Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - REPARATII SI REABILITARE CRRPH SIGHETU MARMATIEI


Anunt de participare numarul 62312/27.08.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI MARAMURES
Adresa postala: STR. BANATULUI NR. 1 BAIA MARE, Localitatea: Baia Mare, Cod postal: 430353, Romania, Punct(e) de contact: MARIUS DAN VALEAN, Tel.0262-278975, Email: [email protected], Fax: 0262-228322
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Agentie/birou regional sau local
Activitate (activitati)
- Protectie sociala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
REPARATII SI REABILITARE CRRPH SIGHETU MARMATIEI
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta
Locul principal de executare: CENTRUL DE RECUPERARE SI REABILITARE PERSOANE CU HANDICAP SIGHETU MARMATIEI
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
REABILITARE IN CADRUL UNEI CONSTRUCTII EXISTENTE ASUPRA CAREIA SE VA INTERVENI CU MODIFICARILE NECESARE, CONFORM PROIECTULUI O PARTE DIN LUCRARI FIIND EXECUTATE CONTRACTUL SE REFERA IN PRINCIPAL LA FINALIZAREA LUCRARILOR.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45215210-2 - Lucrari de constructii de adaposturi si centre de primire cu caracter social (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
LUCRARI DE CONSTRUCTII SI ARHITECTURA 700 MP, INSTALATII SANITARE 10 GRUPURI SANITARE, INSTALATII DE INCALZIRE 4300 MP, CANAL TERMIC 30 MP, INSTALATII ELECTRICE 2000 ML
Valoarea estimata fara TVA: 2, 000, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
4 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
GARANTIE DE PARTICIPARE 40.000 RON
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
SURSELE DE FINANTARE SUNT ASIGURATE DE BUGETUL MINISTERULUI MUNCII, FAMILIEI SI EGALITATII DE SANSE.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
LEGALIZAREA GRUPULUI DE OPERATORI DECLARATI CASTIGATORI
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta obligatorie: completare formulare
1, 2, 3, 4Cerinta obligatorie: se vor prezenta certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor(certificate/adeverinte tip eliberate de autoritatile competente din tara in care ofertantul este rezident) care sa ateste plata impozitelor si taxelor (la zi) la bugetul de stat si bugetul local, valabile la data deschiderii ofertei, precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat.
Acestea se vor prezenta in original sau copie legalizata.
Cerinta obligatorie: se va prezenta certificat constatator emis de oficiul registrului comertului, valabil la data deschiderii ofertelor ; din certificat trebuie sa rezulte faptul ca au in obiectul de activitate activitati de executie privind obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit.
Cerinta obligatorie: se vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare ca persoana juridica, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident; din certificat trebuie sa rezulte faptul ca au in obiectul de activitate activitati de executie privind obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se vor prezenta:
- bilantul la 31.12.2007 (vizat de Directia Generala a Finantelor Publice)- balanta de verificare pentru luna martie 2008
Lichiditate generala = active circulante/datorii curente x 100 >100Solvabilitate patrimoniala (capital propriu ) / total pasiv x 100 sa fie > 30 %Cifra de afaceri minima 6 milioane pe anul precedent celui in curs
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinte obligatorii:
Se va prezenta:
a) Lista cu principalele lucrari executate in ultimii 5ani.
Se va prezenta formularul nr.5
b) Informatii privind experienta similara in ultimii 5 ani. se va completa formularul nr.6
Se vor prezenta cel putin doua contracte care au avut ca obiect executia unor lucrari similare celor care fac obiectul prezentei proceduri. Conform cererintelor din caietul de sarcini.c) Recomandari din partea a cel putin 2 beneficiari din tara sau strainatate formularul nr.7.Recomandarea trebuie sa precizeze conform caietului de sarcini
d) Ofertantul va prezenta o declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte ca executarea si finalizarea lucrarilor prezentate ca experienta similara a fost facuta in termenele si valorile de contractare si ca eventualele intarzieri nu au fost din culpa ofertantului.
e) Documente emise de catre organisme acreditate conform caietului de sarcini
f) Declaratie care contine informatii privind dotarile specifice, utilajele, echipamentul tehnic, laboratoare si alte mijloace fixe pe care ofertantul se angajeaza sa le utilizeze pentru indeplinirea contractului.Se va prezenta formularul 8.Declaratia va fi insotita de prezentarea (dupa caz) de contracte sau conventii de inchiriere, etc., pentru echipamente, utilaje, mijloace de transport, laboratoare si alte mijloace fixe si dotari.g) Declaratie care contine informatii privind numarul mediu, in ultimele 12 luni, ale personalului angajat, conform caietului de sarcini
h) Resurse umane - personal cheie
Pozitie Numar minim
Responsabil Tehnic cu Executia 1Responsabilcu asigurarea calitatii 1
NOTA: RESPONSABILUL RTE SA FIE ATESTAT DIN PARTEA MINISTERULUI CULTELOR PENTRU VERIFICAREA SI EXECUTIA DE LUCRARI LA IMOBILE MONUMENTE ISTORICE
i) Obligatii contractuale, in desfasurare, fata de alti beneficiari/clienti (model propriu).
i) ofertantul trebuie sa aiba implementat sistemul de management ISO 9001:2000 sau echivalent
-sa detina certificate emise de organisme independente care atesta respectarea standardelor de protectie a mediului ISO 14001:2004 sau echivalent
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
2
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 18.09.2008 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
22.09.2008 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
Pana la: 22.12.2008
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 22.09.2008 11:00
Locul: str. BANATULUI NR.1 BAIA MARE
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
REPREZENTANTII LEGALI AI PARTICIPANTILOR SAU IMPUTERNICITI
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: STR. STAVROPOLEOS 6, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021-3104642, Email: [email protected], Fax: 021-3104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APEL CLUJ NAPOCA
Adresa postala: STR. STEFAN CEL MARE NR. 1, Localitatea: CLUJ NAPOCA, Cod postal: 593866, Romania, Tel.0264-593866, Email: [email protected], Fax: 0264-593866
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
biroul juridic al dgaspc mm
Adresa postala: str. BANATULUI NR. 1, Localitatea: BAIA MARE, Cod postal: 430353, Romania, Tel.0262-228999, Email: [email protected], Fax: 0262-278975
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
26.08.2008 13:06
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer