Adresa postala: P-ta Cseres Tibor nr.10, Localitatea: Remetea, Cod postal: 537250, Romania, Tel.0266-352101, Email: [email protected], Fax: 0266-352102
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
31.08.2007 12:53
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer