Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reparatii si intretinere strazi pe raza municipiului Suceava


Anunt de participare numarul 143147/17.04.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL SUCEAVA
Adresa postala: B-dul 1 Mai, nr. 5A, Localitatea: Suceava, Cod postal: 720224, Romania, Punct(e) de contact: Luminita Chiru, Tel. +40 0230212696, In atentia: Rodica Mihalescu, Email: [email protected], Fax: +40 0230520593, Adresa internet (URL): http: //www.primariasv.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Reparatii si intretinere strazi pe raza municipiului Suceava
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Municipiul Suceava
Codul NUTS: RO215 - Suceava
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrarile de reparatii si intretinere strazi cu imbracaminti din betoane asfaltice, betoane de ciment si balast constau din: 1. Plombari covoare asfaltice degradate2. Plombari covoare asfaltice frezate initial3. Covoare asfaltice cu frezare si plombare denivelari4. Covoare bituminoase foarte subtiri executate la rece, in doua straturi5. Ridicarea la cota guri de scurgere;6. Ridicare la cota camine telefonice ;7. Ridicare la cota camine cu placa prefabricata ;8. Inlocuire capac camine fara placa9. Ridicare la cota rasuflatori de gaz, hidranti;10. Reparatii strazi cu imbracaminte din beton de ciment si cele nemodernizate;11. Reparatii suprafete asfaltice si betonate
Cuantumul aferent procentului de diverse si neprevazute este 0 (zero) si nu aduce atingere prevederilor art. 122 lit. i).
Valoarea minima a intervalului precizat la sectiunea II.2.1) Cantitatea si domeniul ? respecvtiv 28.000.000 lei fara TVA, reprezinta valoarea estimata a prezentei proceduri (in functie de care se vor elabora si evalua ofertele), iar valoarea maxima (34.000.000 lei fara TVA) reprezinta valoarea estimata ce contine si valoarea posibilelor suplimentari.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233142-6 - Lucrari de reparare a drumurilor (Rev.2)
45233141-9-Lucrari de intretinere a drumurilor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lucrarile de reparatii si intretinere strazi, au drept scop mentinerea parametrilor geometrici ai suprafetei carosabilului in vederea imbunatatirii conditiilor de desfasurare a traficului rutier in municipiul Suceava. Valoarea estimata minima reprezinta valoarea estimata a procedurii (functie de care se elaboreaza si evalueaza oferta), iar valoarea estimata maxima reprezinta valoarea estimata globala care cuprinde si valoarea posibilelor suplimentari
Valoarea estimata fara TVA: intre 28, 000, 000 si 34, 000, 000RON
II.2.2) Optiuni
Da
Suplimentarile se vor face in baza art. 122. lit. j) din O.U.G. nr. 34/2006
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
1).Cuantumul grantiei de participare este 560.000, 00 lei. 2)Garantia de participare va fi constituita in conditiile art. 86 alin. (1) din HG 925/2006 - Cont depunere garantie: RO05TREZ5915006XXX000186, deschis la Trezoreria municipiului Suceava, cod fiscal 4244792.3)Termenul de valabilitate a GP este de 120 de zile calendaristice de la termenul limita de primire a ofertelor.4)GP trebuie sa fie irevocabila. 5)Instrumentul de garantare trebuie sa prevada in mod obligatoriu ca ofertantul poate pierde suma de 10.359, 99lei in cazul in care se incadreaza in situatia descrisa la art. 278^1 din OUG nr. 34/2006.6)Dovada platii garantiei de participare va fi prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pt. deschiderea ofertelor 7)Documentele privind dovada constituirii garantiei de participare-in original.8)In cazul in care candidatul va prezenta garantia de participare ca fiind IMM, aceasta va fi insotita de: certificat IMM (in original sau in copie) eliberat de CCI, cu cel mult 6 luni inainte de data limita de depunere a ofertelor sau declaratie pe propria raspundere privind incadrarea in categoria IMM?urilor, prezentata in conformitate cu prevederile Art.7 din Legea 346/2004.Se va completa ANEXA nr.2 sau ANEXA nr. 3 (dupa caz) din Sectiunea Formulare.9)In cazul unei asocieri, daca se doreste sa se beneficieze de prevederile art.16, alin.(2) din Legea 346/2004, atunci fiecare membru al asocierii trebuie sa faca dovada ca este IMM. Echivalenta pentru o garantie de participare depusa in euro se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile. Cuantumul garantiei de buna executie este de 5% din pretul contractului fara TVA si se va constitui, in conformitate cu prevederile art. 89 alin. (2) din H.G. nr. 925/2006. - garantia de buna executie se poate constitui in oricare dintre formele prevazute la art. 90 alin. (1) din HG 925/2006. Daca partile convin, garantia de buna executie se poate constitui in conditiile art. 90, alin. (3) din HG 925/2006. In cazul unei asocieri, daca se doreste sa se beneficieze de prevederile art.16, alin.(2) din Legea 346/2004, atunci fiecare membru al asocierii trebuie sa faca dovada ca este IMM. Se va completa Anexa 2 sau Anexa 3. Garantia de buna executie se constituie in maxim 15 zile de la semnarea contractului de catre parti
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
buget local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. In cazul unei asocieri se va prezenta un Acord de asociere - Anexa 5.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180, 181, 69^1 (evitarea conflictului de interese) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 : - Completare declaratie privind eligibilitatea - Formular nr. 12A - prezentat in original. In cazul unei asocieri, fiecare membru al asocierii este obligat sa prezinte acest formular. Fiecare ofertant / ofertant asociat / tert sustinator este obligat sa prezinte Formularul 12 A in original
- Completare Formular 12B - prezentat in original. In cazul unei asocieri, fiecare membru al asocierii este obligat sa prezinte acest formular. Fiecare ofertant / ofertant asociat este obligat sa prezinte acest formular, iar tertul sustinator este obligat sa prezinte Formularul 12 B ?TERT, in original. Acest formular va fi insotit de certificate de atestare fiscala, astfel: - Pentru persoane fizice / juridice romane: Certificate de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare (formulare tip emise de Primariile de care apartine si de DGFP teritoriala) - prezentate in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.- Pentru persoane fizice / juridice straine: documente edificatoare (certificate, cazier fiscal, etc., alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre buget, in conformitate cu prevederile legale ale tarii in care este stabilit - prezentate in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
- In cazul ofertantilor (persoane fizice sau juridice) de alta nationalitate decat cea romana, documentele vor fi transmise in limba in care au fost emise, insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana.
NOTA. Din documentele prezentate trebuie sa rezulte faptul ca nu exista datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.- Completare Formular 69^1 ? prezentat in original. In vederea completarii acestei declaratii, precizam ca persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt urmatoarele: Lungu Ion ? primar; Doroftei Ovidiu ? viceprimar; Virvara Gavril ? viceprimar; Ciutac Ioan ? secretar municipiu; Vaideanu Elisabeta, director executiv; Cordus Carmen Mihaela - sef Serviciu Contabilitate; Siriteanu Mihaela Angelica - viza control financiar preventiv propriu; Sofian-Nicoara Mirela-Rodica - viza control financiar preventiv propriu. Membrii comisiei de evaluare sunt : Florin Cerlinca, Director General D.G.T.I. - presedinte;Damian Camelia, Sef Serviciu Patrimoniu ? membru; Vasincu Stefan, Sef Serv. Administrare Strazi si Sist. Rutiera ? membru; Borsan Doinel, Consilier Serv.Administrare Strazi si Sist. Rutiera ? membru;Vasiliu Ana Mihaela, ConsilierServ. Contencios adm. juridic - membru; Mihalescul Done Rodica, Consilier Comp. Achizitii publice ? secretar. Membri de rezerva: Jitariuc Mihail, Director Directia Patrimoniu ? presedinte; Emil Muntean, Consilier Serv. Administrare Strazi si Sist. Rutiera ? membru; Olariu Mihaela Sanda, Consilier Serviciu Contencios adm.-juridic ? membru; Turcanu Floarea, consilier Serviciul Patrimoniu ? membru; Burca Gheorghe, Consilier Comp. Achizitii publice ? secretar. Fiecare ofertant / ofertant asociat / subcontractant / tert sustinator este obligat sa prezinte acest formular.2. Certificat de participare cu oferta independenta. Completare Formular 314 ? prezentat in original. In cazul unei asocieri, fiecare membru al asocierii este obligat sa prezinte acest formular.3. Declaratie privind calitatea de participant la procedura Completare Formular 12 C ? prezentat in original. In cazul unei asocieri, fiecare membru al asocierii este obligat sa prezinte acest formular. Ofertantul va prezenta documente din care sa reiasa ca obiectul contractului are corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. In cazul unei asocieri, fiecare membru al asocierii este obligat sa prezinte aceste documente pentru partea de contract pe care o va realiza.Nota: Autoritatea contractanta poate solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, prezentarea pentru conformitate a documentelor in original / copie legalizata.Cerinte: A). Persoane juridice romane: 1). Certificat constatator emis de ONRC, din care sa reiasa ca obiectul de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. Documentul va fi prezentat in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea " conform cu originalul".B). Persoane fizice romane1). Documente edificatoare din care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana fizica si, dupa caz, de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. Documentul va fi prezentat in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea " conform cu originalul".C). Persoane juridice / fizice straine1). Documente, valabile la termenul limita de depunere a ofertelor, care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile din tara in care este stabilit.2). In cazul ofertantilor (persoane fizice sau juridice) de alta nationalitate decat cea romana, documentele vor fi transmise in limba in care au fost emise, insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
I. Cifra de afaceriInformatii generale despre ofertant cu mentionarea cifrei medii de afaceri globale pe ultimii 3 ani, respectiv 2010, 2011 si 2012. Cifra medie de afaceri globala pe ultimii 3 ani sa fie cel putin egala cu 56.000.000 lei. Completare Formular 2 ? se va prezenta in original. In cazul unei asocieri, fiecare membru al asocierii este obligat sa prezinte acest formular, iar cerinta privind ?cifra medie de afaceri globala? va fi indeplinita prin cumul. In cazul in care se doreste sa se beneficieze de prevederile art.16, alin. (2) din Legea 346 /2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii IMM-urilor, atunci fiecare membru al asocierii trebuie sa faca dovada ca este IMM. Se va prezenta in original Anexa 2 sau Anexa 3 completata de fiecare asociat, dupa caz.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Completare Formularul 2 ? se va prezenta in original.In cazul unei asocieri, fiecare membru al asocierii este obligat sa prezinte acest formular, iar cerinta privind ?cifra medie de afaceri globala? va fi indeplinita prin cumul. In cazul in care se doreste sa se beneficieze de prevederile art.16, alin. (2) din Legea 346 /2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, atunci fiecare membru al asocierii trebuie sa faca dovada ca este IMM. Se va prezenta in original Anexa 2 sau Anexa 3 completata de fiecare asociat, dupa caz. In cazul persoanelor juridice / fizice straine, la calculul cifrei medii de afaceri globale anuale se va lua in considerare cursul euro mediu anual practicat de BNR pentru anul respectiv. Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat Euro in RON, vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de catre Banca Nationala a tarii respective in care s-a facut inregistrarea si vor specifica ratele utilizate in oferta depusa.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
I. Experienta similara
1. Se va prezenta lista lucrarilor executate in ultimii 5 ani din care sa rezulte ca a fost dusa la bun sfarsit minim una ? maxim 3 lucrari similare, in valoare cumulata de minim 28.000.000, 00 lei fara TVA, insotita de certificari de buna executie care sa indice beneficiarii, valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor avute in vedere la incadrarea in pragul valoric minim impus.
2. In cazul unei asocieri, dovada executarii de lucrari similare in valoare de cel putin 28.000.000, 00 lei fara TVA va fi indeplinita prin cumul. Se vor completa Formularul 12 F si Formularul B4 (experienta similara pentru contractul / contractele declarate)-se vor prezenta in original.
3. In cazul in care nu a actionat ca si contractant unic, ofertantul va trebui sa precizeze care a fost obiectul partii indeplinite in cadrul asocierii, precum si contravaloarea lucrarilor executate de acesta.
II. Utilaje
Declaratie privind utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic. Ofertantul va dovedi ca detine sau are contracte de inchiriere pentru cel putin urmatoarele mijloace fixe: o statie fixa de preparare mixturi asfaltice, o statie preparare betoane de ciment, un repartizator finisor mixturi asfaltice cu motor termic, o placa vibratoare ptr. imbracaminti beton de ciment, doua masini de taiat rosturi cu disc abraziv, doua rulouri compresor, doua autofreze pentru frezat betoane asfaltice, un autogreder, un excavator pe pneuri, un autoincarcator frontal, doua autobasculante, patru autobasculante pt. transport mixturi, o matura mecanica pentru curatat fundatii de drumuri, doua utilaje pentru demolare betoane, doua vehicule pentru emulsionare, o instalatie pt executarea lucrarilor de colmatare, un motocompresor pt curatarte prin suflare, o cisterna curatare drum cu jet de apa sub presiune, o combina SFSR cu cap tractor, o statie preparare emulsie bituminoasa.
III Personal Informatii referitoare la personalul tehnic de specialitate de care dispune, direct responsabil pentru executia lucrarilor, sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre ofertant. Ofertantul trebuie sa faca dovada ca pentru indeplinirea contractului detine, cu contract de munca sau cu contract de colaborare, cel putinun inginer constructor specializat in lucrari de drumuri, un specialist RTE - responsabil tehnic cu executia, atestatMDRAP, pentru categoria de lucrari de constructii de drumuri care sa raspunda de executia lucrarilor si un responsabilul cu asigurarea calitatii.
Ofertantul va prezenta o declaratie de disponibilitate pe tot parcursul de derulare a contractului cu privire la personalul de specialitate numit pentru indeplinirea contractul de lucrari insotita de Curriculum Vitae pentru fiecare specialist in parte. CV-urile trebuie completate integral si vor cuprinde inclusiv toate informatiile relevante care pot recomanda persoana pentru atributiile pe care le va avea in derularea contractului. CV-urile vor fi stampilate pe fiecare pagina si vor fi semnate de catre reprezentantul autorizat sa angajeze ofertantul in contract. Se va completa Formularul 12 J ? prezentat in original.Pt. persoanele de specialitate care nu sunt angajati permanenti ai ofertantului, se vor prezenta contracte de colaborare sau angajamente de colaborare. Doar daca este declarat castigator operatorul va incheia contract/contracte individuale de munca sau de colaborare cu expertul/expertii propusi. Dovezile privind informatiile referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea persoanelor direct responsabile pentru executia lucrarilor se vor solicita doar ofertantului declarat castigator. In cazul unei asocieri, cerinta privind asigurarea cu persoane de specialitate va fi indeplinita prin cumul. In cazul subcontractantilor, cerinta privind asigurarea cu specialistii solicitati se ia in considerare pentru partea lor de implicare.
IV. Subcontractarea Informatii privind partea de contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze - Formular 12 G si Acordurile de subcontractare incheiate cu fiecare subcontractant - Anexa 6 ? se vor prezenta in original.
1. Se solicita datele de identificare ale subcontractantilor si partile din contract care se vor indeplini de catre subcontractanti.2. Subcontractantii vor depune o declaratie pe proprie raspundere conf art 69^1 din OUG 34 /2006.3. Contractantul castigator va prezenta, la incheierea contractului de achizitie publica, contractele incheiate cu subcontractantii nominalizati in oferta. In lista vor fi inclusi toti subcontractantii. Subcontractantii nedeclarati in momentul elaborarii ofertei nu vor fi acceptati ulterior, la momentul incheierii contractului de lucrari.
Certificatul ISO 9001 sau echivalent, pentru domeniul aferent prezentei achizitii - se va prezenta in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. Se vor accepta si ofertantii care dovedesc ca rapoartele de audit au fost finalizate si din ele reiese faptul ca ofertantii urmeaza a primi certificarea. In cazul unei asocieri, fiecare membru al asocierii trebuie sa prezinte acest certificat pentru partea de contract pe care o va realiza.
Certificatul ISO 14001 sau echivalent, pentru domeniul aferent prezentei achizitii- se va prezenta in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. Se vor accepta si ofertantii care dovedesc ca rapoartele de audit au fost finalizate si din ele reiese faptul ca ofertantii urmeaza a primi certificarea. In cazul unei asocieri, fiecare membru al asocierii trebuie sa prezinte acest certificat pentru partea de contract pe care o va realiza.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1.Completare Formularul 12 F ? se va prezenta in original.2.Completare Formularul B4 - experienta similara pentru contractul / contractele declarate (continand beneficiari, valori, perioade de prestare, locul executiei lucrarilor avute in vedere la incadrarea in pragul valoric minim impus) ? se va prezenta in original.3.Pentru contractele similare care mai includ si alte lucrari executate decat cele solicitate, se vor lua in considerare doar acele parti din contract si valorile aferente, cu care operatorul economic dovedeste indeplinirea cerintei privind experienta similara si vor fi confirmate prin copii lizibile cu mentiunea ?conform cu originalul?, prezentate conform art. 188 alin (3) din OUG nr. 34 / 2006 si Ordinului ANRMAP nr. 509/2011. In cazul in care nu a actionat ca si contractant unic, ofertantul va trebui sa precizeze care a fost obiectul partii indeplinite in cadrul asocierii, precum si contravaloarea lucrarilor executate de acesta.4.In cazul lucrarilor a caror valoare este exprimata intr-o alta moneda decat ?LEI?, se va tine cont de cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.5.Numarul de ani solicitati in vederea demonstrari experientei similare se va calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor.Completare Formular 12 H ? se va prezenta in original. Pentru a face dovada disponibilitatii utilajelor / echipamentelor in cauza, respectiv utilizarea acestora cu respectarea prevederilor legale si normativelor tehnice aplicabile privind functionarea acestora, operatorul economic trebuie sa prezinte, in functie de situatia specifica fiercarui utilaj in parte, copii dupa urmatoarele documente: liste de inventar, contracte de inchiriere, contract de concesiune. Dovada disponibilitatii utilajelor, echipamentelor, etc. se face si prin angajament de punere la dispozitie. Daca operatorul economic nu detine in proprietate un utilaj / echipament / statie / laborator etc., pe langa posibilitatea prezentarii unui contract / precontract de inchiriere etc. se permite si prezentarea unui angajament. Dovada disponibilitatii utilajelor si echipamentelor solicitate se se va solicita doar ofertantului declarat castigator.1. Ofertantul va prezenta o declaratie de disponibilitate pe tot parcursul de derulare a contractului cu privire la personalul de specialitate numit pentru indeplinirea contractul de lucrari insotita de Curriculum Vitae pentru fiecare specialist in parte. CV-urile trebuie completate integral si vor cuprinde inclusiv toate informatiile relevante care pot recomanda persoana pentru atributiile pe care le va avea in derularea contractului. CV-urile vor fi stampilate pe fiecare pagina si vor fi semnate de catre reprezentantul autorizat sa angajeze ofertantul in contract.2. Se va completa Formularul 12 J ? prezentat in original.3. Informatiile referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea persoanelor direct responsabile pentru executia lucrarilor se demonstreaza prin prezentarea de copii dupa diplome de studii, atestate, copii dupa cartile de munca sau dupa contracte de colaborare, cu mentiunea ?conform cu originalul?. Pentru responsabilul cu asigurarea calitatii se considera suficienta pentru indeplinirea cerintei prezentarea deciziei de numire. Pt. persoanele de specialitate care nu sunt angajati permanenti ai ofertantului, se vor prezenta contracte de colaborare sau angajamente de colaborare. Doar daca este declarat castigator operatorul va incheia contract /contracte individuale de munca sau de colaborare cu expertul/expertii propusi. 4. Dovezile privind informatiile referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea persoanelor direct responsabile pentru executia lucrarilor se vor solicita doar ofertantului declarat castigator.5.In cazul unei asocieri, cerinta privind asigurarea cu persoane de specialitate va fi indeplinita prin cumul. In cazul subcontractantilor, cerinta privind asigurarea cu specialistii solicitati se ia in considerare pentru partea lor de implicareInformatii privind partea de contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze - Formular 12 G si Acordurile de subcontractare incheiate cu fiecare subcontractant - Anexa 6 ? se vor prezenta in original.1. Se solicita datele de identificare ale subcontractantilor si partile din contract care se vor indeplini de catre subcontractanti.2. Subcontractantii vor depune o declaratie pe proprie raspundere conf art 69^1 din OUG 34 /2006.3. Contractantul castigator va prezenta, la incheierea contractului de achizitie publica, contractele incheiate cu subcontractantii nominalizati in oferta. In lista vor fi inclusi toti subcontractantii. Subcontractantii nedeclarati in momentul elaborarii ofertei nu vor fi acceptati ulterior, la momentul incheierii contractului de lucrari.Certificatul ISO 9001 sau echivalent, pentru domeniul aferent prezentei achizitii - se va prezenta in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. Se vor accepta si ofertantii care dovedesc ca rapoartele de audit au fost finalizate si din ele reiese faptul ca ofertantii urmeaza a primi certificarea. In cazul unei asocieri, fiecare membru al asocierii trebuie sa prezinte acest certificat pentru partea de contract pe care o va realiza.Certificatul ISO 14001 sau echivalent, pentru domeniul aferent prezentei achizitii- se va prezenta in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. Se vor accepta si ofertantii care dovedesc ca rapoartele de audit au fost finalizate si din ele reiese faptul ca ofertantii urmeaza a primi certificarea. In cazul unei asocieri, fiecare membru al asocierii trebuie sa prezinte acest certificat pentru partea de contract pe care o va realiza.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
www.e-licitatie.ro, atasata prezentei invitatii de participare
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 29.05.2013 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
30.05.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 30.05.2013 12:00
Locul: sediul primariei municipiului Suceava
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentanti imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
1. Modul de departajare al ofertelor clasate pe primul loc, cu preturi medii ponderate egale: daca se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi medii ponderate egale, se va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.2. Institutiile competente de la care operatorii economici pot obtine informatii privind reglementarile referitoare la impozitare, protectia muncii si conditiile de munca, precum si la protectia mediului se pot gasi la: www.mfinante.ro, www.mmuncii.ro, www.mmediu.ro3. In cazul unei asocieri se va prezenta un Acord de asociere - Anexa 5, in care sa se mentioneze ca toti asociatii isi asuma raspunderea colectiva si solidara pentru indeplinirea contractului, ca liderul asociatiei este imputernicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni in numele tuturor asociatilor si este raspunzator in nume propriu si in numele Asocierii pentru indeplinirea contractului. In cazul depunerii unei oferte comune, daca aceasta este declarata castigatoare, se va prezenta Acordul de asociere legalizat la notariat inainte de semnarea contractului.4. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile art. 186, alin. (1) din OUG 34/2006, de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, incheiat in forma autentica, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului/candidatului resursele financiare invocate, conform art. 186, alin (2) din OUG nr. 34/2006.5. Autoritatea contractanta poate opta pentru achizitionarea ulterioara de noi lucrari similare de la operatorul economic a carui oferta va fi declarata castigatoare.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria municipiului Suceava - Serviciul contencios administrativ, juridic
Adresa postala: B-dul 1 Mai, nr. 5A, Localitatea: Suceava, Cod postal: 720224, Romania, Tel. +40 230212696, Email: [email protected], Fax: +40 230520593, Adresa internet (URL): www.primariasv.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
15.04.2013 14:14
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer