Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reparatii si intretinere a aparatelor de joaca, a dotarilor urbane existente pe raza municipiului Cluj-Napoca


Anunt de participare numarul 142372/07.03.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Municipiul Cluj-Napoca
Adresa postala: strada Motilor, nr. 3, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400001, Romania, Punct(e) de contact: sanda florescu, lucia lupea, Tel. +40 264592588, In atentia: sanda florescu, lucia lupea, Email: [email protected]mariaclujnapoca.ro, Fax: +40 264431575, Adresa internet (URL): www.primariaclujnapoca.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Reparatii si intretinere a aparatelor de joaca, a dotarilor urbane existente pe raza municipiului Cluj-Napoca
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: municipiul Cluj-Napoca
Codul NUTS: RO113 - Cluj
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 48 luni
Valoarea estimata fara TVA: 1, 998, 445RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: frecventa contractelor: anual, valoarea celui mai mare contract subsecvent: 106246 lei fara TVA
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Reparatii si intretinere a aparatelor de joaca, a dotarilor urbane existente pe raza municipiului Cluj-Napoca conform descrierilor din caietul de sarcini . Mentionam ca Anexa 1 la caietul de sarcini cuprinde cantitatile min-max care se pot atribui in baza acordului-cadru, iar Anexa 2 la caietul de sarcini cuprinde cantitatile min-max care se pot atribui in baza unui contract subsecvent.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50870000-4 - Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului pentru terenurile de joaca (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Reparatii si intretinere a aparatelor de joaca, a dotarilor urbane existente pe raza municipiului Cluj-Napoca conform descrierilor din caietul de sarcini. Mentionam ca Anexa 1 la caietul de sarcini cuprinde cantitatile min-max care se pot atribui in baza acordului-cadru, iar Anexa 2 la caietul de sarcini cuprinde cantitatile min-max care se pot atribui in baza unui contract subsecvent.
Valoarea estimata fara TVA: 1, 998, 445RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare: 20000 lei.Garantia de part.va fi valabila 90 zile de la data limita de depunere a ofertelor si va fi irevocabila. Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada minima a ofertei conform art.43^1 al.2 lit.b din OUG 34/2006 modif.si completata.Garantia de part.poate fi constituita in urmatoarele forme: * instrument de garantare (FORMULAR 11) emis in cond.legii de o soc.bancara ori de o soc.de asigurari, care se prezinta in ORIGINAL, in cuantumul si pentru perioada prev. in docum.de atribuire.In cazul in care emitentul este o banca/soc.bancara/soc.de asigurari din strainatate, se va prezenta in anexa traducerea autorizata si legalizata a acesteia instrumentul de garantare, prezentat in ORIGINAL poate fi exprimat si in euro astfel incat sa echivaleze garantia solicitata in lei la cursul stabilit de BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile.Instrum.de garantare emis in cond.legii, tb sa prevada faptul ca plata se va face conditionat/ neconditionat, in urmatoarea situatii de culpa ale celui care o constit.: a)ofertantul__si-a retras oferta in perioada de valabilitate a acesteia;b)oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul__ nu a constituit garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei;c)oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul __a refuzat sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valab.a ofertei.d)autorit. contract.va aplica prev.art.278^1 din OUG34/2006 modif., respectiv in cazul in care Consiliul va respinge contestatia, autorit.contract.va retine contestatorului din garantia de part.5778, 44 lei. virament bancar in contul deschis la BN Trez.Cluj, CUI 4305857, cont RO17TREZ2165006XXX006924.depunere in numerar in lei la casieria autorit. contract., str.Motilor, nr.7. Ofertantul declarat castigator va trebui sa puna la dispozitia Autoritatii Contractante o garantie de buna executie a contractului in cuantum de 5 % din valoarea contractului subsecvent acceptata, fara TVA, emisa de catre o banca / societate de asigurari. Garantia de buna executie se va constitui conform prev. art. 90 alin.1, 2 si 3(cu modif. din HG 1045/2011) din HG 925/2006 modificata
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
buget local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1) Declaratie privind eligibilitatea ? declaratie pe proprie raspundere completata in conformitate cu Formularul A2) Declaratie privind calitatea de participant la procedura ? declaratie pe propria raspundere completata in conformitate cu Formularul 12C3)Declaratie pe propria raspundere, in temeiul art.180 din OUG 34/2006 completata in conformitate cu Formularul 12 A; - cazier judiciar pentru persoana juridica/persoanele juridice ofertante emis de catre IPJ valid la data limita de depunere a ofertelor4)Declaratie pe proprie raspundere, in temeiul art.181 din OUG 34/2006, completata in conformitate cu Formularul BB;4. a) Certificat privind indeplinirea obligatiilor exigibile la plata a impozitelor si taxelor catre bugetul local (original/copie legalizata/copie lizibila certificata ?conform cu originalul?, semnata si stampilata );4. b) Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor exigibile la plata catre bugetele componente ale bugetului general consolidat al statului (original/copie legalizata/copie lizibila certificata ?conform cu originalul?, semnata si stampilata );Certificatele mentionate la punctele 4.a) si 4.b) trebuie sa prezinte situatia obligatiilor scadente pentru luna anterioara depunerii ofertei5)Declaratie pe proprie raspundere, in temeiul art.69^1 din OUG 34/2006 si articolele 90 si 93 din Legea 161/2003, completata in conformitate cu Formularul 1C; Se va atasa de catre toti operatorii economici participanti la procedura (Declaratie privind neincadrarea inprevederile art. 69^1 din OUG 34/2006 aprobata cu modificari si completari prin legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare)completata in original. Pentru completarea declaratiei: persoana ce detine functie de decizie in cadrul Municipiului Cluj-Napoca: primar-EMIL BOC, comisia de evaluare: VIRGIL PORUTIU, LUCIA LUPEA, IOAN BOGDAN, VASILE MOLDOVAN, RAMONA GABOR, SANDA FLORESCU, LAURA GOCAN, SIMION TANTA, CETEAN BOGDAN CONSTANTIN, LILIANA BOIAN. Consilieri locali: Anastase Claudia, Borza Ioana, Chifor Lazar, Constantea Radu, Csoma Botond, Dreoni Giacomo, Ovidiu Florian, Gered Imre, Gliga Florin, Horvath Anna, Mihaiu Ligia, Moisin Radu, Morar Dan Ioan, Muresan Adrian, Muresan Anca, Olah Emese, Oniga Gabriel, Pop Ioan, Popa Adrian, Popa Irimie, Radu Ratiu, Stoica Doru, Surubaru Gheorghe, Tomos Constantin, Tarcea Dan Stefan, Turdean Ovidiu, Tagoreanu Iuliu.6)Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta (Formularul M)- cf Ordinului 314/2010 al ANRMAPDocumentele mai sus solicitate se vor prezenta in original, purtand semnatura reprezentantului legal al ofertantului, mai putin cele de la punctele 4.a) si 4.b)In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor prevazute la punctul 6), ofertantul va prezenta o declaratie pe propria raspundere sau o declaratie autentificata data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau aunei asociatii profesionale care are competente in acest sens.Nota: Documentele emise in alta limba, trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului in baza Legii nr.26/1990 (doc. in original/copie legalizata sau copie lizibila certificata?conform cu originalul?semnata si stampilata)din care sa rezulte informatii reale la data limita de depunere a ofertelor. Inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc prezentarea pentru conformitate documentul in original/ copie legalizata.Persoane juridice /fizice straine: Documente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident.Nota: Documentele emise in alta limba, trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana si trebuie sa fie in perioada de valabilitate la data limita de depunere a ofertei;
Ofertantii vor prezenta autorizatia emisa de ISCIR in care sa se regaseasca domeniul de activitate cu specificul acestei licitatii "Reparatii si intretinere aparate de joaca, a dotarilor urbane existente pe raza mun. cluj-Napoca" sau echivalent.Pentru activitatea desfasurata de ofertant (reparare) , autorizatia ISCIR este solicitata conform PRESCRIPTIEI ISCIR-PT R 19-2002-Cerinte tehnice de securitate privind echipamentele si instalatiile montate si utilizate incadrul parcurilor de distractii si spatiilor de joaca. Actul normativ care reglementeaza obligatia detinerii acestei autorizatii este HG 435/2010 -privind regimul de introducere pe piata si de exploatare a echipamentelor pentru agrement.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilantul contabil din anii precedenti: 2010, 2011, 2012 vizat si inregistrat de
organele competente. Daca nu s-a depus bilantul pentru anul 2012 se vor
prezenta orice alte documente justificative echivalente.Documentele mai
sus solicitate se vor prezenta in original, copie legalizata sau copie lizibila
certificata ?conform cu originalul?semnata si stampilata;Pentru pers. juridice
straine se accepta in cazul in care publicarea acestor bilanturi nu este
prevazuta de legislatia tarii in care este stabilit ofertantul, prezentarea
oricaror alte documente edificatoare prin care ofertantul isi poate dovedi
capacitatea economico-financiara (in original, copie legalizata sau in copie
lizibila cu mentiunea"conform cu originalul")
Cifra medie de afaceri globala pentru ultimii trei ani financiari incheiati sa fie
de minim 210.000 lei sau echiv euro, 2010 - 4, 2099 ; 2011 - 4, 2379; 2012:
4, 4560(curs mediu stabilit de BNR).
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Bilantul contabil din anii precedenti: 2010, 2011, 2012 vizat si inregistrat de organele competente sau documentejustificative echivalente in copie legalizata sau copie lizibila conform cuoriginalulCompletarea Formularul nr.C. Nota: In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular, iar cerinta minima se va considera indeplinita in mod cumulativ. Ofertantii tip I.M.M. care indeplinesc prevederile legislatiei in vigoare beneficiaza de reducere de 50% pentru criteriul legat de cifra de afaceri.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta minima de calificare privind utilajele:
-autoutilitara cu 6 locuri si minim 2.5 tone capacitate de transport-1 bucata;
-generator de curent -3 buc;
- aparat de sudura electric- 2 buc;
- electropicamer-1 buc;
-masina de gaurit- 1 buc;
- flex- 2 buc;
Comisia de evaluare isi rezerva dreptul de a verifica si inspecta pe teren existenta dotarilor declarate de ofertant.
Declaratie privind lista privind echipamentele tehnice, utilajele, instalatiile pentru indeplinirea contractului.
Cerinta minima de calificare privind personalul: Ofertantul va face dovada ca pentru prestarea serviciilor va dispune de cel putin: maistru, sudor (autorizat CNCIR/ ISCIR), lacatus, vopsitor, zidar si muncitori necalificati. Se va avea in vedere ca : Sudorii autorizati efectueaza lucrari de sudura pentru serviciile prevazute la pozitiile: 41; 45; 46; 49; 50; 52. Autorizarea sudiorilor se face conform prescriptiei PT CR 4- 2009 -Autorizarea persoanelor juridice pentru efectuarea de lucrari la instalatii sub presiune, la instalatii de ridicat, la aparate consumatoare de combustibil, la arzatoare cu combustibil gazis si lichid, precum si la instalatii/ echipamente destinate activitatilor de agrement.Se vor prezenta: CV ale persoanelor responsabile direct cu indeplinirea
contractului, precum si ale oricaror alti specialisti cu sarcini-cheie in
indeplinirea contractului , angajamente de participare, . Pentru fiecare
specialist nominalizat in echipa, ofertantul va prezenta: declaratie de
disponibilitate pe perioada de derulare a contractului, CV(in original),
adeverinte/certificate/atestate/alte acte de studii care dovedesc competenta
pe care o are respectiva pers, conf specificatiilor pozitiei pt care este
nominalizata(in copie legalizata/copie lizibila conform cu originalul); actele
prezentate tb sa fie valide la data limita de depunere a ofertelor
Inf privind personalul angajat si cadrele de conducere Declaratie referitoare
la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de
conducere in ultimii 3 ani.De asemenea, ofertantul va depune lista cu intreg personalul implicat in derularea contractului;
Informatii privind asocierea - daca este cazul
Lista cu principalele contracte de servicii din ultimii 3 ani, calculati pana la
data limita de depunere a ofertelor insotita de certificari de buna executie
Informatii privind subcontractantii - daca este cazul
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Formular E si anexaFormular E si anexaFormularul F si anexaFormularul F si anexaFormularul G si completarea documentelor cf. anexei la OrdinulANRMAP 509/2011 pentru fiecare asociatFormularul C2 si anexa formularuluiform D, C si decl. cf. art. 69^1 din OUG 34/2006
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
la licitatia electronica au dreptul sa participe doar ofertantii inscrisi in SEAP si carora le-a fost transmisa invitatie de a participa la aceasta faza de catre autorit contractanta(art. 6 alin. 2 din HG 1660/2006). Elementele ofertei care vor face obiectul procesului repetitiv de ofertare: pretul toatl al ofertei fara TVA. Nu exista limite ale valorilor pana la care valoarea ofertei poate fi imbunatatita.Informatii care urmeaza a fi puse la dispozitie ofertantilor in cadrul licitatiei electronice si momentul cand acestea vor fi disponibile: numarul participantilor in runda respectiva a licitatiei electronice, elementele noi ale ofertei prezentate in cadrul rundei de licitare de catre alti ofertanti; nu se cer diferente minime pentru licitarea noilor oferte; numarul de runde: o singura rundacu durata de 1 zi. se va declara castigatoare oferta cu pretul cel mai scazut in urma licitatiei electronice
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 17.04.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
18.04.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 18.04.2013 11:00
Locul: sediul autoritatii contractante str Motilor, nr 1-3 Cluj Napoca
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membri comisiei de evaluare, reprezentanti imputerniciti ai ofertantilor si reprezentanti UCVAP - daca este cazul
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Gar.de part.se restit: ofertantului castig: in cel mult 3 zile lucr.de la data constit.gar.de buna executie;ofertantilor necastig.: dupa semnarea ctrct.de achiz.pub.cu ofertantul castig.dar nu mai tarziu de 3 zile lucr.de la data exp.per.de valab.a of.sau in cond.art.8 din HG 925/2006 modif. Modalitatea de atribuire este acordul-cadru cu unoperator economic. Modalitatea de departajare a eventualelor oferte cu preturi egale pe locul intai(chiar si dupa licitatia electronica) : in acest caz autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic in inchis, in vederea departajarii ofertelor. Criteriul de atribuire este pretul cel mai scazut.Acordul-cadru se va incheia cu acel operator care transmite in plic inchis o noua oferta mai mica ca si valoare exprimata in lei fara TVA (pentru cant. max. prev. pt acordul-cadru).
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In termen de 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta a actului ce se doreste a fi contestat
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria municipiului Cluj-Napoca
Adresa postala: str. Motilor nr. 1-3, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400001, Romania, Tel. +40 264596030, Email: [email protected], Fax: +40 264431575, Adresa internet (URL): www.primariaclujnapoca.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
05.03.2013 10:10
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer